Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevapları
Merhaba değerli takipçilerimiz. Bu yazımızda sizlere 11. sınıflarda okutulan Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi  yazılı sorusu örneği sunacağız. Yazılı Sorumuz 1. dönem 2. yazılı sorularıdır. Eğitim ve Öğretim yılının ilk yarısının son sınavının sorularını test soruları olarak seçtik. Kazanımlara uygun olarak seçilen sorular ayrıca son derece kolaydır. Hiç zorlanmadan yapacağınıza inanıyoruz.  Türklerde Hukuk Ünitesinin bir bölümünü kapsayan yazılı sorularımız ağırlıklı olarak son işlenen konudan en başta ki konuya doğru sorulardan oluşmaktadır. Bu sebeple Türklerde Toplum yapısı Ünitesi başta olmak üzere Türklerde devlet teşkilatı Ünitesi ile ilgili testler ve ders notlarına göz atmaları menfaatleri icabınadır.


SORULAR
1- Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının amaçladıkları hedefler arasında yer alır?

A) Taht kavgalarının engellenmesi
B) Ülke bütünlüğünün korunması
C) Sınırların denetim altında tutulması
D) Ordudaki Türkmenlerin etkisinin azaltılması
E) Dinî serbestliğin yaygınlaştırılması

2- Osmanlı Devleti’nde parlamenter sisteme geçiş aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Senedi İttifak’la
B) Tanzimat Fermanı’yla
C) Islahat Fermanı’yla
D) I. Meşrutiyet’le
E) Babıali Baskını’yla

3-Yukarıda özellikleri verilen I. Meşrutiyet Dönemindeki meclis aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heyet-i Vükela
B) Divan-ı Ahkâm-ı Adliye
C) Mebusan Meclisi
D) Ayan Meclisi
E) Meclis-i Âli

4- Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Batı etkisi görülmez?
A) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
B) Senedi İttifak’ın imzalanması
C) Kanunu esasinin kabulü
D) Islahat Fermanı’nın ilanı
E) I. Meşrutiyet’in ilanı

5-Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
A) Güçler birliğini benimsemiştir.
B) Millet egemenliğini benimsemiştir.
C) Demokratik değildir.
D) Kabine sistemine geçilmiştir.
E) Meclis hükûmeti değildir.

6- Tarihte Türkler atı ehlileştirip günlük yaşantılarının her alanında faydalanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında yer almaz?
A) Uzak bölgelere göç etmeleri
B) Atın toplumsal yaşayışı kolaylaştırması
C) Yerleşik hayata geçmeleri
D) Savaşlarda üstünlük sağlamaları
E) At kültürünün başka toplumlar tarafından öğrenilmesi

7- Orta Asya Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?
A) Budun
B) Urug
C) Halk
D) Boy
E) İl

8- I. Toplumda farklı inançların yayılması
II. Halkın yerleşik yaşam biçimini benimsemesi
III. Farklı dinlere inananların barış içinde yaşaması
IV. Tapınak sayısının azalması
Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk devletlerinin dinî inançlara hoşgörülü yaklaşmalarının bir sonucudur?
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) II – IV
E) III – IV

9- Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk topluluklarında halkı oluşturan alt birimlerden biri değildir?
A) Oguş
B) Urug
C) Boy
D) Şad
E) Bodun

10- Osmanlı yönetim felsefesini açıklayan “hakkaniyet çemberi”nin asıl unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet
B) Servet
C) Devlet
D) Hâkimiyet
E) Mülk

11- Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Vezir – Seyfiye
B) Kadı – İlmiye
C) Nişancı – Kalemiye
D) İmam – İlmiye
E) Yeniçeri – Kalemiye

12- Osmanlı Devleti’nde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergiye ne ad verilir?
A) Çiftbozan
B) Öşür
C) Avarız
D) Haraç
E) Cizye

13- Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Anadolu’ya yapılmış olan en büyük göç olayının sebebidir?
A) Yunan İsyanı
B) Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali
C) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
D) Bulgar İsyanı
E) Rusların, Kırım ve Kafkasya’daki faaliyetleri

14- Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ahi Teşkilatı” Anadolu’da büyük bir güçtü.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu kurumu anlatmaktadır?
A) Bizans’a karşı cihad yapmak isteyenlerin kurduğu bir teşkilattır.
B) Osmanlı padişahlarının nüfuzlarını artırmak için kurulmuştur.
C) Devletin bütün eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmüşlerdir.
D) Anadolu esnafının dayanışmasını sağlamak ve usta yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
E) Ticaretle uğraşanların kendi aralarındaki dayanışma için kurdukları teşkilattır.

15- Osmanlı toplum yapısında yönetilenlere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millet
B) Cemaat
C) Gayrimüslim
D) Milleti Sadıka
E) Reaya

“Uyruğumdaki Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim.”
16- II. Mahmut bu sözüyle nasıl bir uygulamadan yana olduğunu göstermek istemiş olabilir?
A) İslamiyet temeline dayanan devlet düzenini değiştirme
B) Din kurallarına, kanunlardan daha çok önem verme
C) Halkını din ve kültür yönünden birleştirme
D) Halk arasında din farkı gözetmeme
E) Azınlıklara özel haklar verme

17- Osmanlı Devleti’nde I. Murat’a kadar “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı varken I. Murat döneminde “Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır.” anlayışı benimsenmiştir.
I. Murat dönemindeki bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?
A) Devletin gelirlerini artırmak
B) Taht kavgalarını bitirmek
C) Hanedanı kutsal saymak
D) Toplumsal birliği sağlamak
E) Türk siyasi birliğini kurmak

18- Hangi ırk, din ve mezhepten olursa olsun, Osmanlı ülkesinde yaşayan herkes Divanıhümayun’a başvurabilir, hakkını arayabilirdi.
Bu durum Osmanlıların daha çok hangi özelliğinin bir göstergesi sayılabilir?
A) Divanın herkese açık olduğunun
B) Divanda sadece devlet işlerinin görüldüğünün
C) Müslüman halka geniş haklar verildiğinin
D) Osmanlı Devleti’nde ayrımcılık yapıldığının
E) Osmanlı Devleti’nde hukuk kurallarının olmadığının

19-Aşağıdakilerden hangisi bir Türk-İslam devleti değildir?
A) Abbasiler
B) Karahanlılar
C) Gazneliler
D) Selçuklular
E) Osmanlılar

20- Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam düşünürlerinden biri değildir?
A) Ahmed Yesevi
B) Yunus Emre
C) İbn-i Batuta
D) Mevlana
E) Hacı Bektaş-ı Veli

Leave a Reply