Türk Adının Anlamı Hakkında İleri Sürülen Görüşler

Türk Adının Anlamı Hakkında İleri Sürülen Görüşler

Türklerle ilgili yapılan arkeolojik kazılar, Türk tarihinin dört bin yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Türklerin, tarihin en eski topluluklarından biri olması, tarihçileri Türk adının anlamı ve kökenini araştırmaya yöneltmiştir.

Bu araştırmalar sonucunda Türk sözcüğünün anlamına ilişkin edinilen bilgiler şunlardır:

  • • Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati’t-Türk adlı eserinde “olgunluk çağı” anlamına geldiğini söyler.
  • • Çin kaynaklarında ise “miğfer” anlamında kullanılmıştır.
  • • A. Wambery (Vamberi), “türemek” fiilinden geldiğini belirtir.
  • • G. Doerfer, “devlete bağlı halk” anlamına geldiğini ifade eder.
  • • Köktürk, Uygur ve Karahanlı metinlerinde “güçlü, kuvvetli, olgunluk” anlamlarında kullanılmıştır

Türk sözcüğünü devlet adında ilk kez Köktürkler kullandılar. Türk kelimesine ilk kez II. Köktürk kağanları ve veziri adına dikilen Orhun Kitabeleri’nde rastlandı. Türkiye adı ise coğrafi bir bölge olarak ilk kez Bizans kaynaklarında kullanıldı. Bizans, Türkiye adını VI. yüzyıllarda Volga Nehri’nden Avrupa’ya kadar uzanan bölge için, XI. yüzyıldan itibaren ise Anadolu için kullandı.

Leave a Reply