9. Sınıf Tarih Dersi| Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Testleri – 1

9. Sınıf Tarih Dersi| Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Testleri – 1

1. Çeşitli dönemlerde Türkler, yaşadıkları çevrelere göre birçok dine inanmışlardır. Kök Türk Devleti zamanında
Budizm’e, Uygurlar Dönemi’nde Manihaizm’e inanmışlar, Hazarlar, Museviliği kabul ederken; Peçenekler, Kumanlar
ve Bulgarlar gibi Türkler de Hristiyanlığı tercih etmişlerdir.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türkler dünya üzerindeki bütün dinlere inanmışlardır.
B) Türkler yerleştikleri yerlerin dini inanışlarından etkilenmişlerdir.
C) Hristiyanlığı kabul eden milletler benliklerini yitirmişlerdir.
D) Uygurlar mani dininin etkisiyle yerleşik hayata geçmişlerdir.
E) Türklerin inandığı ilk din Gök Tanrı dinidir

2. ● Orta Asya’da Çin baskısı ortadan kalktı.
● İslamiyet Orta Asya’da yayılmaya başladı.
● İlk Müslüman Türk Devletleri kurulmaya başladı.
Yukarıda verilen bilgilerin aşağıdaki hangi olayın sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Talas Savaşı
B) Dandanakan Savaşı
C) Malazgirt Savaşı
D) Katvan Savaşı
E) Haçlı Seferleri

3. Abbasi Devleti kurulduktan hemen sonra meydana gelen 751 Talas Savaşı’nda Araplar, Türkler ile birlikte Çinlilere
karşı savaşmış, batı Türkistan hâkimiyeti üzerinde önemli etkisi olan savaşı, Araplar kazanmıştır. Böylece Türklerin
bu bölge üzerindeki üstünlüklerinin devamı sağlanmıştır.
Buna göre;
I. Orta Asya’nın Çin etkisine girmesi engellenmiştir.
II. Savaştan sonra Türklerin tamamı İslamiyet’i kabul etmiştir.
III. Abbasi Devleti Batı Türkistan’da güç kazanmıştır.
yukarıdakilerden hangileri Talas Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) II ve III.

4. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslamiyet arasında benzerliklerin bulunması etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri değildir?
A) Din adamlarına ayrıcalık tanıyan ruhban sınıfının olmaması
B) Temizliğe önem verilmesi
C) Ahiret inancının olması
D) Hırsızlık, yalancılık, adaletsizliğin yasak olması
E) Tabiat güçlerinin kutsal sayılması

5. Talas Savaşı’ndan sonra Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler normalleşmiş ve Türkler, Abbasiler tarafından orduda, devlet kademelerinde görevlendirilmeye başlanmıştır.
Bu gelişmelerin;
I. Türklerle Müslümanlar arasında yaşanan etkileşimin artmasına,
II. Türklerin süreç içerisinde İslam Devleti’nde siyasi gücü ele geçirmesine,
III. Türk boyları arasında İslamiyet’in hızla yayılmasına
durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

6. Talas Savaşı’nın,
I. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlaması
II. Kâğıt yapma tekniğinin Çin dışında da yaygınlaşması
III. İslamiyet’in Orta Asya’da yayılması
IV. Çinlilerin Orta Asya’ya egemen olmalarının engellenmesi
sonuçlarından hangileri “Savaşlar kültürel etkileşimde rol oynamaktadır.” yargısına kanıt olarak gösterilebilir?
A) I ve II.
B) III ve IV.
C) II ve IV.
D) I, II ve III.
E) II, III ve IV.

7. Abbasilerin;
I. mevali politikasını terk etmeleri,
II. hoşgörü, eşitlik, adalet ilkelerini uygulamaları,
III. ümmetçi politika izlemeleri
uygulamalarından hangileri Türklerin İslamiyet’i kabulünde etkili olmuştur?
A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve III.

8. Karahanlı Devleti’nde, İslamiyet’i resmî din olarak kabul eden ve Abdülkerim ismini alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satuk Buğra Han
B) Bilge Kül Kadir Han
C) Arslan Karahan
D) Yusuf Kadir Han
E) Arslan Bazır Han

9. Aşağıdakilerden hangisi 960 yılında Karahanlı Devleti’nin hâkim olduğu yerlerde İslamiyet’i kabul eden Türk boylarından biri değildir?
A) Yağma
B) Çiğil
C) Karluk
D) Tuhsiler
E) Peçenekler

10. Kutadgu Bilig, insanın sosyal hayattaki ve devlet nizamındaki görev ve sorumluluklarına değinilmiş, ideal Türk
devlet anlayışının özellikleri anlatılmıştır.
Bu yönü ile Kutadgu Bilig’in;
I. siyasetname,
II. seyahatname,
III. nasihatname
türlerinden hangilerine örnek olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I. B) I ve II. C) Yalnız III. D) I ve III. E) I, II ve III.

11. Türk milleti kendi yaşamını ve geleceğini “il” dediği devlete bağlamış ender bir millettir.
Türkler İslamiyet’in kabulü ile birlikte “il” yerine;
I. devlet
II. mülk,
III. kut
kavramlarından hangilerini kullanmışlardır?
A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

12. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’i benimseyen Türklerin eski gelenek ve kültürlerine bağlı kaldıklarına kanıt olarak gösterilemez?
A) Hanedanların kendilerini soy olarak Türk boylarına dayandırmaları
B) Han-hakan gibi unvanların hükümdarlarca kullanılması
C) Hükümdarların çıkardıkları emirlerde şer’i buyruklara uygun davranmaları
D) Hukuk kurallarında örfi kanunlara yer verilmesi
E) Bilginlerin, yabancı terimleri Türkçeleştirerek eserler vermeleri

CEVAPLAR: 1. B 2.A 3.B 4.E 5.E 6.D 7.E 8.A 9.E 10.D 11.C 12.C

Ayrıca İndirmek için buraya ve 9. Sınıflar tetleri anasayfası için buraya tıklayınız.

Leave a Reply