Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi-Türklerde Toplum Testleri

Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi-Türklerde Toplum Testleri

19. Balkan göçleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılamaz?
A) Rumeli’de Türk nüfusu azalmıştır.
B) Mülteciler, gittikleri yere kendi kültürlerini de götürmüşlerdir.
C) Mülteciler gittikleri yere uyum sağlayamayıp isyan çıkarmışlardır.
D) Mülteciler gittikleri yerlerdeki sosyal ve ekonomik hayata katkıda bulunmuşlardır.
E) Savaşlar; kadın, erkek, çocuk ve ihtiyar demeden her kesimi etkilemiştir.

20. İlk Türk devletlerinde liyakatli, zeki ve çalışkan olan herkes için yükselme yolu açıktı. Halkın içindeki başarılı insanlar, idari ve askerî kadrolarda her zaman yer bulabilirdi.
Bu metinden hangi yargıya varılabilir?
A) Türklerde sınıf ayrımı yoktu.
B) İlk Türk toplumunda herkes çalışkandı.
C) Halkın önemli memurluklara gelme şansı yoktu.
D) Askerî kadro kağanın yakınlarından seçiliyordu.
E) Başarılı insanlar hükümdar olabilirdi.

21. İlk Türkler, yaşadıkları coğrafyanın ağır iklim şartlarından dolayı, baharın gelmesini ve tabiatın yeniden canlanmasını bayram ve festivallerle kutlar, bu kutlamalara da toplumun her kesimi katılırdı. Bu durumu, ilkbahar ve sonbaharda bayram yapılmasından, festivaller ve spor müsabakaları düzenlenip dinî âdetlerin yerine getirilmesinden anlamak mümkündür.
Metinden hangisi çıkarılamaz?
A) Baharın gelmesi Türkler için ayrı bir öneme sahipti.
B) İklim şartları insanların kültürlerinin oluşumuna etki ederdi.
C) Türkler inançları gereği bayramlara ayrı bir önem verirdi.
D) İlk Türklerde baharın gelişinin kutlanması tarıma önem verdikleri içindi.
E) Türklerde önemli günler çeşitli eğlencelerle kutlanırdı.

22. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Dârülaceze, kimsesiz çocuklar ile engelli ve muhtaç kimselerin barınması amacıyla yapılmıştır.
B) Dârüleytam, kimsesiz çocukları barındırmak ve onları meslek sahibi yapmak amacıyla kurulmuştur.
C) İmarethane, kimsesizlere ve öğrencilere barınma olanağı sağlayan kurumdur.
D) Bimaristan, hastanelere verilen genel isimdir.
E) Külliye, camiler etrafında toplanan hayır kurumlarının tamamının bulunduğu yerdir.

23. Vakıflar, İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır kurumlarıdır. Varlıklı insanların mallarının bir kısmını ihtiyaç sahibi kimseler için bağışlamaları ile varlığını sürdüren vakıflar; cami, dârüşşifa (hastane), mektep, zaviye, imaret, çeşme, hamam, han gibi yapıların yapımını gerçekleştirerek halkın yararına sunmuştur.
Yukarıdaki metinden hangi sonuca ulaşılabilir?
A) Vakıf gelirleri, devlet hazinesinde toplanmıştır.
B) Hayır işleri yalnızca vakıflar aracılığıyla yapılmıştır.
C) Vakıflar Müslüman Türklerde genellikle büyük şehirlerde kurulmuştur.
D) Vakfedilen gelirlerden yalnızca toplumun ileri gelenleri yararlanmıştır.
E) Vakıflar, toplumda fırsat eşitliğinin sağlanması için önemli görevler yapmışlardır.

24. Atatürk, Türk toplumunu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır.
Bu amaç doğrultusunda
I. Kılık-kıyafet inkılabı
II. Ölçü ve tartı alanındaki değişiklik
III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
IV. Batı kültürünün koşulsuz kabul edilmesi
yeniliklerinden hangisi veya hangilerini gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve III

25. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Türkiye Cumhuriyeti döneminde hangi isimi almıştır?
A) Yeşilay
B) Dârülaceze
C) Kızılay
D) Dârüleytam
E) Dârüşşafaka

Leave a Reply