Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 1. Yazılı Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 1. Yazılı Soruları
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersinden yüksek not almak ister misiniz ? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Zira aşağıya sizler için eklediğimiz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları son derece özenle hazırlanmış ve bir Tarih öğretmeninin süzgecinden geçmiştir. Çağdaş Türk tarihi Dersinde Sizler için 5 adet klasik soru hazırladık.  Klasik sorular gördüğünüz gibi Ünitenin tamamını kapsamaktadır. Bu sebeple Ünite tekrarları yaparak ve ders notlarına göz atarak yüksek not almanıza yardımcı olacak etkinliklerde bulunabilirsiniz.


A. AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
1- 1. dünya savaşının genel nedenlerini yazınız.
2- İki Dünya savaşı arasında barışın sürekliliğini sağlamak amacıyla imzalanan anlaşmaları yazınız.
3- 1929 yılında meydana gelen ekonomik krizine karşı Türkiye cumhuriyetinin aldığı tedbirleri yazınız
4- 1. Dünya savaşı sonunda ittifak devletleri ile imzalanan anlaşmaları yazınız.
5- Atatürk dönemi dış politikadaki belli başlı gelişmeleri yazınız.

B-AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERİ DOĞRU/YANLIŞ (D/Y) OLARAK GRUPLANDIRINIZ.
( )1-Manda sisteminin amacı sömürgeciliği devam ettirmektir.
( )2-İlk radyo ABD ‘de 1920 yılında yayın yapmıştır.
( )3-Alman ırkının üstünlüğü savunan görüş Nazizimdir.
( )4-Japonya’da batılılaşma hareketine meiji Restorasyonu denir.
( )5-1930’lu yıllarda Almanya da iktidara gelen ve alman ırkının üstünlüğü savunan lider Mussolinidir.

C- Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız.
1-1.Dünya savaşından sonra yenilen devletlerin durumunu görüşmek için toplanan konferansa ………………………..denir.
2-Türkiye ………………… ………………………………anlaşması ile boğazlar üzerindeki tam egemenliği sağlamıştır.
3-Türkistan doğumlu olan ve basmacı hareketi içinde yer alan ünlü Türk tarihçisinin adı ….. ………..dır.
4-1939 yılında anavatana katılan ilimiz…………………….dır ……………………..……….dır.
5-1.dünya savaşı sonucunda itilaf devletinin Almanya ile imzaladığı anlaşmanın adı ……… …………………. … ….dır.
6- İkinci dünya savaşına kadar İtalyayı yneten devlet admının adı …………………….dır
7- kurtuluş savaşından sonra Türkiye cumhuriyetinin bağımsızlığının tescillendiği anlaşmanın adı ….. ………………..dır.
8-Dünya barışını korumak amacıyla merkezi cenvre olmak üzere 10 ocak 1920 de kurulan ukuskar arası kuruluşun adı…………..dır
9- 1939 yılında anavatana katılan ilimiz ……………………..dır.
10- 1. Dünya savaşında Osmanlıda harbiye nazırı olarak görev yapan Basmacı hareketinin de liderlerinden olan devlet adamının adı…………………………dır.

E-Aşağıdaki test sorusunu cevaplandırınız.
1- Türkiye’nin 1937’de Sadabat Paktı’na üye olmasının;
l. Avrupa devletleri ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesi
II. Doğu sınırlarının güvenlik altına alınması
III. Dünya barışına katkı sağlanması
durumlarından hangilerinin gerçekleşmesine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) l, II ve III

2- 1929 ekonomik krizinin başladığı güne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir.
a- Kara Perşembe
b- Kötü Perşembe
c- Sarı Cuma
d- Bunalımlı pazartesi

3- 8 Temmuz 1937’de Türkiye, Irak, İran ve Afganistan’ın oluşturdğu Sadabat Paktı aşağıdaki ülkelerden hangilerinin saldırgan tutumuna karşı ortak mücadele amacıyla kurulmuştur?
A)İngiltere-Fransa
B)ABD-Sovyetler Birliği
C)Almanya-İtalya
D)Sovyetler Birliği-Almanya
E)İtalya-İngiltere

4- Aşağıdaki devletlerden hangisi Iı.Dünya Savaşı sonrasında totaliter bir yönetim anlayışına sahip olmamıştır?
A)Almanya
B)SSCB
C)İspanya
D)İngiltere
E)İtalya

5-Atatürk dönemi Türk dış politikasının esasını ifade eden cümle ………………… …………….dır

Leave a Reply