Türk kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Türk kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
Aşağıdaki Klasik Soruları Cevaplandırınız
1. İlk Türk devletlerindeki kut anlayışını açıklayınız.
2. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı İstimalet politikasını açıklayınız.
3. Meclis Hükûmeti Sistemi hakkında bilgi veriniz.

Aşağıdaki Boşlukları Doldurunuz
1. İlk Türk devletlerinde devlete …………………………………. denirdi.
2. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere ……. veya ………….. denirdi.
3. İlk Türk İslam devletlerinde belediye işlerine …………………………………. adı verilen görevliler bakardı.
4. Selçuklularda askerî işler ile ilgilenen divana …………………………………. denirdi.
5. Osmanlı’da devletin sonsuza dek yaşayacağına olan inanç ………. tanımı ile ifade edilir.
6. 1871 Vilayet Nizamnâmesi ile köy ile kaza arasında oluşturulan yeni idari birimin adı…………..’dir.
7. İlk Osmanlı Parlamentosunda padişah tarafından seçilen milletvekillerinden oluşan meclise ………………… denirdi.
8. Osmanlı Devleti’nde deniz askerlerine …………………………………. denirdi.
9. Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası ……………………………………………………………………dır.
10. Türkiye Cumhuriyeti’nde yasama yetkisi …………………………………. aittir.

Aşağıdaki  soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Bir devlette yasama ve yürütme organlarının halk tarafından ayrı ayrı seçilerek göreve getirildiği, yasama ve yürütmenin birbirlerine karşı değil halka karşı sorumlu olduğu, belirli bir süre için seçilen yasama ve yürütme organları arasında yetki ve görev ayrımının net bir şekilde yapıldığı hükümet sistemine “Başkanlık Sistemi” denir.
Bu sistemde yürütme organı yasama organını feshedemez. Yasama organı da yürütme organını bazı durumlar dışında görevden alamaz. Yargı organı ise bağımsızdır. Bu özellikleri nedeniyle kuvvetler ayrılığı ilkesinin sert bir şekilde uygulandığı bir hükümet sistemi olarak kabul edilir. Başkanlık Sistemi kendi içinde farklı modeller şeklinde uygulanmaktadır. Her ülke kendi özgün modelini geliştirmiştir. Başkanlık Sistemi, başbakanlı ve başbakansız olmak üzere ikiye ayrıldığı gibi, bakanlar kurulu üyelerinin başkanın teklifi ve yasama organının onayı ile atandığı model
ile doğrudan başkan tarafından atandığı model olmak üzere yine iki gruba ayrılmaktadır.
1. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi Başkanlık Sistemi’nde geçerliliğini korumaktadır.
B) Başkan, meclisi feshetme yetkisine sahiptir.
C) Vatana ihanet gibi istisnai durumlarda Meclis, başkanı görevden alabilir.
D) Yürütme yetkisi tamamıyla başkandadır.
E) Milletvekillerini ve başkanı halk seçer.

2. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Yasama organı yürütme organına karşı sorumludur.
B) Yargı, başkanın talimatları doğrultusunda çalışır.
C) Bakanlar kurulunu başbakan atar.
D) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri başkanda toplanmıştır.
E) Bakanlar kurulu üyeleri başkan tarafından atanır.

Leave a Reply