Savaş Türleri Nelerdir. Kaç Türlü Savaş Vardır ?

Savaş Türleri Nelerdir. Kaç Türlü Savaş Vardır ?

1- SOĞUK SAVAŞ

Milli hedeflere varmak için milli güç unsurlarının açık bir silahlı çatışmaya kadar varmayan anlaşılmazlıklarda kullanıldığı uluslararası gerginlik durumudur.

Soğuk savaşın çeşitleri:

A) POLİTİK HARP(SAVAŞ):

İki devlet veya devletler arasında politik alanda yapılan harptir.İç ve dış politika olmak üzere iki uygulama alanı vardır.İç politikada milli birliği, dış politikada düşmanı yalnız bırakıp yıpratmayı hedefler

B) TEKNOLOJİK HARP(SAVAŞ):

Ekonomik, sanayi ve askeri alanlarda başta olabilmek için ilmi ve teknik ilerlemelere el atmak ve düşmanının bundan yararlanmasını önlemektir.Kısacası düşmanın teknolojik sırlara sahip olmasını önlemektir.

C) EKONOMİK HARP(SAVAŞ):

Milli hedeflere ulaşmak için devletler arasında ekonomik alanlarda yapılan savaştır.Amaç, düşman devletlerinin ürünlerinin değerini düşürmek, dış pazarlama imkanlarını ortadan kaldırmak, ihracatına mani olmak, para değerine etki etmek, ülkedeki kaçakçılık ve karaborsayı teşvik etmek ve böylece düşman devletin ekonomik gücünü zayıflatmaktır.Bu gücün zayıflamasıyla teknolojik ve askeri finansının bozulması sağlanacaktır.

D) PSİKOLOJİK HARP(SAVAŞ):

Milli hedeflere ulaşmak, dost, düşman ve tarafsız gruplarda lehte hisler, davranışlar ve tutumlar meydana getirmek amacıyla planlanmış askeri, ekonomik ve politik faaliyetlerin propaganda ile birlikte kullanılmasıdır.

Psikolojik savaş, başlı başına uygulanan bir harp şekli olmaktan ziyade diğer savaş türlerini tamamlayıcı ve onları destekleyici bir özelliğe sahiptir.

E) CAYDIRICILIK:

Askeri gücün düşmandan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı caydırıcı olarak kullanılmasıdır.

2- SİLAHLI SAVAŞ ( SICAK SAVAŞ )

Milli güç unsurlarından askeri gücün esas rolünü oynadığı savaş türüdür.Klasik veya nükleer silahların kullanılması şeklinde oluşabilir.Sınırlı veya genel bir savaş şaklinde ortaya çıkabilir.

Silahlı savaşın çeşitleri:

A) SINIRLI HARP(BÖLGESEL SAVAŞ:)

İki veya daha fazla milletin silahlı kuvvetleri arasında politik ve askeri içerikte cereyan eden; ancak bir genel savaşa kadar varmayan silahlı bir çatışmadır. Sınırlı harpte tarafların hedefleri, silahları, hareket alanları veya katılan kuvvetleri gibi özellikler bilinçli olarak sınırlı kullanılır.Buna en iyi örnek Arap-İsrail, İran-Irak savaşlarıdır.

B) GENEL HARP (TOPYEKÜN SAVAŞ):

Kullanılan silahlar, hareket alanı, hedefler, taraflar vb. gibi çeşitli konularda hiçbir sınırlama olmaksızın yürütülen savaşlardır. Tüm milli güç unsurlarının milli hedef elde edilinceye kadar kullanılmasını gerektirecek bir savaş türüdür.(I ve II. Dünya savaşları gibi.)

3- ÖZEL SAVAŞ

Gayri nizami harp, psikolojik harp ve ayaklanmalara karşı koyma harekatı ile ilgili faaliyetleri kapsamına alan bir savaş türüdür.Özel savaş tek başına uygulandığı gibi sıcak ve soğuk savaşın devam ettiği süre içerisinde ve onlarla kordineli olarak da uygulanır. Bundan amaç silahlı kuvvetlerin harekatını kolaylaştırmaktır.

Bir ülkenin coğrafi konumu ve jeopolitik durumuna göre özel savaş önem kazanır.

Özel harp başlıca üç kısma ayrılır:

A) GAYRİ NİZAMİ HARP:

Düşmanın işgal ettiği bölgelerde kalan yerli halkın düşman kuvvetlerine karşı girişmiş olduğu direnme harekatıdır. Üçe ayrılmaktadır.

1. Gerilla Harekatı

2. Kurtarma ve kaçırma harekatı

3. Yeraltı harekatı (Mukavemet harekatı)

B) AYAKLANMALARA KARŞI KOYMA (İç Güvenlik)

Ayaklanmaları etkisiz hale getirmek için devletin güvenlik kuvvetleriyle sivil makamların almış oldukları yasal pasif ve aktif önlemlerin bütünüdür.

UYARI:

Ayaklanma, bir topluluğun kanunları hiçe sayarak mevcut hükümete karşı galeyana gelerek ve şiddet kullanarak yüksek tansiyonlu hareketlere girişmesidir.

C) PSİKOLOJİK HARP:

Soğuk savaş çeşitlerini anlatırken bu konuda biraz konuşmuştuk.Tanım olarak aynı; fakat bu tanımı biraz genişletirsek; düşmanı kandırmak, fikrini çelmek ve harbe devam gücünü azaltmak amacıyla yürütülür.Psikolojik savaşın silahı propaganda, cephanesi söz ve basılı evrak, hedefi ise insanın moral gücüdür.

MUHAREBE VE MUHAREBE TÜRLERİ

Harbin amacı düşmanı mağlup edip, irademizi zorla kabul ettirmektir.Muharebeler ise bu savaş esnasında belirli şartlar çerçevesinde meydana gelen çatışma durumudur.

Muharebe Türleri

Bir birliğin muharebe etmesi için yaptığı hareketleri birkaç grupta incelemekteyiz.Bunlar:

1-Taarruz(Saldırı)

Düşmanı yenmek, kesin sonuç ve hareket serbestisini elde etmek için ona saldırmaktır.Düşmanın silahlı kuvvetlerini imha için temel şart taarruz harekatıdır.

Taarruz harekatının amacı:

a)Düşman kuvvetlerini yok etmek.

b)Düşmanı muhtaç olduğu kaynaklardan yoksun bırakmak.

c)Bir bölge veya araziyi ele geçirmek.

d)Düşmanın tertibatını meydana çıkarmak.

e)Düşmanın dikkatini diğer bölgelerden ayırmak.

2-Savunma

Bir düşman taarruzunun önlenmesi, mukavemet edilmesi ya da yok edilmesi için elde mevcut bulunan bütün vasıta ve usuller kullanılarak yürütülen bir muharebe türüdür.

Savunma harekatıyla amacı:

a)Taarruz gücünü yeniden kazanıncaya kadar zaman kazanmak. b)Düşmanın bir bölgeye girmesine mani olmak

c)Düşmanın taarruz gücünü yok etmek.

d)Bir taarruza karşı önceden hazırlanabilmek.

3-Çekilme

Bir birliğin geriye doğru veya düşmandan uzaklaşmak için yaptığı harekattır

Amacı:

a)Elverişsiz şartlardaki muharebeden kaçınmak.

b)Muharebe gücünde eşitlik sağlanıncaya kadar zaman kazanmak.

c)Düşman için elverişli olmayan bir duruma düşmesini sağlamak.

d)Düşmanı taciz etmek, yıpratmak ve ona zayiat verdirmek.

e)Düşmanın yakın tehlike gösteren kuşatma çemberi içinden sıyrılmak.

f)Cephenin bir kısmını düzeltmek için daraltmak.

g)Düşman taarruzlarını boşa çıkartmak.

h)Taarruz ve savunmada bir sonuç elde edilmemiş bir cepheden diğerine kuvvet tasarruf etmek.

Harp ve Muharebenin karşılaştırılması

a)İki milletin veya milletler topluluğunun maddi ve manevi bütün güçlerinin muhtelif alanlarda çarptırılmasıdır.

b)Harp, milli amaçları hedef alır, muharebe ise sadece askeri hedeflere yöneliktir.

c)Kesin sonuç alınmadığı sürece tek bir muharebenin kazanılması veya kaybedilmesi, harbin kazanılması ya da kaybedilmesine neden olmaz. Muharebeler kaybedilebilir. Ama önemli olan harbin kazanılmasıdır.

Leave a Reply