9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-3

9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-3

1. Emeviler Dönemi’nde meydana gelen;
I. Arap olmayan Müslümanların mevali sayılması,
II. devlet yönetimine sadece Arapların gelmesi,
III. geniş bir alanda hâkimiyet kurulması
gelişmelerinden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğin oluşmasını olumsuz etkilemiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.

2. Emevi Devleti’nin yıkılmasında;
I. cihat politikasının devam ettirilmesi,
II. merkezî otoritenin zayıflaması,
III. Arap milliyetçiliği politikasının izlenmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.

3. Emevi Devleti’ndeki;
I. ilk Arap parasının bastırılması,
II. Arapçanın resmî dil olması,
III. Arap olmayanların köle kabul edilmesi
gelişmelerinden hangileri Arap milliyetçiliğine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

4. Emeviler Dönemi’nde Arap olmayan Müslümanlar için köle anlamına gelen “Mevali” kavramı kullanılmış, yönetimde Araplara yer verilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) İslam Devleti, Arap Devleti’ne dönüşmüştür.
B) Toplumda huzursuzluklar ortaya çıkmıştır.
C) İslam Devleti’nde fetihler durma noktasına gelmiştir.
D) İslamiyet’in yayılma hızı yavaşlamıştır.
E) Arap olmayan Müslümanların devlete bağlılığı azalmıştır.

5. Emevi halifesi Abdülmelik Dönemi’nde ilk Arap-İslam parası bastırılmış ve devletin resmî dili Arapça olmuştur.
Bu durumun;
I. Arapça’nın yaygınlaşması,
II. ekonominin güçlenmesi,
III. İslamiyet’in yayılması
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

6. Sekizinci Emevi halifesi olan Ömer bin Abdülaziz’in ilk dört halifeye ithafen “Beşinci Halife” ya da Hz. Ömer’e ithafen “İkinci Ömer” olarak anılmasında;
I. mevalilerden alınan cizye vergisini kaldırarak ayrımcılığa son vermesi,
II. toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışını benimsemiş olması,
III. fetih politikasına son vermesi
faaliyetlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

7. Emeviler zamanındaAraplarla savaşanTürkler, Abbasiler zamanında İslamiyeti benimsemeye başlamışlardır.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. ırkçı politikanın terk edilmesi,
II. Türklere hoşgörülü davranılması,
III. halifelerin seçimle başa gelmesi
yukarıda verilen unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

8. Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi Abbasileri Şii tehlikesinden kurtarmıştır?
A) Tolunoğulları
B) İhşîdîler
C) Büyük Selçuklu Devleti
D) Memlûklar
E) Safevi Devleti

9. Abbasilerin son dönemlerinde halifenin otoritesi zayıflamaya başlamış, devlet yönetiminde Türk ve İran kökenli
devlet adamları etkili olmaya başlamıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Abbasi devlet yönetiminde Türk ve İran kültürünün etkisinin azalmasına
B) İslam dini içinde yeni mezheplerin kurulmasına
C) Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasına
D) Abbasi sınırları içinde yeni devletlerin kurulmasına
E) Abbasi Devleti’nin Türkler ve İranlılar tarafından yıkılmasına

10. Aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisi, devlet yapısında güçlenen Arapların ve İranlıların karşısında Türkleri dengeleyici bir unsur olarak değerlendirmiştir?
A) Memun
B) Mansur
C) Mutasım
D) Emin
E) Harun Reşit

11. Abbasi Halifesi Mu’tasım zamanında devlet içindeki Türklerin durumu daha da sağlamlaşmıştır. Türk komutanlar, ülke içinde çıkan isyanların bastırılmasında görev almış ve Bizans üzerine Anadolu’ya yönelik seferlere de katılmışlardır.
Yukarıdaki gelişmelerin sonucunda Bağdat’ın kuzeyinde Türkler için aşağıdaki şehirlerden hangisi kurulmuştur?
A) Buhara
B) Samarra
C) Basra
D) Taşkent
E) Semerkant

12. I. Abbasi Hanedanı’nın varlığının korunması
II. Bizans’tan gelebilecek tehditlerin önlenmesi
III. İsyanların bastırılması
Abbasiler yukarıda belirtilen hangi gerekçelerle Türklerden yararlanmışlardır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.
CEVAP: 1.D 2.A 3.E 4.C 5.D 6.C 7.C 8.C 9.D 10.A 11.B 12.E

Leave a Reply