9. Sınıf Tarih Dersi | Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Testleri – 2

9. Sınıf Tarih Dersi | Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Testleri – 2

1. Karahanlılarda tahta çıkan hükümdar, Abbasi halifesi tarafından tasdik edilmiş, ülkede halife adına para bastırılıp
hutbe okutulmuştur.
Buna göre ;
I. Karahanlı Devleti halife tarafından yönetilmiştir.
II. İslam kültürünün devlet yönetimine etkisi olmuştur.
III. Karahanlılar, Arap kültürünü tamamen benimsemişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.
2. Gazneliler ile ilgili;
I. Selçuklularla Dandanakan Savaşı’nı yapmaları,
II. Abbasi halifesini Büveyhoğullarına karşı korumaları,
III. Baharat Yolu’nu ele geçirmeleri
durumlarından hangileri İslam dünyasının koruyucusu hâline geldiklerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.
3. Gazneli Mahmut, Hindistan’a 17 sefer düzenlemiştir. Bu seferlerde elde ettiği ganimetlerle Hindistan’da cami,
mescit, han, hamam gibi eserler yaparak İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlamıştır.
Buna göre;
I. İslamiyet, farklı bir coğrafyada yayılma alanı bulmuştur.
II. Gazneli Mahmut, sosyo-kültürel faaliyetlere önem vermiştir.
III. Gazneliler, en güçlü dönemlerini yaşamışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.
4. I. İkili teşkilatla yönetilmiştir.
II. Kut anlayışına dayalı veraset sistemi uygulanmıştır.
III. Taht, otağ, davul gibi hükümdarlık sembolleri kullanmıştır.
Karahanlı Devleti ile ilgili verilen gelişmelerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devlet geleneğinin devam ettiğini kanıtlamaktadır?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.
5. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam dönemine ait eserlerden biri değildir?
A) Yenisey Yazıtları
B) Dîvânü Lûgati-t Türk
C) Atabet-ül Hakayık
D) Kutadgu Bilig
E) Divan-ı Hikmet

6. 1055 yılında Abbasi Halifesi Kaim Bi-Emrillah, Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey’den yardım istedi. Tuğrul Bey, askerleriyle Bağdat’a gelerek Büveyhoğullarını yendi ve halifeyi bu baskıdan kurtardı. Abbasi halifesi yaptığı yardımlar nedeniyle Tuğrul Bey’e “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” unvanını verdi. Hutbenin Tuğrul Bey adına okunmasını istedi. Yalnızca bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Selçuklular, İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir.
B) Selçukluların başkenti Bağdat yakınlarındadır.
C) Türk hükümdarı, Abbasi halifesine yardım etmiştir.
D) Abbasi halifeleri Selçuklu sultanları için dinî lider durumundadır.
E) Abbasi halifesi, yönetimine tepki gösteren devletlerle mücadelede dışarıdan destek almıştır.
7. Büyük Selçuklu Devleti’nde melik denilen sultan çocukları, atabeyler tarafından vali olarak atandıkları bölgelerde
devlet işlerinde eğitilmişlerdi.
Büyük Selçuklu Devleti bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?
A) Yeni Türk devletlerinin kurulmasını sağlamak
B) Taşra yönetimini denetim altında tutmak
C) Meliklerin, halkın ihtiyaçlarını gözlemlemesini sağlamak
D) Meliklere devlet yönetiminde deneyim kazandırmak
E) Eyaletlerdeki devlet egemenliğini pekiştirmek
8. • Selçuklular ile Bizans arasındaki ilk savaştır.
• Anadolu’ya yapılan Türk akınları hızlanmıştır.
Hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pasinler Savaşı
B) Malazgirt Savaşı
C) Miryokefalon Savaşı
D) Serahs Savaşı
E) Talas Savaşı
9. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt Savaşı’-ndan sonra komutanlarına Anadolu için ‘‘Toprak fethedenin malıdır.’’ diyerek fethettikleri yerlerin kendilerine verileceğini ifade etmiştir.
Sultan Alparslan’ın bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? 
A) Merkezî otoritenin güçlenmesini sağlamak
B) Anadolu’da fetih hareketlerini hızlandırmak
C) Anadolu’yu Moğol saldırılarına karşı korumak
D) Haçlı seferlerinin başlamasına engel olmak
E) Türkmenlerin Anadolu’ya gelmesini önlemek
10. I. Serahs Savaşı
II. Pasinler Savaşı
III. Malazgirt Savaşı
IV. Katvan Savaşı
Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında etkisinin olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) II ve III. D) I ve IV. E) I, III ve IV.

11. Selçuklular, Malazgirt Savaşı’ndan sonra doğudan gelen Türkmenleri fethettikleri bölgelere yerleştirmeye başlamışlardır.
Selçukluların bu politikayla;
I. fethedilen bölgelerde kalıcı olmak,
II. Anadolu’da Türk nüfusunu artırmak,
III. Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’daki etkinliğini azaltmak amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve III. E) I, II ve III.
12. Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında;
I. Karahıtaylarla Katvan Savaşı’nın yapılması,
II. ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması,
III. Bâtınilerin zararlı çalışmalarda bulunması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) II ve III. E) I, II ve III

CEVAPLAR: 1.B 2.B 3.D 4.E 5.A 6.B 7.A 8.A 9.B 10.C 11.E 12.E
Ayrıca İndirmek için buraya ve 9. Sınıflar testleri anasayfası için buraya tıklayınız.

Leave a Reply