Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi İle alakalı ders notlarını eklediğimiz bu sayfamız sayesinde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kısa özet bilgilere sahip olacaksınız. Aşağıda da gördüğünüz gibi Tüm Üniteleri sıraladık ve Bu Ünitelerde hangi konuların işleneceğini yazdık.  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları pdf şeklinde her Ünitenin Sonuna ekledik.

1. ÜNİTE:İKİ KÜRESEL SAVAŞ ARASINDA DÜNYA

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• Birinci Dünya Savaşı’nın İkinci Dünya Savaşı’na neden olan siyasi ve ekonomik sonuçları
• SSCB’nin  kurulmasının Orta Asya Türk toplumlarında meydana getirdiği değişim
• Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Doğu’da manda yönetimleri ve Afrika’da sömürgecilik faaliyetleri
• Modern kara, deniz ve hava hâkimiyet teorileri ile mutlak güç arzusu arasındaki ilişki
• Japonya’nın Uzak Doğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıkmasının dünya güçler dengesine olan etkisi
• İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler
• İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen sosyokültürel olaylar ve bilimsel gelişmeler
KISA ÖZET: Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı kapitalist rekabet dünya genelinde sömürgecilik yarışının hızlanıp yaygınlaşmasına neden oldu. Bu rekabet ortamında çıkar ilişkilerine göre şekillenen Avrupa merkezli devletler arası bloklaşmalar dünyanın tamamını içine alan küresel bir savaşa neden oldu. Bu savaş sonrasında Paris Konferansı ile kurulmaya çalışılan düzen oluşturulamadı. Bu düzenin oluşturulamaması, 1929 Ekonomik Buhranı ve Almanya’da ortaya çıkan hiper enflasyon gibi olumsuzluklar temeli saldırganlık üzerine kurulan ideolojilerin gelişmesine zemin hazırladı. Komünizmle idare edilen SSCB, Nazizmle idare edilen Almanya, faşizmle idare edilen İtalya ve Uzak Doğu’nun yükselen gücü Japonya saldırgan ve yayılmacı bir siyaset izledi. Galip Avrupa devletlerinin Orta Doğu ve Afrika’da uygulamaya koydukları mandater idareler de diğerlerinden farklı değildi. Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeler ağırlıklı olarak silah sanayisinde kendini gösterdi. Sanat alanında küresel savaşın yıkıcı yönünün gösterilerek savaşsız bir dünya hayalinin insanlığa öğretilme çabası yetersiz kaldı. İdeolojik ve teknolojik
alanda yaşananlar, yeni bir küresel savaşın öncülleri oldu.

İki Küresel Savaş arasında Dünya Ders Notu İNDİR

2. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• İki savaş arası dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askerî denge ile iki dünya savaşı arasındaki ilişki
• II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren cephelerin sonuçlarını siyasi ve askerî açıdan karşılaştırma
• II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan insan hakları ihlalleri ve sonuçları
• II. Dünya Savaşı’nın siyasi ve ekonomik sonuçları
• II. Dünya Savaşı’nın kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelere etkisi
• II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış politika stratejileri
• II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeler
KISA ÖZET: Avrupa merkezli olarak başlayan savaş Asya ve Uzak Doğu başta olmak üzere tüm dünyada yaşandı. Başlangıçta Mihver Devletler’in üstün olduğu savaşın seyri Normandiya Çıkarması, Stalingrad Kuşatması ve Pearl Harbor Baskını ile Müttefiklerin lehine olarak değişti. Almanya, SSCB gibi pek çok ülkede sayısız insan hakkı ihlalinin yaşandığı bu savaşta Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları sonrasında yaşanan dramlar günümüze kadar ulaştı. Bu tür insan hakkı ihlalinin bir daha yaşanmaması için imzalanan Atlantik Bildirisi ve ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi önemli adımlar oldu. Ayrıca kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile
dünyada kalıcı barışın sağlanması ve devam ettirilmesine yönelik önemli siyasi adımlar atıldı. Savaş sırasında ve sonrasında sanat, bilim ve teknoloji alanında inanılmaz gelişmeler yaşandı. Siyasi olarak ise daha önce görülmemiş çapta değişimler yaşandı. Savaştan en az hasarla çıkan ABD ve SSCB iki süper güç olarak ortaya çıktı. Bu iki süper gücün etrafında şekillenen dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Ayrıca Orta Doğu’da İsrail Devleti’nin kurulması, Dünya Bankasının kurulması gibi gelişmeler de önem arz eder. Müttefik Devletler’in tüm çabalarına rağmen savaşa dâhil olmayan Türkiye, savaşın yıkımına uğramadan bu süreci atlattı. Yıkıma uğramayan Türkiye; sanat, bilim ve ekonomi alanında bir takım kalkınma hamlelerinde bulundu. Bu dönemde özellikle Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’ın yaptığı yatırım hamleleri Türkiye’nin ufkunu değiştirecek, Türkiye’yi dünya ekonomisinde ve siyasetinde
belli yerlere yükseltecek mahiyettedir. Fakat bürokrasinin içinde olduğu dar kalıplar ve birtakım nedenlerden dolayı bu bireysel hamleler akamete uğramıştır.

İkinci Dünya Savaşı Ders Notu İNDİR

3. ÜNİTE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• II. Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni güç dengeleri
• Asya ve Afrika’daki sömürgecilik faaliyetleri ve bağımsızlık mücadeleleri
• Soğuk Savaş Dönemi’ndeki sosyokültürel, ekonomik ve bilimsel gelişmeler
• Soğuk Savaş Dönemi Türk dış politikası
• Demokrat Parti döneminde Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyokültürel ve ekonomik gelişmeler
KISA ÖZET: Avrupa merkezli olarak başlayan savaş Asya ve Uzak Doğu başta olmak üzere tüm dünyada yaşandı. Başlangıçta Mihver Devletler’in üstün olduğu savaşın seyri Normandiya Çıkarması, Stalingrad Kuşatması ve Pearl Harbor Baskını ile Müttefiklerin lehine olarak değişti. Almanya, SSCB gibi pek çok ülkede sayısız insan hakkı ihlalinin yaşandığı bu savaşta Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları sonrasında yaşanan dramlar günümüze kadar ulaştı. Bu tür insan hakkı ihlalinin bir daha yaşanmaması için imzalanan Atlantik Bildirisi ve ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi önemli adımlar oldu. Ayrıca kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile dünyada kalıcı barışın sağlanması ve devam ettirilmesine yönelik önemli siyasi adımlar atıldı.
Savaş sırasında ve sonrasında sanat, bilim ve teknoloji alanında inanılmaz gelişmeler yaşandı. Siyasi olarak ise daha önce görülmemiş çapta değişimler yaşandı. Savaştan en az hasarla çıkan ABD ve SSCB iki süper güç olarak ortaya çıktı. Bu iki süper gücün etrafında şekillenen dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Ayrıca Orta Doğu’da İsrail Devleti’nin kurulması, Dünya Bankasının kurulması gibi gelişmeler de önem arz eder.
Müttefik Devletler’in tüm çabalarına rağmen savaşa dâhil olmayan Türkiye, savaşın yıkımına uğramadan bu süreci atlattı. Yıkıma uğramayan Türkiye; sanat, bilim ve ekonomi alanında bir takım kalkınma hamlelerinde bulundu. Bu dönemde özellikle Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’ın yaptığı yatırım hamleleri Türkiye’nin ufkunu değiştirecek, Türkiye’yi dünya ekonomisinde ve siyasetinde belli yerlere yükseltecek mahiyettedir. Fakat bürokrasinin içinde olduğu dar kalıplar ve birtakım nedenlerden dolayı bu bireysel hamleler akamete uğramıştır.

Soğuk Savaş Dönemi Ders Notu İNDİR

4. ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• Yumuşama Dönemi’nde ortaya çıkan siyasi ve askerî gelişmeler
• Küresel güçlerin enerji kaynakları üzerindeki rekabetinin Orta Doğu’daki siyasi gelişmelere etkisi
• Yumuşama Dönemi’nde dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeler
• Yumuşama Dönemi Türk dış politikasını etkileyen gelişmeler
• Yumuşama Dönemi’nde Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeler
• 1980’li yıllarda Türkiye’deki iç ve dış gelişmeler
KISA ÖZET: Rus Lider Kruşçev ile Amerika Başkanı Kennedy arasında yapılan görüşmeler sonrasında Soğuk Savaş Döneminin yerini görüşmelere ve uzlaşmalara bıraktığı dönemdir. Buna rağmen ABD ile Küba arasında füze krizi yaşandı. ABD, Vietnam’ı işgale kalkıştı. Rusya, Afganistan’ı işgal etti. Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir Sorunu yaşandı. Bandung Konferansı’yla kendi benlik ve varlıklarını korumak isteyen, Hindistan ve Yugoslavya gibi ülkelerin başını çektiği dünyanın bloklara ayrılmasına karşı çıkan ülkelerin oluşturduğu Bağlantısızlar Hareketi bu dönemin en önemli küresel olayıdır denilebilir. Kendilerini asla üçüncü bir blok olarak tanımlamamışlar ve bu tanımlamaya karşı çıkmışlardır.
Küresel güçlerin enerji kaynaklarını kontrol etme mücadelesinin merkezinde yine Orta Doğu coğrafyası yer aldı. Bu sefer İsrail Devletinin bölgede var olması ve Arap ülkeleriyle yapmış olduğu savaşlar, petrolün seyrini değiştirmiştir. Özellikle 1973’te Arapların batıya tepki olarak ortaya çıkardıkları petrol krizi dengeleri ve devletleri ciddi manada
sarsmıştır. Ayrıca İran-Irak Savaşı da bölgede önemli sorunları ortaya çıkaran başka bir ayrıntıdır.
Bu dönemde ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel alanda da ciddi değişim ve gelişmeler yaşandı. ABD’de siyah-beyaz ayrımına karşı verilen mücadeleler, sömürü, baskı ve kapital düzene karşı özellikle üniversite öğrencilerinin başlattıkları ve tüm dünyayı etkisine alan 68 Kuşağı ve eylemleri, kadın haklarına daha önce gösterilmemiş bir ilgi ve alakanın oluşması, spor, sanat ve müzikte barışa ve insan haklarına vurgu yapan temaların ağırlıklı olarak işlendi. Bilimsel alanda ise savaş sanayisinin yanında uzay çalışmaları da başladı. Yumuşama Dönemi gelişmelerinin etkilediği Türkiye, kendisine has bazı sorunlarla da uğraşmıştır. Ermeni Diasporası ve Yunanlılarla yaşanan Kıbrıs, kıta sahanlığı ve FIR hattı gibi sorunlar sayılabilir. Ülke içerisinde yaşanan 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbeleri Türkiye’yi sarstı. Turgut Özal ile başlayan liberalleşme ve çağdaşlaşma hamleleri dönemin sonuna doğru Türkiye’nin önünü açmıştır.

Yumuşama Dönemi ve Sonrası Ders Notu İNDİR

5. ÜNİTE KÜRESELLEŞEN DÜNYA

yahya GÜNGÖR

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• SSCB’nin dağılması ile Türk Cumhuriyetleri’nin kuruluşu
• Küreselleşme Dönemi’nde Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmeler
• Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan’da meydana gelen siyasi gelişmeler ve nedenleri
• Küreselleşen dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeler
• Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olgular ile siyasi, sosyokültürel ve teknolojik gelişmeler
• 1990 sonrası Türk dış politikasındaki gelişmeler
• 1990 sonrası Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeler
KISA ÖZET: SSCB’nin dağılmasıyla Soğuk Savaş ve Yumuşama Dönemi sona erdi. İki kutuplu dünya düzeninden galip çıkan ABD’nin daha etkili olduğu kapitalist ve Küresel dönem başlamış oldu. SSCB’nin dağılmasıyla beş Türk devleti kuruldu. Orta ve Doğu Avrupa’da komünist rejimler yıkıldı yeni devletler kuruldu. Ortaya çıkan boşluğu Avrupa’da AB, Dünyada ABD doldurmaya çalıştı. Küreselleşen dünyada Orta Doğu, özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında vahim gelişmelerin yaşandığı bölge oldu. Irak’a müdahalenin ardından bölgeye yerleşen küresel güçler Orta Doğu’yu terör bataklığına çevirdi. Bölgedeki mücadelenin merkezinde yer alan petrole, artan nüfus ve azalan kaynaklarıyla birlikte su da eklendi.
Uzay, uydu ve bilişim teknolojileri alanlarında yaşanan hızlı değişim ve gelişim ekonomiyi, sanatı, sinemayı, eğlence hayatını ve daha birçok farklı alanı etkiledi. Sosyal medya, internet, siber gibi farklı alt yapılar insan hayatını kolaylaştırmanın yanında bir takım zorlukları da beraberinde getirdi. Endüstriyel üretimdeki değişimler ve artışlar kapitalizmin etkilerini artırdı. Tüm bu değişim ve gelişim terörün de kabuk değiştirmesine ve küresel boyut kazanmasına neden oldu. Küreselleşen dünyada etkileri hala devam eden Arap Baharı, Türkiye’yi ve Dünyayı etkilemeye devam Suriye iç savaşı, Irak’ta yaşanan belirsizliklerin terör olaylarına verdiği uygun ortamlar öne çıkan bazı olaylardır. Türkiye’nin yanı başındaki bu gelişmeleri seyirci kalmayarak Ensar ve Muhacir Ruhuna uygun olarak verdiği tepkiler tüm dünyada takdire şayan icraatlar olarak değerlendirildi.
SSCB’nin dağılmasıyla Türkiye’nin önüne bir takım sorunlar ve ödevler gelmiştir. Bulgaristan’da Türklere yapılanlardan dolayı buradaki birçok Türk, Türkiye’ye göç etti. Yeni kurulan Türk Devletleri’ne dair politikalar geliştirilip bazı projeler uygulamaya konuldu. Küresel terör olaylarının Türkiye’yi çevrelemesinin engellenmesi için birçok girişimde bulunuldu. Dıştaki bu gelişmelerin yanında ülke içerisinde de uluslararası mahiyette olan bir takım tehlikeli badireler atlatıldı. 28 Şubat Postmodern Darbesi, Gezi Parkı Olayları, etnik ve mezhep temelli bir takım provokatif olaylar yaşandı.

 Küreselleşen Dünya Ders Notu İNDİR

Leave a Reply