9. Sınıf Tarih dersi Orta Çağ’da Dünya Test Soruları- 2

9. Sınıf Tarih dersi Orta Çağ’da Dünya Test Soruları- 2
Orta Çağda Dünya Ünitesi ile ilgili test sorularını aşağıya ekliyoruz. Orta  Çağda Dünya Üzerindeki uygarlıklar ve medeniyetlerle ilgili karma test sorularını ve konu tarama testlerini burada bulabileceksiniz.


1. Sulama tarımının yapıldığı Mezopotamya’da ortaya çıkan ürün fazlası yani artı ürünler tapınaklarda toplanmıştır.
Ürünlerin kaydını tutan din adamları ise dağıtımı kontrol etmeye başlamışlardır. Böylece tapınak rahipleri toplumda
üst tabakayı oluşturmuşlardır. Mezopotamya’da “artı ürün” üretiminin;
I. ürünlerin depolanmasının zorunlu hâle gelmesine,
II. toplumda tabakalaşmanın yaşanmasına,
III. kast sisteminin ortaya çıkmasına
durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

2. Eski Türk-İslam devletlerinde genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkânların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelen ticari mekan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liman
B) Arasta
C) Kapan
D) Ribat
E) Kervansaray

3. Uygarlıkların oluşumunu etkileyen faktörler arasında;
I. siyasi otorite,
II. ekonomi,
III. coğrafi koşul
hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

4. • İnsan eliyle yapılmış bir yol olmayıp doğanın ve iklimin hazırladığı vadi ve vahalardan oluşmaktadır.
• İlk ve Orta Çağlarda Çin ve Orta Doğu ile Batı ülkeleri arasındaki transit kara ticaretinde kullanılan en işlek ticaret yoludur. Verilen özellikler aşağıdaki ticaret yollarından hangisine aittir?
A) Kral Yolu
B) İpek Yolu
C) Kürk Yolu
D) Baharat Yolu
E) Kehribar Yolu

5. Türkiye Selçuklu Devleti dönemindeki;
• kervansaraylar yapılması,
• Ahi teşkilatının kurulması,
• köylülere toprak dağıtılması,
• medreseler açılması
çalışmalar aşağıdaki alanlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Ekonomik
B) Eğitim
C) Sosyal
D) Kültürel
E) Siyasi

6. Selçuklu sultanları Horasan ve Irak’ta sulama kanalları açmışlar çiftçilere tohum ve çiftlik hayvanı vermişlerdir.
Ayrıca yol güvenliğini sağlamak için tedbirler alıp kervansaraylar yaptırmışlardır.
Bu faaliyetler ile Selçuklu sultanlarının;
I. tarımsal üretimi artırmak,
II. ticareti geliştirmek,
III. ekonomiyi canlandırmak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istedikleri söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

7. Hindistan’da babadan oğula geçen bir mesleki yapı ile halkı sosyal sınıflara ayırıp, eşitliği ve millet olma bilincini engelleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Racalık
B) Veda
C) Kast
D) Brahmanizm
E) Feodalite

8. Çin’den Avrupa’ya dek uzanan İpek Yolu’nu ele geçiren devletler büyük ekonomik güce sahip oluyor ve diğer devletleri egemenlikleri altına almaları kolaylaşıyordu.
Bu durumun Orta Asya’da aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söyleyebilir?
A) Çin ile iyi ilişkiler kurulmasına
B) Avrupa ile Çin arasında aracılık yapılmasına
C) İpek Yolu’na alternatif yollar üretilmesine
D) İpek Yolu hâkimiyeti için mücadele edilmesine
E) Çin ile akrabalık bağı kurulmasına

9. İnsanlığın ortaya çıktığı andan itibaren dünyanın farklı yerlerinde birçok uygarlık meydana gelmiştir.
Bu uygarlıkların ortaya çıkmasında;
I. verimli tarım alanları,
II. su kaynakları,
III. ticaret yolları
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

10. Türklerin anayurdu olan Orta Asya, geniş bozkırların ve çöllerin bulunduğu bir bölgedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta Asya’da kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kuraktır.
Bu durumun;
I. kolonicilik,
II. hayvancılık,
III. kürk ticareti
faaliyetlerinden hangilerinin yaygınlık kazanmasına yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

11. Hindistan’daki kast sistemine göre;
– Kast dışı sosyal ilişki kurmak yasaktır. Her üye kendi kastı içinde evlenir.
– Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.
– Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün kast olarak kabul edilir.
– Kast usullerine saygı gösterilmesini ve kastın işleyişini sağlamak için kast içinde özel teşkilatlar vardır.
– Kast kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza kasttan çıkarılmadır. Bu da toplumdan dışlanma anlamına
gelir.
– Kastlar arasında geçiş yoktur. Her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür. Meslekler babadan oğula geçer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Katı bir sınıf ayrımı vardır.
B) Ekonomik yapının şekillenmesinde kast etkilidir.
C) Kast, toplumsal bir baskı unsurunu ortaya çıkarmıştır.
D) Kişisel başarılar kastta etkili değildir.
E) Ülkede siyasi birlik sağlanmıştır.

12. Orta Çağ Avrupa’sına damgasını vuran feodalite ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Güçlü bir merkezî otorite yoktur.
B) Ekonomik yönü tarıma dayalıdır.
C) Senyörler, güvenliği sağlamak zorundadır.
D) Toplumsal tabakalaşma görülür.
E) Bütün toprakların mülkiyeti devlete aittir.

1.C 2.B 3.E 4.B 5.E 6.E 7.C 8.D 9.E 10.D 11.E 12.E

Leave a Reply