9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları – 3. Ünite Tüm Sorular

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları – 3. Ünite Tüm Sorular

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevaplarının 3. Ünitesine sıra geldi. Ünitemizin adı Ortaçağda Dünya şeklindedir. Sorular sayfa 71 ila 95 arası sayfaları kapsamaktadır.  Sayfa 71, 72,76,78,79, 80, 83, 84, 87, 88, 89,90, 91, 92, 93, 94, 95. sayfalarda bulunan sorular cevaplanacaktır.

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 71

• Artı ürün
• Feodalizm
• Kast sistemi
• Kervansaray
• Panayır
• Senyör
• Vassal

1. Kast sistemi hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
2. İpek ve Baharat Yolları hakkında bildiklerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
3. Konar-göçerliğin hangi şartların sonucunda ortaya çıkmış olabileceği hakkındaki görüşlerinizi ifade ediniz.
4. Toplumsal özelliklerin hukuk sistemlerinin oluşumundaki etkisine örnekler vermeye çalışınız.

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 72

Devletlerin ve toplumların yapılarında meydana gelen köklü değişimlerin nedenleri neler olabilir?

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 76

Günümüzde meşruiyetini soy birliğine dayandıran devletlere hangi örnekleri verebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 78

Asya merkezli Türk devletlerinde feodalitenin ortaya çıkmamasının nedenleri neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 79

Bir ülkede tüketim fazlası ürünün ortaya çıkması o ülkedeki siyasi, sosyal ve kültürel hayatta hangi değişiklikleri meydana getirebilir? Neden?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 80

Kast sisteminin Hindistan’ın siyasi yapısına etkileri neler olmuştur?

 

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 83

Orta Çağ’da ticaret kervanlarının karşı karşıya kalabileceği zorluklar neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 84

İpek ve Baharat Yollarının medeniyetin gelişimine etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Yukarıdaki metinde Orta Çağ’da ticarete konu olan malların hangilerinden söz edilmektedir?Metinde geçen ticaret mallarına başka hangileri eklenebilir?

 

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 87

Panayırların ekonominin yanı sıra başka hangi alanlarda ne gibi etkileri olmuştur?

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 88

Bir toplumun sosyal ve ekonomik hayatının o toplumun ordusunun şekillenmesine olan etkisine hangi örnekleri verebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 89

Konar-göçer ve yerleşik toplumlara ait orduların üstün ve zayıf tarafları nelerdir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 90

Hukuk sistemlerindeki yasaklama ve cezaların ülkeden ülkeye farklılıklar göstermesinde toplum-ların hangi özellikleri rol oynamış olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 91

Yukarıdaki metinde Roma hukukunun şekillenmesine etki eden toplumsal özelliklerden hangileri üzerinde durulmaktadır?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 92

Justinianus Kanunları ile On İki Levha Kanunlarını karşılaştırdığınızda aralarındaki benzer-likler ve farklılıklar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Yukarıdaki metinden hareketle Romalıların kültürel gelişmişlik düzeyi hakkında neler söyleye-bilirsiniz?

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 93

Cengiz Yasası’ndan alınan örneklerden hareketle Moğollardaki devlet ve toplum yapısı hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 94

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.
1. Orta Çağ başlarında İran’da ………………………………………………………………………….. hüküm sürüyordu.
2. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren dükkânların sıralandığı sokaklara ………………………………………. denirdi.
3. Günümüz Avrupa devletlerinin hukuku ……………………………………………………….. hukukuna dayanmaktadır.
4. İngiliz Kralı …………………………………………………………………………….. 1215 yılında Magna Carta’yı ilan etmiştir.
5. Orta Çağ’ın ilk dönemlerinde …………………………………………… kavimlerinin kralları halk tarafından seçilirdi.
6. Orta Çağ’da kare biçimli savaş dizilimi ile tanınan …………………………………… piyadelerine falanks denirdi.
7. İskandinavya’da yaşayan ………………………………………………… gemicilikte usta bir Orta Çağ topluluğuydu.
8. Aden Panayırı’na getirilen mallar için tüccarlardan onda bir oranında …………………………………………….. vergisi alınırdı.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. Kapanlar ticaret yolları üzerinde etrafı savunma duvarlarıyla çevrili konaklama yerleridir.
2. Kürk Yolu Hindistan’dan başlayıp Kızıldeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan bir deniz yoludur.
3. Justinianus Kanunlarında suçluyu ıslah etmeye yönelik cezalara yer verilmiştir.
4. Moğol ordularında savaş sırasında haberleşme siyah ve beyaz bayraklar kullanılarak yapılırdı.
5. Feodalitenin görüldüğü Avrupa ülkelerinde toplumun en alt sınıfındakilere paryalar denirdi.
6. Doğu Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü’nden sonra ortaya çıkan bir Orta Çağ devletidir.
7. Hindistan’da görülen kast sisteminde toprak mülkiyeti hakkı yalnızca Brahmanlara tanınmıştır.
8. Kervan yolları üzerindeki ribatlar güvenlik amacıyla inşa edilmiş karakol binalarıdır.
9. Cengiz Yasası’nda Türk töresinden alınmış hükümlere de yer verilmiştir.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Orta Çağ’da Avrupa ordularında paralı askerlere yer verilmesi hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır?
2. “Emeviler soy dayanışmasına önem vermişlerdir.” diyen bir tarihçi bu sözünü Emevilerin hangi davranışlarıyla
destekleyebilir?
3. Orta Çağ Avrupa devletlerinin meşruiyetlerini dine dayandırmalarının nedenleri neler olabilir?
4. Orta Çağ Avrupa’sında feodalite hangi şartların sonucunda ortaya çıkmıştır?
5. Roma’da yaşanan patrici-pleb mücadelesinin hukuk alanındaki sonuçları neler olmuştur?

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 95

Ç. Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.
Kentlerin Kökeni
Gerçek uygarlık sadece toprak ve iklimin artı ürün elde etmeye müsait olduğu bölgelerde ortaya çıkabilir.
Buna ilaveten gerçek uygarlığın ortaya çıkabileceğinin varsayıldığı bölgelerin ve toprakların sadece
küçük insan topluluklarını değil iş bölümünü ve sosyal gelişmeyi sağlayabilecek kadar yeterli sayıda bir nüfusu içermesi gerekir. Uygarlık ancak böyle başlar. Bu unsurlar sonucu ortaya çıkan uygarlık ve iş bölümü ve artı ürünü sağlayabilme kabiliyetine bağlıdır. Tarımın ilerlemesi ve artı ürünün sağlanabilmesi ise büyük çapta sulama şebekesinin varlığıyla mümkündür. Sulama sürecinin bizzat kendisi karmaşık bir bürokratik denetleme modelini gerektirir. Bu da kentsel düzeyde ve nitelikte bir idari sistemi ortaya çıkarır. Yani sosyal değişme idari ihtiyaçların sonuçlarından biridir.
Nihat Falay, Kentlerin Kökenine Toplu Bir Bakış, s. 97-99 (Düzenlenmiştir.).
1. Kentlerin ortaya çıkabilmesi için gereken şartlar nelerdir?
2. Artı ürünün uygarlık tarihindeki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3. Günümüzde kentlerin kurulup gelişebilmesi nelere bağlıdır?

 

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi feodalitenin özelliklerinden biri değildir?
A) Feodalite bireyin başka bir bireye tabi olması esasına dayanıyordu.
B) Feodalitede toprakların mülkiyeti krala aitti.
C) Feodal düzende krallar mutlak egemenliğe sahip değildi.
D) Feodalitede koruma altına girene vassal denirdi.
E) Feodalitenin güçlü kurumlarından biri de kiliseydi.
2. I. Eli silah tutan herkes asker sayılırdı.
II. Kale kuşatmalarında başarılıydı.
III. Süvarilerden kuruluydu.
Yukarıdakilerden hangilerinin konar-göçer toplumların ordularında rastlanan özellikler arasında
olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa’sında
kilisenin siyasi bakımdan kralların üzerinde olduğunun bir göstergesidir?
A) Kilisenin skolastik düşünceyi savunması
B) Kilisenin geniş topraklara sahip olması
C) Rahiplerin vergi ve askerlikten muaf tutulması
D) Kiliseye aforoz yetkisinin tanınması
E) Kralların papanın elinden taç giymesi
4. Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da görülen kast sistemine dâhil olan toplum tabakalarından
biri değildir?
A) Serfler B) Kşatriyalar C) Vaisiyalar
D) Brahmanlar E) Sudralar
5. Cengiz Yasası’nda “Eğer bir kişinin elinde çalınmış bir at bulunursa kişi aynı cinsten dokuz at ekleyerek sahibine iade edecektir. Kişi cezayı ödeyemezse
yerine çocukları alınır. Eğer kişinin çocuğu
yoksa kişi öldürülür.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre Moğol toplumuyla ilgili olarak;
I. Mülkiyet hakkı vardır,
II. Suçun şahsiliği ilkesi geçerlidir,
III. Konar-göçer hayat tarzı görülür
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
6. Orta Çağ’da Avrupa’da görülen siyasi yapılar coğrafi yapılarının sağladığı imkânları
kullanarak güçlenmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun örneklerinden biri olduğu
söylenemez?
A) İtalyan şehir devletlerinden Venedik’in ticarette
ileri gitmesi
B) Rusya’da buğday üretiminin artması
C) Roma Katolik Kilisesi’nin zenginleşmesi
D) İngiltere’nin koyun yetiştiriciliğinde söz sahibi olması
E) Fransa’nın tuz ihracatı yapması

Leave a Reply