9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-1

9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-1
1. İslamiyet öncesi dönemde Arabistan Yarımadası ve çevresinde zamanın iki büyük gücü olan Doğu Roma
(Bizans) ile Sasani İmparatorlukları bulunmaktaydı. İki imparatorluk da Arabistan Yarımadası’nı topraklarına katmak için çaba sarf etmemiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Arabistan Yarımadası’nın çöllerle kaplı olması
II. Arabistan topraklarının ekonomik getirisinin olmaması
III. Arabistan Yarımadası’nda farklı inançlara mensup
toplulukların bulunması gibi unsurlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.

2. İslamiyet öncesi Arap toplumunda bedeviler (göçebe) ve hadariler (şehirli) olmak üzere iki grup yaşamaktaydı.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bedevilerin göçebe bir yaşam sürdürmüş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Çadırlarda yaşayan bedevilerin hayatlarında develer çok önemli bir yere sahipti.
B) Bedeviler şehirliler kadar medeni değildi.
C) Bedeviler kabileler hâlinde yaşarlardı.
D) Bedeviler Arapçayı en duru ve doğru şekilde konuşurlardı.
E) Şehirliler doğru Arapçayı öğrenmeleri için çocuklarını bedevi ailelerin yanına gönderirlerdi.

3. İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya bölgesine hâkim olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu Roma İmparatorluğu
B) Habeş Krallığı
C) Frank İmparatorluğu
D) Sasani İmparatorluğu
E) I. Kök Türk Devleti

4. İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’nda toplumsal eşitsizlik yaygın bir durumdur.
Yukarıdaki bilgiye kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Toplumun; hür, köle, mevali olarak üç sosyal sınıfa ayrılması
B) Kadınların mirastan pay alamaması
C) Göçebe ve yerleşik yaşamın sürdürülmesi
D) Köle ve cariyelerin bir mal gibi alınıp satılması
E) Erkeğin tek taraflı olarak eşini istediği zaman boşayabilmesi

5. I. Nebati, Tedmür, Gassani, Main gibi farklı devletlerin aynı anda hüküm sürmesi
II. Kabilecilik anlayışına dayalı toplum yapısı
III. Kabileler arası kan davalarının yaşanması
Yukarıda verilenlerden hangileri İslamiyet öncesi
Arabistan Yarımadası’nda siyasi ve sosyal bir bütünlüğün sağlanamamasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

6. I. İslamiyet’i yaymak amacıyla yapılmış savaşlardır.
II. Cahiliye Dönemi’nde haram aylarda yapılan savaşlardır.
III. Bu savaşlar Arabistan dışındaki güçlü devletlere karşı yapılmıştır.
Yukarıdakilerin hangisinde “Ficar Savaşları” ile ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

7. İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’nın genelinde putperestlik hâkim inancı oluşturmaktaydı. Hristiyanlık,
Musevilik ve Haniflik (Hz. İbrahim’in dini) dinlerine mensup olanlar da vardı.
Buna göre İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili,
I. Semavi dine mensup insanlar da yaşamaktadır.
II. Putperestlik en çok kabul gören inanç sistemidir.
III. Dinî bir hoşgörü ortamı bulunmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.

8. I. Kabileler arasındaki problemlerin çözüme kavuşturulması
II. Edebî sohbetlerin yapılması
III. Şiir yarışmalarının düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’nda kurulan panayırların, ekonomik yaşam kadar sosyal hayatın da bir parçası olduğunun göstergesidir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

9. İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’ndaki toplumsal yaşama “Cahiliye Devri” (Bilgisizlik Çağı) denilmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) İnsanların medeniyet bakımından geri kalması
B) Kadınlara yönelik kötü muamelede bulunulması
C) Bazı ayların kutsal sayılması
D) Bedeviliğin yaygın olması
E) Toplumun ahlaki bir çöküntü içinde bulunması

10. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde Araplar tarafından kutsal sayılan haram aylardan biri değildir? 
A) Zilkade
B) Ramazan
C) Zilhicce
D) Muharrem
E) Recep

11. Aşağıdakilerden hangisi Hilfu’l-Fudûl Antlaşması’nın ve bu antlaşmayla kurulan cemiyetin özelliklerinden biri değildir?
A) Zayıfları korumak ve adaleti sağlamak temel amaçtır.
B) Antlaşma Abdullah b. Cüdân’ın evinde yapılmıştır.
C) Hz. Muhammed (SAV) bu cemiyete üye olmuştur.
D) Hilfu’l-Fudûl Antlaşması hicretten sonra gerçekleşmiştir.
E) Cemiyet üyeleri Kâbe’ye giderek ant içmişlerdir.
CEVAP: 1.D 2.A 3.E 4.C 5.E 6.B 7.C 8.E 9.C10.B 11.D

Leave a Reply