9. Sınıf Tarih dersi Orta Çağ’da Dünya Konu Tarama Test Soruları-3

9. Sınıf Tarih dersi Orta Çağ’da Dünya Konu Tarama Test Soruları-3
Çin uygarlığının oluşumunda;
I. Türk,
II. Moğol,
III. Tibet
yukarıdaki kültürlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

2. Patrici – Plep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma hukuk kurallarına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solon Kanunu
B) Psistaros Kanunu
C) Hammurabi Kanunları
D) On iki Levha Kanunları
E) Dragon Kanunu

3. Günümüz Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihi olarak MÖ 209’da ilk düzenli ordunun kuruluşunun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Türklerin, en eski ordu teşkilatına sahip olduğunun
B) Türk tarihinin süreklilik gösterdiğinin
C) Dünyaya örnek teşkil edildiğinin
D) Sosyal kültürün yaşatılmaya çalışıldığının
E) Orta Asya’ya sahip çıkıldığının

4. Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari antlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli
savaşlar da yapılmıştır.
Buna göre Orta Asya’daki mücadelelerin temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Sınır mücadeleleri
B) İpek Yolu hâkimiyeti
C) Misyonerlik faaliyetleri
D) Kültürel farklılıklar
E) İklim şartları

5. Aşağıdaki Türk boylarından hangisi Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken, Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt Zaferi’nin kazanılmasında etkili olmuştur?
A) Kumanlar
B) Peçenekler
C) Macarlar
D) Bulgarlar
E) Karluklar

6. Mete Han Dönemi’nde görülen;
I. Çin’in vergiye bağlanması,
II. Türklerin bir bayrak altında birleştirilmesi,
III. kurultay düzenlenmesi
gelişmelerinden hangileri askerî açıdan güçlü olunduğunun kanıtıdır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

7. Orta Çağ’da konar-göçer yaşamı benimseyen topluluklarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?
A) Tarımda gelişmeleri
B) Güçlü ordular kurmaları
C) Barışçı yaşam biçimine sahip olmaları
D) Mimaride gelişmeleri
E) Dışa kapalı yaşam sürdürmeleri

8. Orta Çağ’da konar-göçer toplulukların ordusu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Güçlü atlı süvarilerden oluşmuşlardır.
B) Ağır donanımlı silahlar kullanmışlardır.
C) Hareket kabiliyetleri yüksektir.
D) Kadınlar da gerektiğinde savaşa katılmıştır.
E) Dayanıklı, uyumlu ve sürekli askerlerdir.

9. Bizans ordusunda;
I. merkez kuvvetleri
II. eyalet askerleri
III. ücretli askerler
IV. yardımcı kuvvetler
birliklerinden hangileri yer almaktadır?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
E) I, II, III ve IV.

10. XIV. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Fransa gibi krallıkların ordularında maaş karşılığında asker bulundurmaya başlamışlardır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Kralların yetkileri artmıştır.
B) Avrupa’da mezhep birliği sağlanmıştır.
C) Ekonomik etkinlikler hızlanmıştır.
D) Avrupa’da askerlik mesleği ortaya çıkmıştır.
E) Merkezî otorite sarsılmıştır.

11. Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen “Büyük Yasa” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Cengiz Han tarafından yasanın tamamı oluşturulmuştur.
B) Türk ve Moğol törelerinin yazılı hâle getirilmesi ile oluşturulmuştur.
C) Kendi topluluklarının sosyal yapılarına göre şekillendirilmiştir.
D) İslamiyeti kabul eden Moğol hanedanları tarafından da uygulanmıştır.
E) Cengiz Han 1206’da resmen yürürlüğe koymuştur.

12. Justinanus Kanunlarına göre;
● Kişiler evli oldukları önceden yapılmış bir sözleşme ile ya da din görevlisi ve tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder.
● Bir kimse diğerinin bedenine zarar verirse veya bir şey çalarsa zarar gören şahıs, zararın telafi edilmesini isteyebilir ve bu tazminat para ile ödenir. Örneğin el veya sopa ile kemik kırılmışsa ve zarar veren kişi hür ise 300, köle ise 150 Roma parası ödenir.
Buna göre Justinanus Kanunları ile ilgili
I. Evlilik dinî bir temele dayandırılmıştır.
II. Hapis cezası uygulaması görülmüştür.
III. Somut örneklerle kanun maddeleri anlatılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II, ve III.
CEVAPLAR: 1.E2.D 3.B 4.B 5.B 6.D 7.B 8.B 9.E 10.D 11.A 12.C

Leave a Reply