Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı ve Cevapları Test

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı ve Cevapları Test
Aşağıya 40 Soruluk Test Soruları ekledik. Bu sorulardan isterseniz 2 Adet Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi yazılı sorusu oluşturabilirsiniz. İsterseniz Yazılıya hazırlık çalışması olarak kullanabilirsiniz. Başarılar dileriz.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı ve Cevapları Test
[alert-announce]SORULAR[/alert-announce]
S-1- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın ABD açısından sonuçlarından biridir?
A) Avrupa’da Almanya’yı devre dışı bıraktı
B) Uzak Doğu’da söz sahibi oldu
C) Avrupa ve Orta Doğu’da elde ettikleriyle İngiltere’den sonra ikinci kazançlı devlet oldu
D) Monroe Doktrini’ne geri dönmüştür.
E) Anadolu’da payına düşen toprakların Yunanistan’a verilmesinden dolayı İngiltere ve Fransa’ya kırgındı.

S-2-İngiltere açısından Orta Doğu’nun öneminin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Süveyş Kanalı’nın açılması
B) Bölgede petrol bulunması
C) Eisenhower Doktrini
D) Sömürgelerine giden en kısa yol olması
E) Almanya’nın Osmanlı Devleti’ne yaklaştı.

S-3-ABD’nin Orta Doğu’ya ayak basması hangi olayla olmuştur?
A) Petrol şirketi Aramco’nun imtiyaz alması
B) Eisenhower Doktrini
C) Truman Doktrini
D) Monroe Doktrini
E) Marshal yardımı

S-4-Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da barışı sağlamak için yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Locarno Antlaşması
B) Briand-Kellog Paktı
C) Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu
D) Silahsızlanma Görüşmeleri
E) Birleşmiş Milletlerin kurulması

S-5- 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Amerika’nın kredi veren bir ülke olması
B) Amerikan banka yönetiminin kötü yapılanması
C) Amerika’da ekonominin büyük kısmının sayıları çok az olan büyük şirketlerle yürümesi
D) Amerika ekonomi yönetiminin kötü olması
E) İngiltere para birimi poundun aşırı değer kaybetmesi

S-6- 1929 Dünya Ekonomik Krizine karşı Türkiye’nin aldığı tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yerli malı haftası
B) Yerli malı kullanmanın teşvik edilmesi
C) İthalatın artırılması
D) Kliring ve takas sisteminin uygulanması
E) İhracatın özendirilmesi

S-7-Paris Barış Konferansı’nda antlaşma şartları belirlenmeyen antlaşma hangisidir?
A) Nöyyi
B) Sen Jermen
C) Versay
D) Sevr
E) Trianon

S-8- Avrupa’da aşağıdaki hangi ülkede totaliter rejimler kurulmamıştır?
A) Rusya
B) Almanya
C) İtalya
D) İngiltere
E) İspanya

S-9- Balkan Antantı’na katılan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bulgaristan
B) Türkiye
C) Yugoslavya
D) Romanya
E) Yunanistan

S-10-
I. Boğazlardan geçiş serbest bırakıldı.
II. Ticaret gemilerinin geçişi serbest bırakıldı
III. Boğazlar Komisyonu kaldırıldı.
IV. Boğazlar çevresinde asker bulundurma hakkı
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri Montrö Boğazlar sözleşmesi ile kaldırılan egemenliğimizi kısıtlayan hükümler arasında yer alır?
A) I-II
B) B) I- IV
C) C) III-IV
D) D) II-IV
E) E) II-III

S-11- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonrası Avusturya ile yapılan antlaşmadır?
A) Versay
B) Sen Jermen
C) Nöyyi
D) Trianaon
E) Sevr

S-12-Aşağıdakilerden hangisi Japonya ile ilgilidir?
A) Wilson
B) Balfour
C) Lenin
D) Mutsihito
E) Franco

S-13-
A-Basmacılık, Monroe Doktrini, Lloyd George, Şerif Hüseyin.
B-Enver Paşa İngiltere Hicaz ABD SSCB
Yukarıdaki kelimeleri tablodaki kavramlarla eşleştirdiğimizde hangisi dışarda kalır?
A) Enver Paşa
B) İngiltere
C) Hicaz
D) ABD
E) SSCB

S-14-
1929-1936-1917-1934
Aşağıdaki kronolojilere ait olmayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya Ekonomik krizi
B) Montrö Boğazlar sözleşmesi
C) Rusya’nın savaştan çekilmesi
D) Sadabat Paktı
E) Balkan Antantı

S-15-Mondros Mütarekesi, Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Dünya Ekonomik Krizi, Briand-Kellog Paktı Yukarıdaki olaylardan farklı olan kronoloji hangisidir?
A) 1929
B) 1934
C) 1918
D) 1928
E) 1925

S-16- II. Dünya Savaşı sonucunda Batı Bloku tarafından komünist Doğu Bloku’na karşı kurulan askeri örgütün adı nedir?
A) Nato
A) AET
B) Comekon
D) Varşova Paktı
E) Avrupa Konseyi

S-17-II. Dünya Savaşı sonucunda komünist Doğu Bloku tarafından kurulan askeri örgütün adı nedir?
A) Nato
B) AET
C) Comekon
D) Varşova Paktı
E) Avrupa Konseyi

S-18-II. Dünya Savaşı sonucunda Batı Bloku tarafından kurulan siyasi örgütün adı nedir?
A) Nato
B) AET
C) Comekon
D) Varşova Paktı
E) Avrupa Konseyi

S-19-Berlin Duvarı’nın yapılması ve yıkılış tarihleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1961-1989
B)1965-1989
C) 1970-1989
D) 1970-1990
E) 1960-1995

S-20-II. Dünya Savaşı sonucunda Batı Bloku tarafından kurulan ekonomik örgütün adı nedir?
A) Nato
B) AET
C) Comekon
D) Varşova Paktı
E) Avrupa Konseyi

S-21-II. Dünya Savaşı’ndan sonra doğu ve batı olmak üzere dünya iki ayrı bloğa ayrılmıştır. Bu dönemde iki blok arasında çatışmalar yaşanmıştır. Bu döneme Soğuk Savaş dönemi denmiştir. Soğuk Savaş dönemi hangi yıllar arasını kapsamaktadır?
A) 1940-1990
B) 1945-1990
C) 1939-1988
D) 1950-1995
E) 1960-1990

S-22-II. Dünya Savaşı sonucunda komünist Doğu Bloku tarafından kurulan komünist partilerin oluşturduğu örgütün adı nedir?
A) Nato
B) AET
C) Kominform
D) Varşova Paktı
E) Avrupa Konseyi

S-23-II. Dünya Savaşı sonucunda komünist Doğu Bloku tarafından kurulan ekonomik örgütün adı nedir?
A) Nato
B) AET
C) Comekon
D) Varşova Paktı
E) Avrupa Konseyi

S-24- Kominformdan çıkarıldıktan sonra Bağlantısızlar hareketini başlatan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romanya
B) Yunanistan
C) Yugoslavya
D) Polonya
E)Macaristan

S-25-Truman Doktrini ile Batı Avrupa ülkelerine, Türkiye ve Yunanistan’a ekonomik yardım yapılmıştır. Buna ne ad verilmiştir?
A) Macarthur Yardımı
B) Marshal Yardımı
C) Truman yardımı
D) Eisenhower Doktrini
E) Watergate

S-26-Almanya’nın II. Dünya Savaşı öncesi cesaretini iyice artıran hangi devletle yaptığı saldırmazlık antlaşmasıdır?
A) Rusya
B) İngiltere
C)Fransa
D)İtalya
E) Japonya

S-27-Aşağıdakilerden hangisi 1939 yılı içinde meydana gelen olaylardan değildir?
A) Almanya’nın Polonya’yı işgali
B) Çekoslovakya’nın işgali
C) Almanya’nın Ren bölgesine asker sevk etmesi
D) Rusya ile saldırmazlık antlaşması imzalaması
E) İtalya ile Çelik Pakt’ın imzalanması

S-28-Rusya’nın Almanya ile yaptığı saldırmazlık antlaşması ile paylaştığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekoslovakya
B)Avusturya
C) Polonya
D) Fransa
E) Finlandiya

S-29-En büyük rakibi Almanya’yı devre dışı bırakarak, Ortadoğu’ya yerleşen ve sömürgelerini büyük oranda koruyan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) ABD
D) İtalya
E) Rusya

S-30-Rusların Türkiye ile Türkistan’ın kültürel bağlarını koparmak için yaptıkları uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türkistan isminin yasaklanması
B)10 ciltlik ”Sovyet Birliği Tarihi”nin yazdırılması
C)Türkiye’de 1928 yılında Latin alfabesine geçilmesi üzerine Kıril alfabesine geçilmesi
D)Türk ülkelerine Rusların yerleştirilmesi
E)Türkler arasında Hıristiyanlığın yayılmak istenmesi

S-31-Hayat sahası politikasını izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) Fransa
C) İngiltere
D) İtalya
E) Çin

S-32-
I. Petrol bulunması
II. Süveyş Kanalının açılması
III. ABD’nin Ortadoğu’ya girmesi
IV. ARAMCO’nun kurulması
V. Hicaz Demiryolu’nun yapılması
Yukarıdaki hangi olaylarla Ortadoğu’nun öneminin arttığı söylenebilir?
A)I.II
B)I-II-III
C)I-II-V
D)II-III-IV
E)IV.V

S-33-1929 Ekonomik krizi karşısında Türkiye’nin aldığı tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Kliring sisteminin uygulanması
B)Yerli malı kullanılmasının teşvik edilmesi
C)Yerli Malı Haftası ilan edilmesi
D) İthalata kısıtlama getirilmesi
E) Dış ticaret ve dövizde denetimin kaldırılması

S-34-Türkiye’nin Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin değiştirilmesini istemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) İtalya’nın Habeşistan’ı işgali
B) Japonya’nın Mançurya’yı işgali
C) Almanya’nın Ren bölgesine girmesi
D) Almanya’nın Locarno Antlaşması’na son vermesi
E) Almanya’nın Rusya ile saldırmazlık antlaşması imzalaması

S-35-ABD’nin İkinci Dünya Savaşına girişine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanların Atlas Okyanusundaki gemileri batırması
B) Japonya’nın Mançurya’yı işgali
C) Japonya’nın Pearl Harbour’u bombalaması
D) Normandiya çıkarmasının yapılması
E) Monroe Doktrininin yayınlanması

S-36-Pasifikte savaşın sona ermesine yol açan olay nedir?
A) Normandiya çıkarması
B) Barborassa Harekatı
C) İtalya’nın teslimi
D) Hiroşima ve Nagazakiye atam bombası atılması
E) ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na girişi

S-37-ABD, İngiltere ve SSCB Mart 1945 kadar Mihver Devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletlere alınacağı kararını nerede kabul etmişlerdir?
A) Potsdam Konferansı
B)Yalta Konferansı
C)Adana Görüşmesi
D) Tahran Konfernası
E) San Fransisko Konferansı

S-38-Doğuda Almanya saldırıları ile bunalan ve Türkiye’nin Müttefik devletlerin yanında savaşa girmesini ısrarla isteyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D) Rusya
E) ABD

S-39-Savaştan yenik çıkan Almanya, savaş sonunda dört işgal bölgesine ayrılmıştı. Bu işgal bölgeleri dört devlet arasında paylaştırılmıştır. Bu devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)SSCB
B)İtalya
C)ABD
D)İngiltere
E)Fransa

S-40- -Kliring ve takas sisteminin uygulanması
-İhraç mallarının standardizasyonuna önem verilmesi
– Yerli mal kullanımına önem verilmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangi olayın Türkiye üzerindeki etkileridir?
A) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
B) II. Dünya Savaşı
C) I. Dünya Savaşı
D) Kore Savaşı
E) Gümrük birliğine giriş
[alert-warning]CEVAPLAR: DCAE ECDD ACBD EDEA DEAB BCCC BACC ACAC EECD BDBA[/alert-warning]

Leave a Reply