Tarih ve Zaman Konusu Test Soruları ve Cevapları 1

Tarih ve Zaman Konusu Test Soruları ve Cevapları 1

1. I. Geçmişte yaşanmış olay ve olguların gelişimini inceler.
II. Toplumlar arası siyasi gelişmeleri açıklamaya çalışır.
III. Olayları incelerken gözlem metodunu kullanır.
Verilenlerden hangileri tarih biliminin özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

[HDquiz quiz = “1133”]

2. Ömer Hayyam tarafından söylenen, “Tarih kâinatın vicdanıdır.” sözleri tarih yazımında aşağıdaki özelliklerden
hangisinin gözetilmesi gerektiğini gösterir?
A) Yer ve zaman belirtmek
B) Sebep – sonuç ilişkisi kurmak
C) Objektif olmak
D) Kronolojik sıraya dikkat etmek
E) Olayın geçtiği dönemin koşullarını göz önünde bulundurmak

3. Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Yarınları inşa etmemize katkıda bulunur.
B) Toplumsal birlik ve beraberliğe hizmet eder.
C) Millet olma bilincini geliştirir.
D) Eleştirel düşünme ve muhakeme yapma yeteneğini geliştirir.
E) Kendi milletini yüceltme becerisi kazandırır.

4-Tarihsel süreç içinde belli bir yer ve zaman da meydana gelen, somut ve kısa süreli gelişmelere “olay”; tarihsel süreç içinde olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan, belli bir yer ve zamana bağlı olmayan, soyut ve genel gelişmelere ise “olgu” denir. Bu bilgilere göre aşağıdaki olay-olgu eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Bu bilgilere göre aşağıdaki olay-olgu eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Olay                        Olgu
A) Anadolu’nun Türkleşmesi Malazgirt Savaşı
B) Haçlı Seferleri Yüzyıl Savaşları
C) İslamiyet’in yayılması Türkiye’nin Çağdaşlaşması
D) Tanzimat Fermanı’nın ilanı Osmanlı Devleti’nin Demokratikleşmesi
E) Milliyetçilik akımının yayılması Fransız İhtilali

5. Tarih; geçmişte yaşayan insanların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vb. her türlü faaliyetlerini konu edinir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarihçinin inceleme alanlarından biri olduğu söylenemez?
A) Islahat Fermanı’nın ilanı
B) Akadların ilk düzenli ordu sistemini kurması
C) Hicret ile birlikte İslam Devleti’nin temellerinin atılması
D) Orta Asya’da yaşanan şiddetli kışlar
E) Kavimler Göçü’nün yaşanması

6. 1296 yılında Mısır Firavunu II. Ramses’in orduları, Hitit ordularını kendi toprağı olan Suriye’de bulup yok etmek
için yola çıktı. Ancak Mısır-Hitit çatışmaları kesin olarak sonuçlanmamış bu durum iki tarafı barış yapmaya zorlamıştır.
Paragrafta bulunan bilgilerde “tarih” biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir?
A)Yer
B)Zaman
C)Sebep
D)Sonuç
E) Belgelere dayalı olma

7. Aşağıdakilerden hangisi “Tarihçi araştırma yaparken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır.” ilkesini açıklar niteliktedir?
A)Tarihçi her şeyi olduğu gibi gösteren kişidir.
B) Tarih, bugün ile geçmiş arasında kesintisiz diyalogdur.
C) Tarihi yazanlar, yapanlara sadık kalmalıdır.
D) Geçmiş bir anlamda bugün hâlâ yaşayan zaman dilimidir.
E) Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir.

8. “Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hafızası parça parça kopmuş bir
akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder.” Peyami Safa, bu sözü ile tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamıştır?
A) Farklı milletlerin bir arada yaşamasını kolaylaştırır.
B) Eleştirel düşünme becerisi kazandırır.
C) Dünya barışına katkıda bulunur.
D) Millet olma şuurunu güçlendirir.
E) Problem çözme becerisini artırır.

9. I. Orta Asya’da bir Türk kurganında yapılan kazıda bulunan üzerinde hayvan motifleri olan kilimler
II. Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması
III. Kutluk Devleti tarafından bırakılan Orhun Kitabeleri
Yukarıda verilen tarihsel kanıtları incelemek için yararlanılan tarihe yardımcı bilim dalları aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I                      II                          III
A) Paleografya Nümizmatik Coğrafya
B) Antropoloji Paleografya Filoloji
C) Etnografya Diplomatik Epigrafya
D) Arkeoloji Epigrafya Demografya
E) Epigrafya Nümizmatik Diplomatik

10. Yazının icadından önceki dönem “Tarih Öncesi Çağlar” olarak adlandırılmıştır. Bu dönem araştırılırken yazı olmadığı için daha çok insanların kullandığı araç ve gereçler dikkate alınmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Dönemleri araştırırken yararlanılan en önemli bilim dalıdır?
A) Heraldik
B) Paleografya
C) Nümizmatik
D) Arkeoloji
E) Coğrafya

11. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’nın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A) Kaynaklardan elde ettiği bilgileri birbiri ile karşılaştırma
B) Başka bilim dallarından yararlanma
C) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma
D) Objektif bir tutum sergileme
E) Tarihsel olayları gözlemleme

12. I. Arkeoloji
II. Filoloji
III. Diplomatik
Yukarıda verilenlerden hangileri, Tarih Öncesi Dönemlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E)I, II ve III.

1.C 2.C 3.E 4.D 5.D 6.E 7.E 8.D 9.C 10.D 11.E 12.A

Leave a Reply