Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 1

11. sınıf Tarih Dersi için konu kazanım testlerinden ilkini aşağıya sizler için ekledik. Değişen Dünya debgeleri karşısında Osmanlı konusu olarak adlandırılan bu testimizde 1 soru bulunmaktadır.


Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 1
1. XVII. yüzyılda Avrupa’da kralların güçlü olduğu mutlak monarşi yönetimleri kurulmuştur.
XVII. yüzyılda Avrupa’da krallık yönetimlerinin güç kazanmasında;
I. Derebeylik rejiminin yıkılması,
II. Coğrafi Keşiflerin yapılması,
III. Roma İmparatorluğu’nun parçalanması durumlarından hangileri etkilidir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve III.

2. Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya yayılma imkânı bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya
B) Çin
C) İran
D) Kore
E) İngiltere

3. 1533’te imzalanan – – – – Antlaşması ile Avusturya Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etmiştir.
Paragrafta bulunan boşluğa uygun olan kelime aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İstanbul B) Zitvatorok C) Bucaş D) Bahçesaray E) II. Kasrışirin

4. Avusturya ile yapılan Zitvatorok Antlaşması ile “Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit
sayılacaktı.
Zitvatorok Antlaşması’ndaki bu maddeye bağlı olarak Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
A) Toprak kaybı yaşandığı
B) Askerî bir zafer kazanıldığı
C) İki devlet arasında mütekabiliyet esasının belirleyici olduğu
D) Dış politikada Avusturya ile ortak hareket edildiği
E) Avusturya’da “Arşidüklük” makamının resmen tanındığı

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?
A) Avusturya
B) İran
C) Venedik
D) Rusya
E) İsveç

6. Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda bir “Cihan Devleti” iken zaman içerisinde uluslararası siyasetteki gücünü kaybetmiştir.
Osmanlı Devleti’nin uluslararası alandaki gücünü kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Avrupa’daki gelişmelerin takip edilmemesi
B) Avrupa’ya karşı fetih politikasından vazgeçilmesi
C) Ticaret yollarının değişmesi
D) Avrupa’nın bilim ve teknolojide ilerlemesi
E) Orduda düzenin bozulması

7-Avrupa’da merkantilizm siyaseti madene ve paraya dayalı zenginliği öne çıkartmış bu gerekçeyle iç ve dış ticarete
önem verilmiştir.
Avrupa’da merkantilizm anlayışının benimsenmesi;
I. yeni ticaret yolların aranması,
II. ham madde ve pazar arayışının çoğalması,
III. Avrupa’da güçlü ekonomiye sahip devletlerin ortaya çıkması gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve III.

8. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1596 yılında yapılan Haçova Savaşı’ndan sonra Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır.
I. Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı’da kalacak,
II. Avusturya; Osmanlı Devleti’ne bir defaya mahsus savaş tazminatı ödeyecek,
III. Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak
Verilen antlaşma maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Avusturya’nın savaşı kazandığı
B) Osmanlı’nın ekonomik yükümlülük altına girdiği
C) Avusturya’nın sınırlarını genişlettiği
D) Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğünün sona erdiği
E) Osmanlı ordusunda bozulma yaşandığı

9. XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa’ya kapitülasyonlarla verilen haklar genişletildi. Gümrük vergilerini yerli tüccarlardan az ödeyen Avrupalı tüccarlar, kendi ticaret mahkemelerini kurma hakkını da elde ettiler.
Buna göre;
I. Osmanlı’nın siyasi gücünün azaldığı,
II. Avrupalı tüccarların daha avantajlı hâle geldiği
III. Osmanlı’nın Avrupa’dan ekonomik destek aldığı bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

10. 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti açısından yeni bir dönemi ifade ediyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşma’sının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) İlk defa büyük çapta toprak kaybına uğraması
B) Konjonktürel ittifaklara yönelmesi
C) Osmanlı Devleti’nin saldırıdan savunmaya geçmesi
D) Gerileme Dönemi’nin başlaması
E) Avrupa’daki siyasi üstünlüğün korunması

11. I. Venedik
II. Rusya
III. İran
IV. Bulgaristan
Verilen devletlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda batıda mücadele ettiği devletlerden değildir?
A) Yalnız IV. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve IV. E) III ve IV.

12. Osmanlı Devleti’nin Lehistan’dan aldığı Ukrayna ve Podolya’yı Karlofça Antlaşmasıyla ile geri vermesi;
I. Osmanlı Devleti’nin zamanla güç kaybettiği,
II. Lehistan’ın Avrupa’da sınırlarını genişlettiği,
III. Lehistan’ın kapitülasyonlardan faydalandığı durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

1.C
2. A
3.A
4.C
5.E
6.B
7.E
8.D
9.B
10.E
11.E
12.C

3 Comments

Leave a Reply