9. Sınıf Tarih dersi İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Konu Tarama Test Soruları-4

9. Sınıf Tarih dersi İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Konu Tarama Test Soruları-4

1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan göçlerin siyasi sebeplerinden biri değildir?
A) Boylar arası mücadeleler
B) Çin ve Moğol baskıları
C) Salgın hastalıklar
D) Yeni yurtlar edinme düşüncesi
E) Türk boylarının birbirine bağlılığı

2. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi sonuçlarından biridir?
A) Farklı coğrafyalarda değişik isimlerde Türk devletleri kuruldu.
B) Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zorlaştı.
C) Türk boyları arasında dinî, kültürel, ekonomik farklılıklar meydana geldi.
D) Askerî teşkilatlanma açısından çevre kültürlere örnek oluşturuldu.
E) Farklı kültürlerle etkileşime girildi.

3. Büyük Hun Devleti’nin dağılması ile Hunların bir kısmı ve birçok Türk boyu öncelikle Aral Gölü ve Hazar Denizi
arasındaki bölgeye gelmişler buradan da Karadeniz’in kuzeyine yönelmişlerdir. Burada yaşayan Ostrogotlar,  Vizigotlar, Vandallar gibi kavimlere baskı yapmışlardır. Bu durumun sonucunda aşağıdaki gelişmelerden
hangisi yaşanmıştır?
A) Türkler Anadolu’ya yerleşmiştir.
B) Kavimler Göçü yaşanmıştır.
C) Asya Hun Devleti yeniden kurulmuştur.
D) Orta Asya, Çin egemenliğine girmiştir.
E) Türk boyları asimile olmuştur.

4. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün kültürel sonuçlarından biridir?
A) Türkler Avrupa’da Hun Devleti kurmuşlardır.
B) Derebeylik rejimi önem kazanmıştır.
C) Skolastik düşünce egemen olmuştur.
D) Bugünkü Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.
E) Roma İmparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır.

5. Balamir komutasında batıya göç eden Hunlar, Uldız döneminde Macaristan’a gelerek burada devlet kurmuşlardır. Avrupa Hun Devleti’nin etkileri tüm Avrupa’ya yayılmıştır.
Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa’yı;
I. askerî,
II. dinî,
III. kültürel
alanlarından hangilerinde etkilediği söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunları ile ilgili bir özellik değildir?
A) Bizans ile siyasi ilişkiler kurulması
B) Türklere yeni yerleşim alanları yaratılması
C) Batı Roma İmparatorluğu’nun vergiye bağlanması
D) Avrupa’da ilk yazılı eserlerin bırakılması
E) Kavimler Göçü ile bugünkü Avrupa’nın siyasi temellerinin atılması

7. Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila, Bizans’ı vergiye bağladıktan sonra, Galya ve Batı Roma üzerine de başarılı seferler yaptı.
Bu durum, Avrupa Hunlarıyla ilgili;
I. Kavimler Göçü’nün başlatıldığı,
II. egemenlik alanının daraldığı,
III. ekonomik kazanımlar elde edildiği verilenlerden hangilerinin göstergesi değildir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.

8. Attila’nın hükümdarlığının ilk zamanlarında Doğu Roma ile Margos Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre;
• Hunlarca esir edilmiş Romalılar ile çeşitli nedenlerle ülkelerini terk eden Hunlar, Doğu Roma Devleti’ne kabul
edilmeyecektir.
• Romalılar, Hunların hâkimiyeti altında olan kavimlerle iş birliği yapmayacaktır.
Margus Antlaşması’nın verilen maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hunların iç savaş yaşadığı
B) Hunların Bizans üzerinde üstünlük kurduğu
C) Roma’nın federal yönetime sahip olduğu
D) Kavimler Göçü’nün etkilerinin sona erdiği
E) Avrupa Hunlarının en parlak dönemini yaşadığı

9. Avrupa’da kendi göçebe geleneklerini sürdüren Hunlar, ele geçirdikleri bölge halkı ile beraber yaşamışlardır.
Attila’nın sarayında Hun dilinden başka Latin ve Germen dilleri de konuşulmuştur.
Buna göre,
I. Hunlarda hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır.
II. Hunlarda kültürel birlik sağlanmıştır.
III. Hun ülkesinde kültürel etkileşim gerçekleşmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. Kırgızlara ait dünyanın en uzun destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türeyiş Destanı
B) Manas Destanı
C) Tufan Destanı
D) Gılgamış Destanı
E) Alp Er Tunga Destanı

11. Malazgirt Savaşı’nda saf değiştirerek Selçukluların savaşı kazanmasında etkili olan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peçenekler
B) Hunlar
C) Macarlar
D) Avarlar
E) Bulgarlar

12. I. Avarlar
II. Hunlar
III. Kök Türkler
Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri hem Asya’da hem Avrupa’da devlet kurmuşlardır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
CEVAP: 1.C 2.A 3.B 4.C 5.D 6.D 7.D 8.B 9.C 10.B 11.A 12.C

Leave a Reply