9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları-2. Ünite Tüm Sorular

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları -2. Ünite Tüm Sorular

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 29
• Aristokrasi
• Cumhuriyet
• Demokrasi
• Efsane
• Ensi
• İmparatorluk
• Karum
• Kısas
• Kolonicilik
• Konar-göçer
• Monarşi
• Nom
• Oligarşi
• Pankuş
• Polis
• Site
• Tablet
• Tiranlık
• Ziggurat

1. UNESCO tarafından 2018 yılında Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilen Göbeklitepe hakkında bildiklerinizi anlatınız.
2. Milletlerin ortaya çıkışını ve devletlerin kuruluşunu anlatan efsane, destan ve mitlere örnek veriniz.
3. Yazının insan hayatındaki önemiyle ilgili görüşlerinizi ifade ediniz.
4. Uygarlıkların elverişli coğrafi özelliklere sahip bölgelerde ortaya çıkıp geliştiğini gösteren örnekler vermeye çalışınız.
5. Hukuk kavramının hangi ihtiyaçlardan kaynaklanmış olabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 30

SPONSOR REKLAMLAR

Yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayat tarzları ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili bilgilere hangi kaynaklardan ulaşılmış olabilir?

İnsanların kesme, delme ve kazma amaçlı aletler yapmalarından yola çıkarak onların hayat tarzı ve beslenmeleriyle ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 31

Eski Taş Çağı insanlarının yaşadıkları mağaralara ve bu mağaraların duvarlarına yaptıkları resimlere bakılarak o dönemle ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 32

İnsanlar hangi özelliklerinden dolayı Çayönü’nü yerleşme yeri olarak seçmiş olabilirler?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 33

İnsanların yerleşmek için Çatalhöyük’ü seçmelerinin en önemli gerekçesi ne olabilir? Neden?

 

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 35

Göbeklitepe Höyüğü’ndeki kazılar alt katmanlara doğru ilerledikçe mevcut tarihî bilgilerde başka hangi değişiklikler meydana gelebilir? Neden?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun hazırladığı Dünya Miras Lis-tesi’nde ülkemizden de tarihî ve doğal kültür varlıklarına yer verilmiştir. 2018 yılında Göbek-litepe’nin de dâhil edilmesiyle bu listedeki varlıklarımızın sayısı 18’e çıkmıştır. Bir Gene

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 36

Destanlar, mitler ve efsaneler insanların hangi ihtiyaçlarından kaynaklanmış olabilir?

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 37

I. Hattuşili’nin yazıya ve kâtiplere önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 38

Muhasebe kayıtlarının yazılı hâle getirilmesi devletler ve tüccarlar için hangi faydaları sağ-lamış olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 40

SPONSOR REKLAMLAR

Geçmişle günümüzü karşılaştırarak astronomi biliminin amaçları ve çalışma yöntemleriyle ilgili değişikliklere hangi örnekleri verebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 41

Coğrafyanın günümüzdeki amaçları ve çalışma yöntemlerine başka hangi örnekleri vere-bilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 42

Kadim dönemlerdeki ve günümüzdeki durumunu karşılaştırdığınızda tıp biliminin inceleme konuları, amaçları ve yöntemleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 44

Çinlilere ait buluşların uygarlığın gelişimine etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Fenikelilerin medeniyetler arası etkileşime katkıda bulundukları söylenebilir mi? Neden?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 45

Mezopotamya medeniyetlerine ait mimari eserlerin pek çoğunun günümüze ulaşamaması-nın nedenleri neler olabilir?

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 46

Pers imparatorlarının haberleşmeye önem vermelerinin ortaya çıkardığı sonuçlar neler ola-bilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 47

Toplumların gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasının nedenleri nelerdir?

Bir yerde yerleşik hayatın başlaması için gerekli coğrafi özellikler neler olmalıdır? Neden?

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 48

İklim özelliklerinin toplumların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisine hangi örnekleri verebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 49

Yerleşik hayat tarzı hangi özellikleriyle Türklere çekici gelmiş olabilir?
Kök Türk Veziri Tonyukuk’un yerleşik hayatı ve kentleri imparatorluklar için tehlikeli bulmasının nedenleri neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 50

Tarihte görülen büyük göç hareketlerinin nedenleri neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 51

Yukarıdaki mektuplardan hareketle Ege Göçleri, göç eden kavimler ve o dönem devletlerinin özellikleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 53

Günümüzde tarihtekine benzer göç hareketleri görülmekte midir? Görülüyorsa bu göçler kimler tarafından nereden, nereye doğru yapılmaktadır ve bu göçlerin nedenleri nelerdir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 54

Ticaretin uygarlığın gelişimine etkisi var mıdır? Düşüncelerinizi örneklendirerek açıklayınız.Düşünelim-Söyleyelim
9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 55

Soğdların diplomasi ve yazı alanında ileri gitmelerinin ticaretle bir ilgisi olabilir mi? Neden?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 56

Devletler, insanların hangi ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulmuş olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 57

Hitit krallarının meşruiyetlerini tanrılara dayandırmalarının nedenleri neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 58

Aristoteles yukarıdaki yönetim şekilleri içinde en faydalısının monarşi olduğunu söylemiştir. Onun bu şekilde düşünmesinin nedenleri neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 59

İskender’in düğümü mutlaka çözmek istemesine bakarak onun siyasi amaçlarıyla ilgili ola-rak neler söylenebilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 62

Yukarıdaki metinden yararlanarak Roma İmparatorluğu’nun ekonomik yapısı ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 63

Size göre İlk Çağ’da siyasi güçlerin dayanağı olan maddi kaynakların en önemlisi nedir? Neden?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 64

Hukukun toplumlar için önemi ve gerekliliği hakkında neler söyleyebilirsiniz?Hukuk sistemlerinin toplumdan topluma farklılıklar göstermesinin nedenleri neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 65

Kanunların yazılı hâle getirilmesinin sağlayacağı faydalar neler olabilir?

Hammurabi’nin kanunlarını Güneş Tanrısı’ndan aldığını söylemesinin nedeni ne olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 66

Hammurabi Kanunlarından hareketle Babillerde sosyal ve ekonomik hayat ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

 

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 67

Yukarıda verilenlerden hareketle Hitit hukuku hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 68

pankuş Göbeklitepe parşömen Lidyalılar Kral Frigler lejyon papirüs Cilalı tavananna Çatalhöyük Eski kast

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.
1. Karain Mağarası …………………………………………………………….. Taş Devri’ni aydınlatan merkezlerden biridir.
2. Hindistan’daki ……………………………………………………………………… sistemine göre insanlar sınıflara ayrılmıştır.
3. İlk Çağ’da Bergamalılar hayvan derisinden üretilen …………………………………….. adını verdikleri bir kâğıt kullanmışlardır.
4. Şanlıurfa kent merkezi yakınlarındaki ……………………………………………………………………….. günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli tapınakların bulunduğu yerdir.
5. Roma ordusunun temeli …………………………………………………………. adı verilen askerî birliklerden oluşmuştur.
6. Anadolu uygarlıklarından ………………………………………………………….. tapates denilen kilimler dokumuşlardır.
7. Hitit kralına devlet işlerinde …………………………………………………………….. adı verilen kraliçe yardım etmiştir.
8. Lidyalıların başkenti Sardes’ten Perslerin başkenti Sus’a kadar uzanan ticaret yoluna tarihte
……………………………………… Yolu adı verilmiştir.

 

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. Diyarbakır yakınlarındaki Çayönü, Yakın Doğu’daki köy yerleşmelerinin ilk örneğidir.
2. Yunan şehir devletlerinde güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişilere tiran adı verilmiştir.
3. Sümerler alfabeyi icat eden İlk Çağ medeniyetidir.
4. Fabl türünün ilk örneklerini Urartular vermişlerdir.
5. Hititler devlet yönetiminde tanrı-kral anlayışını benimsemişlerdir.
6. Baharat Yolu Hint Okyanusu’ndan Kızıldeniz’e oradan da Mısır’ın Akdeniz kıyılarına uzanan bir deniz ticaret yoludur.
7. Strabon İlk Çağ’da tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınmış bir bilim insanıdır.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Yazının icadı siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta hangi değişiklikleri meydana getirmiştir?
2. Fenikeliler hangi alanlardaki faaliyetleriyle uygarlığın gelişimine katkıda bulunmuşlardır?
3. Bir topluma ait kanunlara bakılarak o toplumun hangi özellikleriyle ilgili çıkarımlarda bulunulabilir?
4. Hipokratın bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?
5. Çin medeniyetinin insanlığa yaptığı en önemli katkılar neler olmuştur?
6. İlk Çağ’da görülen büyük göç hareketlerinin nedenleri nelerdir?
7. Hitit İmparatorluğu ile Mısır Krallığı’nı siyasi gücün meşruiyet kaynakları bakımından karşılaştırınız.
8. Astronomi biliminin İlk Çağ’daki ve günümüzdeki durumunu amaç, konu ve yöntem açılarından karşılaştırarak
iki dönem arasındaki farklılıkların neler olduğunu söyleyiniz.
9. Konar-göçerler ile göçebeleri karşılaştırarak aralarındaki farklılıkları söyleyiniz.

 

Ç. Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.
Çin Hükümdarı
Çin filozoflarından Kong-tse (Kongtze, MÖ 551- MÖ 479), devletin başında bulunan hükümdarın iktidarı
gökten aldığını ve kendisinin Gök Tanrısı’nın oğlu olduğunu söylemiştir. Buna rağmen bu iktidarda mutlak ve daimi bir mahiyet görmenin, hükümdarı her şeyi yapmaya yetkili bir ilah olarak kabul etmenin imkânsızlığını özellikle vurgulamıştır.
Gök tarafından hükümdara verilen iktidarın muhafazası ancak hayır ve adalet gibi prensiplerle mümkündür.
Kötülük ve haksızlığın, fenalık ve adaletsizliğin hâkimiyeti iktidarın hükümdar tarafından kaybedilmesini
gerektirir. Gök Tanrısı’nın oğlu olan hükümdar, adaleti hâkim kılarak babasının arzusuna uygun hareket etmekle yükümlüdür. Hükümdar halkı mesut etmeye, onun durumunu iyileştirmeye, onu fazilet ve geleneklere uygun şekilde idareye çalışmalıdır. Hükümdar, sahip bulunduğu hükümranlık yetkisini ancak tebasının muhabbetini kazanmakla, onun kalbini fethetmekle, faziletli olmakla muhafaza edebilir.
Prof. Dr. Recai Okandan, İlk Çağ’da Demokratik ve Antidemokratik Görüşler,
(Düzenlenmiştir.).
1. Çin hükümdarı meşruiyetini neye dayandırmaktadır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Çin hükümdarı sınırsız yetkilere sahip olduğunu düşünüp istediğini yapabilir mi? Neden?

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ uygarlıklarınındinî inanışları ile ilgilidir?

A) Fenikelilerin koloniler kurmaları
B) Friglerin saban kıran kişiye ölüm cezası vermeleri
C) Sümerlerin ilk yazılı kanunları yapmaları
D) Lidyalıların parayı değişim aracı olarak kullanmaları
E) Yunanların olimpiyatlar düzenlemeleri
2. I. Tek tanrılı din anlayışını benimsediler.
II. Ülkelerini satraplık adı verilen eyaletlere
ayırdılar.
III. Batı Akdeniz kıyılarında ticaret kolonileri
kurdular.
IV. Kral Yolu üzerinde ticaret yaptılar.
Yukarıdakilerden hangisi Perslerle ilgili doğru bir bilgidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve IV E) II, III ve IV
3. “Anadolu’da tarih devirlerini başlatanlar Asurlular olmuştur.” diyen bir tarihçi bu sözünü
Asurluların aşağıda verilen faaliyetlerinden hangisiyle açıklayabilir?
A) İlk kütüphaneyi kurmaları
B) Anadolu’da karum denilen pazar yerleri kurmaları
C) Anadolu’ya yazıyı getirmeleri
D) Anadolu’daki kalay ihtiyacını karşılamaları
E) Kara ticaretinde ileri gitmeleri
4. Sümerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi astronomi biliminin gelişmesine doğrudan
katkıda bulunmuş olabilir?
A) Tapınaklarını rasathane olarak kullanmaları
B) Çivi yazısını bulmaları
C) Site adı verilen şehir devletlerini kurmaları
D) İlk yazılı kanunları yapmaları
E) Eğitime önem vermeleri

Leave a Reply