Rönesans Nedir Rönesans Hakkında Herşey

Rönesans Nedir Rönesans Hakkında Herşey

Rönesans, yeniden doğuş anlamına gelmektedir.
15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, edebiyat, düşünce ve güzel sanatlar alanlarındaki gelişmelere rönesans denir.
Hümanizm; Orta Çağ Avrupası’nın baskıcı skolastik düşüncesine karşı çıkarak, insan ve doğa sevgisini temel alan düşünce sistemidir.
Hümanistler, Eski Yunan ve Latin eserlerini inceleyerek özgür insan tipini ortaya koymuşlar ve bu modeli örnek almışlardır.

Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri
Italya’nın İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması.
Istanbul’un fethinden sonra Italya’ya giden bilginlerin Latince eserleri çevirmeleri.
Italyan zenginlerin bilimsel ve kültürel çalışmaları desteklemeleri
Italya’nın ticaret merkezi olmasından ötürü değişik medeniyetlerle etkileşim içindedir.

Rönesans’ın Nedenleri
Matbaanın icadı sonucunda eski eserlerin basılması ve bunların incelenmesi
Avrupa’nın İslam Medeniyetinden etkilenmesi
Keşifler sonucu Avrupa’da sanat faaliyetlerinden zevk alan ve bilim adamları ile sanatkarları koruyan zengin kişilerin çoğalması (Mesen).
Kiliseye duyulan güvenin azalması.
Yetenekli sanatçı ve bilim insanlarının yetişmesi
Eski Yunan, Roma (antikite) ve İslam uygarlıklarına ait eserlerinin incelenmesiyle akılcı düşüncenin ortaya çıkması.

İslam Uygarlığı’nın Rönesans’a Etkileri

İslam bilginleri, Eski Yunan ve Roma eserlerini Arapça’ya tercüme ederek, bilimde Avrupa’dan çok ileri bir seviyeye ulaşmışlardı.
Müslümanların Endülüs’ü fethetmesiyle, Avrupalılar bu eserlerle tanıştılar.
Avrupalılar, Eski Yunan eserlerini okuyabilmek için Arapça öğrendiler, Müslüman bilginlerden dersler aldılar.
ibn Sina’nın tıp, ibn Heysem’in fizik ve astronomi alanlarında yazdıkları eserler, yıllarca ders kitabı olarak okutuldu.
Kültür ve medeniyetin yayılmasında büyük rolü olan kağıtın seri üretimini gerçekleşitrenler de Müslüman Araplardır.
13. yüzyılda Italyan tüccarlar, Müslümanlardan kağıt yapımını öğrendiler.
Rönesans’ın Ülkelere Göre Gelişimi:

İtalya’da:
Resim Alanında > Leonardo da Vinci ve Rafael
Mimari Alanda > Bramante ve Mikelanj
Heykel Alanında > Mikelanj, Donatello ve Giberti Almanya’da:
Din Alanında > Erasmus, Röklen, Luther
Resim Alanında > Dürer
Fransa’da: Edebiyat Alanında > Villan, Rosard, Montaigne
İngiltere’de: Edebiyat Alanında > Şekspir (Hamlet, Otello, Kral Lear, Romeo ve Juliet…)
İspanya’da: Edebiyat Alanında > Cervantes (Don Kişot)
Hollanda’da: Resim Alanında > Rambrant
Polonya’da: Astronomi Alanında >K opernik
Rönesans’ın Sonuçları:

Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari en üst düzeyde gelişti.
Hür düşüncenin ve yeni bir sanat anlayışının doğmasını sağladı.
Skolastik düşüncenin yerini deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce aldı.
Eski eserler okundukça kiliseye duyulan güven azaldı, reform hareketlerinin başlamasına sebep oldu.
Osmanlı Devleti, 15. ve 16. yüzyılarda bilim, teknik ve mimaride Avrupa’dan çok ileri düzeyde olduğu için bu gelişmelerden yararlanmaya ihtiyaç duymadı.

Leave a Reply