Islahat Fermanı Kısaca Özet

Islahat Fermanı Kısaca Özet
Kırım Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne yapmış oldukları yardım karşılığında Hıristiyanlara bazı haklar verilmesini istemişlerdi. Bunun üzerine Osmanlı padişahı Abdülmecit, Paris Antlaşması’na Hıristiyanları koruyucu bir madde konulmasını engellemek için Islahat Fermanını ilan etmiştir. Daha önce de ıslahat Fermanı hakkında bilgi vermiştik.

Islahat Fermanı’nın Maddeleri:
1- Herkes dil, din ve mezhep özgürlüğü- ne sahip olacak,
2-Karma mahkemeler oluşturulacak herkes kendi dinine göre yemin edebilecek
3-Azınlıklar il meclisine üye olabilecek
4-Azınlıklara, hakaret ifade eden sözcükler kullanılmayacak
5-Azınlıklarda devlet memuru olabilecek ve istedikleri okula girebilecekler
6-Müslüman olmayanlardan alınan cizye vergisi kaldırılacak

Islahat Fermanı’nın Önemi:
●Bu ferman Tanzimat Fermanı’nın genişletilmiş şeklidir.
●Avrupalı devletlerin baskısı sonucunda ilan edilmiştir.
●Bu ferman ile azınlıklar, Müslüman halktan daha ayrıcalıklı hale geldiler.
●Avrupalı devletler Islahat Fermanı’nın ilan edilmesine rağmen azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaya devam ettiler.

Tanzimat Fermanı İle Islahat Fermanı Arasındaki Farklar Nelerdir Maddeler Halinde
1-Tanzimat Fermanı devlet yöneticileri tarafından hazırlanmıştır. Islahat Fermanı ise Avrupa devletlerinin baskılarıyla hazırlanmak zorunda kalmıştır.
2-Tanzimat Fermanı halkın güvenliği, askeri meseleler, halk arasında adaletin sağlanması, vergilerde adaletin sağlanması gibi konuları içerirken, Islahat Fermanı halk içindeki din ve ırk farklılıklarının ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanmıştır.
3-Tanzimat Fermanı Müslümanların gelişimini esas alırken Islahat Fermanı Hıristiyanlara yönelik hazırlanmıştır.
4-Islahat Fermanı, Fransız İhtilali’nin getirdiği maddelerle birlikte diğer milletlerin Osmanlı’dan ayrılma sürecini hızlandırmıştır.
5-Islahat Fermanı, daha çok Hıristiyanları ilgilendirdiğinden Müslüman ve ulema sınıfın tepkisini çekmiştir. Hıristiyanların askeri, ekonomik alanda engelleyici unsurlarla karşılaşması engellenmiştir.

Leave a Reply