9. Sınıf Tarih dersi İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Konu Tarama Test Soruları-3

9. Sınıf Tarih dersi İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Konu Tarama Test Soruları-3
1. Konargöçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktı.
Orta Asya’da yaşayan Türklerin hayat şartları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ekonomik hayatta ticaretin önemsenmediği
B) Bozkır kültürünün hâkim olduğu
C) Yerleşik hayata geçildiği
D) Yazının henüz kullanılmadığı
E) Farklı kültürlerden etkilenildiği

2. Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari antlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli
savaşlar da yapılmıştır.
Buna göre Orta Asya’daki mücadelelerin temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Sınır mücadeleleri
B) İpek Yolu hâkimiyeti
C) Misyonerlik faaliyetleri
D) Kültürel farklılıklar
E) İklim şartları

3. “Ordu millet” anlayışının yerleştiği Türklerde aşağıdakilerden hangisi görülmemiştir?
A) Ücretli askerliğin olmaması
B) Kadın erkek herkesin asker kabul edilmesi
C) Askerliğin ayrıcalıklı bir meslek olması
D) Kadınların savaş sanatını bilmesi
E) Güçlü orduların kurulması

4. Asya Hun ve II. Kök Türk Devleti’nin Orta Asya’da yaşayan bütün Türk boylarını hâkimiyetleri altında toplamaları dikkate alındığında bu devletler hakkında,
I. Askerî ve siyasi açıdan güçlüdürler.
II. Bölgede Türk siyasi birliğini sağlamışlardır.
III. Ulusçu bir karaktere sahiptirler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız ll.
C) I ve lII.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

5. Hunlar ve Kök Türkler Dönemi’nde din değiştirmek ve yerleşik yaşama geçmekle ilgili hükümler ve öneriler genellikle kurultay kararıyla reddedilmiş, din değiştirmenin millî benliği yok edeceği düşünülmüştür.
Mani dinini kabul eden ve yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti olan Uygurların;
I. askerî yeteneklerinin azalması,
II. töre hukukunun pek çok alanda geçerliliğini sürdürmesi,
III. dinî terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılması
özelliklerinden hangileri Hunlar ve Kök Türkler döneminde duyulan kaygıyı doğrulamaktadır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

6. Kök Türk hükümdarı Mukan Kağan ülkenin batı kanadının yönetimini amcası İstemi Yabgu’nun yönetimine
bırakmıştır.
Hakkında bilgi verilen Türk yönetim sisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurultay
B) Onlu sistem
C) İkili Teşkilat
D) Yuğ
E) Kengeş

7. Uygurların;
I. Manihaizm dinini benimsemeleri
II. Kendilerine özgü alfabe kullanmaları
III. Yönetimde kurultay kararlarına önem vermeleri
IV. Kağıt ve matbaa tekniğinde gelişmeleri
özelliklerinden hangilerinin kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız IV.
D) I ve IV.
E) II ve III.

8. I. İkili devlet teşkilatı anlayışının benimsenmesi
II. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
III. Ülkenin töreler ile yönetilmesi
Verilenlerden hangileri ilk Türk devletlerinin ortak özellikleri arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

9. İlk Türk devletlerinde yönetim anlayışı “ülke hanedanın ortak malıdır.” şeklindedir. Bu durum beraberinde bazı
sorunlara yol açmıştır.
Bu anlayış ilk Türk devletlerinde aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaktadır?
A) Taht kavgalarının yaşanmasına
B) Merkezî otoritenin güçlenmesine
C) Sosyal devlet anlayışının yerleşmesine
D) Sınırların genişlemesine
E) Din değiştirmenin kolaylaşmasına

10. Karluklar; Uygurlar ve Basmillerle birleşerek II. Kök Türk Devleti’ni yıkmışlardır. Bir süre Uygurların egemenliğinde yaşayan Karluklar, Uygurlarla anlaşamayınca batıya göç etmişler, Talas Savaşı’nda Abbasilere yardım ederek Çin’in yenilmesinde rol oynamışlardır.
Buna göre,
I. Türk toplulukları birbirleriyle mücadele etmiştir.
II. Karluklar İslamiyet’i kabul etmiştir.
III. Çin vergiye bağlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

11. Kök Türk hükümdarı Tapo Kağan Çin’in etkisinde kalmış, dış politikada yanlış uygulamalar yapmıştır. Manihaizmi benimsemiş, Çin’in lüks mallarının ticaretle ülkesine girmesine izin vermiştir. Bu durum Türk halkını rahatsız etmiştir.
Bu bilgilere göre,
I. Halk geleneksel yapıyı korumak istemiştir.
II. Ticaret yolları Türklerin kontrolüne girmiştir.
III. Tapo Kağan tahttan indirilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

12. İlk Türk devletlerindeki sosyal yapı ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Oguş – Aile
B) İl – Boylar birliği
C) Urug – Aile birliği
D) Budun – Millet
E) Ok – Boy
CEVAP: 1.B 2. B 3. C 4. E 5. A 6. C 7. D 8. E 9. A 10. A 11. D 12. B

Leave a Reply