Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
Web Sitemizi takip eden değerli takipçilerimiz bu makalemizde sizlere Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 1. dönem 2. Yazılı Sorularını ve cevaplarını vereceğiz. Bu yazılı sorularımızı İki Küresel Savaş arasında dünya Ünitesinden ve 2. Dünya savaşı Ünitesinde toplam da 20 soruluk bir sınav hazırladık. Sorularımız Müfredatla birebir uyumludur.  12. Sınıflarda okutulan bu derse ait diğer içeriklerimize de bakmanız için buraya linkler ekleyeceğim. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları makalesine, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Konu tarama testlerine , Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kitap cevaplarına ulaşmak için linkleri tıklayabilirsiniz. Derslerinizde başarılar dileriz.

SPONSOR REKLAMLAR

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
1-Versay Antlaşması’nın koşullarıyla eli kolu bağlanan, savaş tazminatları yükü altında ezilen, Fransa ve Polonya’ya aktarılan sınır bölgeleri yüzünden stratejik yönden kısıtlanan Almanya’nın ülke içinde enflasyon ve sınıflar arası gerginlikler yaşaması Almanya’da Nazileri iktidara taşıdı. Nazi iktidarı döneminde hava, deniz ve kara kuvvetleri için harcanan para ve asker sayısında artışlar yaşandı. Yukarıdaki metni değerlendirdiğinizde Almanya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Versay Antlaşması’nın Almanya’yı siyasi açıdan zor duruma düşürdüğü
B) Toplumsal ve ekonomik huzursuzlukların yaşandığı
C) Nazi iktidarında askerî harcamalarda bütçeden ayrılan payın artırıldığı
D) Nazi iktidarı döneminde Versay Antlaşması’nın hükümlerine aykırı hareket edildiği
E) Nazi iktidarının ortaya çıkmasında Versay Antlaşması’nın etkisi olduğu

2-Hâkimiyet teorileri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kara Hâkimiyeti Teorisi Alfred Mahan tarafından geliştirildi.
B) Deniz Hâkimiyet Teorisi en çok Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ilgisini çekti.
C) Deniz Hâkimiyet Teorisi Halford Mackinder tarafından geliştirildi.
D) Deniz gücünün ortaya çıktığı merkez için Heartland kavramı kullanıldı.
E) Hava Hâkimiyet Teorisi Harry A. Sachaklian tarafından geliştirildi.

3-Paris Barış Konferansı’nın ortaya koyduğu havayı “Uzlaşmadan rahatsızlık duyanların
bu duruma kolaylıkla karşı çıkabileceklerini fark etmeleri fazla uzun sürmedi.” biçiminde
değerlendiren bir tarihçiyi aşağıdaki ifadelerden hangisi desteklemez?
A) Önemli kararların alınması ile hayata geçirilmesinin farklılık göstermesi
B) Milletler Cemiyetinin olaylara müdahale edebilecek bir gücü olmadan kurulması
C) ABD’nin Monroe Doktrini politikası gereği kıtasına dönerek çözüme sırtını dönmesi
D) İngilizlerin ordularını terhis etmesi ve Fransa’nın tek başına kıta politikasını belirlemek
istememesi
E) 1928’de Amerika ile Fransa arasında Briand-Kellogg Paktı’nın imzalanması

SPONSOR REKLAMLAR

4-Aşağıda propaganda ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nazilerin en etkili bakanlarından Gobbels, propaganda bakanıdır.
B) Radyo ve televizyondan yapılan propaganda ilk olarak I. Dünya Savaşı’nda kullanılmıştır.
C) Propaganda etkisi oluşturan ilk film “İspanyol Bayrağını Yırtarken”dir.
D) Charlie Chaplin’in “Büyük Diktatör” filmi propaganda içeriklidir.
E) İdeolojik rejimlerin yaşandığı ülkelerde sinema ve radyo propaganda aracı olarak kullanılmıştır.

5-ABD’de 1920’li yıllarda ekonomik göstergelerde büyük yükselişler olmuştur. Buna karşın 1929’da ekonomik buhran yaşanmış ve buhran bütün dünyaya yayılarak siyasi ve ekonomik yapıları etkilemiştir. Grafikten ve metinden yola çıkıldığında aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Dünya ticaret hacminde 1930’dan sonra keskin bir düşüş yaşanmıştır.
B) 1929-1933 yılları arasında ticaret hacmi %50’den fazla azalmıştır.
C) ABD merkezli ekonomik buhran, Kükreyen Yirmiler sonrası iflaslara ve siyasi değişimlere yol açmıştır.
D) Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesine 1929 Ekonomik Buhranı neden olmuştur.
E) Dünya ticaret hacmindeki en büyük düşüş 1930 yılında yaşanmıştır.

6-Amiral Alfred Thayer Mahan, İngiliz Deniz Kuvvetlerinin tarihini incelemiş ve 1890 yılında Deniz Hâkimiyet Teorisi’nin esaslarını ortaya koymuştur. Bu teorinin ortaya çıktığı dönemde Sanayi Devrimi sonucu yeni keşifler yapılmış ve ekonomik ilişkiler genişlemişti. Ham madde arayışı ve yeni ürünlerin pazarlanması ihtiyacı, deniz yollarının önemini artırmış, gelişen teknoloji ile mesafeler kısalmıştı. Kısaca, tarihî İpek Yolu önemini kaybederken Mahan’ın “Denizlerehâkim olan dünyaya hâkim olur.” tezi ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki metni değerlendirildiğinde Deniz Hâkimiyet Teorisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Teorinin bir denizci olan Alfred Mahan tarafından ortaya atıldığı
B) Teorinin ortaya çıkmasında dönemin ekonomik ve teknik koşullarının etkili olduğu
C) Teknolojide yaşanan gelişmelerin dünyanın küçülmesine yol açtığı
D) Dünyada yaşanan siyasi, iktisadi ve teknik gelişmelerin tarihî ticaret yollarına etki edebildiği
E) Dünya üzerindeki savaşların dünya ticaretinde avantaj elde etmek için yapıldığı

7-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Köy Enstitüleri Kanunu kabul edilerek öğretmen ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı.
B) Demokrasinin bir gereği olarak çok partili hayata geçildi.
C) Savaş nedeniyle 2. Beş Yıllık Sanayi Planı hayata geçirilemedi.
D) Ekonomi ve fiyatları denetim altına almak için Millî Korunma Kanunu çıkarıldı.
E) Savaş yıllarında ekmekte karne uygulaması başlatıldı.

8-“Versay Antlaşması’na rağmen Hitler döneminde Almanya’da üretilen uçak sayısı 1932’de 36 iken 1934’te 1932’ye, 1936’da 5112’ye çıkmış, hava kuvvetlerinde 26 olan filo sayısı 302’ye yükselmişti. II. Dünya Savaşı başladığında Almanya’nın 4000 cephe hattı uçağı vardı. Donanma personelinin sayısı ise 1932’deki sayının 5 katına çıkmıştı
ve Hitler iktidarı öncesine göre 12 kat daha fazla para harcanıyordu.”
Yukarıdaki metin değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Almanya’da askerî harcamalara ayrılan bütçe artış göstermiştir.
B) Versay Antlaşması’nın maddeleri adım adım çiğnenmektedir.
C) Askerî teknolojide gelişme yaşanmaktadır.
D) Alman dış politika anlayışında Hitler bir değişime sebep olmuştur.
E) Alman ordusunda donanma harcamaları birinci sıraya geçmiştir.

9-“II. Dünya Savaşı sonrasında dev olanaklara 17. rağmen Hollywood sinemasında bir gerilemenin olduğu görülür. Komünist karşıtlığı dolayısıyla bazı yönetmen ve artistler ya suskunluğa itildiler ya da Amerika’dan kovuldular. Bu dönemde Charlie Chaplin “Gece Yarısı Filmi”ni Avrupa’da çekti. Hollywood, sinema sektöründeki üstünlüğünü Hindistan, Çin gibi diğer ülkelere kaptırdı.”
Yukarıdaki metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hollywood sineması diğer ülke sinemalarına göre daha fazla olanaklara sahipti.
B) Sinema ve sanat dünya siyasetini yönlendiren önemli bir etkendir.
C) Siyasi alanda yaşanan mücadele ABD sinema sektörünü olumsuz etkiledi.
D) Charlie Chaplin “Gece Yarısı Filmi”ni Avrupa’da çekmiştir.
E) Çin sineması ABD sinemasının önüne geçmiştir.

10-Seri üretim olarak 1936’da ilk Türk uçağını yaptı. Ankara’nın doğusuna ilk demir yolunu yaptı. Karabük’te demir ve çelik fabrikasını kurdu. İzmit’te selüloz fabrikasını kurdu. Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisini kurdu, ilk şehir ve köy planlarını hazırladı.
Yukarıda özellikleri verilen Nuri Demirağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Türkiye’de siyasi hayatta rol oynadı.
B) Uçak sanayisinin gelişmesi için çalışmalar yaptı.
C) Demir yollarındaki çalışmalarından dolayı kendisine Demirağ soyadı verildi.
D) Ülkemizin ilk müteşebbislerinden biri oldu.
E) Ülkemizde yaşanan gelişmelerde birçok ilki hayata geçirdi.

11-“Auschwitz’de sıkıldığımdan yakınmak için gerçek bir neden yoktu. Görünürde tek amacım alınan önlemleri uygulamak için herkesi ve her şeyi ileri doğru itmekti.
Anneler gülen ya da ağlayan çocuklarıyla gaz odalarına giderken tepkisizce izlemek zorundaydım. Görevde iken saatlerce pis kokulara dayanmak durumundaydım. Dikiz deliklerinden içeriyi gözlemek ve ölüm sürecinin kendisini izlemek zorundaydım.
Auschwitz’e göre ailemin durumu çok iyiydi. Çocuklarımı mutlulukla oynarken ve karımı onları büyük bir hazla izlerken gördükçe sık sık bu mutluluğumuzun ne kadar süreceğine ilişkin düşünceler geliyordu aklıma.”
Yukarıdaki metin değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ölüm kampında görevli bu kişi vicdani bir muhasebe içerisindedir.
B) Savaş sırasında sorgulamadan emirleri yerine getirmekle kendini mükellef görmüştür.
C) Kendisi ve ailesinin geleceği hakkında endişeleri vardır.
D) Auschwitz savaş döneminde insanların katledildiği bir merkez olmuştur.
E) Auschwitz’te yaşananlara ailesi de tanık olmuştur.

12. Milletler Cemiyeti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi II. Dünya Savaşı’nın yaşanmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Sorunlar karşısında etkin olamaması
B) Dünya barışını korumak için yeterli baskı gücüne sahip olmaması
C) Devletlerarası ilişkilerin geliştirilmesinde başarılı olamaması
D) Kurtuluş gayesine yönelik çalışmalarda bulunmaması
E) Üyelerinin çoğunluğunun Avrupa ülkelerinden oluşması

SPONSOR REKLAMLAR

13. Japonya’nın Uzakdoğu’da tek güç olma amacıyla Çin’de işgallerde bulunması ve bölgede sayıları gittikçe artan üstler kurması 1937 ile 1941 yılları arasında ABD ile Japonya arasındaki egemenlik mücadelesinin artmasına neden olmuş ve bu durum Japonya’nın Amerikan donanmasına saldırmasıyla savaşa dönüşmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Amerika’nın egemenlik hakları yok sayılmıştır.
B) Japonya Büyük Okyanus’ta üstünlüğü ele geçirmiştir.
C) Japonya’nın askeri faaliyetleri Amerika’nın çıkarlarına aykırıdır
D) Japonya Uzakdoğu’da etkin güç olma hedefindedir.
E) Politik çekişmeler askeri çatışmaları beraberinde getirmiştir.

14. 1917 Bolşevik İhtilali’nden sonra II. Dünya Savaşı’nın çıkışına kadar çekingen bir politika takip eden ve büyük devletler topluluğunun dışında kalan Sovyetler, II. Dünya Savaşı sonrasında dünya siyasetindeki etkinliğini artırmaya yönelik bir politika izlemeye başlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra izlediği politikalardan biri değildir?
A) Yayılmacı devlet anlayışını benimseme
B) Ekonomide liberal anlayışı yerleştirme
C) Balkanlarda etkinliğini artırma
D) Boğazların yönetiminde söz sahibi olma
E) Komünizm rejimini dünyaya yayma

11. SSCB’nin II. Dünya Savaşı’ndan galibiyetle çıkmasının ardından Doğu Avrupa’da önemli müttefikler kazanmıştır.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır?
A) Tek kutuplu dünya düzeninin ortaya çıkmasına
B) Türkiye’nin Sovyet Rusya’ya yakınlaşmasına
C) Komünizm hareketinin gelişip güçlenmesine
D) Bolşeviklerin yönetimden uzaklaştırılmasına
E) Kafkaslarda kalıcı barışın sağlanmasına

No Responses

  1. Pingback: Tarih Öğretmeni Sitesi 9 Aralık 2018

Leave a Reply