9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-2

9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-2

1. Hicretten sonra Medine’de Hz. Peygamber’in, muhacir ile ensarı kardeş ilan ederek;
I. Medine’de kabileciliğe ve toplum içindeki çatışmalara son vermek,
II. Muhacirleri yerli halk ile kaynaştırmak,
III. Müslümanlara toplum olma bilincini kazandırmak
amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

2. Mekkelilerle Müslümanlar arasında gerçekleşen Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazanmışlardır. Savaş sonrası elde edilen ganimetler savaşa katılanlara eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Esirlere iyi davranılmış, esirlerin birçoğu fidye karşılığı serbest bırakılmıştır. Fakir olan esirler eğer okuma-yazma biliyorsa on Müslüman’a okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.
Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Müslümanlar önemli bir güç olduklarını düşmana göstermişlerdir.
B) Esirlere eziyet ve kötü muamelede bulunulmamıştır.
C) Savaş sonrası Müslümanların ekonomik gücü artmıştır.
D) Hz. Peygamber, eğitime büyük önem vermiştir.
E) Savaş sonrası Medine’de İslam Devleti kurulmuştur.

3. Hz. Peygamber, aşağıdaki sefer ya da savaşların hangisine katılmamıştır?
A) Tebük
B) Mute
C) Uhud
D) Taif
E) Hendek

4. Aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle Medine İslam Devleti güneyini güvence altına alarak İslamiyet’i yaymak için uygun bir ortama kavuşmuştur?
A) Bedir Savaşı’nın kazanılması
B) Hayber’in Fethi
C) Hudeybiye Antlaşması’nın imzalanması
D) Medine Sözleşmesi’nin yapılması
E) Hendek Savaşı’nın kazanılması

5. Hz. Peygamber; Mekke’nin fethinden sonra kendisi bir çadırda konaklamış, eski evine gidip konaklamasını söyleyenlere ise Medine’ye hicretinden sonra evinin müşrikler tarafından satıldığını söyleyerek bir evinin bulunmadığını söylemiştir. Muzaffer bir kumandan ve şehrin fatihi olmasına rağmen eski evini zorla geri almamıştır.
Bu duruma göre;
I. İslamiyet hak ve adalete büyük önem vermiştir.
II. İslamiyet’e göre bir kişi bulunduğu mevki ya da makamdan yararlanarak mülk edinemez.
III. Mekke’nin Fethi’yle İslam tarihinde savaşlar dönemi sona ermiştir. gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.

6. Aşağıdaki savaşların hangisiyle Arabistan Yarımadası’ndaki putperest tehdit tamamen ortadan kaldırılmıştır?
A) Huneyn
B) Hendek
C) Uhud
D) Bedir
E) Mute

7. Hz. Ebubekir Dönemi’nde meydana gelen;
I. yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması,
II. dinden dönenlere karşı Ridde Savaşlarının yapılması,
III. Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi
gelişmelerinden hangileri devlet otoritesini sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

8. I. Cemel Vakası
II. Kerbela Olayı
III. Sıffın Savaşı
verilenlerden hangileri Hz. Ali Dönemi’nde yaşanan gelişmelerdendir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

9. Hz. Ömer Dönemi’ndeki,
I. Ülke, yönetim birimlerine ayrılmış ve buralara
merkezden valiler atanmıştır.
II. Düzenli ordu kurulmuştur.
III. Fethedilen bölgelerde ordugâh şehirleri oluşturulmuştur.
gelişmelerinden hangileri merkezî otoriteyi güçlendirmek ve askerî gücü artırmak amacı ile gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. Hz. Osman Dönemi’nde, Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli İslam beldelerine gönderilmiştir.
Bu uygulamanın temel dinî amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari işlerde birlik sağlamak
B) İslamiyet’in asıl kaynağından öğrenilmesini sağlamak
C) Kur’an-ı Kerim’in özgün hâlini korumak
D) Devletin sınırlarını genişletmek
E) Arapça’nın yaygınlaşmasını sağlamak

11. Dört Halife Dönemi’ne tarihçiler tarafından “Cumhuriyet Dönemi” adı verilmiştir.
Bu ifadenin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C) Halifeliğin babadan oğula geçmesi
D) Siyasi birliğin sağlanması
E) Barışçı politikanın izlenmesi

12. Dört Halife Dönemi’ndeki gelişmelerden hangisi sınırların genişlediğine kanıt olarak gösterilemez?
A) Divan teşkilatının kurulması
B) Kuran-ı Kerim’in çoğaltılması
C) Düzenli ordunun kurulması
D) Vergi gelirlerinin artması
E) Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması
CEVAP ANAHTARI: 1.E 2.E 3.B 4.C 5.C 6.A 7.C 8.C 9.E 10.B 11.A 12.E

Leave a Reply