Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 2

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 2

1. Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmalar ve özellikleri hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Ferhat Paşa Antlaşması – Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaşması
B) Nasuh Paşa Antlaşması – Ferhat Paşa Antlaşması ile kazanılan yerlerin İran’a geri verilmesi
C) Serav Antlaşması – Osmanlı’nın doğuda topraklarına toprak kattığı son antlaşma olması
D) Amasya Antlaşması – Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı ilk antlaşma olması
E) Kasr-ı Şirin Antlaşması – Günümüz İran sınırının çizilmesinde belirleyici olması
2. XVII. yüzyılda Venediklilerle birlikte Girit’e yerleşen Malta ve diğer Hristiyan deniz korsanları Türk ticaret ve hac
gemilerine zarar vermiş, can ve mal güvenliğini tehdit etmişlerdir.
Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A) Venediklilere ilk kez ticari imtiyaz verilmesine
B) Osmanlı Devleti’nin batıdaki en geniş sınırlara ulaşmasına
C) Girit Adası’nın fethedilmesine
D) Venedik’in Akdeniz’de üstünlük kurmasına
E) Malta Adası’nın alınmasına

3. Katolik mezhebinden Avusturya’nın, Protestan Macarlara saldırması üzerine, Macar kontu Tökeli İmre, Osmanlı
Devleti’nden yardım istemiştir. Osmanlı Devleti bunun üzerine II. Viyana Kuşatması’nı gerçekleştirmiştir.
Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki durumlardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
A) Avrupa’da mezhep çatışmalarının bulunduğu
B) Osmanlı Devleti’nin, bölge siyasetinde etkili olmaya çalıştığı
C) Macarların yeterli gücünün olmadığı
D) Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’nın iç işlerine karıştığı
E) Avusturya ile Osmanlı Devletleri arasında çıkar çatışmasının bulunduğu

4. II. Viyana Kuşatmasında Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Bu zor
durumundan yararlanmak isteyen devletler papanın öncülüğünde biraraya geldiler.
Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak için papanın öncülüğünde kurulan bu birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Birliği
B) Kutsal İttifak
C) Papa Birliği
D) Koalisyon İttifakı
E) Dakya Projesi

5. Osmanlı Devleti, Kutsal İttifak Savaşlarından sonra,
I. Karlofça,
II. Pasarofça,
III. İstanbul
antlaşmalarından hangilerini imzalamıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

6. Aşağıdakilerden hangisi 1699’da Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan
Karlofça Antlaşması’nın özelliklerinden değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin batıda büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşma olması
B) Avrupa’nın, Osmanlı Devleti’ne karşı savunmadan saldırıya geçmesi
C) Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’daki yayılımının durması
D) Osmanlı Devleti’nin yabancı devletlerde elçilik açması
E) Türklerin Avrupa’dan geri çekilişinin başlaması

7. 1700 yılında Rusya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakıldı.
Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Karadeniz’e egemen olmuştur.
B) Kafkaslarda yeni müttefikler edinmiştir.
C) Osmanlı tarafından diplomatik olarak tanınmıştır.
D) Sıcak denizlere inme siyasetini değiştirmiştir.
E) Karadeniz’e inme politikasında başarılı bir adım atmıştır.

8. Fransa kralı XIV. Louis’nin “Devlet demek ben demektir.” sözü;
I. mutlakiyet yönetimini benimseme,
II. egemenliği ilahî güce dayandırma,
III. devlet düzenini kurmak için köklü reformlar yapma durumlarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve III.

9. Otuz Yıl Savaşları sonucunda Katolik müttefikler ile Protestanlar arasında Westphalia Barışı imzalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Westphalia Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğünün tanınması
B) Protestanlığı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların son bulması
C) Hollanda, İsviçre ve Portekiz gibi devletlerin bağımsızlığının kabul görmesi
D) Almanya’nın siyasal birliğini tamamlaması
E) Modern devletler hukukunun temelinin atılması

10. Avrupa’da “1618-1648” yılları arasında dinî kökenli mezhep savaşlarının sonuncusu kabul edilen Otuz Yıl Savaşları yaşanmıştır.
Aşağıdaki devletlerden hangissi Otuz Yıl Savaşlarındaki “Protestan Birliği” içinde yer almaz?
A) İsveç
B) Norveç
C) Kutsal Roma Germen İmparatorluğu
D) Hollanda
E) Fransa

11. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır?
A) Çehrin Antlaşması
B) Karlofça Antlaşması
C) Prut Antlaşması
D) Bahçesaray Antlaşması
E) Bucaş Antlaşması

12. Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması hangi yönüyle tarihî öneme sahiptir?
A) Kiev’in Ruslarda kalmaya devam etmesi
B) Özi Nehri’nin iki devlet arasında sınır olması
C) Rusların isteği ile imzalanması
D) İlk Osmanlı-Rus antlaşması olması
E) IV. Mehmet döneminde imzalanması

 

1.C 2.C 3.D 4.B 5.D 6.D 7.E 8.A 9.D 10.C 11.E 12.D

Leave a Reply