9. Sınıf Tarih Dersi | Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Testleri – 3

9. Sınıf Tarih Dersi | Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Testleri – 2

1. • Oğuzların Üçoklar kolunun Kınık boyuna mensupturlar.
• 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.
• Resmi dili Farsça, saray dili Türkçe, öğretim dili Arapça’dır.
• Yöneticisi Türk, halkı çeşitli etnik gruplardan oluşmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen Türk-İslam Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harzemşahlar
B) Büyük Selçuklu Devleti
C) Karahanlılar
D) Gazneliler
E) Tolunoğulları
2. Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya doğru ilerleyişinin hızlanmasında göçebe
Oğuzların yurt ve otlak bulma ihtiyacının etkisi büyük olmuştur.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A) Fetihlerle devlet sınırının genişlemesine
B) Anadolu’ya düzenli akınların başlamasına
C) Bizans ile askerî çatışmaların hızlanmasına
D) Malazgirt Savaşı’nın yapılmasına
E) Gazneli Devleti’nin yıkılmasına
3. Sultan Alparslan Dönemi’nde vezir Nizâmülmülk’ün çalışmaları ile Bağdat’ta Nizamiye Medresesi açılmıştır.
Bu medresenin açılmasında;
I. devlet adamı yetiştirme,
II. Batınilerin zararlı çalışmalarının önüne geçme,
III. ülkedeki eğitim-öğretim seviyesini yükseltme
hedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) II ve III. E) I, II ve III.
4. Büyük Selçuklu Devleti’nde faaliyet göstermiş olan Divanlar ve bu Divanların görevleri ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Divan-ı İstifa – Mali İşler
B) Divan-ı Arz – İlmî ve sosyal işler
C) Divan-ı İşraf – Mali ve idari işlerin kontrolü
D) Divan-ı İnşa – İç ve dış yazışmalar
E) Divan-ı Mezalim – Ağır siyasi suçlar

5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Saray teşkilatında çalışanların başında olan ve onları denetleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hâcibü’l – Hüccâb
B) Emir-i Candar
C) Serhenk
D) Emir-i Çaşnigir
E) Şarabdar-ı Has

6. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’ndeki hukuk sistemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Büyük Selçuklular’da hukuk şer’i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
B) Şer’i hukukun temeli Kur’an-ı Kerim ve hadistir.
C) Örfi hukukun temelini eski Türk gelenekleri oluşturur.
D) Şer’i davalara emir-i dad, örfi davalara ise kadılar bakmıştır.
E) Yüksek mahkeme statüsüne sahip olan Divan-ı Mezalim’e sultan başkanlık etmiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla ortaya çıkan atabeyliklerden biri değildir?
A) İldenizliler
B) Salgurlular
C) Böriler
D) Zengiler
E) Saltuklular

8. • Siyasetname adlı eseri ile tanınır.
• Nizamiye Medreselerinin açılmasında önemli rol oynamıştır
• Büyük Selçuklu Devleti’nde ikta sistemini getirmiştir.
Hakkında bilgi verilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nizâmülmülk
B) Ömer Hayyam
C) Sad-i Şirazi
D) Enveri
E) Muhammed Beyhaki

9. • Büyük Selçuklu Devleti’ndeki,
• Veraset sisteminin belirsizliği
• İranlıların yönetime getirilmesiyle Türkmenlerin küstürülmesi
• Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmesi
durumlarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Devletin kısa sürede parçalanmasına
B) Merkezî otoritenin zayıflamasına
C) Taht kavgalarının artmasına
D) Devlet ile tebaa arasındaki bağların zayıflamasına
E) Teokratik devlet anlayışının terk edilmesine

10. Selçukluların Türk-İslam mimarisine kazandırdıkları en önemli eserlerden biri olan – – – – çadır şeklinde yapılmış
anıt mezarlardır.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki mimari yapılardan hangisi gelmelidir?
A) Kervansaray
B) Su kemeri
C) Kümbet
D) Kubbe
E) Medrese

11. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin çağdaşı olan devletlerden biri değildir?
A) Gazneliler
B) Bizans
C) Karahanlılar
D) Emeviler
E) Abbasi Devleti

12. Sultan Melikşah döneminde ortaya çıkan Bâtınilik hareketinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selçuklu tahtında hak iddia etmek
B) Sosyal ve siyasi düzeni bozmak
C) İslamiyet’in yayılmasını sağlamak
D) İran merkezli yeni bir devlet kurmak
E) Haçlılarla mücadele etmek

CEVAPLAR: 1.B 2.E 3.E 4.B 5.A 6.D 7.E 8.A 9.E 10.C 11.D 12.B

Ayrıca İndirmek için buraya ve 9. Sınıflar testleri anasayfası için buraya tıklayınız.

Leave a Reply