Tarih Dersi Zümre Toplantı Tutanakları | 2020-2021 Tarih Dersi Zümreleri

Tarih Dersi Zümre Toplantı Tutanakları | 2020-2021 Tarih Dersi Zümreleri

Tarih Dersi Zümre Toplantı Tutanakları İNDİR

2019–2020 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI ………………………………………….. LİSESİ

TARİH-9, TARİH-10, TARİH-11 VE T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ

SENE BAŞI OKUL ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
 3. Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması, İl düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması
  MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 09/08/2018 ,
  MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 12/7/2019 –
  MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
 4. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması
 5. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak hazırlanması uygulama birliğinin sağlanması,
 6. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
 7. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi
 8. Tarih öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek derslere yansıtılması,
 9. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi
 10. Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,
 11. Öğrencilerde girişimcilik başta olmak üzere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 12. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 13. Eğim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi, öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,
 14. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

15.  Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması

 1. Sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi
 2. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 3. Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi,
 4. 2023 Eğitim Vizyonu belgesi,
 5. Yeni ortaöğretim sistemi ve tarih öğretimi,
 6. EBA kullanımı, e-müfredat, e-içerik vb uygulamaların kullanımı
 7. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi
 8. Dilek ve Temenniler, Kapanış

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE-1 Açılış ve yoklama.

Açılış ve yoklama.

Toplantı 09/09/2019 tarihinde saat 10:00 da okulumuz öğretmenler odasında toplandı.

Zümre üyelerinin toplantıda hazır olduğu görüldü.

Toplantıda Kurul başkanı olarak …………  seçildi. Zümre Başkanı …………. 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılının okulumuza ve Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı açtı. 09/08/2018 tarihli Eğitim Kurumları ve Zümreler Yönergesi  okundu, çeşitli Okul alan Zümreleri ve İlçe/İl Zümre Kurullarının yapısı ve görevleri okunarak değerlendirildi. Tarih Zümre toplantı gündemi buna göre oluşturuldu, Gündeme eklenecek ilave maddeler tartışıldı. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi ile 2023 Eğitim Vizyonu belgesi, Yeni ortaöğretim sistemi ve tarih öğretimi, EBA, e-müfredat, e-içerik vb uygulamaların kullanımı konuları gündeme eklendi.

MADDE-2 Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sonunda yapılan zümre toplantısında alınan kararlar Zümre Başkanı tarafından okundu. Tarih Öğretmenleri olarak Eğitim Bölgesi Tarih Zümre Başkanları Kurulu Toplantı kararlarına uygun hareket edildiği tespit edildi

Bir önceki yılın zümrelerinde alınan kararların başarılı bir şekilde uygulandığı, öğrenci başarılarına bakılarak görüldü. Bu yıl geçen toplantılarda alınan kararların geliştirilerek uygulanmasına karar verildi.

Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında bütün öğretim programlarının yenilenmiş olması zümre öğretmenleri arasında işbirliği, dayanışma ve paylaşım ihtiyacının artmasına yol açmıştır.

Öğretmenler olarak işimiz zor olduğunu biliyor, ancak birlikte çalışır, birlikte düşünür ve birlikte üretirsek işimizin kolaylaşacağına inanıyoruz. Daha az ama daha verimli çalışarak daha etkili olabiliriz. Öğretmenlerimiz arasında zümre dayanışmasını gerçekleştirmek, birlikte üretim ve paylaşım kültürünün yaygınlaştırmak, eğitim yoluyla geleceğimize olumlu katkılar sunabilmek kararındayız. Ortak akılla ortalamanın üzerinde bir çıktı elde etmeyi hedefliyoruz.

 

MADDE-3  Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,

14 Haziran 1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 1739 karar no’lu “Milli Eğitim Temel Kanunu”nun 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15,17 ve 28. Maddeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5., 6. ve 7. maddeleri ile 19.01.2018 tarihli yeni Tarih ve T.C. İnkılap Tarihi öğretim programları ayrı ayrı okundu, zümre öğretmenleri tarafından değerlendirildi. Ders kitaplarının yanında öğretim programlarında ortaya konan kazanımlar doğrultusunda planlama yapılması ve uygulamaların da kazanım bazlı sürdürülmesinin önemine değinildi. Değişen 09.08.2018 tarihli MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi okunarak gündem maddeleri buna göre oluşturuldu.

 

MADDE-4 Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini bütün nesillere kavratmak gerektiğini vurgulayan Zümre, Türkiye’nin Atatürk‘ü ve Atatürkçülüğü anlayan nesiller sayesinde kalkınacağını belirtti. 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı kurul kararı ile kabul edilen ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan konular esas alınarak planlamanın yapıldığını;  Atatürk’ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışının tüm derslerde sık sık bahsedileceğini ve öğrencilere geleceklerini kurgulama noktasında Atatürk’ün hayatının kavratılacağını vurguladı.

Atatürk’ün çeşitli yönlerini, devlet adamlığını, kişiliğini, inkılâpçılığını, Türk milletine olan bağlılığını öğrencilerimize anlatarak, onlardaki sorumluluk duygusunu geliştirmemiz gerekir.” denilerek, Tarih dersini işlerken yeri geldiğinde öğrencilerimize geçmişle günümüz arasında bağ kurdurularak, tarih tecrübesinden yararlanılması, Atatürk ilke ve inkılaplarına derslerimizde mutlaka yer verilmesi, önemli gün ve haftalarda Atatürk ilke ve inkılaplarının öneminin vurgulanması ve bu konuda diğer branşlardaki arkadaşlara yardımcı olunması gerektiğine karar verildi.

Atatürkçülükle ilgili konuların ders planları hazırlanırken Belirli gün ve haftaları dikkate alınarak konunun özelliğine göre planlama yapılmasına karar verilmiştir.

Atatürkçülük konuları işlenirken aşağıdaki maddeler üzerinde önemle durulması kararlaştırıldı.

 • Atatürk’ün Türk tarihine verdiği önem
 • Ünlü devlet adamları, kahramanlar, ıslahatçılar ve başka milletlerin büyük unvanı almış kralları, Atatürk’ün kişiliği inkılâpları ile karşılaştırılıp onun XX. asırdaki üstün kişiliği vurgulanacaktır.
 • Tarihimizde gurur duyduğumuz kahramanlıkları anlatırken Atatürk ile bağlantı kurulacak, örnek devlet adamı olması, eserleri, getirdiği yenilikler ifade edilecek.
 • Osmanlı Devleti yapılan ıslahatlar anlatırken, bunların Atatürk inkılâpları ile karşılaştırmaları yapılacak. Bu ilke ve inkılâpların çağdaş medeniyet seviyesini amaçladığı ve devamlılık arz ettiği vurgulanacak
 • Türkiye Tarihinde bir dönüm noktası olan Malazgirt, Miryokefalon savaşları işlenirken, Kurtuluş Savaşımız sonunda ki Başkomutanlık Meydan Savaşının önemi kavratılacak.
 • 1683 Viyana bozgunu ve diğer yenilgilerimiz açıklanırken Osmanlı topraklarındaki geri çekilmenin Sakarya ile son bulduğu Türkiye’nin ters giden talihinin büyük kurtarıcımız Atatürk ile değiştiği vurgulanacak.
 • Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransızlara verilen kapitülasyonların Lozan Barışı ile kaldırıldığı açıklanacak.
 • Kültür ve sanat hareketleri işlenirken Cumhuriyet devri sanatıyla karşılaştırmaları yapılacak
 • Mahalli bayramlar ve mahalli kurtuluş günlerinde Atatürk’ün kişilik özelliklerine, fikirlerine, başarılarına yer verilecektir.
 • Atatürkçülük ile ilgili olarak işlenen konular ders defterlerinde belirtilecek

Tarih grubu dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.
 • 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.
 • 12 Şubat Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nde Atatürk’ün Bağımsızlık düşüncesi anlatılacaktır.
 • 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif ERSOY’un hayatı anlatılacak.
 • 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir

 

MADDE-5 Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak hazırlanması uygulama birliğinin sağlanması

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLÂNLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Madde 5 – Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir. Eğitim ve öğretim plânlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır Eğitim-öğretimin etkin, verimli olabilmesi plânlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklıdır. Ayrıca Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, meslekî ve teknik eğitim ile yaygın eğitim kurumları yönetmelikleri ile bu kurumların eğitim-öğretim programlarında eğitim-öğretim çalışmalarının plânlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir.

 

Okulumuzda okutulan Tarih Dersleri için hazırlanacak olan Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planlarında esas alınacak Öğretim Programları ve diğer hususlar şu şekildedir;

Tarih 9. Sınıflarda; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 19/01/2018 karar tarihli ve 36 karar sayılı, 2724 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ve aşağıdaki tabloda yer verilen “Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10, ve 11. Sınıflar) Öğretim Programı” esas alınacaktır.

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında hazırlanacak olan Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planlarına, yukarıdaki öğretim programlarına ilave olarak aşağıda verilen bilgilerle ilgili hususlar da eklenecektir.

Yıllık planlar hazırlanırken dönemlerin ilk haftasında öğrencilerin derslere ısındırılması, ders konularının öğrencilere genel tanıtımı, ders işleme yöntem ve kurallarının belirlenmesi vb. için derslere hemen geçilmemesi, sondan bir önceki haftaların ise yetiştirilemeyen konuları işlemek ve dönem tekrarları yapmak, değerlendirmelerde bulunmak üzere ders planlaması yapılmaması, Dönemlerin son haftasında ise karne telaşı yüzünden ve Ramazan Bayramı tatili yüzünden ders yapmanın zor olması dolayısıyla, genel tekrarlar yapılması kararlaştırıldı, Yıllık planlar bu doğrultuda yapıldı. Yıllık planlar zümre kararlarına ek olarak sunuldu.

 

MADDE-6 Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

Tarih Dersleri Öğretim Programları ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:

 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
 • Eleştirel düşünme
 • Yaratıcı düşünme
 • İletişim kurma
 • Araştırma-sorgulama
 • Sorun çözme
 • Bilgi teknolojilerini kullanma
 • Girişimcilik
 • Günümüzdeki olayları gözleyerek, geçmişteki olaylarla ilişki kurma
 • Değişim ve sürekliliği algılama
 • Mekânı algılama
 • Sosyal katılım

Tarih Dersleri Öğretim Programlarında yer alan tarihsel düşünme becerileri

şunlardır:

 • Kronolojik düşünme
 • Tarihsel kavrama
 • Tarihsel analiz ve yorum
 • Tarihsel sorun analizi ve karar verme
 • Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma

 

Öğretim programlarında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak okulumuzda okutulan Tarih derslerinde, derslerin işlenişinde uygulanacak olan öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda verilen tabloda yer aldığı şekilde belirlenmiştir;

 

 

TARİH DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEM VE TEKNİKLER
Araştırma Kavram Haritası Hazırlama Metin İnceleme
Gezi-Gözlem-İnceleme Tablo Hazırlama Metin Yazma
Anlatım Karşılaştırma Kompozisyon Yazma
Soru-cevap Karşılaştırmalı Tablo Hazırlama Hikâye Yazma
Bireysel Çalışmalar Şema Hazırlama Empati Yapma
Grup Çalışması Bilgi Kartları Hazırlama Film-Belgesel-Tiyatro İzleme
Grup Tartışması Afiş Hazırlama Ses kayıtları-Marş vb. dinleme
Tekrarlama Broşür Hazırlama Sunu Hazırlama
Yapılan işi Yorumlama Pano Hazırlama Sunum Yapma
Bulmaca Hazırlama-Çözme Biyografi Çalışması Drama-Rol Yapma
Harita Çalışması İçerik Analizi Yapma Şehir Araştırması Yapma
Tarih (Zaman) Şeridi Hazırlama Eser İncelemesi Gezi inceleme

 

Derslerin işlenişinde aşağıda belirtilen hususlara değinilmiştir.

 • Etkileşimli tahtanın derslerde kullanılması,
 • Yeni konu anlatırken, öğrenci ihtiyaçları ile bağlantı kurulmasına,
 • Sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelinmesine; hazırlanacak etkinliklerin, öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme ve sonuç çıkarma gibi yüksek seviyede matematiksel düşünme becerileri kazanmalarına yönelik olmasına,
 • Derslere başlamadan önce, dersin konuları ile kaynak alanlarının belirlenmesine;
 • Konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine ve derslere hazırlıklı girilmesine;
 • Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç – gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağı öğrencilere açıklanmasına,
 • İşlenecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına;
 • Ders işlenirken zümre toplantısında alınan kararlara uyulmasına;
 • Öğrencilere adları ile hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrencinin ödüllendirilmesine,
 • Öğrencilerin Türk tarihini ve Türk dilini sevmesine, Türk dilini kullanmada kendine ve milletine güven duymasına, milli duyguların gelişmesine önayak olunmasına;
 • Öğrencilerin kavrama gücünün göz önünde bulundurulmasına.
 • Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği esası dikkate alınarak, genellikle ödül alma uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine;
 • Istırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar, duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine;
 • Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına;
 • Öğretimin, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru yapılmasına;
 • Öğrenci için henüz anlamsız olan bir konu alanındaki öğretimde Tümevarım, anlamlı olan bir konu alanındaki bir öğretimde ise, Tümdengelim yöntemlerinin; konu anlatımlarında “Beyin Fırtınası” ve “Problem Çözme” metotlarının mutlaka ve sıkça kullanılmasına;
 • Yazı tahtasını kullanırken; tahtayı nasıl kullanacağının önceden plânlanmasına, yazılan şeylerin önünün kapatılmamasına, yazı tahtasının çok fazla doldurulmamasına, önemli kısımların renkli kalemle yazılmasına, kavram haritalarının sıkça kullanılmasına; dikkat çekilmiştir.

 

MADDE-7 Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

Tarih derslerinin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan ilk kaynağımız Ders Kitabıdır. Öğrenciye ders araç ve gereçlerini kullanmak alışkanlığını vermek amacıyla her öğrencinin derse gelirken ders kitabı ve defteri getirmesi, kontrollerin düzenli olarak yapılmasının önemi üzerinde duruldu.

Tüm tarih grubu derslerinde işlenecek konular öğrencilere bir ders öncesinden duyurularak öğrencilerin derse hazır gelmelerinin sağlanmasına ve son yıllarda sınavlarda çıkmış soruların çözümüyle öğrencinin derse ilgisi teşvik edilmesine, tüm tarih grubu derslerinde öğrencilerin dijital ortamda tarih konularını araştırmaya yönlendirilmesine, MEB tarafından okunması tavsiye edilen kitaplardan tarihle ilgili ve sınıf seviyelerine uygun kitapların okutulmasına, okul kütüphanesinde bulunan tarih konularıyla ilgili kaynak kitap ve ansiklopedileri kullanmaya teşvik edilmesine, konuların özelliğine göre haritalar, grafikler, tarihi belgesel ve filmler, resimler, dergiler, tarihi romanlar ve biyografilerin kullanılmasına karar verildi.

MADDE-8 Tarih öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek derslere yansıtılması,

Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak için çağın gerektirdiği gelişmeleri doğru algılayıp değerlendirerek eğitim çalışmalarının niteliklerinin sürekli yükseltilmesinin önemli olduğu, bilginin dijital yollardan üretilmesi ve paylaşılmasının önemli olduğu vurgulandı. Sınıflarda etkileşimli tahta olmasının derslerin işlenişinde olumlu etkisinin olduğu sınıftaki ders materyali ihtiyacını büyük oranda karşıladığının altı çizildi.

Eğitimde kaliteyi artırmak için konuları işlerken dersleri soyutluktan kurtarıp somut hale getirmenin yararlı olacağı bu amaçla konular işlenirken konuya göre uygun kaynak araç ve gereçlerden yararlanılabileceği, EBA materyallerinin öğrencilere tavsiye edileceğini ve yararlanmaları için özendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Derslerde görselliğin artması ile ders işlemenin daha zevkli ve verimli hale geleceği, derslerin işlenişinde slayt, harita, video, animasyon, kısa metrajlı filmler ve belgeseller, sanal geziler vb, kullanımının önemli olduğu, ayrıca; öğrencilerin performans çalışması veya proje ödevlerini sunu veya herhangi bir video formatında hazırlayarak sunum yapmasının faydalı olacağı değerlendirildi.

Bu noktada Tarih ve Teknoloji Dergisi’nden yararlanılması uygun görüldü.

Zümre tutanağının 2. maddesinde yer alan işbirliği ve paylaşım için ders modüllerinin oluşturulmasına tekrar dikkat çekildi.

MADDE-9 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi

Okulumuzda bulunan öğrencilerin rehberlik servisinden gelen kişisel raporları doğrultusunda her öğrenciye özel kazanımların belirlenmesi, derslerin buna göre işlenmesi ve değerlendirmenin bu kazanımlar çerçevesinde yapılması kararlaştırıldı

 

MADDE-10 Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi

İşlenecek konuların özelliğine göre ilgili zümrelerle işbirliği yapılmasına karar verildi.

Tarihi mekânlar ve Devletlerin kurulduğu yerler konusunda Coğrafya öğretmenleri, İlk Türk destanları, Göktürk ve Uygur Alfabesi, Orhun Kitabeleri, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli konularında Edebiyat öğretmenleri, Romen rakamları, takvimleri dönüştürme, konularında Matematik öğretmenleri, Laiklik konusu işlenirken ve İslam tarihi ve medeniyeti konularında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, Haritalar ve özellikleri, Coğrafi mekânların yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları, iklimi konusunda Coğrafya Öğretmenleri, Cumhuriyet kavramı işlenirken Felsefe grubu öğretmenleri ile işbirliğinin faydalı olacağı,

9, 10 ve 11.sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin başarı / başarısızlık, devamsızlık, sağlık (sürekli hastalık), a ile (anne-baba ayrı, vefat etmiş vb.) durumları konusunda Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Ders Öğretmenleri ve Öğrenci Velisi ile görüşülmesi üzerinde duruldu.

 

MADDE-11 Öğrencilerde girişimcilik başta olmak üzere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

Sınıflarda çeşitli nedenlerle kendini ifade edemeyen öğrencilere sınıf içi ders etkinliklerinde görevler vererek kendilerine özgüven kazanmalarına yardımcı olunmalı, gençlerin özgüvenlerini geliştirerek girişimci ruhlarını ortaya çıkarılmalı, Her öğrenciye geleceğin büyükleri olarak itibar edilmeli, onurlarını zedeleyici söz ve davranışlardan özellikle ve önemle kaçınılmalı.

 

MADDE-12 Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, okulumuzun bulunduğu il ve ilçenin binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olması, her köşesinin tarihi mekân ve eserlerle dolu olması nedeniyle, derslerde işlenecek konuların özelliğine göre öğrencilerimizin geziye götürülebileceği, şartlar elverir, maddi sorunlar aşılabilirse okul İdaresi, öğrenci velileri ile birlikte hareket ederek ilimizde bulunan tarihi mekânlara geziler düzenlenmesine ve ayrıca öğrencilerin velileri ile kültürel alanlara gezi yapmalarının tavsiye edilmesi kararlaştırıldı.

 

MADDE- 13 Eğim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi, öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi’’ ile ilgili maddeleri aşağıdaki şekilde Zümre Başkanı tarafından okundu.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

 

MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

 1. a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
 2. b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.
 3. c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.

ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.

 1. d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.
 2. e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.
 3. f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.
 4. g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.

 

Puanla değerlendirme

MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

           Puan                           Derece

85,00-100                                      Pekiyi

70,00-84,99                                      İyi

60,00-69,99                                    Orta

50,00-59,99                                   Geçer

0-49,99                                          Geçmez

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Yazılı ve uygulamalı sınavlar

 

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

 1. a) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.

 

 1. b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.

 

 1. c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

 1. d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.
 2. e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.

f)(Değ: 13/09/2014-29118 RG) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.

 1. g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ)Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

 1. h) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.

(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

 

Beceri sınavı

MADDE 46- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrenciler bu süre içerisinde izinli sayılır. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır.

(2) Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan alanlarda, işletmede eğitimi yapılan her ders için beceri sınavı, sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Birlikte yapılan sınavların değerlendirmesi ayrı yapılır.

(3) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla kurum ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi süresi, ders yılı süresini aşan meslek alanlarındaki beceri sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır.

(4) Beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın alan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenlerinin ve o meslek alanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

(5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i sınav, yüzde 20’si de iş dosyasına takdir edilir.

(6) İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler için okulda yüz yüze eğitimini aldıkları alan/dal derslerinden beceri sınavı yapılmaz.

 

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

 

MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.

(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.

(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG)  Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır.

 

Sınavlara katılmayanlar

 

MADDE 48- (Değ: 13/09/2014-29118 RG) (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz.

(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.

(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.

(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.

(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG)  Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar.

 

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

 

MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.

(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.

(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrencilerin talebi halinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.

(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır.

(5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.

 

 

 

Bu maddelerden hareketle Tarih Dersleri Zümre Öğretmenleri 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında;

 

 • ,10.ve 11.sınıflarda okuttuğumuz derslerden 1.ve 2.dönemde 2’şer sınav yapılacaktır.
 • Ortak değerlendirme yapılabilmesine imkân vermek üzere 9.10. ve 11.sınıflarda okuttuğumuz derslerin 1.dönem ve 2.dönemki tüm sınavları Ortak Sınav ve sonuçları da Ortak Değerlendirme şeklinde yapılacaktır.
 • Sınavlardan önce öğrencilere sınavlara hazırlık için çalışma notları
 • Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanacaktır.
 • Sınav sonunda sorular ve cevap anahtarları öğrencilerin görebileceği panolara asılacak, ilan edilecektir.
 • Yazılı sınavların klasik / yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.
 • Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılacaktır.
 • Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders-zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecek.
 • Sınavlara katılmayanlar hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 48. Madde hükümleri uygulanacaktır.
 • Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması konusunda aynı yönetmeliğin 49. Madde hükümleri uygulanacaktır.
 • Yazılı sınavlar haricinde 2 adet performans puanı verilecektir. Performans puanlarının birisi performans ödevinden, diğeri derse katılım, tutum ve davranışlardan verilecektir.

 

YAZILI YOKLAMA ZAMANLARININ TESPİTİ:

 

Okul idaresinin oluşturacağı takvime uymak esas olmakla birlikte düşünülen sınav takvimimiz aşağıdaki gibidir:

Tarih 9 Dersi İçin :                                        1. Yazılı                             2. Yazılı  

 1. Dönem :              Kasım 4. Hafta       Ocak 2. Hafta
 2. Dönem :                 Nisan 3. Hafta         Haziran 1.Hafta

 

Tarih 10 Dersi İçin :                                      1. Yazılı                             2. Yazılı  

 1. Dönem :              Kasım 5. Hafta      Ocak 2. Hafta
 2. Dönem :        Nisan 5. Hafta        Haziran 2. Hafta

Tarih 11 Dersi için:                                        1.Yazılı                             2.Yazılı

1.Dönem:                                                   Kasım 5.Hafta        Ocak 2.Hafta

2.Dönem:                                                   Nisan 5.Hafta         Haziran 2.Hafta

           T.C. İnk. Tar. ve Atatürkçülük dersi için:  1. Yazılı                           2. Yazılı

 1. Dönem :               Kasım 3. Hafta       Ocak 2. Hafta
 2. Dönem :         Nisan 2. Hafta        Haziran Birinci Hafta

 

MADDE-14 Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması, (Sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi)

Yazılı ve uygulamalı sınavlar MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

 1. a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esastır. Her dönem başında sınav sayısı eğim kurumu alan zümrelerince, sınav tarihleri ise zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliği giderilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğim programı uygulanan alanlar hariç, işletmelerde mesleki eğime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğim merkezlerinde ortak sınav yapılmaz.
 2. c) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Yazılı sınavlar; gerektiğinde okul, eğim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar şeklinde yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz ile belirlenir. ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
 3. d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek sureyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.
 4. e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.
 5. f) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.
 6. g) Bir sınıfa bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ)Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

 1. h) (Ek:RG-13/9/2014-29118) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.

(2) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) (Ek cümle:RG-16/9/2017-30182) Sınavlar her alanın öğre m programlarında öngörülen ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. (Mülga ibare:RG-16/9/2017-30182) sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirrmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. (2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar. (3) (Mülga:RG-1/9/2018-30522) Sınavlara kalmayanlar

MADDE 48- (1) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Sınavlara kalmayan, performans çalışmasını yerine germeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz.

(2) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına kalamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.

(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına kalamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.

(4)(Değişik:RG-13/9/2014-29118) Geçerli özrü olmadan sınava kalmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine germeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava kalmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine germeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.

(5)(Ek:RG-1/7/2015-29403) Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.

(2) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 işgünü içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.

(3) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/ öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.

(4)(Değişik:RG-13/9/2014-29118) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/ öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır.

(5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar MADDE 50- (1) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Öğrenciler okulların özelliklerine göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. (Ek cümle:RG1/9/2018-30522) Sınıf/şube rehber öğretmenleri, öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri ve başarı durumlarını dikkate alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterir.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ekleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere kalmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. (Ek cümle:RG-28/10/2016-29871) Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.

(9) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğim merkezi öğrencilerine sadece derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre performans puanı verilir.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi’’ ile ilgili maddeleri okunarak, bu maddelerden hareketle Tarih Dersleri Zümre Öğretmenleri olarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında;

9.,10.11. ve 12. sınıflarda okuttuğumuz derslerden 1.ve 2.dönemde 2’şer sınav yapılacaktır.

Ortak değerlendirme yapılabilmesine imkân vermek üzere 9.10.11. ve 12. sınıflarda okuttuğumuz derslerin 1.dönem ve 2.dönemdeki tüm sınavları Ortak Sınav ve sonuçları da Ortak Değerlendirme şeklinde yapılacaktır. Dönem sonunda yapılacak ikinci sınavların çoktan seçmeli(test) şeklinde olabileceğine karar verildi.

Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanıp, Okul müdürünün onayından sonra uygulanacaktır. Cevap anahtarı yazılıdan sonra öğrencilerin görebileceği bir yere asılacaktır.

Tarih Zümre Öğretmenleri olarak, Tarih derslerinde verilen Proje ve Performans çalışmalarının aşağıdaki gibi değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

 

 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PUANLAR
Konunun İşlenişi 30
Kaynak bulma ve kaynak kullanımı 20
İmla kurallarına uyma 10
Tasarım, tertip-düzen 10
Öğretmen ile işbirliği 10
Yararlanılan kaynakların belirtilmesi 10
Projenin zamanında teslimi 10
TOPLAM 100

 

Yazılı sınavların açık uçlu / yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından ikincisi test usulüyle de yapılabilir.

Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders-zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecek.

Sınavlara katılmayanlar hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 48. Madde hükümleri uygulanacaktır.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması konusunda aynı yönetmeliğin 49.Madde hükümleri uygulanacaktır.

Yazılı sınavlar haricinde 1(bir) (ortaöğretim kurumları yönetmeliği 50.madde 1. fıkra) performans puanı verilecektir. Performans puanları derse katılım, tutum ve davranışlardan verilecektir.

Performans notunun verilmesi ile ilgili bir çizelge hazırlanacaktır.

 

MADDE-15 Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması

Yazılı yoklama zamanlarının tespiti:

Ortak Sınavlarda okul idaresinin oluşturacağı takvime uyulacak, seçmeli derslerin sınavları ise yıllık planlar esas alınarak yapılacaktır.

 

MADDE-16 Sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi

 

Yönetmelik esaslarına uygun olarak zümrece belirlenir.

YAZILI YOKLAMA ZAMANLARININ TESPİTİ:

 

Okul idaresinin oluşturacağı takvime uymak esas olmakla birlikte düşünülen sınav takvimimiz aşağıdaki gibidir:

Tarih 9 Dersi İçin :                                        1. Yazılı                 2. Yazılı

 1. Dönem :              Kasım 4. Hafta       Ocak 2. Hafta
 2. Dönem :        Nisan 3. Hafta         Haziran 1.Hafta

 

Tarih 10 Dersi İçin :                                      1. Yazılı                 2. Yazılı

 1. Dönem :              Kasım 5. Hafta      Ocak 2. Hafta
 2. Dönem :        Nisan 5. Hafta        Haziran 2. Hafta

Tarih 11 Dersi için:                                        1.Yazılı                 2.Yazılı

1.Dönem:                                                   Kasım 5.Hafta        Ocak 2.Hafta

2.Dönem:                                                   Nisan 5.Hafta         Haziran 2.Hafta

T.C. İnk. Tar. ve Atatürkçülük dersi için:  1. Yazılı                   2. Yazılı

 1. Dönem :               Kasım 3. Hafta       Ocak 2. Hafta
 2. Dönem :         Nisan 2. Hafta        Haziran Birinci Hafta

 

MADDE-17 Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması

Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçimi: Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması konusunda 01 Temmuz 2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de son şekliyle yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar’’ ile ilgili maddesi Zümre, tarafından okundu. Belirtilen açıklamalar doğrultusunda Tarih derslerinden 2019-2020 Öğretim yılında öğrencilerimize aşağıdaki proje ve performans konularının verilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra öğrenci istekleri dikkate alınarak değişik başlıklar altında ve farklı formatlarda proje ve performans konularının belirlenebileceği de vurgulanmıştır. Örnek tarih proje konuları bu linktedir.

 

TARİH -9

 1. Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler
 2. İlkçağ Anadolu Uygarlıkları
 3. İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları
 4. Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür ve Medeniyetine Katkıları
 5. Mısır Uygarlığı
 6. Orta Asya Uygarlığı
 7. İslamiyet’ten önceki Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri ve Bu Devletlerin Kültür ve Medeniyeti
 8. Destanlar ve Türk Destanları
 9. Asya Hun Devleti’nin Siyasi Hayatı ve Metehan Dönemi.
 10. Göktürkler ve Orhun Abideleri.
 11. Uygurlarda Kültürel Hayat.
 12. Hz. Muhammed Dönemi Savaşlarının Sebepleri, Sonuçları ve İslam Tarihindeki Önemleri.
 13. Dört Halife Dönemi
 14. İslam Dünyasında Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar (Cemel Vakası,Sıffin Savaşı,Hakem Olayı ve Kerbela Olayı).
 15. Endülüs Emevi Devleti ve İnsanlığa Katkıları
 16. İslamiyetin Türk Dünyasındaki Etki ve Değişimleri
 17. 24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri
 18. Türk-İslam Bilginleri
 19. Emeviler ve Abbasiler Dönemi Türk İslam Devletlerinin İlişkileri
 20. Öğrencilerin tarih dersi ile ilgi duyduğu konular

TARİH -10

 1. Türkiye Selçuklu Devleti Kültür Medeniyeti
 2. Türkiye Selçuklularında Ticaret
 3. Türkiye Selçuklularında Bilim, Sanat
 4. Memlüklü Devleti
 5. Dulkadirli Beyliği
 6. Anadolu’da Kurulan Beylikler
 7. Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları.
 8. İstimalet ve İskân Siyasetinin Osmanlı Yönetimine Etkisi
 9. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Ahileri Etkisi.
 10. Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler.
 11. Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri.
 12. Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar.
 13. I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi yapılan Siyasi ve Kültürel faaliyetler.
 14. Ankara Savaşı’nın sebebi, gelişmesi, sonuçları ve Fetret Dönemi.
 15. İstanbul’un Fethi’nin Türk ve dünya Tarihi açısından sebepleri, gelişmesi, sonuçları ve önemi.
 16. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ve Sonuçları.
 17. Osmanlı Devleti’nin Toprak Sistemi.
 18. Osmanlı Devleti’nin İskân Siyaseti
 19. Osmanlı Devleti’nin Ordu Teşkilatı.
 20. Osmanlı Devletinde Eğitim Sistemi
 21. Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri.
 22. Öğrencilerin tarih dersi ile ilgi duyduğu konular

TARİH 11

 1. Osmanlı Devletinde iç İsyanlar ve sonuçlar
 2. Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminde Islahatçı Devlet Adamları
 3. Osmanlı Devletinde Gerileme Islahatçı Devlet Adamları
 4. Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti’ne etkileri
 5. Sanayi İnkılâbı ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri
 6. Osmanlı Devletinde Çöküş Döneminde Islahatçı Devlet Adamları
 7. Osmanlı Devletini Çöküşten Kurtarmak İçin Ortaya Atılan Fikir Akımları
 8. Divan-ı Hümayun ’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları
 9. Osmanlı Devleti’nde Merkez Yönetimi.
 10. Osmanlı Devleti’nde Eyalet ve Taşra Yönetimi.
 11. Yeniçeri Ocağı, kuruluşu, faaliyetleri ve sonu.
 12. Tımarlı Sipahiler, kuruluşu, faaliyetleri ve sonu.
 13. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan I.Dünya Savaşı başlangıcına kadar Ermeni Meselesi.
 14. 17.Yüzyılda Çıkan İç İsyanlar Sebep ve Sonuçları
 15. 17.Yüzyıl Islahatları
 16. III. Selim Dönemi Islahatları
 17. II.Mahmut Dönemi Islahatları
 18. 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Katıldığı Savaşlar
 19. Mısır Sorunu ve Çözümü
 20. Boğazlar Sorunu
 21. Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı ve Faaliyetleri
 22. Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar.
 23. Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi Ve Sonuçları.
 24. Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin
 25. Öğrencilerin tarih dersi ile ilgi duyduğu konular

 

  T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK – 12

 1. I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi.
 2. Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları.
 3. Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar.
 4. TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar.
 5. Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar.
 6. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
 7. Cumhuriyet’e Yönelik Tehditler ve Sonuçları
 8. Atatürkçülüğün Temel ilkeleri ve Bütünleyici ilkeler.
 9. Atatürk’ün hayatı, aldığı eğitim, katıldığı savaşlar, siyasi faaliyetleri ve fikirleri.
 10. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 11. Musul Sorunu ve Sonucu
 12. Boğazlar Sorunu ve Sonucu
 13. Hatay Sorunu ve Sonucu
 14. Kazım Karabekir’in Hayatı
 15. Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması.
 16. Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin Faaliyetleri
 17. Bütün Yönleri İle Kuva-yı Milliye
 18. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda rol oynamış kişiler
 19. II. Dünya Savaşı ve Türkiye
 20. Öğrencilerin tarih dersi ile ilgi duyduğu konular
 21. Atatürkçü Düşünce Sistemi
 22. Atatürk İnkılapları ve Sonuçları
 23. 1920 – 1930 Arası Türk Dış Politikası
 24. 1930 – 1940 Arası Türk Dış Politikası
 25. 1929 Dünya Ekonomik Krizi
 26. İki Dünya Arasında Meydana Gelen Bilimsel Gelişmeler
 27. Türkiye’de Demokratikleşme ve Çok Partili Hayat
 28. 1960 Askeri Darbesi
 29. Kıbrıs Sorunu
 30. 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Etkileri
 31. Öğrencilerin Tarih Dersi İle İlgi Duydukları Konular

Öğrencilerimize okuduğu sınıfın tarih dersi ile ilgili yılda iki kitap okutulmasının da proje kapsamında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Yukarıda verilen proje ve performans ödevleri konuları haricinde, öğrencilerin isteği ön planda tutularak zümre öğretmenleri tarafından çeşitli konular da ödevler verilebilmesine, Ödevlerin araştırılması ve hazırlanması aşamasında ders öğretmenleri tarafından öğrencilere sürekli rehberlik çalışması yapılmasına karar vermiştir.

(Proje ve Performans ödevleri ile ilgili Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 50.maddesi)

 

 

MADDE-18 Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi,

ÖSYM tarafından yayımlanan 2019- YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu’na göre

TYT’de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın ortalama doğru cevap sayıları: Sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama,

AYT’ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları: tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama

Buna göre diğer ders ortalamaları gibi tarih dersi doğru cevap ortalamaları oldukça düşük düzeylerde, büyük bir sorun olduğu görülüyor. Alışkanlıklarımızın dışına çıkarak, öğrenciye tarihi öğretmekte farklı yollar denemeliyiz.

Ayrıca ders yılı süresince; okul içinde, il ve ilçe genelinde yapılacak TYT ve AYT deneme sınavlarında elde ettikleri başarılar da performans puanlarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır.

Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları başarılar, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 50. Maddesin ikinci kısmına göre ele alınacaktır.

 

 

MADDE- 19 2023 Eğitim Vizyonu belgesi,

 1. yüzyılın hayatın her alanında hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğine şahit olmaktayız. İnsanoğlunun bugüne kadar sahip olduğu, geçmişi binlerce yıla dayanan bilimsel ve kültürel birikim kimi zaman yaşananları açıklamakta yetersiz kalabilmekte. İnsan ve teknoloji etkileşiminde ibrenin makineleşme yönünde ilerlediğini düşünen çok sayıda uzmanın eskiden bilimkurgu olarak değerlendirilen senaryoları, günümüzde yaşananların sıradan, canlı ve güncel bir aktarımı şeklinde görülmektedir. Yüksek katma değerli teknolojilerin ışık hızında ilerlemesi tüm sektörleri dönüşüm konusunda ciddi adımlar atmaya mecbur bırakmıştır. Sanayileşmede dördüncü büyük kırılma şeklinde ifade edilen bu yeni tekillik dönemi biyolojik, dijital ve fiziksel olanı tek vücutta birleştirmek gayesindedir. Yapay zekâ konusunda süregelen çalışmalar, makinelerin insandan öğrendikleriyle, insanoğlunun öğrenme ve zekâ üzerindeki tekelini kırma aşamasına geldiğinin iddia edildiği noktaya varmıştır. Ancak, teknoloji alanındaki yenilikleri yaşama kattığı kolaylıklara rağmen, dünyanın tamamen farklı bir yöne sürüklenmeye başladığının yegâne işaretleri olarak koşulsuz kabullenmek doğru değildir. Bu çerçevede, eğitimin muhtevasını sadece endüstrinin ihtiyaçlarını dikkate alarak belirlemeyi öngören yaklaşımın zorlayıcı hâkimiyetini aynen kabul etmek de doğru olamaz. İnsanlığın teknolojiye duyduğu ihtiyaç ve pazar koşullarının dayattığı tüketim alışkanlıkları, insanoğlunun giderek kendine yabancılaşması sürecini tetikliyorsa, eğitim ekosistemimiz bu gidişe esaslı bir şerh düşmek sorumluluğuna sahiptir. İnsanı araçlarda zengin, amaçlarda yoksul kılan bir bakış açısına söyleyecek sözümüz ve verecek daha derin cevaplarımız olmalıdır. Aksi takdirde son yıllarda artan çatışmalar ve uluslararası terörizm, göç hareketleri, çevre ve sağlık sorunları, ekonomik müdahaleler, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi burada sadece birkaç örneği sıralanan küresel beşerî krizlerin sonuçlarına hep birlikte katlanmak zorunda kalırız. Bilgi toplumu diyerek rekabeti aşırı kutsayan, teknoloji diyerek tüketimi körükleyen, “insanlık” denince kendi toplumu hariç herkesi dışlayan bir uygarlık anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir. Bizim medeniyetimizin insan tasavvuru sadece maddi mükemmeliyeti benimsemez; gönlü ve bilimi, mana ve maddeyi, talim ve terbiyeyi birlikte ele alan bir bütünden beslenmektedir.

Bizim tekilliğimiz, insan ve makinenin birlikteliğinden ziyade akıl ve kalbin birlikteliğidir. 

2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir.

Eğitimi bir ekosistem olarak görmeyi ve sistemin tüm alt bileşenlerini eş zamanlı tasarlamayı hedefleyen bir yöntemden söz etmekteyiz.

Millî Eğitim Bakanlığının yeni dönemde oynayacağı rol, talim ve terbiyeyi Türk Milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülküye dayalı şimdi ve gelecek tasavvurunun inşasına öncülük etmekten ibarettir.

Öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul vizyon belgemizin dört temel kavramıdır.

Unutulmamalıdır ki her eğitim sistemi öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve öğretmeninin niteliğini aşamaz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Millî Eğitim Bakanlığı olarak gerçekleştirmek istediğimiz dönüşüm adil, insan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrensel uygulamada yerli, esnek, beceri ve görgü odaklı, hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemektedir.

Demokrasi ve ekonomiyle bütünleşmiş bir eğitim anlayışı, Türkiye’nin her alanda atılım hareketini başlatacağı ve sürdüreceği temel platformdur.

 

Planladığımız dönüşüm üç yıllık bir aşamalandırmayı içermektedir: İlk safha olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı tasarım, simülasyon, öncü pilotlamalar ve yeniliklerin kısmi uygulamasıyla başlayacaktır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ülke ölçekli pilotlamalar ve tasarımı biten eylemlerin uygulamaları gerçekleştirilecektir. 2020- 2021 eğitim-öğretim yılında ise ana hedefler altında sıralanan eylemlerin tümünün hayata geçirilmesi ve bazı eylemlerin etki analizlerinin yapılması sağlanacaktır. Hedef ve eylemlerdeki kapsam ve nitelik çıtasının yüksek olduğunun farkındayız. Ancak bu iddiayı ortaya koyarken Türkiye’ye güveniyoruz. Eğitimde bir başarı hikâyesi oluşacaksa bunu tüm toplumun birlikte gerçekleştireceğine inanıyoruz. Bugün ülkemizde hemen her alanda ortaya konan başarı hikâyelerini, eğitim alanında tüm dünyanın gıptayla izleyeceği bir başarı hikâyesiyle taçlandırmanın tam zamanıdır. Vakit gelmiştir. Kolay gelsin…

 

MADDE-20: Yeni ortaöğretim sistemi ve tarih öğretimi,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni eğitim sistemine göre Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Bilgi Kuramı dersleri zorunlu diğer tüm dersler seçmeli olmuştur. Yeni eğitim sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim yılında 9. sınıflar düzeyinde başlayacaktır. Yeni eğitim sisteminin ilk üniversite sınavı 2024’te yapılacaktır.

Yeni ortaöğretim sisteminde lisenin ilk üç yılında haftalık okul zamanı; 35 saati AGEP yani akademik gelişim Programı, 5 saati HEY yani Hayal, Etkinlik ve Yaşam olmak üzere toplam 40 saat olarak planlanmıştır. Ders sayısı azalacak. Liselerde 15-16 olan ders sayısı 8-10 derse indirilecek. Liselere kariyer ofisleri açılacak. Öğrenciler üniversite öncesi kariyer planı yapabilecek. Her öğrenci kendi istediği dersleri seçebilecek. Bilgi kuramı zorunlu ders olacak. Yaparak, uygulayarak öğrenme ağırlık kazanacak, tasarım odaklı bir eğitim sistemi olacak. Yıl sonunda derslerin yerini proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri alacak.

Yeni Eğitim Sisteminde Tarih Dersi

Yeni eğitim sisteminde liselerde haftalık 40 saatlik bir ders zamanı planlanmıştır. Bu 40 dersin 35’i Akademik Gelişim Programı (AGEP) içinden 5 tanesi ise Hayal, Etkinlik, Yaşam (HEY) içinden olacaktır.

Tarih dersi, Akademik Gelişim Programı (AGEP) içinde yer alan derslerden biri olarak yer almaktadır. Yeni eğitim sisteminde Tarih dersi sosyal bilimler dersleri çatısı altında yer alan seçmeli derslerden bir tanesi olacaktır. Yalnızca 12. sınıfta Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi zorunlu olacaktır. Tarih dersi: 9. sınıfta ilk dönem Sosyal Bilimler Deneyimi ikinci dönem ise Sosyal Bilimler Çalışmaları çatısı altında

 1. sınıfta Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu çatısı altında
 2. sınıfta Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu çatısı altında
 3. sınıfta ise Sosyal ve Beşeri Bilimler Ağırlıklı Dersler Grubu çatısı altında yer alacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi zorunlu olacaktır.

Yeni eğitim sisteminde 9. 10. ve 11. sınıfta tarih dersi adıyla haftada 2 saat olmak üzere seçilebilecektir. Ancak yeni sistem ders seçimini öğrenciye bıraktığı için, öğrenci isterse tarih dersini seçmeyebilecektir.

Yeni eğitim sisteminde sosyal bilimler dersleri çatısı altında “tarih” adında bir dersin yanı sıra 20. Yüzyılda Türkiye, Küresel Politikalar, Güç-Egemenlik-Uluslararası İlişkiler gibi tarihsel konuları kapsayan dersler de seçmeli olarak sunulmaktadır.

Yeni eğitim sisteminde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi yer almayacaktır. Bu dersin yerine 20. Yüzyılda Türkiye dersi seçmeli olarak sunulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ise 12. sınıfta zorunlu ders olacaktır.

 

 

 

MADDE- 21 EBA kullanımı, e-müfredat, e-içerik vb uygulamaların kullanımı

Devletimizin büyük kaynaklar ayırarak ortaya koyduğu FATİH projesi kapsamında EBA kullanımı etkin bir şekilde devam etmeli, sade bir kullanıcı olmanın ötesinde geliştirdiğimiz içeriklerle, materyallerle EBA’yı güçlendirmeliyiz. Tarih dersiyle ilgili tüm gelişme ve haberler ve dökümanlar için Facebookta Tarih Öğretmenleri Grubu’nun takip edilmesi kararlaştırıldı.

MADDE-22 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi

Öğrencilerin sınıf içinde ve okul içinde güvenliklerinin sağlanması için uyarılarda bulunulması, sınıf koridorlarda öğrenciler için tehlike oluşturabilecek durumların acilen okul idaresine bildirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca okulun genel güvenliğinin sağlanmasında okul giriş kapısında mutlaka bir güvenlik görevlisinin olması gerektiği belirtildi.

MADDE-23 Dilek ve Temenniler, Kapanış

Mesleki çalışma programlarının zümreler bazında yoğunlaşmasının faydalı olacağı kanaati dile getirildi. Yapılan bu toplantının ve alınan kararların okulumuza ve öğrencilerimize başarı getirmesi temennisiyle toplantı sona erdi.

 

 

………………………                         ……………………

Tarih Öğretmeni                           Tarih Öğretmeni

Zümre Başkanı                                     Üye

 

 

 

UYGUNDUR.

 

16  / 09 / 2019

 

………………….

Okul Müdürü

 

One Response

Leave a Reply