İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 1

İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 1
Eve değerli takipçilerimiz 9.Sınıf Tarih Dersi 2. Ünite olan İnsanlığın ilk dönemi konusuna ait Konu tarama testleri aşağıda eklendi.İster Tarih Öğretmeni arkadaşlarımız 9. Sınıf Tarih Dersine yazılı soruları hazırlarken kullanabilirler. İsterlerse Öğrencilere ev Ödevi olarak verebilirler. Öğrenci arkadaşlarımız ise konuyu pekiştirmek için rahatlıkla çözebilirler. Başarılar dileriz.


1. Tarih Öncesi Çağlar “taş” ve “maden” olmak üzere iki başlıkta değerlendirilir.
Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Çağların sınıflandırılmasında belirleyici olmuştur?
A) Buzulların erimesi
B) Kullanılan araç ve gereçlerin cinsi
C) Dinî inanışlar
D) İklim değişiklikleri
E) Devletlerin yönetim şekilleri

2. ● İnsanlık tarihin en uzun dönemi olma
● Avcı ve toplayıcı yaşam sürme
● Mağara duvarlarına hayvan ve av sahnelerini çizme
Yukarıda özellikleri verilen Tarih Öncesi Dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eski Taş Dönemi (Paleolitik)
B) Orta Taş Dönemi (Mezolitik)
C) Yeni Taş Dönemi (Neolitik)
D) Bakır Dönemi (Kalkolitik)
E) Tunç Dönemi

3. Buzulların eriyerek iklimin normale dönmesiyle insanlar tarım yapmaya başlamıştır.
Tarımsal hayatın varlığı;
I. Köy kültürünün oluşması
II. Ürün fazlasının ortaya çıkması
III. Ateşin bulunması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmamıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

4. Tarih Öncesi Çağlara ait aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin diğerlerinden daha önce gerçekleştiği söylenebilir?
A) Hayvanların evcilleştirilmesi
B) Çanak çömleğin yapılması
C) Bakır ile kalayın karıştırılması
D) Yerleşik hayata geçilmesi
E) Kesici ve delici aletlerin yapılması

5. Tarih Öncesi Devirlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Başlangıç ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılık gösterir.
B) Avcı ve toplayıcı toplumlar zamanla üretici konuma geçmiştir.
C) İlk köy yerleşmeleri kurulmuştur.
D) Taş Çağı ve Maden Çağı şeklinde dönemlendirilmiştir.
E) Yazılı kültür hayatı başlamıştır.

6. ● Çanak çömlek yapılması
● Hayvanların evcilleştirilmesi
● Evlerin yapılması
Neolitik Çağa ait yukarıda verilen gelişmeler dikkate alındığında;
I. Günlük hayat kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.
II. Yerleşik hayata geçilmiştir.
III. Devletler ortaya çıkmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

7. Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür.
Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında;
I. ticaret,
II. savaş,
III. göç
yollarından hangileri etkilidir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

8. Eski Çağ uygarlıklarına ait kazılarda Bakır Devri’ni yaşayan bir toplumda kilden tabletlerin olduğu görülmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?
A) Tarihî çağları sıra ile yaşadıklarının
B) Tarih Öncesi Döneme kimi uygarlıkların daha önce girdiğinin
C) Tarihî çağların Bakır Devri’nde başladığının
D) Toplumlar arası etkileşimin olduğunun
E) İnsanlar arasında ihtiyaçların benzer olduğunun

9. Paleolitik (Eski Taş) Devri’nde kadınlar daha çok toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.
Buna göre, Paleolitik Dönem ile ilgili;
I. iş bölümünün başladığı,
II. üretici yaşama geçildiği,
III. ateşin bulunduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

10. Tarihî olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye “kaynak” denir.
Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Devirlerin aydınlatılmasında kullanılan kaynaklardan biri değildir?
A) Kil tabletler
B) Madeni ok uçları
C) Obsidyenden yapılmış bıçaklar
D) Çanak, çömlekler
E) Megaron tipi evler

11. Dicle ile Fırat Nehirleri arasında kalan Mezopotamya göç yolları üzerinde bulunan, verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Yerleşme ile ilgili hareketliliklerin bölgede görülmesine
B) Tanrı Kral anlayışının oluşmasına
C) Laik hukuk kurallarının ortaya çıkmasına
D) Güçlü imparatorlukların kurulmasına
E) Kalıcı mimari eserlerin yapılmasına

12. “Uygarlık” kavramını, “kültür” kavramından farklı kılan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısa süre içinde oluşması
B) İnsanlığın ortak malı olması
C) Yalnızca bilim teknik değerlerini içine alması
D) Bir milletin gelişimini ifade etmesi
E) Dar bir sosyal çevreye hitap etmesi

Test 3 1. B 2. A 3. B 4. E 5. E 6. C 7. E 8. D 9. A 10. A 11. A 12. B

One Response

Leave a Reply