İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 3

İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 3
İlk çağ uygarlıklarının ve İnsanlığın ilk dönemlerinin test olarak hazır sorularına ulaşmanız için aşağıya ekliyorum.
1. İlk Çağ’da bölgeler arasında ticari faaliyetlerin artmış olması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
A) Kültürler arası etkileşime
B) Kapalı ekonomilerin gelişmesine
C) Alışveriş hukukunun gelişmesine
D) Üretimin artmasına
E) Ticari gelirlerin çoğalmasına

2. Aşağıdakilerden hangisinde I. bölümde verilen gelişmenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez?
  I            II
A) Perslerin posta örgütünü kurmaları/ İletişimin hızlanması
B) Sümerlerin ziggurat denilen gözlemevleri yapmaları/ Gök biliminde gelişmeleri
C) Mısırlılarda ahiret inancı /Mumyacılığın ortaya çıkması
D) Yunanistan’da tarıma elverişli toprakların azlığı /Deniz ticaretinin gelişmesi
E) Lidyalıların parayı kullanmaları/ Helenizm adında yeni bir kültürün ortaya çıkması

3. İlk Çağ’da uygarlıkların tarım, hayvancılık, ticaret ve denizcilik gibi birbirinden farklı ekonomik faaliyetlerle uğraşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi büyüktür?
A) Kültürel Yapı
B) Coğrafi Konum
C) Mali Durum
D) Dinî Yapı
E) Hukuki Durum

4. Anadolu’daki kazılarda bulunan;
I. sulama kanalları
II. altın takılar
III. tapınaklar
gibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

5. Uygarlıkların ortaya çıkışını ve yayılışını etkileyen faktörler arasında;
I. coğrafi koşullar,
II. siyasi koşullar,
III. ekonomik koşullar yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mısır uygarlığına ait değildir?
A) Piramit
B) Ziggurat
C) Firavun
D) Hiyeroglif
E) Tanrı kral

7. Güneşin doğduğu yer manasına gelen Anadolu’da İlk Çağlardan itibaren birçok uygarlık kurulmuştur.
Anadolu’da tarih boyunca fazla sayıda uygarlığın kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması
B) Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir konumda olması
C) İklimin yaşam koşullarına uygun olması
D) Toprakların tarıma elverişli olması
E) Tunç Devrini yaşarken tarihi devirlere geçilmesi

8. Yunan Uygarlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Demokrasi anlayışının ilk izleri görülmüştür.
B) Polis adı verilen şehir devletlerinden oluşmuştur.
C) Botanik ve zooloji alanlarının temelleri atılmıştır.
D) Aristokrat sınıfının yönetimdeki etkisi büyüktür.
E) Yazılı hukuk kurallarının ilk örneklerini vermişlerdir.

9. İskender’in Asya’ya yönelik faaliyetleri Batı ile Doğu kültürlerinin karışmasına ve yeni bir kültürün ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Bu yeni kültürün ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Helenistik kültür
B) Rönesans kültürü
C) Greko-Romen kültürü
D) Okunev kültürü
E) Gotik kültürü

10. Roma’da Patriciler mülki, siyasi, askerî haklara sahipken, pleplere hiçbir siyasi hak verilmemiştir. Köleler ise patricilere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır.
Buna göre Roma toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Farklı milletlerden oluştuğu
B) Pleplerin halka baskı yaptıkları
C) Siyasi hakların kadınlara tanınmadığı
D) Sosyal tabakalaşmanın hâkim olduğu
E) Kölelerin sık sık isyan çıkardıkları

11. Giritliler deniz ticaretine önem vermiş Yunanistan, Mısır ve Anadolu uygarlıkları ile kültür alışverişinde bulunmuş ve ticari ilişkiler geliştirmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
A) Sınıf farklılıklarının kaldırılmasıyla
B) Paranın kullanımda olmasıyla
C) Girit’in stratejik ve coğrafi konumuyla
D) Tarıma önem verilmemesiyle
E) Şehir devletleri kurmalarıyla

12. I. Büyük İskender’in, satraplık idaresini uygulaması
II. Anadolu medeniyetlerinde çivi yazısının kullanılması
III. İbranilerin Musevilik dinine inanmaları
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri toplumlar arası etkileşime örnek olarak gösterilemez?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

Test 5

1.B 2.E 3.B 4.B 5.E 6.B 7.E 8.E 9.A 10.D 11.C 12.C

Leave a Reply