TYT Tarih Konuları

TYT ve AYT Tarih Konuları

Değerli takipçilerimiz sizlere bu makalemizde geniş bir şekilde YKS’de çıkan tarih soruları üzerinden TYT Tarih Konularını anlatmaya çalışacağız. Talim ve Terbiye Kurulunun yayınladığı kazanımlardan yola çıkarak her yıl TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ‘de çıkması muhtemel konuları tespit edebiliriz. Bu sebeple aşağıda tarih derslerine ait kazanımları uzunca açıklayacağız. Bunun öncesinde 2018 TYT tarih Sorularına da bakarak TYT Tarih Konuları hakkında fikir edinebiliriz.
Bu makalede nelerden bahsedeceğiz.
1- TYT Tarih 2018 Soruları
2-TYT Konuları

SPONSOR REKLAMLAR

TYT Tarih 2018 Soruları ve Konuları

 • İLK TÜRK DEVLETLERİ (Hunlar) (9. Sınıf)
 • TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) (Gazneliler) (9. Sınıf)
 • BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) (Orhan Bey Dönemi) (10. Sınıf)
 • MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ (Milli Cemiyetler) (11. Sınıf)
 • TÜRK İNKILABI (İnkılaplar) (11. Sınıf)

Şimdi Tek tek bu sorulara bakacak olursak

1-Ammianus, ”Hunlar piyade olarak savaşmaya hiç alışkın değillerdi. Şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi… Hunlar iyi savaşçılar olup yay ve kement kullanmakta eşsizdirler.” demiştir. Yalnız bu bilgiye göre Hunlarla ilgili olarak;
I-orduda onlu sistemi oluşturdukları,
II-savaş aletlerini etkin kullandıkları,
III. savaşlarda hilal taktiğini uyguladıkları ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)I ve III
NOT: Gördüğünüz gibi TYT’de çıkan bu ilk soru HUNLARLA ilgili ve bu konu 9.Sınıf tarih dersinde İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ünitesinde anlatılmaktadır.
Tavsiye içerik: Bu konuda ders Notu için buraya ve ya konu tarama testleri için buraya tıklayabilirsiniz.

2-Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut, bir gün mezâlim divanında iken; bir tacir, Şehzade Mesut’un kendisinden altmış bin dinarlık kumaş aldığından ancak parasını ödemediğinden şikâyet eder. Tacirin, hakkını aramak istediğini dile getirmesi üzerine Sultan Mahmut, taciri haklı bulur ve alacağının hemen ödenmesini emreder.
Gazneli Devleti’nde yaşanan bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir
A)Dava açmanın sultanın iznine bağlı olduğu
B)Mezâlim divanının Gaznelilere özgü bir kurum olduğu
C)Sultanın gerektiği durumlarda yargı kararı verebildiği
D)Mezâlim divanının yalnızca ticari davalara bakmak için kurulduğu
E)Ticari konuların İslam hukukunun dışında bulunduğu
İkinci Sorumuz gördüğünüz gibi  Türk İslam tarihi ile ilgili ve bu konu da 9 sınıf Tarih Dersinin Türklerin islamiyeti kabülü ve Türk İslam devletleri Ünitesinden çıkmış görünüyor.
Tavsiye içerik: Bu konuda ders Notu için buraya ve ya konu tarama testleri için buraya tıklayabilirsiniz.

SPONSOR REKLAMLAR


3-1340’larda Osmanoğullarının egemenlik alanını gösteren bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Anadolu’da Beylikler Dönemi’nin devam ettiği
B)Selanik’in, Bizans hâkimiyetinde bulunduğu
C)Osmanoğullarının topraklarının gaza için uygun konumda olduğu
D)Osmanoğullarının Rumeli’ye geçtiği
E)Kuzey Ege’deki bazı adaların Bizans’a ait olduğu
TYT Tarih’te çıkan 3. sorumuz Osmanlı tarihi ile ilgili ve görselli bir soru. 10. Sınıf Tarih Dersinin kapsamında bulunan bu konu hakkında ders notları için buraya ve Konu tarama testleri için ise buraya tıklayınız.

4-Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan millî cemiyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Mütareke sonrasındaki işgalleri protesto eden mitingler ve gösteriler düzenlemişlerdir
B)Kongrelerin toplanmasında rol oynamışlardır.
C)Ülkede yeni bir rejim kurmayı amaçlamışlardır.
D)Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasında etkili olmuşlardır.
E)Kuvayımilliye için silah ve malzeme temin etmişlerdir.
TYT Tarih Konularını öğrenmek için çıktığımız bu yolda 4. sorumuzun İnkılap tarihi ile ilgili olduğunu görüyoruz. 12. Sınıf İnkılap Tarihi dersinin kapsamına giren bu konu TYT Tarih Konularını tespit etmemiz de son derece faydalı oluyor. Yine bu konuda da dersnotlarına ve konu tarama testlerine bakmak için ilgili yerlere tıklayabilirsiniz.

5-II.Meşrutiyet Dönemi’nde İttihat ve Terakki Cemiyeti, toplumsal bütünlüğü sağlamak için ortak bir eğitim sistemine geçmek amacıyla çalışmalar yapmıştır.II.Meşrutiyet Dönemi’nde sonuç alınamayan bu girişim Cumhuriyet Dönemi’ndeki hangi düzenleme ile başarıya ulaşmıştır?
A)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
B)Üniversite reformunun yapılması
C)Yeni Türk alfabesi ile ilgili bir kanun çıkarılması
D)Millet mekteplerinin açılması
E)Türk Tarih Kurumunun kurulması
gördüğünüz gibi 5. Sorumuzda İnkılap tarihinden sorulmuş ve Atatürk inkılapları konusu ile alakalı olduğu görülüyor.
Sonuç olarak bu beş soruya bakarak bir tespit yapabilir ve aşağıda verdiğimiz TYT Tarih Konuları sıralamasında 3, 5, 7 ve 19 maddelerden sorular çıktığını rahatlıkla görebiliriz. Bu sebeple 2019 ve daha sonraki yıllarda yapılacak YKS’de çıkacak TYT tarih soruları hakkında bir fikir edinebiliriz.

Cevap Anahtarı
1-B         2-C         3-D         4-C         5-A

TYT TARİH KONULARI

 1. Tarih Bilimine Giriş
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. Eski Türk Tarihi
 4. İslam Tarihi
 5. Türk-İslam Devletleri(10-13. yüzyıllar)
 6. Türkiye Tarihi(11-13. yüzyıllar)
 7. Beylikten Devlete(1300-1453)
 8. Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600)
 9. Yeniçağ Avrupası(1453-1789)
 10. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 11. Arayış Yılları(17. yüzyıl)
 12. 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 13. Yakınçağ Avrupası(1789….)
 14. En Uzun Yüzyıl(1800-1922)
 15. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 16. 1. Dünya Savaşı
 17. Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 18. Kurtuluş Savaşında Cepheler
 19. Türk İnkılabı
 20. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 21. Türk Dış Politikası

Şimdide YKS’de çıkan AYT Testlerine bakarak AYT Tarih konularını tespit etmeye çalışalım. AYT bir diğer adı ile Alan Yeterlik Testinde Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testinde adı altında tarih dersinden toplam 10+11=21 soru çıkmıştır. Şimdi de tek tek soruları buraya yazarak hangi Sınıf seviyesinde hangi konulardan sorula gelmiş bakalım.

AYT TARİH SORULARI 1

25. Tarih araştırmalarında yazılı kaynakların doğruluk derecesinin ve güvenirliğinin araştırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarama
B) Tasnif
C) Tahlil
D) Tenkit
E) Terkip
9. Sınıf Tarih Dersi Tarih Bilimine Giriş Konusundan çıkmış bu sorumuz ile Tarih Biliminin Yöntemi konusu sorulmuş. 

26-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde geçerli olan egemenlik sembol ve göstergelerinden biri değildir?
A)Hutbe okutmak
B)Siyasi antlaşmalar yapmak
C)Para bastırmak
D)Kurultaya başkanlık yapmak
E)Yabancı elçileri kabul etmek
9. Sınıf Tarih Dersi İslam Öncesi Türk Tarihi Ünitesinden soru sorulmuş. 

27-Hz. Ömer Dönemi, yapılan fetihlerin yanı sıra devlet teşkilatı ve kurumların oluşturulmasında da önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan çalışmalardan biri değildir?
A)Mahkemelerin oluşturulması
B)Beytü’l-Hikme adlı ilim merkezinin kurulması
C)Askerî posta teşkilatının kurulması
D)Vergilerin sistemli hâle getirilmesi
E)Ordugâh şehirlerin kurulması
İslam Tarihi Konusu ile ilgili bu sorumuz Dört halife Dönemi ile ilgili olduğu görülüyor. Sorumuz Yine 9. Sınıf Tarih Dersi kapsamına girmektedir. 

28-Karahanlı Devleti’nde, devletin iki ana kısma ayrılarak yönetilmesi uygulaması bulunmaktadır. Bu; Arslan Han, Buğra Han, İlek Han vb. unvanlarla hanedana mensup hükümdarların hüküm sürmesinden de anlaşılmaktadır.
Bu uygulamanın bir benzeri Karahanlılardan önce, aşağıdaki devletlerin hangisinde görülmüştür?
A)Göktürkler
B)İhşidîler
C)Gazneliler
D)Selçuklular
E)Hârizmşahlar
Türk İslam Devletleri ve Türk islam Tarihi ile ilgili bu sorumuz yine 9. Sınıf Tarih Dersi ile alakalı olduğu görülüyor.

SPONSOR REKLAMLAR

29-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde idari birimlerden biri değildir?
A)Kaza
B)Eyalet
C)Sancak
D)Avarız
E)Köy
10. Sınıf Tarih Dersi Osmanlı Medeniyeti Konusu ile ilgili bu sorumuz osmanlı devletinde idari bilimleri ele alıyor.

30-Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde gerçekleşen olaylardan biridir?
A)Mısır’ın alınması
B)Belgrat’ın alınması
C)Mora’nın alınması
D)Girit’in fethedilmesi
E)Kıbrıs’ın fethedilmesi
10. Sınıf Tarih Dersi Dünya Gücü Osmanlı 1453 Ünitesinin kapsamına giren bu sorumuz da yine AYT Tarih Konularını tespit etmemizde bizlere yardımcı olmaktadır.

31-Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullar karışık sırada verilmiştir.
I. İstanbul Harp Akademisi
II. Selanik Şemsi Efendi Mektebi
III. Selanik Askerî Rüştiyesi
IV. İstanbul Harp Okulu
V. Manastır Askerî İdadisi
Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu bu okullar aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?
A)I – II – III – IV – V
B)I – III – II – IV – V
C)II – III – IV – I – V
D)II – III – V – IV – I
E)V – IV – I – II – III
12.Sınıf İnkılap Tarihi ile ilgili bu sorumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına odaklanmış görünüyor.

32-Yunan ordusu, aşağıdakilerin hangisinde alınan karardan sonra, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmiştir?
A)Paris Barış Konferansı
B)Brest-Litowsk Antlaşması
C)San Remo Konferansı
D)Sevr Antlaşması
E)Londra Konferansı
12. Sınıf İnkılap Tarihi ile ilgili bu sorumuz Kurtuluş savaşına odaklanmış ve İzmirin işgali sorulmuştur.

33-Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında kurulan iyi ilişkiler sebebiyle aralarında Şevket Süreyya Aydemir, Hüsrev Tokin, Vâlâ Nurettin’in de bulunduğu gençlerin öğrenim görmek üzere gitmelerine izin verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sovyet-Rusya
B)İngiltere
C)İtalya
D) Fransa
E)ABD
Sovyet Rusya İle ilişkilerimize odaklanan bu sorumuz yine 12. Sınıf İnkılap Tarihi dersinden çıkmış görünüyor.

SPONSOR REKLAMLAR

34-Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin ekonomik gelişimini araştıran Esra, bir gazetede “Millî Sanayinin Temelini On Yılda Attık” manşetini okumuştur. Bu gazete manşeti aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanabilir?
A)Cumhuriyetçilik
B)Laiklik
C)Halkçılık
D)Devletçilik
E)İnkılapçılık
Atatürk İlkeleri ile ilgili bu sorumuz yine 12. Sınıf İnkılap Tarihi ile ilgili olduğu görünüyor.

Cevap Anahtarı
25-D      26-A      27-B       28-A      29-D      30-C       31-D      32-A       33-A      34-D

 

AYT TARİH SORULARI 2

1-Konya’nın Çumra ilçesinin 10 km güneydoğusunda yer alır.
-MÖ 7000’li yıllardan kalma bir yerleşim yeridir.
-Neolitik Çağ’a ait buluntulara rastlanmıştır.
-Penceresiz ve girişleri çatıdan olan kerpiç evler bulunmaktadır.
Tarih öncesi döneme ait bu yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alacahöyük
B) Göbeklitepe
C) İkiztepe
D) Çatalhöyük
E)Alişar
2-Göçebe Türklerde bozkır hayatı içerisinde, taşınabilir mesken ihtiyacına cevap verdiği söylenebilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurgan
B) Tuğ
C) Otağ
D) Balbal
E) Ongun
3-Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti’nin hüküm sürdüğü yıllarda, ortaya çıkan kollarından biri değildir?
A) Irak
B) Kirman
C) Horasan
D) Suriye
E)Türkiye
4-Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla imzaladığı Edirne-Segedin Antlaşması öncesinde Haçlılarla ittifak yaparak Osmanlıları zor durumda bırakan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aydınoğulları
B) Ramazanoğulları
C) Dulkadiroğullan
D) Karamanoğulları
E) Candaroğulları

5-Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin, Avrupalılar karşısında üstünlük sağlamasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
A) Osmanlıların Akdeniz’de deneyimli korsanlarla iş birliği yapması
B) Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya kapitülasyonlar vermesi
C) Osmanlıların, Şarlken’in Avrupa’yı egemenliği altına almasına engel olması
D) Avrupa’da Reform hareketlerinin etkili olması
E) Portekizlilerin Hint Okyanusu’ndaki faaliyetlerini artırması

SPONSOR REKLAMLAR

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı devletlerin isteğiyle 1841 yılında, Londra Boğazlar Antlaşması’nın imzalanma nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Avusturya’nın, Rusya ile Balkanlarda nüfuz mücadelesine girmesi
B) Rusya’nın Akdeniz’de güç kazanmasının, İngiltere ve Fransa’nın ekonomik ve siyasi çıkarlarına ters düşmesi
C)Avrupalı devletlerin Boğazlar’ın kapalılığı ilkesini, uluslararası bir statüye bağlamak istemeleri
D)Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Rusya’nın Boğazlar üzerinde elde ettiği gücün ortadan kaldırılmak istenmesi
E) Mehmet Ali Paşa İsyanı’nın da etkisiyle Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerin desteğini araması

7-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkan savaşlarında kaybettiği yerler arasında gösterilemez?
A) Arnavutluk
B) Bosna-Hersek
C) Makedonya
D) Ege Adaları
E) Batı Trakya

8-Sivas Kongresi’ne katılan delegelerin İttihat ve Terakki Fırkasının yeniden canlandırılmasına çalışılmayacağı ve var olan siyasi partilerden hiçbirinin siyasi emellerine hizmet edilmeyeceği konusunda yemin etmelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığı konusundaki tartışmaları önlemek
B) Yeni partilerin kurulması için uygun zemin oluşturmak
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkasının desteğini almak
D) Siyasi bölünmelerin önüne geçerek bütünlüğü sağlamak
E) Yeni siyasi liderlerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamak

9-Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ilk Meclis Başkanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Başbakan                            Meclis Başkanı
A) İsmet İnönü      Ali Fethi Okyar
B) Ali Fethi Okyar    Rauf Orbay
C) Kâzım Karabekir Ali Fethi Okyar
D) İsmet İnönü    Ali Fuat Cebesoy
E) Rauf Orbay     İsmet İnönü

SPONSOR REKLAMLAR

10-ABD; Orta Doğu’nun SSCB’nin kontrolüne girmesini engellemek ve bölge halkını kendi yanına çekmek için Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askerî yardım yapmak, bu ülkelere komünist bloktan bir saldırı gelmesi hâlinde silahlı kuvvetleriyle onları savunmak amacıyla çalışmalar yapmış, böylece Orta Doğu ile ilişkilerini geliştirmiştir.
Bu politikaların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balfour Deklarasyonu
B) Eisenhower Doktrini
C) Marshall Planı
D) Truman Doktrini
E) Schuman Bildirgesi

 

11-1996 yılında “Dolly” adlı koyunun kopyalanmasıyla gerçekleştirilen canlı kopyalama uygulamasının;
I-soyları tükenmekte olan canlı türlerinin varlığını sürdürebilme,
II-doku ve organ nakli gerektiren hastalıkların tedavisine katkıda bulunma,
III- nanoteknoloji uygulamalarının tıp dışındaki alanlarda da yaygınlaşmasını sağlama
beklentilerinden hangilerine yönelik olarak gerçekleştirildiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Cevap Anahtarı
1-D         2-C         3-C         4-D         5-E         6-A         7-B         8-D         9-A         10-B       11-C

AYT TARİH KONULARI

 1. Tarih Bilimi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. İlk Türk Devletleri
 4. İslam Tarihi ve Uygarlığı
 5. Türk-İslam Devletleri
 6. Türkiye Tarihi
 7. Beylikten Devlete (1300-1453)
 8. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 9. Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 10. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 11. En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 12. 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 13. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 14. Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 15. Türk İnkılabı
 16. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 17. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 18. Atatürk’ün Ölümü
 19. Yüzyılın Başlarında Dünya
 20. İkinci Dünya Savaşı
 21. Soğuk Savaş Dönemi
 22. Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 23. Küreselleşen Dünya
 24. Türklerde Devlet Teşkilatı
 25. Türklerde Toplum Yapısı
 26. Türklerde Hukuk
 27. Türklerde Ekonomi
 28. Türklerde Eğitim
 29. Türklerde Sanat

Leave a Reply