Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)

Tarih Dersi 11. Sınıf için hazırlanmış aşağıdaki testleri çözebilirsiniz. 11. Sınıf Tarih Dersi Konu tarama testleri ile ilgili aşağıya 10 adet soru eklenmiştir.
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) –

1. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılın başlarından itibaren eski güç ve ihtişamını kaybetmeye başlamıştır.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmeye başlamasının nedenleri  arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ekonomik buhranlar
B) Dirayetli padişahların olmaması
C) Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması
D) Devletin çağa ayak uyduramaması
E) Etnik yapıdan kaynaklı isyanların başlaması

2. Aşağıdakilerin hangisi Westphalia Barışı’nın özelliklerinden değildir?
A) Fransa 1648’den sonra güçlenmiştir.
B) Westphalia Barışı ile Habsburg Hanedanı sona ermiştir.
C) Devletler arası diplomatik faaliyetler Westphalia Barışı ile gelişmiştir.
D) Westphalia Barışı aynı zamanda barışın korunması için bir çağrı nitelindedir.
E) Wesphalia Barışı’ndan sonra Alman İmparatorluğu’nun siyasi sınırlarında değişimler yaşanmıştır.

3. Coğrafi Keşifler’den sonra yeni toprakların bulunması, yeni ticaret yollarının kullanıma açılması Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik dengeleri değiştirdi. Avrupa’dan Amerika’ya göçler yaşandı. Keşifler sonrası İspanya ve Portekiz’in ilgi alanlarını ağırlıklı olarak Amerika ve Ümit Burnu yolu ile Hindistan’a çevirmiş olmalarına karşılık, Kuzey Avrupa ülkeleri Akdeniz’de varlık göstermeye başladı.Verilen bilgilere göre
I. Coğrafi Keşifler ile keşfedilen yerlerde etnik unsurlar çeşitlenmiştir.
II. Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler Coğrafi Keşifler’den etkilenmiştir.
III. Baharat Yolu önemini kaybetmiştir.
IV. Coğrafi Keşifleri gerçekleştiren ülkeler arasında İspanya ve Portekiz de vardır.
hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

4. I. Girit Adası’nın alınması II. Askeri alanda yapılan ıslahatlarla ordunun modernleşmesi
III. 1664’te Avusturya’dan Uyvar ve Neograt kalelerinin alınması
gibi gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin uluslararası ortamda itibarını güçlendirmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

5. Batılı tüccarların Osmanlı topraklarındaki ticari faaliyetlerini XVIII. yüzyılın başlarından itibaren arttırdıkları görülmektedir. Bu dönemde Hollanda ve İngiltere gibi sömürge sahibi Avrupa devletleri başta olmak üzere , Avusturya, Rusya, Orta ve Doğu Avrupa devletlerinin Osmanlı dış ticaretindeki payı belirgin bir şekilde artış göstermektedir.verilenlere göre hangisine ulaşılamaz?
A) Avrupa’nın öncü sömürgeci devletleri İngiltere ve Hollanda’dır.
B) XVIII. yüzyılda Avrupa devletleri sömürgecilik faaliyetleri ile uğraşmışlardır.
C) XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti ekonomik yapısında ihracat ön plana çıkmıştır.
D) Osmanlı Devleti’nin yerli tüccarları XVIII. yüzyıldan itibaren eski gücünü kaybetmeye başlamıştır.
E) 1700’lü yıllardan itibaren Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nin dış ticaretinde etkin rol oynamışlardır.

6. II. Osman (Genç), Lehistan’daki Hotin Kalesi kuşatması sırasında disiplinsiz davranan yeniçeriler sebebiyle Yeniçeri Ocağını kaldırmaya karar vermiştir.
II. Osman’ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir?
A) Taht mücadelelerinin yaşanmasını
B) Egemenlik anlayışının değişmesini
C) Yeniçerilerin Türkler arasından seçilmesini
D) Yenilik hareketlerinin devlet politikası haline getirilmesini
E) Savaşların kaybedilmesini ve toprak kaybının yaşanmasını

7. Avusturya, Malta, Lehistan, Venedik ve Rusya 1683’te güçlerini birleştirerek Kutsal
İttifak’ı oluşturmuştur. Kutsal İttifak ile Osmanlı Devleti arasında 1699’a kadar yaşanan savaşlardan Osmanlı Devleti yenik çıkmış ve geniş oranda toprak kaybetmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Avrupalılar teknoloji alanında gelişmişlerdir.
B) Osmanlı Devleti mevcut sınırlarını korumuştur.
C) Osmanlı Devleti çeşitli ittifakların içinde yer almıştır.
D) Avrupa Devletleri her alanda birlikteliği sağlamışlardır.
E) Kutsal İttifak ile Osmanlı Devleti arasında hâkimiyet mücadeleleri yaşanmıştır.

8. Avrupa’da 1618-1648 yılları arasında yaşanan Mezhep Savaşları’nda (Otuz Yıl Savaşları) Fransa Katolik olmasına rağmen Protestanlığı seçen Alman prensliklerinin yanında yer alarak Katolik Alman
İmparatorluğu’na karşı savaşmıştır.
Buna göre Fransa’nın Protestan Alman prensliklerinin yanında yer alarak
I. Mezhep birliğini sağlamak
II. Kalvenizm’in güçlenmesini sağlamak
III. Almanya’nın güçlenmesini engellemek
IV. Bireysel özgürlükleri devlet politikası
olarak savunmak amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

9. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda Avusturya ile yaptığı savaşları genelde kazanmasına rağmen bu başarısını diplomasiye yansıtamamıştır.
XVII. yüzyılda:
I. İran ile savaşması
II. Anadolu’da iç isyanlar ile uğraşması
III. Islahat çalışmalarını başlatılmış olması
yaşanan durumlardan hangileri, bu soruna gerekçe oluşturmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

10. 1700’lü yıllardan itibaren Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısında iç ve dış faktörlerden kaynaklı bozulmalar yaşanmıştır.
Buna göre
I. Savaşların uzun sürmesi
II. İstanbul isyanlarının çıkması
III. Toprak sisteminin bozulmaya başlaması
IV. Coğrafi Keşifler’le ticaret yollarının yön değiştirmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri ekonomik bozulmanın iç etkenlerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

1. E, 2. B, 3. E, 4. D, 5. C 6. E, 7. E, 8. B, 9. C, 10. D

One Response

Leave a Reply