9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-4

9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-4

1. Abbasiler döneminde Müslümanlar, Hintlilerden matematikte onlu sistemi alarak Hint rakamlarını yeniden düzenleyip kullandılar. Ayrıca coğrafya, tıp, eczacılık alanlarında önemli bilgiler edindiler.
Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Bilimsel çalışmaların yapıldığına
B) Abbasilerin Hindistan’ı işgal ettiğine
C) Avrupa’da rönesansı başlattıklarına
D) Tıp, eczacılık alanındaki ilk çalışmaların Abbasiler tarafından yapıldığına
E) Sadece doğu kültüründen etkilendiklerine

2. İslam aydınları arasında Muallim-i Sani (İkinci öğretmen) olarak bilinen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bîrûnî
B) İbn-i Sina
C) Fârâbî
D) Kindî
E) Hârizmî

3. • El-Kanun fı’t-tıp adlı eseri Avrupa’da uzun yıllar okutulmuştur.
• Avicenna adıyla bilinmektedir.
• Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
Verilen bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
A) Fârâbî
B) İbn-i Sina
C) Câbir
D) El Hârizmî
E) Gazâlî

4. I. Fıkıh, İslam hukukudur.
II. Tefsir, Kuran-ı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan bilimdir.
III. Tasavvuf, Allah’ı tanımayı ve ona kalp yoluyla yakınlaşmayı amaç edinir.
İslami bilimlerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

5. Orta Çağ’da Fârâbî, İbn-i Sina, Hârezmî gibi bilginlerin eserlerinin, Latinceye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde okutulması aşağıdaki görüşlerden hangisini güçlendirmektedir?
A) Endülüs’te, Müslümanların güçlü ordulara sahip olduğu
B) Avrupa’nın, ticari ve ekonomik etkinliklerde zayıf kaldığı
C) İslam uygarlığının, Avrupa uygarlığından daha çok geliştiği
D) Avrupa’da, üniversitelerin kurulmaya başlandığı
E) Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki savaşların sona erdiği

6. Hz. Peygamber, Kur’an’ın okunması, dinin temel gereklerinin öğrenilmesi gibi konuları ön plana almıştır.
Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirlerden, Müslümanlara okuma-yazma öğretenlerin serbest bırakılması, Hz.
Peygamber’in eğitime verdiği önemin bir göstergesidir.
Hz. Peygamber’in tıp tahsili için Müslümanları hatta henüz Müslüman olmayanları da o günün en önemli bilim
merkezi olan İran’daki Cündişapur’a göndermesi bilime verdiği önemin bir kanıtıdır.
Yukarıdaki paragraf değerlendirildiğinde;
I. İslam, bilimle çatışan bir din değildir.
II. Hz. Peygamber, Müslümanların bilime bakış açısını şekillendirmiştir.
III. İslam dininde yalnızca dinî ilimleri öğrenmek önemlidir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

7. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında eğitim ve bilim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekânlardan biri değildir?
A) Mescit
B) Camii
C) Medrese
D) İmarethane
E) Kütüphane

8. İslam devletinin başkenti olan Medine’de Hz. Peygamber’in gündelik hayatını ve faaliyetlerini sürdürebileceği bir mescit yapılmıştı. Mescid-i Nebevi adı verilen bu yapı üç bölüme ayrılarak birinci bölümü Hz. Peygamber’in ailesine,
ikinci bölümü ibadete, üçüncü bölümü de eğitim ve öğretim faaliyetlerine tahsis edilmiştir.
Buna göre;
I. İbadet ve eğitim-öğretim Müslümanın sosyal yaşamının vazgeçilmez unsurlarıdır.
II. İslamiyet’te ibadet kadar Müslümanın bilgilenmesi
ve öğrenerek kendini cehaletten kurtarması da çok önemlidir.
III. İslamiyet yalnızca Müslümanların dinî yaşamını düzenlemiştir.
çıkarımlarından hangisinin doğru olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

9. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde kurulmuş olan Beytü’l-hikme’nin özellikleri  arasında gösterilemez?
A) Abbasi halifesi Harun Reşit tarafından kurulmuştur.
B) Bir araştırma ve eğitim kurumudur.
C) Kuruluş amaçlarından biri de dönemin ünlü astronom, matematikçi ve hekimlerini bir araya getirmektir.
D) Bilimin çeşitli alanlarındaki belli başlı eserlerin Arapçaya çevrilmesinde etkin rol oynamıştır.
E) Zamanla Orta Çağ’ın en zengin kütüphanesi ve ilmî araştırma merkezi hâline gelmiştir.

10. İslam Medeniyetinde ilimler iki başlık altında toplanmıştır:
Akli İlimler (Pozitif İlimler) ve Nakli İlimler (Dinî İlimler).
Aşağıdakilerden hangisi nakli ilimlerden birisidir?
A) Matematik
B) Fıkıh
C) Tıp
D) Coğrafya
E) Astronomi

11. İslam bilim dünyasının önemli isimlerinden biri olan Birunî şöyle demiştir: “Ben her kişinin kendi çalışmasında yapması gerekeni yaptım: Öncekilerin başarılarını minnettarlıkla karşılamak, onların yanlışlarını ürkmeden düzeltmek, kendisine gerçek olarak görüneni gelecek kuşağa ve sonrakilere emanet etmek.”
Birunî’nin bu ifadesi değerlendirildiğinde,
I. Eski bilim insanlarının çalışmaları görmezden gelinmemiş, onların birikimleri üzerine tamamlayıcı bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
II. Birunî kendisinden önceki bilim insanlarına ön yargıyla yaklaşmamıştır.
III. Bilim, farklı bilim insanlarının ortak katkılarıyla ilerler. çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

12. Teorik ve deneysel çalışmalarıyla kimyanın gelişmesinde önemli rol üstlenmiştir. Birçok kimyasal bileşiğin, kimyasal alet ve sürecin uygulayıcısı olan İslam bilgini, modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilir.
Verilen paragrafta hakkında bilgi verilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Hayyam
B) İmam-ı Gazali
C) Câbir İbn Hayyan
D) İbn-i Rüşd
E) İbn-i Haldun
CEVAP: 1.A 2.C 3.B 4.E 5.C 6.C 7.D 8.D 9.A 10.B 11.E 12.C

Leave a Reply