Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları

Merhaba arakadaşlar aşağıdaki yazılı sorusunu indirerek kullanabilirsiniz. Dosyayı da indirebilmeniz için buraya link bırakıyorum.
1- I- Ortak refah alanı – Almanya
II- Bizim deniz- Japonya
III- Hayat sahası – İtalya
Yukarıda verilen devlet ve uygulamak istediği politika eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
A- Yalnız II
B- II ve III
C- I ve III
D- I ve II
E- I – II ve III

2- İngiltere Başbakanı Chamberlain Hitler’in esas hedefinin Doğu Avrupa hâkimiyeti olduğunu gördü. Almanya’nın SSCB’ye karşı kendileri ile iş birliği içerisinde olacağını düşünen İngiltere, Almanya ile iyi geçinmeyi amaçladı. Bu amaçla …………………………. politikasını uyguladı. Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesi ile bu politika sona erdi.
Verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır.
A- Hayat Sahası Politikası
B- Maginot hattı
C- Yatıştırma Politikası
D- Bizim deniz politikası
E- Ortak refah alanı politikası

3- Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya savaşında müttefik devletler grubunda yer almıştır?
A- Japonya
B- İran
C- Mısır
D- SSCB
E- Almanya

4- I- Komünizm
II- Nazizm
III- Faşizm
Yukarıdakilerden hangileri iki savaş arası dönemde Avrupa’da ortaya çıkan rejimlerden biridir?
A- Yalnız II
B- Yalnız I
C- I ve III
D- II ve III
E- I – II ve III

5- ABD’nin 2. Dünya savaşına girmesinde etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A- Pearl Harbor Baskını
B- Stalingrad Kuşatması
C- Normandiya Çıkarması
D- Barbarosa Harekatı
E- Yatıştırma Politikası

6- I- Yalta Konferansı
II- Kahire Görüşmeleri
III- Potsdam Konferansı
Yukarıdakilerden hangileri 2. Dünya savaşının sonuçlanması için ve savaş sonrası oluşacak yeni düzenle ilgili yapılan çalışmalardan biridir?
A- I ve II
B- Yalnız I
C- I – II ve III
D- I ve III
E- Yalnız II

7- Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya savaşında kullanılan atom bombalarıyla ilgili kavramlardan biri değildir?
A- Nagazaki
B- Hiroşima
C- Fat Man
D-Grossraum
E- Little Boy

8- Merkezinde Almanya’nın yer aldığı Avrupa’nın yeni düzeninde oluşturulan ekonomik ve siyasi alanlardır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A- Grossraum
B- Gulag
C- Magna Carta
D- Kristal Gece
E- Einsatzgruppen

9- Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden biridir?
A- Almanya
B- Çin
C- Hindistan
D- İtalya
E- İspanya

10- Balfour Deklarasyonu Orta Doğu’da hangi devletin kurulmasında etkili olmuştur?
A- Mısır
B- Pakistan
C- İsrail
D- Kıbrıs
E- Yunanistan

11- Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya savaşı yıllarında Türkiye’nin iç siyasetinde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A- Demokrat Partinin kurulması
B- Varlık vergisinin çıkarılması
C- Karne uygulamasına geçilmiştir
D- Birleşmiş Milletlere üye olunmuştur.
E- Milli korunma kanunu çıkarılmıştır

12- Aşağıdakilerden hangisi Nuri Demirağ’ın gerçekleştirdiği ilklerden biri değildir?
A- Ereğli demir çelik fabrikasını inşa etti
B- İlk Türk sigara kâğıdını üretti.
C- İlk yerli paraşütü yaptı.
D- Ankara’nın doğusuna ilk demir yolunu yaptı
E- Seri üretim olarak 1936’da ilk Türk uçağını yaptı.

13- Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloğuna ait gelişmeler arasında yer almaz?
A- Truman Doktrini
B- Marshall Planı
C- NATO D- COMECON
E- Avrupa Ekonomik Topluluğu

14- II. Dünya savaşından sonra süper güçler olarak ortaya çıkan SSCB ile ABD’nin silaha başvurmaktan kaçındıkları dönemdir. Bu dönemde taraflar askerî savaş ortamında direkt olarak karşı karşıya gelmekten sakınıp korkutma, propaganda gibi kaynakların tamamını kullanarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştılar.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A- Barbarosa Harekatı
B- Soğuk Savaş
C- Yumuşama Dönemi D-Demir Perde
E- Kuzey Atlantik Paktı

15- Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşının sonuçlarından değildir?
A) Soğuk Savaş Dönemine girilmiştir.
B) ABD ve Sovyet Rusya en kazançlı çıkan devletler olmuştur.
C) Faşist ve ırkçı akımlar önemini kaybetmiştir.
D) Komünizm hızla yayılmıştır.
E) Savaşı Mihver devletleri kazanmıştır.

16- II. Dünya savaşından sonra Almanya 4 işgal bölgesine ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi savaş sonunda Almanya’yı işgal eden devletlerden biridir?
A- İtalya
B- Avusturya
C- Polonya
D- İngiltere
E- İspanya

17- Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya savaşından sonra Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasında etkili olan devlet adamıdır?
A- Mahatma Gandi
B- Muhammed Ali Cinnah
C- Muahmmed Ali Clay
D- Nelson Mandela
E- Şeyh Şamil

18- Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın tamamen sona ermesine yol açan gelişmedir?
A) Japonya’nın ABD’nin Hawai Limanı’na saldırı yapması
B) ABD’nin, Japonya’nın iki kentine atom bombası atması
C) Türkiye’nin Almanya’ya ve Japonya’ya savaş ilan etmesi
D) Almanya’nın Stalingrat’ta durdurulduktan sonra SSCB’nin Berlin’i işgal etmesi
E) Müttefiklerin Normandiya çıkarması ile Almanya’nın dağılmaya başlaması

19- Türkiye’nin 1939’da İngiltere ve Fransa ile İttifak Antlaşması imzalamasının ardından 1941 yılında da
Almanya ile Saldırmazlık Antlaşması imzalaması girişimleri;

I. Müttefik Devletler grubunda yer alma,
II. SSCB’nin egemenlik alanını daraltma,
III. Tarafsızlığını koruyarak savaş dışı kalma
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) II ve III.

20- II. Dünya Savaşı sırasında izlediği dengeli politikalar sayesinde Türkiye’nin savaşa girmesini önleyen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celal Bayar
B) İsmet İnönü
C) Fethi Okyar
D) Adnan Menderes
E) Şükrü Saraçoğlu

21- Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçları arasında yer almaz?
A) Faşizm ve Nazizm gibi akımların tasfiye edilmesi
B) Washington’da, 45 ülkenin imzasıyla “Uluslararası Para Fonu”nun (IMF) kurulması
C) Birçok ülkede savaşın olumsuz etkilerinden kurtulmak amacıyla reformların başlatılması
D) İtalya ve Almanya’nın topraklarının işgal edilmesi ve Almanya’nın dört işgal bölgesine ayrılması
E) Asya, Afrika ve Orta Doğu’da yaşayan halkların emperyalist devletlere karşı mücadele başlatması

22- Demokratik Almanya ile Federal Almanya’yı birbirinden ayırmak için aşağıdaki şehirlerin hangisinde duvar inşa edilmiştir?
A) Wolfsburg
B) Stuttgart
C) Münih
D) Hamburg
E) Berlin

23- II. Dünya Savaşı’nda gerek Müttefiklerin gerekse Mihver Devletlerinin Türkiye’yi yanlarında savaşa sokmak istemelerinde, Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi öncelikle etkili olmuştur?
A) Hammadde kaynakları
B) Ekonomik potansiyeli
C) Stratejik konumu
D) Nüfus yapısı
E) Askerî gücü

24- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin II. Dünya Savaşı yıllarında karaborsacılığın önüne geçilmesi ve halkın ekonomik alanda mağdur olmaması amacıyla aldığı tedbirlerden biridir?
A) Varlık Vergisi’nin çıkarılması
B) Hammadde ithalatının artırılması
C) Narh koyma (ürünleri fiyatlandırma) uygulamasının başlatılması
D) İthal ikameci ekonomi modelinin uygulanması
E) Lüks tüketim maddelerinin satışının yasaklanması

25- Türkiye’nin II. Dünya Savaşı yıllarındaki ağır ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek amacıyla aşağıdaki kuruluşlardan hangisini oluşturduğu söylenemez?
A) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
B) Et ve Balık Kurumu
C) İaşe Müsteşarlığı
D) Ticaret Ofisi
E) Petrol Ofisi

Çağdaş 1 dönem 2 .sınav ve cevapları PDF İNDİR

Leave a Reply