9. Sınıf Tarih Dersi yazılıya hazırlık çalışmaları

9. Sınıf Tarih Dersi yazılıya hazırlık çalışmaları

Olay ve olgu nedir? Kısaca açıklayınız.
Başlangıcı ve bitişi belli olan gelişmelere olay, başlangıcı ve sonu belli olmayan genel ve soyut gelişmelere olgu denir. Tarihî olay ve olgu arasındaki farklar şunlardır; tarihî olay biriciktir, özgündür, tekrarlanamaz ancak tarihî olgu ise geneldir ve tekrar edebilir.

Tarihi bilgilerin değişebilirliği deyince ne anlıyoruz? Bir örnekle açıklayınız.
Tarih belgelere dayalı çalıştığı için, yeni belge bulunduğu zaman tarihi bilgi de değişiklik meydana gelebilir.

Araştırıcı tarih yazıcılığının özelliklerini açıklayınız.
Bu tarih yazıcılığı kullanılarak kaleme alınan eserler, özellikle olayların sebeplerini araştırarak olayları açıklamaya çalışmıştır.
Araştırıcı tarih yazıcılığının en önemli yöntemi, tarihe ait malzemeyi eleştiriye tabi tutmasıdır.

Kaynak nedir? Kaynakları güvenilir olup olmamasına göre hangi bölümlere ayırıyoruz. Birini açıklayınız.
Tarihî bilgiye kaynaklı eden malzemelere kaynak denir.
Birinci el kaynaklar (Ana kaynak): Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır: Kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para vb.
İkinci el kaynaklar: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserlerdir.

Tarih Biliminde Anakronizm nedir? Açıklayınız.
“Tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır.

Tarihe yardımcı bilimlerden kronolojiyi açıklayınız.
Takvim bilimidir. Tarihi olayların oluş sırasını verir.

Hicri takvimin özelliklerini yazınız.
Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir. Bu takvimde Hz. Muhammed’in hicret ettiği yıl (622), başlangıç kabul edilmiştir. Hz. Ömer Dönemi’nde oluşturulan bu takvim, ay yılını esas almıştır. Bu takvime göre bir yıl 354 gün 8 saat 48 dakikadır. Ayrıca bir ay yılı, bir güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Diğer bir ismi kamerî (ay) takvimidir. Günümüzde İslam dünyası, dinî günleri hicri takvime göre belirlemektedir.

Yazının icadından önceki dönemde insanın hayat tarzı hangileridir?
Yeni taş çağına kadar avcılık ve besin toplayıcılığı, yeni taş (cilalı) çağından sonra da yerleşik hayat ve üretim. Tarıma geçişle birlikte keçi, koyun, sığır, domuz, at ve köpek gibi hayvanlar evcilleştirilmiş ve günümüzdeki köy yaşamına benzer yaşam biçimleri oluşturulmuştur. Ancak konar-göçer yaşam tarzı, avcılık-toplayıcılık faaliyetleri ile birlikte sürdürülmeye devam etmiştir.

Anadolu’da yerleşik yaşama ve medeniyete ait ilk yerleşim merkezleri hangileridir ve kısaca özellikleri nelerdir?
Anadolu’da Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşim yerleri bu dönemi aydınlatan önemli yaşam bölgeleridir.
Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dinî mimarinin içerisinde yer alan Göbeklitepe’de; taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur.
Çatalhöyük, Anadolu coğrafyasında 2.000 yıldan fazla bir zamanda köy yaşamından kentsel hayata geçişin önemli bir kanıtıdır. İlk yerleşim yerlerinden biri olması nedeniyle insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan Çatalhöyük’te ezme ve öğütme taşlarının bulunması, buradaki insanların kendi ekmek ihtiyaçlarını karşıladıklarını göstermektedir. Ayrıca köpek ve sığır burada evcilleştirilen hayvanlar arasındadır.
Çayönü’nde, Yakındoğu’daki köy yerleşmelerinin ilk örneği görülmektedir.

İlk Çağ’da hangi medeniyetlerde kolonicilik faaliyetleri görülmüştür?
İlk Çağ’da Fenike, İyon, Yunan ve Asur gibi medeniyetlerde kolonicilik faaliyetleri görülmüştür.

Fenikelilerin dünya medeniyetine katkıları nelerdir?
Ticaret sayesinde doğu kültürünü batıya taşımışlar ve 22 harften oluşan ilk alfabeyi meydana getirmişlerdir.

Fenikelilerin Ön Asya medeniyetini batıya taşımaları hangi özellikleri ile ilgilidir?
Akdeniz’de deniz ticaretiyle uğraşmalarıdır.

İyonlarda bilimin gelişmesinin sebepleri nelerdir?
Polis adıyla şehir devletleri biçiminde kuruldukları için özgür bir düşünce ortamının olması ve deniz ticaretiyle uğraşmalarından dolayı ekonomik durumlarının iyi olması.
Anadolu’ya yazı kimler tarafından getirilmiştir? Bu olayın önemi nedir?

Bir Mezopotamya uygarlığı olan Asurlar tarafından getirilmiştir ve böylece Anadolu’da tarihi devirler başlamıştır.

Hangi ilkçağ uygarlıkları hangi yazıları bulmuşlardır?
Mısır, hiyeroglif yazısı, Sümer çivi yazısı, Fenike Alfabesi.

İmparatorlukların genel özellikleri nelerdir?
-Çeşitli milletleri, ırkları, kültürleri bir arada toplamaları
-Geniş toprak parçalarına hakim olmaları

İlkçağ uygarlıklarında gücün meşruiyet kaynağı ilahi idi. Bunu nereden anlıyoruz?
Birçok uygarlıkta kralların hakimiyeti tanrı adına kullanmaları.
Birçok uygarlıkta kralların aynı zamanda baş rahip görevini üstlenmeleri
Mısır’da olduğu gibi kralların kendilerini tanrı-kral olarak görmeleri
Türklerde olduğu gibi siyasi hakimiyetin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılması.

Hangi devletlerde hangi siyasi Organizasyon Türleri vardı?
Sümerlerde site, İyon ve Yunanlılarda polis olarak bilinen şehir devletleri ortaya çıktı.
Babil Devleti merkezi bir krallıktı.
Mezopotamya medeniyeti olan Akad ve Asurlular imparatorluk görünümündeydi.
Yunanistan’da krallık dışına aristokratik yönetim vardı. İlk Çağ Yunan kentlerindeki seçim, cumhuriyet ve demokrasi anlayışının ilk izleridir. Ancak seçimlerde sadece belli kişiler aday olabilmekte ve halkın tamamı değil sadece soylular oy kullanabilmekteydi. Yunanistan’da aristokratlara veya halka karşı zaman zaman güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişiler olmuştur. Bu kişilere tiran bunların yönetimine de tiranlık denmiştir.
İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden Hititler ve Urartular feodal krallıklardan oluşurdu. Hititlerde kralın yanında Pankuş adında bir meclis vardı.

Medeniyetlerin ekonomik yaşamlarında coğrafya belirleyici bir unsurdur. Bunu bir örnekle açıklayınız.
Mısır’da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır’ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamıştır.
Urartular, tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır.

Mısır’da tıbbın gelişmesinin sebepleri nelerdir?
Ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlar böylelikle insan vücudunu tanımışlar, tıp ve eczacılık bilimlerinde gelişmişlerdir.

Kadeş Savaşı’nın sebebi nedir? Kadeş Antlaşması kimler arasında yapılmıştır? Önemi nedir?
Savaşın gerçek nedeni Mısır ve Hitit devletlerinin birbirine eşit kuvvetler hâline gelmesi ve bu iki büyük devletin ekonomik menfaatlerinin Kuzey Suriye toprakları üzerinde çatışmasıydı. Her iki devlet de bu topraklar üzerinde hak iddia ediyordu.
MÖ 1280’de yapılan “Kadeş Barış Antlaşması” tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.

Fenikelilerin ticareti geliştirmek ve ülkelerindeki nüfusu azaltmak için uyguladıkları yöntem nedir?
Kuzey Afrika kıyılarında ve Batı Akdeniz’de koloniler kurdu.

İlkçağ Uygarlıklarından hangilerinde yasa düzenlemeleri yapılmıştır?
Sümerler, Babiller, Asurlular, Hititler, Yunanlılar, İbraniler Romalılar, Cengiz İmparatorluğu.

Mezopotamya uygarlıklarının özelliklerinden 5 tane yazınız.
-Yazının icadıyla ( ÇİVİ YAZISI) birlikte yazılı hâle gelen hukuk kurallarının ilk örnekleri Sümerlerde görülür.
-Sümer Kralı Urkagina, kötü idare sebebiyle meydana gelen yolsuzlukları, halkın huzursuzluğunu ve hoşnutsuzluğunu gidermek için bir adaletname hazırlamıştı.
-Sümerlerden sonra Babil Kralı Hammurabi’nin yaptığı kanunlar önemli bir yere sahiptir.
– Mezopotamya’da topraklar özel mülkiyetti.
-Günümüz modern yaşamında hâlâ önemli olan ulaşım, mimarlık, madenlerin işlenmesi, çömlekçilik, dokumacılık, çiftçilik, kanal yapımı gibi pek çok medeniyet unsurunun temeli Mezopotamya’da atılmıştır.
-Çömlekçi çarkı, MÖ 4.500’lerde Sümerler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
– Mezopotamya’da toplum; soylular, din adamları ve köleler gibi sınıflara ayrılırdı.
– Sümerlerde site olarak bilinen şehir devletleri ortaya çıktı

Sümer hukuku ile Babil hukuku arasındaki fark nedir? Açıklayınız.
Sümer hukuku tazminata dayalı iken; yani cezalar para ödeyerek çekilirken, Babil hukuku kısasa dayalı idi. Yani göze göz, dişe diş.

İlkçağda ticarette ön plana çıkan uygarlıkları yazınız.
Lidyalılar, Asurlular, Fenikeliler, Yunanlılar, İyonlar ve Soğdlar.

İlkçağ döneminde meydana gelmiş belli başlı göç hareketleri nelerdir?
Ege Göçleri,
İç Asya Göçleri,
Bir diğer göç hareketi ise, Filistin bölgesindeki Yahudi sürgünleri ve ilk Hristiyanların Roma baskısından kaçmaları gösterilebilir.

Sasaniler, gelirlerini artırmak için ne gibi faaliyetler yapmışlardır?
Sasaniler, gelirlerini artırmak için üreticiyi destekleyen yasalar çıkarmış, zaten geniş olan ticaret ağını daha da büyütmüştür. Hint Okyanusu’nda, Orta Asya’da ve Güney Rusya’da uluslararası ticarete egemen olmuşlardır.

Roma İmparatorluğunda yöneyim organizasyonu nasıl gelişmiştir?
Roma, satraplık idaresini geliştirerek eyalet sistemini uygulamıştır. Roma ilkönce krallıkla, daha sonra cumhuriyetle yönetilmiştir. Roma’da kraldan sonra etkin bir danışma kurulu olan senato oluşturulmuştur. Senato’ya, soylular girebiliyordu. Cumhuriyet yönetiminin ortadan kaldırılmasıyla imparatorluk kurulmuştur.

İlk Çağ medeniyetlerinin orduları genel olarak hangi bölümlerden oluşmuştur?
İlk Çağ medeniyetlerinin orduları genel olarak piyade, süvari ve savaş arabalı askerlerden oluşurdu.

Başlıca geçim kaynağı hayvancılık olan konar-göçer toplulukların ekonomileri, ihtiyaçlarını karşılamada yetersizdi. Buna karşı uyguladıkları yöntemler neleridir?
Bu nedenle konar-göçer topluluklar ya yerleşik topluluklarla ticaret yoluyla mal değişikliği yapmak ya da savaş yoluyla yerleşik toplulukların mallarına sahip olmak istemiştir.

Kurgan nedir? Türk kültür çevrelerinin belirlenmesinde rolü nedir?
İslamiyet’ten önce Türklerin kullandığı mezarlar.
Türkler ölümden sonraki hayata inandıkları için, ölen kişinin eşyalarını da kurganlara gömerlerdi. Bu eşyalar sayesinde Türklerin hangi bölgeler yayıldığı tespit edilmiştir. Bu şekilde Türk kültür çevreleri oluşmuştur.

Koloni ,Ziggurat, Pankuş, Site, Höyük, Satrap, Parşömen, Patesi, Polis, Firavun, Hayvan üslubu, Kut, Töre, Kurultay kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.

Koloni: Anayurt dışında özellikle ticari amaçlı kurulan yerleşim yeri
Ziggurat: Sümerler tarafından yapılan çok katlı tapınaklar
Pankuş: Hititlerde meclis.
Site: Mezopotamya’daki şehir devletlerine verilen isim.
Höyük: Üzeri zamanla toprakla örtülmüş eski yerleşim yeri.
Satrap: Anadolu’daki Pers valilerine verilen isim
Parşömen: Hellenistik Dönemde Bergama’da kullanılan deriden yapılmış kağıt.
Patesi (Ensi): Sümer site krallarına verilen isim.
Polis: Yunan şehir devletlerine verilen isim.
Firavun: İlkçağda Mısır hükümdarlarına verilen isim.
Hayvan Üslubu: İslamiyet’ten önce Türklerin sanat eserlerinde hayvan figürlerini kullanmaları
Kut: İslamiyet’ten önce Türklerde hakimiyetin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılması
Töre: İslamiyet’ten önce Türklerde yazısız hukuk kuralları
Kurultay: İslamiyet’ten önce Türklerde meclis

Özellikleri verilen kavimleri karşılarına yazınız.
Uygun olan kelimeleri karşılarına yazınız.

Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kurulmuştur. Başkentleri Sard şehridir. LİDYALILAR
Dünyada ilk yazılı kanunlar bunlar tarafından hazırlanmıştır. SÜMERLER
İlk alfabeyi oluşturmuşlardır. FENİKELİLER
Hititlerde görülen ve asillerden oluşan bir meclis. PANKUŞ
Pers İmparatorluğu’nda Anadolu’daki eyaletlere verilen isim. SATRAP

Boşlukları dolduralım.

1- Kısa bir sürede olup biten şeylere —————-denir. OLAY
2-Yerleşik hayata———————— geçildi. YENİ TAŞ (CİLALI TAŞ)
3- —————zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere bölen cetvele denir. TAKVİM
4- İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi —————————————-kabul edilmektedir. ÇATALHÖYÜK
5-Çalışmaları bir araya getirerek sonuca gitme işlemine ————————————–denir. TERKİP

Eşleştiriniz.
Aşağıdaki bilgileri (D) ,(Y) yönünden değerlendiriniz.

( D) Tarihi bilgi veren her türlü malzemeye kaynak denir.
( Y ) Sultan Melikşah zamanında hazırlanan takvime Rumi takvim denir.
( D ) Yerleşik hayata Cilalı (Yeni) Taş devrinde geçilmiştir.
( Y ) Kitabeleri inceleyen bilim dalına Etnoğrafya denir.
( D) Ateşin kullanılması Yontma taş devri sonlarına doğru gerçekleşmiştir.

Aşağıda verilen buluntuların hangi dönemlere ait olduğunu yazınız.
Aşağıdaki bilgileri (D) ve (Y) olarak değerlendiriniz.

-(Y) Yazı Sümerli tüccarlar vasıtasıyla Orta Anadolu’ ya girmiştir.
-(D) Mısır tarihinin en önemli siyasi olayı Hititlerle yapılan Kadeş savaşı ve antlaşmasıdır.
-(D) İbraniler de tek tanrılı dini inanç başlamıştır
-(Y) İlyada ve Odessa destanı Urartulara aittir.
-(D) İlk paranın kullanımı Lidyalılara aittir.

Aşağıdaki eserlerin aydınlatılmasında hangi yardımcı bilimlerden yararlanıldığını belirtiniz.

Eserler Tarihe yardımcı bilimler
-Bizans parası………………………………Nümizmatik
-Kültigin yazıtları……………………………Epigrafi
-Kadeş antlaşmasının metinleri………… Diplomatik
-Fenike alfabesi…………………………… Paleografya
-Anadolu’da çeşitli insan kemikleri……. Antropoloji
Aşağıdaki ifadelerin ortak sonucunu belirtiniz.

Devletin boylardan oluşması, Devletin hanedanın ortak malı sayılması, Düzenli veraset sisteminin olmaması, Kut inancı.- Devletlerin çabuk yıkılmaları

Leave a Reply