Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi-Türklerde Devlet Teşkilatı Testleri

Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi-Türklerde Devlet Teşkilatı Testleri

Bir devlette yasama ve yürütme organlarının halk tarafından ayrı ayrı seçilerek göreve getirildiği, yasama ve yürütmenin birbirlerine karşı değil halka karşı sorumlu olduğu, belirli bir süre için seçilen yasama ve yürütme organları arasında yetki ve görev ayrımının net bir şekilde yapıldığı hükümet sistemine “Başkanlık Sistemi” denir. Bu sistemde yürütme organı yasama organını feshedemez. Yasama organı da yürütme organını bazı durumlar dışında görevden alamaz. Yargı organı ise bağımsızdır. Bu özellikleri nedeniyle kuvvetler ayrılığı ilkesinin sert bir şekilde uygulandığı bir hükümet sistemi olarak kabul edilir. Başkanlık Sistemi kendi içinde farklı modeller şeklinde uygulanmaktadır. Her ülke kendi özgün modelini geliştirmiştir. Başkanlık Sistemi, başbakanlı ve başbakansız olmak üzere ikiye ayrıldığı gibi, bakanlar kurulu üyelerinin başkanın teklifi ve yasama organının onayı ile atandığı model
ile doğrudan başkan tarafından atandığı model olmak üzere yine iki gruba ayrılmaktadır.
26. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi Başkanlık Sistemi’nde geçerliliğini korumaktadır.
B) Başkan, meclisi feshetme yetkisine sahiptir.
C) Vatana ihanet gibi istisnai durumlarda Meclis, başkanı görevden alabilir.
D) Yürütme yetkisi tamamıyla başkandadır.
E) Milletvekillerini ve başkanı halk seçer.

27. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Yasama organı yürütme organına karşı sorumludur.
B) Yargı, başkanın talimatları doğrultusunda çalışır.
C) Bakanlar kurulunu başbakan atar.
D) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri başkanda toplanmıştır.
E) Bakanlar kurulu üyeleri başkan tarafından atanır.

29. İlk Türk devletlerinde doğuyu inançları gereği asıl hükümdar, batıyı ise genelde yabgu ünvanıyla hükümdarın kardeşi yönetirdi.
Bu yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İlk Türk devletlerinde doğu kutsal kabul edilmektedir.
B) Merkezî otoriteyi güçlendirmiştir.
C) Taht kavgalarını engellemiştir.
D) Yabgunun yetkileri daha fazladır.
E) Yabgu bütün devlet işlerinde hükümdardan bağımsız hareket etmektedir.

30. İlk Türk devletleri ile ilgili olarak;
I. Türklerde gelişmiş mimari eserlere ilk defa Hunlar’da rastlanmıştır.
II. Konargöçer yaşam tarzı Türklerin teşkilatçılık özelliğini geliştirmiştir.
III. Kök Türklere ait paralarda hatun ve kağanın resimleri birlikte basılmıştır.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
C) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
E) I ve III

31. “Devlet yönetimi hakkında bilginler ve cihan görmüş kişiler ile tedbir almak gerekir. Tedbir alan kişilerin sayısı ne kadar fazla olursa, gücü de o kadar fazla olur. On kişinin alacağı tedbir, üç kişinin alacağı tedbirden daha kuvvetli olacaktır.”
Nizamülmülk’ün “Siyasetnâme” adlı eserinden alınan bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Liyakata önem verildiği
B) Bilim insanlarına önem verildiği
C) Meşveretin (danışma) önemli olduğu
D) Yönetimde farklı unsurlar olduğu
E) Farklı fikirlerin dikkate alındığı

32. İlk Türk İslam devletlerinde devlete ait bazı toprak gelirlerinin memurlara maaş karşılığı olarak verilmesine ne ad verilirdi?
A) Mukataa
B) İkta
C) İltizam
D) İstimalet
E) Malikane

33. Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde uygulanan; istimalet politikası, iskân siyaseti, gaza ve cihad anlayışı ve veraset sistemindeki değişiklikler aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
A) Gelirlerin artmasına
B) Merkezî otoritenin artmasına
C) Balkanlarda kalıcı olunmasına
D) Geniş sınırlara ulaşılmasına
E) Gayrimüslimlerin devlet yönetimine katılmasına

34. Osmanlı Devleti’nde ordu yapısı Duraklama Dönemi’nden itibaren bozulmaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi ordunun bozulmasının sonuçlarından birisi değildir?
A) Tımar gelirlerinin azalması
B) Merkezî otoritenin bozulması
C) Tımarlı sipahi sayısının azalması
D) Devşirme usulünün uygulanması
E) Kanunu Kadim’e aykırı asker alımı

35. “Ulus devlet anlayışı, Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesiyle birlikte yaygınlaşan modern devlet anlayışıdır. Ulus devlet anlayışı özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde kendini göstermiş, Osmanlı ve Avusturya gibi çok uluslu devletlerde bağımsızlık hareketlerinin başlamasına sebep olmuştur.”
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ulus devlet anlayışı dünyayı olumlu bir şekilde etkilemiştir.
B) Ulus devlet anlayışı, Fransız İhtilali ile daha da güçlenmiştir.
C) XX. yüzyılda birçok ulus, bağımsızlık mücadelesine girmiştir.
D) Ulus devlet fikri, bazı devletleri olumsuz etkilemiştir.
E) Bazı fikir akımları evrensel düzeyde etki yapabilmektedir.

36. “Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda merkezî otoritenin zayıflamasıyla yerel ileri gelenler siyasi ve ekonomik yönden oldukça güçlenmişlerdir.”
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasına yol açmıştır?
A) Rejim tartışmasının yaşanmasına
B) Denge politikasının izlenmesine
C) Sened-i İttifak’ın imzalanmasına
D) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine
E) Osmanlıcılık Akımı’nın güçlenmesine

37. 1. Meclis’in (1920-1923) üyelerine, sahip oldukları meslek açısından bakıldığı zaman, bu üyelerin %46.9’unun devlet memuru; %14’ünün avukat, gazeteci, doktor, bankacı ve mühendis; %18.9’unun çiftçi, tüccar ve aşiret üyesi; %11.2’sinin ise müftü, müderris ve şeyhlerden oluştuğu görülür.
Bu metinden hangisi çıkarılamaz?
A) Meclis’te avukatların sayısı belli değildir.
B) Meclis’te ülkenin farklı kesimlerinden insan vardır.
C) Bankacıların sayısı, doktorlardan fazladır.
D) Meclis’te tarım ile uğraşan insanlar da vardır.
E) Mecliste din adamları vardır.
26. B
27. E
29. A
30. D
31. D
32. B
33. E
34. D
35. A
36. C
37. C

Leave a Reply