9. Sınıf Tarih Dersi 6. Ünite Ders Notları

9. Sınıf Tarih Dersi 6. Ünite Ders Notları

9. Sınıf Tarih Dersi 6. Ünite Ders Notları  ile ilgili derli toplu kaynak arayan değerli takipçilerimiz Merhaba. Türklerin İslamiyeti kabülü ve İlk Türk İslam devletleri Ünitesinin ders notlarını aşağıya ekleyeceğiz. Ünitemizin adı Türklerin İslamiyeti kabülü ve İlk Türk İslam devletleri olarak karşımıza çıkıyor. Daha Önceki Üniteler ile ilgili ders notlarına ulaşmak için 9. Sınıf Tarih Dersi  Notları kategorisine göz atabilirsiniz.  9. Sınıf Tarih Dersi Özetlerini yaptığımız Ünitelerin sonuna geldik. 9 sınıf tarih ders notları özeti pdf olarakta Ünitelerin sonuna ekledik. Böylelikle indirme imkanı bulacaksınız ve kullanma kolaylığına ulaşacaksınız. 9.sınıf tarih ders notları pdf olarak eklemenin bir avantajı da Çıktısını alarak arşivinize ekleme imkanı sağlamasıdır. Tarih Öğretmeni arkadaşlarımız isterlerse Öğrencilere dağıtabilirler. 9.sınıf tarih ders notları kısa tutmaya çalıştık. Daha ayrıntılı bilgi için ders kitabı yerince bilgi ihtiva ediyor zaten ders kitabından faydalanabilirsiniz.

Türklerin İslamiyeti kabulü ve İlk Türk İslam devletleri Ders Notu

6.2-Türklerin İslamiyet’i Kabulü

-Gök Tanrı inancındaki Türkler, X. yüzyılda İslamiyet’i kabul etmeden önce Moğolistan’dan Tuna boylarına kadar çok geniş bir alana yayılmışlardır.
-Kök Türk Devletinde Budizm, Uygurlar Maniheizm, Hazarlar, Musevilik,Peçenekler, Kumanlar ve Bulgarlar gibi
Türkler de Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Bu dinler Türklerin kimliklerini kaybetmesine neden olmuştur.
-Türkler, 642 Nihavend Savaşı’ndan sonra n Müslümanlarla temas etmeye başlamıştır.
-Emevi Dönemi’nden (661-750) itibaren ise Türkler, İslamiyet’in hizmetinde yer almaya başlamıştır.

Talas Savaşı (751)

-Abbasi Devleti kurulduktan hemen sonra meydana gelen 751 Talas Savaşı’nda Araplar, Türkler ile birlikte Çinlilere karşı savaşmıştır.
Talas Savaşı sonrası, Türkler İslamiyet’i benimsenmeye başlamıştır.
-Abbasilerin, Emeviler’in mevali politikası yerine müsamaha, eşitlik, adalet ilkelerini uygulamaları ve ümmetçi politika izlemeleri, Türklerin İslamiyet’i kabulünü kolaylaştıran en önemli sebeplerden olmuştur.
-İslamiyet’i kabul eden ilk Türkler, KarahanlıDevleti’nin hâkim olduğu yerlerdeki Türk boylarından olan Yağma, Çiğil, Karluk ve Tuhsilerdir.
-İslam dinini kabul eden Berberiler, Acemler ve Kürtler gibi kavimler de bulunmaktadır.
-Kuzey Afrika’da Emevilerin, Kartaca’yıfethi sonrası Hasan b. Numan’ın uyguladığı politika sonucunda Berberiler, İslamiyet’i benimsemiştir.
-Acemlerin de İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte çoğunun Araplaştığı görülmüştür.
-Kürtler ise Müslümanlar ile ilk defa Hz. Ömer zamanında karşılaşmıştır.
-Abbasiler, Kürt aşiretlerin askerî potansiyelinden yararlanmıştır.

Karahanlılar(840 -1212)

Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti olan KarahanlıDevleti; Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsiboyları tarafından kurulmuştur
-Devletin merkezi Balasagunolup bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır.
Satuk Buğra Han, İslamiyet’i kabul eden ilk Karahanlı hükümdarıdır.
-Müslüman olduktan sonra Abdülkerim adını alan SatukBuğra Han, Türkler arasında İslamiyet’in yayılması için mücadele etmiş ve bu nedenle El-Mücahit, El-Gazi unvanları ile anılmıştır.
-Yusuf Kadir Han’ın vefatından sonra taht mücadeleleri yaşanmış, Karahanlı Devleti Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır (1042).
-Doğu Karahanlı Devleti 1211’de Karahitaylar, Batı Karahanlılar ise 1212 yılında Harzemşahlar tarafından ortadan kaldırılmıştır.
-Karahanlılar İpek yoluna sahip olmuşlardır.
-İlk kez kervansaraylar yapmışlardır
-Halkın dili Türkçe’dir, yazışma dili Farsça’dır.
-Devlet yönetiminde Selçuklulara örnek olmuşlardır.
-Buhara, Semerkant, Kaşgar, Fergane önemli kültür merkezleridir.

Gazneliler(963 -1187)

-Samanilerin Türk komutanlarından Alp Tegin tarafından 963 yılında başkenti Gazneolarak Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da kurulan Müslüman Türk devletidir.
-Gazneli Mahmut, devlete en parlak dönemini yaşatmıştır.
Hindistan üzerine 17 sefer yaparak İslamiyet’in burada da yayılmasına katkı sağlamıştır.
-Abbasi halifesi tarafından GazneliMahmut’a “Sultan” unvanı verilmiştir.
-Sultan Mesut Dönemi’nde Gazneliler, 1040 yılında Selçuklularla yaptıkları Dandanakan Savaşı’nda yenilerek Hindistan’a çekilmek zorunda kalmıştır.
-GazneliDevleti bu savaştan sonra zayıflama sürecine girmiş, Gurlar tarafından Hüsrev Melik’in esir edilmesiyle 1187’de son bulmuştur.

İlk Müslüman Türk Devletleri’nin Özelikleri

-İlk Türk İslam devletlerinin egemenlik anlayışında, İslamiyet öncesi Türk devletlerinin idare geleneği devam etmiştir.
-Gaznelilerve Karahanlılar, İslami Dönem Türk devlet teşkilatının gelişip yerleşmesinde köprü vazifesi görmüşlerdir.
-İlk Türk devletlerinde, Türk kağanının dünyayı idare etmek üzere Gök Tengri tarafından görevlendirildiği inancı olan kut anlayışı İslamiyet’le birlikte “Allah’ın nasibi veya takdiri” olarak kabul edilmiştir.
-İslamiyet’le birlikte hükümdar unvanlarında da değişiklik görülmüştür.
-Karahanlılarda hakan yerine “Arslan Han”, yabgu yerine “Buğra Han” ve şad yerine “İligHan” kullanılmıştır.
-Gaznelilerde ise hükümdarlar “emir ve sultan” gibi İslami unvanlar kullanmıştır.
Sultan unvanını ilk kullanan Türk hükümdarı GazneliMahmut olmuştur.
-İlk Türk İslam devletlerinde hükümdarlığın halife tarafından onaylanması, ülkede halife adına hutbe okutulması ve basılan paraların üzerinde halifenin isminin yazılmasıdır.
-İlk Türk İslam devletlerinde hükümdarlar tıraz denilen kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu, süslemeli özel giysiler giyerdi.
-Resmî belgelerde tevki ya da tuğra denilen mühür kullanan hükümdarların değerli taşlardan yapılmış taht ve taçları vardı.
-Saray önünde, namaz vakitlerinde, savaşlarda ve törenlerde nevbet denilen müzikler çalınırdı.
-Sefere ya da bir yere giderken hükümdarların başının üstünde çetrdenilen, ipek ve kadifeden yapılmış bir çeşit şemsiye tutulurdu.
NOT: İlk tuğra örneklerinde padişah ile babasının isimleri yer alırken daha sonraki dönemlerde “han” ibaresi ile unvanları ve daima muzaffer olmalarını dileyen bir dua ibaresi olarak “el-daima muzaffer” yazısı ilave edilmiştir. Örneğin yandaki tuğra görselinde, “Mustafa han bin Abdulhamidel-muzaffer daima” yani “Daima muzaffer Abdülhamit oğlu Mustafa Han” yazmaktadır.
-Hükümdardan sonra devlet kademesinde en yetkili kişi vezirdi.
-Karahanlı vezirleri Türkçe yuğruş unvanını kullanırken, genellikle İran kökenli olan Gazneli vezirler hâce unvanını kullanmıştı.
-Türk İslam devletlerinde yönetim işlerinin daha rahat ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için çeşitli divanlar oluşturulmuştur.
-Karahanlılarda devletin işleyişiyle ilgili önemli kararların alındığı Meclis-i Âli adında bir divan varken Gaznelilerde mali ve genel idari işlerden sorumlu olan “Divan-ı Vezaret” bulunurdu. Ayrıca bu divanlara bağlı alt divanlar da vardı.
-Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi şeri ve örfi olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelirdi.
-Şeri davalara bakan kadılar, dinle ilgili bütün işlerde yetkiliydi.
Karahanlı ve Gazneli hükümdarlar örfi mahkemelere başkanlık ederdi.

-Türkler, her dönemde askerî teşkilata çok önem vermiştir.
-Karahanlıordusu;
•görevleri saray ve hükümdarı korumak olan saray muhafızları,
•hükümdarın şahsına bağlı ücretli askerlerden meydana gelen Hassa ordusu,
•hanedan mensupları, valiler ve diğer devlet adamlarının kuvvetleri ile
•devlete bağlı Türk boylarının kuvvetleri olmak üzere dört ana birimden oluşurdu.

-Gazneordusu ise
•görevleri saray ve hükümdarı korumak olan gulamlar,
•eyalet ve bağlı devletlerin kuvvetleri,
•Türkmenler ile
•ücretli ve gönüllü birliklerden meydana gelirdi.

Türk İslam Dünyasında İlk Edebi Eserler

Kutadgu Bilig
-(Mutluluk veren bilgi), Türk İslam edebiyatının günümüze kadar ulaşan ilk eseridir.
-Yusuf Has Hacipeserini 1070’de Doğu KarahanlıHükümdarı Uluğ Kara Buğra Han’a -Türkçe olarak sunmuştur.
-Eserde insanların hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğu elde edebilmek için nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiği bilgisi verilmiştir.
DivânüLûgati’t-Türk
-Türk tarihinin ilk sözlüğü olup Türk dilinin abide şaheserlerindendir. İyi bir eğitimle kendini yetiştiren
Kaşgarlı Mahmut, 1077 yılında Abbasi Halifesi MuktediBillah’a sunmuştur.
DivânüLûgati’t-Türk; Araplara Türk dilini öğretmek, Türk milletinin yüceliği ve Türkçenin zenginliğini göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Bir sözlük gibi hazırlanmış olan eser; birçok konuda ansiklopedik bilgiler içermektedir.
Atabetü’l-Hakayık
-(Gerçeklerin Eşiği) adlı eser XII. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.
-Eser içerik ve edebî yönüyle Kutadgu Bilig’in devamı olarak kabul edilmiştir.
-Eser, bir nasihatname niteliğindedir.

Divân-ı Hikmet
-Türk tasavvuf tarihinin ilk edebî eserdir. Hoca Ahmet Yesevî’nin Türkçe olarak yazmış olduğu ve “hikmet”adı verilen şiirlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.
-Hoca Ahmet Yesevî, İslamiyet’in Türkistan, Balkanlar ve Anadolu’da yayılmasının temelini teşkil ettiği, bu uğurda mücadele edecek olan müritlere yol gösterici bir özelliğe sahip olduğu kabul edilmiştir.

OĞUZLARIN İSLAMİYET’İ KABULÜ

-Oğuzlar arasında İslamiyet ancak XI. yüzyılda hâkim bir din hâline gelebilmiştir. -Oğuz boylarından Müslümanlığı kabul edenleri, etmeyenlerden ayırmak için onlara Türkmen adı verilmiştir.
-Oğuzlar, Selçuk Bey önderliğinde yeni bir Müslüman Türk devleti olan Selçuklu Devleti’ni kurmuştur
-Selçukluların Anadolu’ya hâkim olmaya başlaması ve burayı İslamlaştırması üzerine papa önderliğindeki Batı dünyası, Türk İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri düzenlemiştir.
-Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanması üzerine Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu’da bağımsızlığını kazanmıştır.
-Türkiye Selçukluları, Suriye ve Filistin’deki diğer Türk emirlikleriyle birlikte Haçlı Seferleri’ne karşı İslam dünyasını başarılı bir şekilde korumuştur.
-Doğudan gelen Moğol İstilası, Türkiye Selçuklu Devleti’nin parçalanmasına neden olmuş ve Anadolu’da birçok beylik ortaya çıkmıştır.
-Bu beyliklerden birisi olan Osmanlı Beyliği süratle gelişerek bir cihan devleti hâline gelmiştir.
-Osmanlı Devleti, İslam dünyasının lideri olarak Avrupa’da İslam kültürünün yayılmasını sağlamıştır.
-Türklerin İslam’a hizmetleri yalnız siyasi, askerî ve idari sahalarda olmamıştır. Türklerin, İslam medeniyetinin gelişmesine de önemli katkıları olmuştur.
-Öğrencilere de maaş bağlanmış, onların istifade etmeleri için zengin kütüphaneler kurulmuştur.

Büyük Selçuklu Devleti (1040 -1157)

-Oğuz Yabgu Devleti’nde subaşı olan Selçuk Bey, yabgu ile anlaşmazlığa düşünce kendine bağlı kişilerle birlikte Cendşehrine gelmiştir.
-Selçuk Bey, boyu ile birlikte İslamiyet’i kabul etmiş ve Samanoğulları, Karahanlılar, Gazneliler gibi üç güçlü Müslüman devlet arasında kalmıştır.
-Selçuk Bey, Horasan bölgesinde sayıları günden güne artan Türkmenlere yurt bulamaması ve mevcut devletlerin onun güçlenmesinden endişe duyması nedeniyle bölgede oldukça zorlanmıştır.
-Selçuklular, Gazneliler’i 1035’te Nesâ’da, 1038’de Serahs’ta mağlup etmiştir.
-Bu iki zaferden sonra Gazneliler’in bölgedeki siyasi ve askerî durumu ciddi şekilde sarsılmıştır. Bu nedenle GazneliMesud, 1040 Dandanakan Savaşı’nda Tuğrul Bey’e yenilmiştir.
-1015-1021 yılları arasında Çağrı Bey’in yaptığı keşif seferleri ile Anadolu hakkında yeterince bilgi sahibi olan Tuğrul Bey, çareyi Türkmen boylarına Anadolu’yu hedef göstermekte bulmuştur.
-1043 yılında başkent, Rey şehrine taşınmış, fetihlerin batı yönünde olacağını göstermiştir.
-Tuğrul Bey İbrahim Yinalile Arslan Bey’in oğlu Kutalmış’ıAnadolu’nun fethi için görevlendirmiştir.
Selçuklular, Liparitiskomutasında birleşen Gürcü-Bizans kuvvetlerini 18 Eylül 1048’de Pasinler Ovası’nda kesin bir bozguna uğratmıştır.
-Bizans barış istemiştir. İmparator, yapılan antlaşmayla Emeviler zamanında İstanbul’da inşa edilen cami ve medresenin tamir edilmesi, hutbenin Abbasi halifesi ve Büyük Selçuklu Sultanı adına okutulması, caminin mihrabına Sultan Tuğrul’a ait ok ve yay işaretlerinin işlenmesi gibi şartları kabul etmiştir.
-1040 Dandanakan Savaşı’nı kazanarak İran’da tek siyasi güç hâline gelen Tuğrul Bey döneminde devlet güçlenmiştir.
-Şii Büveyhilerin baskı altında tuttukları Abbasi halifesini bu baskıdan kurtarmıştır.
-Halife Tuğrul Bey’i “Şark ve Garpın Sultanı” olarak ilan etmiştir.
-Selçuklu hükümdarları bu olaydan sonra “Sultan-ı İslam” unvanını kullanmaya başlamıştır.
-Tuğrul Bey’den sonra Alp Arslan Selçuklu tahtına geçmiştir.
-Gürcistan üzerine sefere çıkmış ve Anadolu’yu hedef almıştır.
-Bizans’ın doğudaki en önemli merkezlerinden olan Ani Kalesi 1064’te fethedilmiştir.

Malazgirt Meydan Savaşı (26 Ağustos 1071)

-26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt-Ahlat arasında RahveOvası’nda meydana gelen savaşta Turan taktiğini başarıyla uygulayan Selçuklular, Bizans ordusundaki Türk asıllı askerlerin de Selçuklu saflarına geçmesiyle büyük bir zafer kazanmıştır.-Sultan, Romen Diyojen’iesir almış, ona misafir gibi muamele ederek onu bir muhafız alayıyla İstanbul’a göndermiştir.-Abbasi halifesi olmak üzere diğer İslam ülkelerine fetihnamelerle kazanılan zafer duyurulmuştur. -Abbasi halifesi, Sultan Alp Arslan’a hediyeler göndermiş ve ona “İslam Ülkelerinin Sultanı” unvanını vermiştir.
-Bu zafer Avrupa’nın Bizans’a yardım etmek amacıyla harekete geçmesine ve Haçlı Seferleri için hazırlık yapmasına neden olmuştur.
-Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış ve böylece Anadolu’nun fetih süreci hızlanmıştır.
-Sultan Alp Arslan öldükten sonra daha önce veliaht tayin ettiği oğlu Melikşah, Büyük Selçuklu hükümdarı olmuştur.
-Sultan MelikşahDönemi’nde Selçuklu ülkesinin sınırları batıda ve doğuda genişledi.
-Batı ve Doğu KarahanlıDevletleri hâkimiyet altına alındı.
-Gürcistan, Kudüs, Suriye, Yemen ve Aden fethedildi.
-Türk komutanları İzmit’e kadar Anadolu’nun büyük bölümünü fethettiler.
-Selçuklu Devleti içinde Hasan Sabbah’ıngizli olarak yürüttüğü faaliyetler neticesinde Bâtıniler, 1090’da Kazvin yakınındaki Elburz Dağlarında AlamutKalesi’ni ele geçirdi.
-Batınilik, islam dünyasında büyük çatışmaların yaşanmasına neden oldu. Siyasi cinayetler arttı.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı

-Melikşah’ınölümünden hemen sonra taht kavgaları başladı.
Karahitaylılarla yapılan Katvan Savaşı’nı kaybeden Büyük Selçuklu Devleti bir kısım topraklarını kaybetmiştir. Selçuklu ülkesi Müslüman olmayan Türk ve Moğol birliklerinin istilasına uğramıştır.
1157’de Sultan Sencer’in ölümü ile Büyük Selçuklu Devleti sonra ermiştir.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Dağılması İle Ortaya Çıkan Devletler Devletler

DEVLETLER
Irak Selçukluları (1118-1194)
Kirman Selçukluları (1048-1187)
Suriye Selçukluları (1078-1117)
Türkiye Selçukluları (1075- 1308)

ATABEYLİKLER
Şam Atabeyliği (Böriler) (1104-1154)
Musul ve Halep Atabeyliği (Zengiler) (1127-1233)
Azerbaycan Atabeyliği (İldenizliler) (1148-1225)
Fars Atabeyliği (Salgurlular) (1148-1286)
Atabeylik: Selçuklularda şehzadeler küçük yaşlarda eyaletlere Melik olarak gönderiliyordu. Kendilerini yetiştirmek ve işlerini idare etmek üzere onlara birer Atabey tayin ediliyordu. Şehzadeler büyüdükten sonra da onların veziri ve kumandanı olarak kalan bu Atabeyler, onların devlet adamı olarak yetişmelerinde faydalı oluyordu. Ancak Atabeylerin, Melikleri sultanlığa kışkırtmak ve o sayede kendi mevkilerini yükseltmek maksadıyla sebep oldukları sarsıntılar devlete büyük zarar vermiştir

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NDE YÖNETİM VE TOPLUM YAPISI

-İslamiyet’ten önceki Türk devlet geleneğinde olduğu gibi Büyük Selçuklu Devleti’nde de ülke, hükümdar ailesinin ortak malı kabul edilmiştir. Selçuklularda devletin tek temsilcisi sultandır.
-İlk Türk devletlerindeki kut anlayışı Selçuklularda da devam etmiştir.
-Sultanlar, tarafından yayınlanan fermanlar kanun niteliğindedir ve halk bu fermanlara uymak zorundadır.
-Büyük Selçuklu Devleti’nde sultan adına para bastırılır, fermanlara tuğrası çekilir ve ülkenin her tarafında adına hutbe okunurdu.
-Savaşlarda ve gezilerde hükümdarın başının üstünde çetrtutulurdu.
-Hükümdar, ailesi ve maiyeti ile birlikte sarayda yaşardı.

Saray Teşkilatı

Divan-ı Saltanat (Büyük Divan); Vezir başkanlığında devlet işlerinin yürütüldüğü divandır.
Divan-ı İnşa (Tuğra); İç ve dış yazışmaları yapar.
Divan-ı İşraf; Divan-ı İsraf mali işlerden sorumludur.
Divan-ı Arz; Askeri işlerle ilgilenir.
Divan-ı Berid; Posta ve haberleşmeden sorumludur.
Divan-ı Mezalim; Adalet işlerinden sorumludur.
Divan-ı Hatun; Hatun’un emrinde hizmet veren divandır.

Hukuk Sistemi

Büyük Selçuklu Devleti’nden hukuk sistemi şeri ve örfi olmak üzere ikiye ayrılırdı.
Şeri hukuk; İslam hukuku. Şer’i davalara kadılar başkanlık ederdi. Baş kadıya “Kadiü’I Kudat” denirdi.
Örfi hukuk; Eski Türk gelenekleri. Örfi hukuk konuları ile ilgili davalara bakan mahkemelerin başı Emir-i Dadidi.

ORDU TEŞKİLATI

Selçuklu ordusu dönemin en güçlü askeri birliklerinin başında geliyordu. Selçuklu ordu teşkilatı daha sonra kurulan Türk devletleri tarafından bazı değişikliklerle uygulanmıştır.
Selçuklu ordusunun gezici hastaneleri ve hamamları vardı. Orduda hafif silah olarak ok, yay, kılıç, kalkan, mızrak, sökü, bozdoğan da denilen topuz, gürz, balta, nacak, pala ve zırh kullanılırdı.
Ordunun silahları ülke içinden, en iyi malzeme kullanılarak, sanatında uzmanlaşmış ustalar tarafından üretilirdi.
Selçuklu Ordusunun Bölümleri
Hassa Askerleri: Sultana bağlı özel birliklerdir. Çeşitli Türk boylarından seçilmiş atlı birliklerden oluşan hassa askerleri devlet merkezini korurlar ve her an savaşa hazır olurlardı. Giderleri ikta gelirleri ile karşılanırdı.
Gulaman-ı Saray:Doğrudan sultana bağlı muhafız birlikleridir. Değişik ulusların çocukları küçük yaşta alınarak yetiştirilirdi. Maaşlı olan bu askerler hükümdarı korumakla görevliydiler.
Eyalet Askerleri:Melik ve eyaletlerdeki valilerin emrindeki askerlerdir. Tamamı atlı olan bu askerler ikta topraklarından elde edilen vergilerle yetiştirilirdi. Savaş zamanında orduya katılırlardı.
Türkmenler:Sınırlara yerleştirilen Türkmenler hem fetih hareketlerini yürütüyor hem de sınırları koruyorlardı. Sultan istediği takdirde savaş zamanında orduya katılıyorlardı.
Sipahiler:İkta topraklarından elde edilen gelirlerle oluşturulan bu askerler, ordunun en büyük bölümünü teşkil ediyordu.
Yardımcı Kuvvetler: Selçuklulara bağlı devlet ve beyliklerin savaş zamanında gönderdikleri askerlerdir. Gerek duyulduğu zamanlarda komşu uluslardan ücretli asker toplandığı da olurdu.

9. Sınıf Tarih Dersi 6. Ünite Ders Notları PDF İNDİR

Leave a Reply