İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 2

İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 2
İnsanlığın İlk dönemleri konusu olarak biline bu konumuz aslında daha önce ilk çağ uygarlıkları olarak anılıyordu. 9. Sınıf Tarih Dersi İçin Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Urartular gibi Anadolu uygarlıkları ile ilgili testler arayanların bu sayfaya bakması faydalı olacaktır. Mısır ve Yunan Uygarlıkları ile ilgili testler de mevcutttur. Başarılar dileriz. Bu test bana yetmez diyen 9. Sınıf Testleri için hazırladığımız anasayfamız olan 9 sınıf tarih testleri makalemize bakabilirsiniz.


1. Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı Anadolu’da yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Anadolu uygarlığının Sümerlilere dayandığının
B) Anadolu’nun kültürel açıdan daha gelişmiş olduğunun
C) Sümerlilerin yazı tekniğine öncülük ettiğinin
D) Anadolu uygarlığının Sümerlileri etkilediğinin
E) Sümerlilerin Anadolu’yu ele geçirdiklerinin

2. Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez?
A) Kral Hattuşili Vasiyetnamesi
B) Kral Telepinuş Fermanı
C) Savaş ilahi metinleri
D) Kraliçeye ait mühürler
E) Hitit Güneş Kursu

3. ● Ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir.
● Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi oluşturmuşlardır.
● Tarihte ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır.
Bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elam B) Babil C) Sümer D) Akad E) Asur

4. İlk Çağ’da uygarlıklar arası kültürel etkileşime yol açan etkenler arasında;
I. ticari faaliyetler,
II. savaşlar,
III. göçler
yukardakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

5. Hitit uygarlığına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır.
B) Suriye toprakları yüzünden Mısırlılarla savaşmışlardır.
C) Tavananna denilen kraliçe yönetimde etkilidir.
D) Kralın yanında Pankuş adında bir meclis vardır.
E) Anadolu’da ilk medeni kanunları oluşturmuşlardır.

6. ● Krallar yaptıkları işleri tanrıları “Haldi” adına yaparlardı.
● Taş işçiliğinde gelişmişlerdi.
● Günümüzde varlığını koruyan sulama kanallarını inşa etmişlerdir.
Bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frig
B) Urartu
C) Pers
D) Akad
E) İyon

7. Yunan Medeniyeti’nin ortaya çıktığı coğrafyanın, dar bir sahil şeridi olup dağlık bir yapısı vardır.
Bu durumun;
I. Ege göçlerinin yaşanmasına,
II. Merkezî devletler kurulamamasına,
III. Çok tanrılı dinî inanca sahip olunmasına
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

8. İlk Çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hititler, Anal denilen yıllıklar oluşturmuşlardır.
B) Mısırlılar, piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır.
C) Frigler, tapates denilen halı ve kilimleri dokumuşlardır.
D) İbraniler, tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir.
E) Yunanlılar, tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.

9. Dağlık bir konuma sahip olan Yunanlılar toprakları tarım yapmaya elverişli olmadığı için buradaki halk, deniz ticaretine yönelmiş; Mısırlılar ve Sümerliler ise nehir kenarlarında tarımsal faaliyetler yürütmüşlerdir.
Buna göre medeniyetlerin ekonomik faaliyetlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir?
A) Coğrafi şartların
B) Kültürel yapının
C) Siyasi kararların
D) Askerî gücün
E) Dinî inançların

10. Aşağıda Mısır Medeniyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Hammurabi Kanunlarını hazırlamışlardır.
B) Nil Nehri etrafında ortaya çıkmıştır.
C) Piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır.
D) Güneş takvimini kullanmışlardır.
E) Matematik ve tıp alanında ilerlemişlerdir.

11. Hititler, Asurlular ile yaptıkları ticaret sonucunda çivi yazısını öğrenmişler ve Anadolu’da bu yazıyı kullanmışlardır.
Buna göre;
I. Ticaret, kültürler arası etkileşimi sağlar.
II. Asurlular, Hititlilerden daha ileri düzeydedir.
III. Asurlular, Anadolu kültüründen etkilenmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

12. ● Tek tanrılı dine inanan ilk topluluktur.
● Doğu Akdeniz medeniyetlerinden biridir.
Bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fenike
B) Hitit
C) İbrani
D) Sümer
E) Mısır

Test 4

1.C 2.E 3.C 4.E 5.A 6.B 7.C 8.E 9.A 10.A 11.C 12.C

Leave a Reply