Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Konu Tarama Testi- 1

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Konu Tarama Testi- 1
Merhaba arkadaşlar 11. Sınıf Tarih Dersi Avrupa Tarihini kapsayan bu testimize yer alan başlıca konular rönesans, Reform, Coğrafi Keşifler , Avrupada teknolojik gelişmeler gibi konuları kapsamaktadır. Eğer bu konularda testlere ihtiyaç duyuyorsanız bu konu testi tam sizlere göre. Başarılar dileriz. 11. Sınıf Tarih Dersi yen müfredat Ünite kazanım testleri indirebilirsiniz.


Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Konu Tarama Testi- 1
1. Rönesans Avrupa’da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanlarında yaşanan gelişmelerle ortayan çıkan “Yeniden
doğuş” hareketidir.
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sebeplerinden biri değildir?
A) Matbaanın geliştirilmesi
B) Sanat faaliyetlerini destekleyen “Mesen” sınıfının varlığı
C) Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi
D) Avrupa’da mezhep savaşlarının başlaması
E) Antik dönem Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi

2. Orta Çağ Avrupa’sında kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hâkimdir. Kiliseye
aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı Engizisyon Mahkemelerinde yargılanarak
cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.
Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi
beklenemez?
A) Akıl ve bilimin önem kazanması
B) Deney ve gözlem yönteminin kullanılması
C) Dogmatik düşüncenin kabul görmesi
D) Özgür düşünce ortamının oluşması
E) Bilimsel çalışmaların hızlanması

3. XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da ateşli silahlar etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu durumun;
I. Orta Çağ kale surlarının aşılabilir hâle gelmesine,
II. Feodalitenin zayıflamasına,
III. Sömürgecilik çağının yaşanmasına
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

4. I. Coğrafi Keşifler
II. Kavimler Göçü
III. Reform
Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

5. Avrupa’da zenginlik ölçüsü olan toprak, coğrafi keşifler ile birlikte yerini altın ve gümüşe bırakmıştır.
Buna göre;
I. Tarım,
II. Ticaret,
III. Turizm
coğrafi keşiflerin ardından zenginliği artırmak için yukarıdakilerden hangilerinin Avrupa’da ön plana çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

6. ● İncil’in, Latince’den Avrupa dillerine çevrilmesiyle kiliseye ve din adamlarına olan güvenin sarsılması
● Deney ve gözleme dayalı pozitif bilimlerin ilerlemesi
Verilen durumlar aşağıdaki gelişmelerden hangisinin neticesinde yaşanmıştır?
A) Haçlı Seferleri
B) Coğrafi Keşifler
C) Rönesans Hareketi
D) Reform Hareketi
E) Aydınlanma Çağı

7. Otuz Yıl Savaşlarını (1618-1648) Protestan Alman Prenslikleri kazanırken Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu
savaşı kaybederek dağılmış, “din özgürlüğü mefhumu” Avrupa’da kesinlik kazanmıştır.
Bahsedilen gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir?
A) Westphalia Antlaşması
B) Prut Antlaşması
C) Augsburg Antlaşması
D) Bucaş Antlaşması
E) Margos Antlaşması

8. Reform hareketleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Yeni Çağ başlarında Avrupa’da meydana gelen dinî düzenlemeleri ifade eder.
B) İlk olarak Almanya’da başlayıp İngiltere, Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.
C) Çeviri faaliyetleri ve matbaanın geliştirilmesi başlamasında etkili olmuştur.
D) Mezhep birliği sağlanmıştır.
E) Katolik Kilisesinin otoritesi sarsılmıştır.

9. Avrupa’da “Rönesans” ile bilim, kültür ve sanat alanlarında gelişmeler sağlanırken, “Reform” ile din alanında yeniden yapılanma gerçekleşmiştir.
Rönesans ve Reform hareketlerinin;
I. Kilisenin itibarının azalması,
II. Özgür düşüncenin gelişmesi,
III. Avrupa’da “Üniversite” eğitiminin başlaması verilen gelişmelerden hangileri üzerinde etkili olduğu
söylenemez?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

10. Avrupa’da XVII ve XVIII. yüzyıllardaki gelişmelere öncülük eden düşünürler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Copernicus – Güneş Sistemi’nin varlığını savunmuştur.
B) Thomas More – Özel mülkiyetin olmadığı toplumsal bir düzen tasarlamıştır.
C) Machiavelli – “Devletler arası ilişkilerde devlet, amaca ulaşmak için hukuk dışı kurallara da başvurmalıdır.”
anlayışını benimsemiştir.
D) Jean Jacques Rousseau – Devlet otoritesine karşı çıkan bütün hareketleri ve destekçilerini halk düşmanı
olarak görmüştür.
E) Immanuel Kant – Feodalizmi ve aristokrasiyi desteklemiştir.

11. Avrupa’da merkantilizm siyaseti madene ve paraya dayalı zenginliği öne çıkartmış bu gerekçeyle iç ve dış ticarete
önem verilmiştir.
Avrupa’da merkantilizm anlayışının benimsenmesi;
I. yeni yolların aranması,
II. hammadde ve pazar arayışının çoğalması,
III. Avrupa’da güçlü ekonomiye sahip devletlerin ortaya çıkması gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

12. Kavimler Göçü ile ortaya çıkan feodalitenin;
I. Haçlı Seferleri,
II. coğrafi Keşifler,
III. ateşli silahların gelişmesi
verilen gelişmelerden hangileri ile zayıfladığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

Test 5 1. D 2. C 3. E 4. D 5. B 6. C 7. A 8. D 9. C 10. E 11. E 12. E

Leave a Reply