Divan-ı Hümayun Nedir ? Divan Üyeleri Kimlerdir? Divan-ı Hümayunun Görevleri Nelerdir.

Divan-ı Hümayun Nedir ? Divan Üyeleri Kimlerdir? Divan-ı Hümayunun Görevleri Nelerdir.
Divan-ı Hümayun Nedir ? Divan Üyeleri Kimlerdir? Divan-ı Hümayunun Görevleri Nelerdir adlı makalemizele sizlere Aşağıdaki soruların cevaplarını vereceğiz. Divan-ı hümayun üyeleri ve görevleri kısaca bilgi verecek ve
Divanı hümayun özelliklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Tabi bunu yaparken tamamen ücretsiz ve düzenlenebilir formatta sunacağız. Bu sebeple divanı hümayun pdf dökümanlarını sitemizde bulabileceksiniz.


divan-ı hümayun üyeleri kimlerdir ?
divan-ı hümayun nedir ?
divan-ı hümayun görevleri ?
divan-ı hümayun ne zaman kaldırıldı ?
divan ı hümayun kim kurdu ?
Şimdi kısaca bu sorulara tek tek bakacak olursak

divan-ı hümayun nedir

1- Divan-ı hümayun nedir ? Osmanlı devletinde devlet meselelerinin tartışıldığı kuruma denirdi. Osmanlı Devleti’nde son söz padişaha aitti ve emirler padişahtan çıkardı. Ancak padişah da divanı hümayunda devletin mali, siyasi,askeri, sosyal işlerini görüştükten sonra emirlerini verirdi. Yani Divanı Hümayun padişahın danışma kurulu olarak görev yapardı. Bugünkü meclis gibi görevleri olan Divanı Hümayunda Veziri Azam, Kazasker, Nişancı, Yeniçeri Ağası, Şeyhülislam, Kaptanı Derya bulunurdu.
Divân-ı Hümâyun devlete ait siyasî idarî malî ve zamanla askerî işlerin görüşüldüğü incelenerek karara bağlandığı devletin en yüksek mercidir.

Divân-ı Hümâyunda yetkiler şu şekilde temsil edilmektedir: Vezir-i âzamın padişahın vekili olarak devletin egemenlik hakkını kadıaskerlerin yargıyı defterdarların maliyeyi nişancının ise örfî hukuku temsil ettiğini görmekteyiz. Yine yürütme gücünün diğer temsilcileri kubbealtı vezirleri Rumeli beylerbeyi kaptan-ı derya ve yeniçeri ağasıdır. Devletin merkez örgütündeki ana bölümleri temsil eden en yetkili kişilerin toplandığı bir kurul olarak Divan-ı Hümayun padişahın bütün yetkilerinin bir arada bulunduğu üstün bir organdır. Böyle bir gücü bünyesinde bulunduran Divan-ı Hümayun devletin iç ve dış siyasetinin belirlendiği bir kuruldur.

Osmanlı tebaasının emniyet ve asayişini yöneten ve yönetilen kesim arasında işlerin dengeli bir şekilde yürütülmesini merkez ile taşra arasındaki ilişkilerde dengeleri bozmadan çalışmayı sağlamak Divan-ı Hümayun’un görevidir.
Devletin dış siyasetinin belirlenmesi ve dış ilişkilerin takibi; savaş ve barış şartlarının belirlenmesi divanın işidir.
Divân-ı Hümâyun aynı zamanda adlî ve idarî yüksek bir mahkemedir. Fertlerin divana yapılan müracaatlarını inceleme hukukî anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma yargılamalar sonucu cezaların uygulanması ve infazı divanın görevleri arasındadır.
İktisadî-malî alanda oldukça geniş görevleri vardır. Devletin vergi politikasının belirlenmesi mirî vakıf ve mülk toprakların statülerinin belirlenip korunması para politikasının belirlenmesi vb. birçok görev Divân-ı Hümâyunun işlevleri ve görevleri arasındadır..

Divan-ı hümayun üyeleri kimlerdir ?
Veziriazam: Padişahtan sonra en yetkili kişi veziriazamdır. Padişahın sağ kolu gibi de düşünülebilir. Padişah yoksa ya da seferdeyse padişahı temsil ederdi. Osmanlı Devleti’nde uygulanan örfi hukuk düzenini veziriazam kontrol ederdi. Günümüzdeki devlet adamlarıyla karşılaştırıldığında başbakana denk düşen veziriazam aynı zaman da Tapu Kadastro işlerine de bakabilirdi.

Nişancı: Tapu kadastro işleriyle ilgilenen nişancı Divanı Hümayunla ilgili işlemleri yapar, yazışmaları düzenlerdi. Nişancı, günümüzdeki devlet adamlarından İç İşleri Bakanı ile eşdeğer olarak gösterilebilir.

Defterdar: Devletin geniş topraklarından elde edilen malların ve hazinenin kaydını tutan kişi defterdardır. Çok geniş topraklara sahip olan Osmanlı Devleti’nde, Divanı Hümayuna 2 tane Defterdar konulması uygun görülmüştür. Bu iki defterdardan biri Anadolu biri Rumeli ile ilgilenirdi. Günümüzdeki Maliye Bakanı ile denk sayılabilir.

Şeyhülislam: Osmanlı Devleti’nde alınan kararların dine uygun olup olmadığını kontrol eden kişidir ve din adamıdır. Savaşlardan önce fetva veren kişidir. Günümüzde Diyanet İşleri ile denk olarak gösterilebilir.

Kaptan-ı Derya: Deniz kuvvetleri ile ilgilenen kişidir. Deniz kuvvetlerinin başıdır yani günümüzdeki amiralle eşdeğerdir. Deniz kuvvetlerine yapılacak atamalar Kaptanı Derya’nın elinden geçer. Hüküm yazar ve tuğra çekme işlemini yapar.

Yeniçeri Ağası: İstanbul güvenliğinden sorumlu olan yeniçerilerin başıdır ve hepsini temsilen divanda bulunur. Günümüzdeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü gibi sayılabilir.

Kazasker: Divanın adli işlemleri ile kazasker ilgilenir.Yani günümüzdeki Adalet Bakanlığı gibi çalışır. Divanda gerçekleştirilen davalara bakar. Kadı atamalarını yapar.

Divanı Hümayun Kurulması ve Kaldırılması: Divanı hümayunun tam kuluş tarihi bilinmiyor. Orhan gazi zamanında (1326 ile 1362 arasında padişahlık yapmıştır) kurulmuş, 1826 da II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Divanı hümayun yerine Meclis-i Vükela (veya Heyeti Vükela-bakanlar kurulu) oluşturulmuştur.

One Response

Leave a Reply