Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi Dersi ile alakalı dosyalarımızı eklemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ikinci yazılı sınavlar Test Şeklinde oluyor. Bu sebeple bizde genel uygulamaya paralel davranarak test şeklinde 20 soru ekledik sitemize. Bu ders Kültürümüzü ve medeniyetimizi öğrenmek açısından son derece önemli bir derstir. Bu sebeple sadece ders olarak değerlendirirseniz yeterince faydalı olmayabilir. Bu sebeple Genel Kültür açısından ve uygarlığımızı tanıma açısından ders kitabını dahi güzelce okuyarak ve özümseyerek dahası ileride üstüne da ha koyarak öğrenebileceğiniz çok şey var. Yine de ders derstir deyip aşağıdaki yazılı sorusu örneklerine bakmanızı tavsiye deriz. Tarih Öğretmeni arkadaşlar ise rahatlıkla sadece çıktı alıp kullanabilirler. Üstelik cevapları da mevcuttur. Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Sorularının sizlere faydalı olması dileği ile başarılar dileriz. Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi ile alakalı diğer içeriklerimizden de bahsetmek istiyorum. Zira belki bunlarda işinize yarayacaktır.  Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ana sayfası için linke tıklayınız. Yazılı sınava hazırlanırken daha çok konu tarama testi çözmek için Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi konu tarama testlerine , Konu eksiğini kapatmak için Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Ders Notlarına tekrar be tekrar bakmanızı öneririz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1-İlk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
A) Türklerde veraset sistemi
B) Türklerin yabancı dinleri benimsemeleri
C) Türk boylarının birbirleriyle mücadele etmeleri
D) Merkeziyetçi bir yönetim belirlemeleri
E) Türk yöneticilerinin Çinli prenseslerle evlenmeleri

2- “Türkiye Selçuklu melikleri kendilerinin yönetimine verilen vilayetlerde söz sahibiydiler. Ancak kendi adlarına para bastırma, hutbe okutma ve siyasi görüşmeler yapma hakları yoktu.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının amaçladıkları hedefler arasında yer alır?
A) Taht kavgalarının engellenmesi
B) Ülke bütünlüğünün korunması
C) Sınırların denetim altında tutulması
D) Ordudaki Türkmenlerin etkisinin azaltılması
E) Dinî serbestliğin yaygınlaştırılması

I. Toplumda farklı inançların yayılması
II. Halkın yerleşik yaşam biçimini benimsemesi
III. Farklı dinlere inananların barış içinde yaşaması
IV. Tapınak sayısının azalması
3- Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk devletlerinin dinî inanışlara hoşgörülü yaklaşmalarının bir sonucudur?
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) II – IV
E) III – IV

4- Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Vezir – Seyfiye
B) Kadı – İlmiye
C) Nişancı – Kalemiye
D) Imam – İlmiye
E) Yeniçeri – Kalemiye

5- Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ahi Teşkilatı” Anadolu’da büyük bir güçtü.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu kurumu anlatmaktadır?
A) Bizans’a karşı cihad yapmak isteyenlerin kurduğu bir teşkilattır.
B) Osmanlı padişahlarının nüfuzlarını artırmak için kurulmuştur.
C) Devletin bütün eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmüşlerdir.
D) Anadolu esnafının dayanışmasını sağlamak ve usta yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
E) Ticaretle uğraşanların kendi aralarındaki dayanışma için kurdukları teşkilattır.

6- II. Mahmut’un “Uyruğumdaki Müslümanlari camide, Hristiyanlari kilisede, Musevileri de havrada tanimak isterim.” sözüyle nasil bir uygulamadan yana olduğu söylenebilir?
A) İslamiyet temeline dayanan devlet düzenini değiştirme
B) Din kurallarina, kanunlardan daha çok önem verme
C) Halkini, din ve kültür yönünden birleþtirme
D) Halk arasinda din farki gözetmeme
E) Azınlıklara özel haklar verme

7-Aşağıdaki ifadelemen hangisi Türk-İslam devletlerinin iktisat anlayışı için geçerlidir?
A) Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik vermiştir.
B) Dış ticarete önem verilmiştir.
C) Dini kurallar ekonomide etkili değildir.
D) Vakıflar ekonomik hayatta etkin değildir.
E) Hayvancılığa önem verilmiştir

8- Büyük Selçuklularda “ ikta toprakları” geliri komutanlara, askerlere ve devlet memurlarına maaş karşılığı olarak verilen topraklardır. İktalar kişilere görevleri sürecine verilir, görevlerinin sona ermesiyle geri alınırdır. Kendisine verilen ikta toprağının vergisi toplayan ikta sahibi bir kısmını kendisine ayırır bir kısmına da asker beslerdi.
Yukarıdaki bilgileri göre ikta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devletler otoritesinin artması
B) Vergi toplamanın kolaylaşması
C) Özel mülkiyete geçişinin teşvik edilmesi
D) Hazine harcamalarının azalması
E) Ülke içinde asayiş ve güvenliğin sağlanması

9- Türkiye Selçukluları ticaret canlılığın artmak, Anadolu’yu bayındır hale getirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır?
A) İllere merkezden vali atanması
B) Avrupa tüccarlara düşük gümrük vergisi tanınması
C) Malları gasbedilen tüccarların zararlarının devletçe karşılanması
D) Antalya, Sinop gibi liman şehrinin alınması
E) Kervansaraya yapılması

10- Töreye göre Türklerde suçların cezalandırılması kısa sürede gerçekleştirilirdi. Uzun süreli hapis cezalarına az rastlanırdı.
Bunun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hapishane kurmanın zor olması
B) Adalette çabukluk ilkesinin geçerli olması
C) Göçebe bir hayat tarzının olması
D) Törenin ağır hükümler taşıması
E) Merkezi otoritenin güçlenmenin istenmesi

11- Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi şeri ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı.
Örfi hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A) Dini kurallara
B) Tanzimat Fermanı’na
C) Islahat Fermanı’na
D) Geleneklere
E) Mecelle’ye

12- “Osmanlı Devleti’nde, İslam hukukuna ters düşmemek şartıyla eski Türk geleneğinden ve fethedilen yerlerdeki uygulamalardan faydalanılarak kanunlar yapılmıştır. Bununla birlikte ülkenin her köşesinde padişahın otoritesi egemendir.”
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
A) Osmanlı Devleti’nde, gelişmiş bir hukuk sistemi bulunmaktadır.
B) Osmanlı Devleti, töre hükümlerini tamamen geçersiz kılarak yeni bir oluşum sergilemektedir.
C) Merkezi otoritenin sağlanması için çalışmalar yapılmıştır.
D) Osmanlı Devleti şeri bir karaktere sahiptir.
E) Osmanlı, egemenlik kurduğu bölgelerde esnek davranmıştır.

13- Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanındaki inkılâplardan biri değildir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Şeriyye ve Evkaf Vekâletlerinin kaldırılması
C) Kabotaj Kanunu’nun kabulü
D) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun kabülü
E) Kara ve Deniz Ticareti Kanunu’nun kabulü

I. Kendilerine ait bir alfabelerinin olması
II. Yerleşik hayata geçerek mimari eserler yapmaları
III. Türk tarihinde ilk kez kâğıt ve matbaayı kullanmaları
14-Yukarıdaki özelliklerden hangileri Uygurların kültürel alanda etkili olduklarını gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

15- Türk-Islam dünyasının ünlü bilim insanlarından Ibni Sina’nın “El Kanun fit Tıp” adlı eseri Batılılar tarafından on beş defa Latinceye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Pozitif bilimler Islamiyetle birlikte doğmuştur.
B) Tıp alanında da Islam bilgini yetişmiştir.
C) Batı dünyası Islam bilginlerinden yararlanmıştır.
D) Islam dini bilimsel gelişmelere açıktır.
E) Pozitif bilimlerde Türk-Islam bilginlerinin de katkısı vardır.

16- Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki kurumlarından hangisinde Batı etkisi görülmüştür?
A) Medrese
B) Enderun
C) İdadiler
D) Sıbyan Mektebi
E) Lonca

17- “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden istifade edelim, yalnız asıl temeli, kendi içimizden çıkarmak mecburiyetinde olduğumuzu asla unutmayalım.” sözüyle Atatürk eğitim ve öğretimin hangi özelliğine vurgu yapmıştır?
A) Hukuk düzenlemesi
B) Demokratik olması
C) Yasa güvencesi
D) Çağdaş ve millî olması
E) Parasız olması

18- Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Aşıkpaşazade – Tevarih-i Âli Osman
B) Ahmet Cevdet Paşa – Kısası Enbiya
C) Evliya Çelebi – Seyahatname
D) Kâtip Çelebi – Keşf-üz Zünun
E) Hoca Sadeddin Efendi – Mirat-ül Memalik

I. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
II. Azınlık okullarında ve yabancı okullarda bazı derslerin Türk öğretmenler tarafından okutulması
III. Devletin izni olmadan okul açılmaması
19-Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim sisteminin devletin kontrolü altında olduğunu gösterir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
E) Yalnız II

 Kültür bağımsızlığına ters düşmesi
 Arapçanın ve Farsçanın etkisinde kalınması
 Okuma ve yazmanın belli bir sınıfa ait olması
20-Yukarıdaki gelişmeler Cumhuriyet Döneminde aşağıdaki yeniliklerden hangisinin yapılmasına neden olmuştur?
A) Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasına
B) Medreselerin ve Darülfünunun kapatılmasına
C) Halifeliğin kaldırılmasına
D) Medeni Kanun’un kabulüne
E) Harf Inkılabı’nın yapılmasına

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-B 3-B 4-E 5-E 6-D 7-A 8-C 9-A 10-C 11-D 12-B 13-A 14-E 15-A 16-C 17-D 18-E 19-D 20-E

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları İNDİR

Leave a Reply