9. Sınıf Tarih Dersi Türkiye Tarihi Konu Tarama Testleri

9. Sınıf Tarih Dersi Türkiye Tarihi Konu Tarama Testleri
Soru 1.     Malazgirt savaşı’ndan sonra Anadolu’da Bizans İmparatorluğu’ndan alınan yerlerin fetheden komutana mülk olarak verilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A)      Türklerin yerli halka hoşgörülü davranmasıyla
B)      Fetihlerde kullanılacak orduların hazırlanmasıyla
C)      Türk beyliklerinin kurulmasınının önlenmesiyle
D)      Anadolu’nun fethinin hızlandırılmasıyla
E)      Anadolu’da önceliğin bayındırlığa verilmesiyle

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt zaferi sonrası kurulan ilk Türk  devletlerinden biri değildir?
A)      Artuklu Devleti
B)      Danişmentliler Devleti
C)      Candaroğulları Devleti
D)      Saltuklular Devleti
E)      Mengücekler Devleti

Soru 3.
Anadolu’nun Türk vatanı olduğu kesinleşti.
Bu savaştan sonra Türklerin Batı Anadolu’da yığılmaları için engel kalmadı.
Bizans’ın Anadolu’yu tekrar ele geçirmek konusundaki hayal ve ümitleri yıkıldı.
Yukarıdaki verilenlerin aşağıdaki hangi savaşın sonucu olduğu söylenebilir?
A)      Malazgirt Savaşı
B)      Pasinler Savaşı
C)      Yassı Çemen Savaşı
D)      Kösedağ Savaşı
E)      Miryokefalon Savaşı

Soru 4.
Ticaretin gelişmesi için kervansarayların yaygınlaşması
Harzemşahlar ile Yassı Çemen Savaşı’nın yapılması
Babai (Baba İshak) İsyanı’nın yaşanması
Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilen Türk-İslam devletlerinden hangisi döneminde gerçekleşmiştir?
A)      Türkiye Selçukluları
B)      Gazneliler
C)      Büyük Selçuklular
D)      Karahanlılar
E)      Osmanlı Devleti

Soru 5.     Türkiye Selçuklu Devleti’nin aşağıda verilenlerden hangisi ile askeri, siyasi herhangi bir mücadeleri olmamıştır?
A)      Bizans İmparatorluğu
B)      Gazneliler
C)      Danişmentliler
D)      Haçlılar
E)      Mengücekliler

Soru 6.Türkiye Selçuklu Devleti kurulduğunda İznik’i merkez yapmasına rağmen sonradan merkez konya olmuştur.
Bu değişiklik aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A)      Birinci Haçlı Seferi sonucunda İznik’in kaybedilmesiyle
B)      Doğudan gelen Türkmen göçlerinin artmasıyla
C)      Tarım ürünlerine duyulan ihtiyacın artmasıyla
D)      Moğol istilasının Anadolu’ya kadar gelmesiyle
E)      Bizans Devleti’nin İznik’e saldırmasıyla

Soru 7.  Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesinde ekonomik, dini, siyasi ve sosyal nedenler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dini nedenlerinden biridir?
A)      İslâm dünyasının zenginlikleri
B)      Türklerin Anadolu’da ilerlemesi
C)      Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
D)      Kluni tarikatının çalışması
E)      Bizans İmparatorluğu’na son vermek

Soru 8. İznik ve Trabzon Rum İmparatorlukları aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda kurulmuştur?
A)      Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
B)      I. Haçlı Seferi
C)      Malazgirt Savaşı
D)      Kösedağ Savaşı
E)      IV. Haçlı Seferi

Soru 9. Türkiye Selçuklu Devleti ‘nin denizcilik faaliyetlerine geç başlaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)      Yeterli gemilere sahip olmaması
B)      Deniz ticaretine ihtiyaç duyulmaması
C)      Anadolu sahillerinin geç fethedilmesi
D)      Donanmaya ihtiyaç duyulmaması
E)      Kara ticaretinin yeterli görülmesiyle

Soru 10.      Aşağıda verilen savaşların hangisi sonucunda Anadolu’da Türrk egemenliğinin zedelendiği söylenebilir?
A)      Malazgirt
B)      Kösedağ
C)      Pasinler
D)      Yassı Çemen
E)      Miryokefalon

Soru 11. Kervansaraylar, Türkiye Selçuklu Devleti’nin en önemli kültür miraslarındandır.
Aşağıdakilerden hangisi bunların kuruluş amacını en iyi açıklar?
A)      Eğitim giderlerini karşılama
B)      Ticareti geliştirme ve güvenliği sağlama
C)      Fakirlere yardım yapma
D)      Ülkenin savunmasını sağlama
E)      Barınma ihtiyaçlarını giderme

Soru 12. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti’ne ait izler olduğu ileri sürülemez?
A) İznik
B) Sivas
C) Edirne
D) Konya
E) Kayseri

Soru 13. Türkiye Selçuklularında zanaatkârlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A)      Loncalar
B)      Kervansaraylar
C)      İkta sistemi
D)      Uç beylikleri
E)      Divan teşkilatı

Soru 14.     Aşağıda verilen uygulamalardan hangisinin Türkiye Selçuklularının resmi dil olarak Farsça’yı kullanmalarına bir tepki olduğu söylenebilir?
A)      Hutbelerde Arapça dua yapılması
B)      Mevlana’nın Mesnevisi’ni Farsça yazması
C)      Ahi teşkilatında her bir loncanın bir tarikatı temsil etmesi
D)      Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil ilân etmesi
E)      Gayri müslimlerin günlük hayatta kendi dillerini kullanmaları

Soru 15.      XIII. Yüzyılda Anadolu’da yoğunlaşan Moğol baskıları, Anadolu siyasi birliğinin kısa sürede dağılmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi siyasi birliğin dağılmasıyla ortaya çıkan beyliklerden birisi değildir?
A)      Germiyanoğulları
B)      Aydınoğulları
C)      Karamanoğulları
D)      Saruhanoğulları
E)      Mengücekliler

CEVAP ANAHTARI
C
D
C
E
A
B
A
D
E
C
B
B
C
A
D
E

3 Comments

Leave a Reply