9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları ile ilgili örnek sorulara yer vereceğimiz bu makalemiz de Sizlere 9. Sınıf Tarih Dersinden çıkabilecek sorular göstereceğiz. Zira her sınıfın seviyesi farklı olduğu için birebir yazılı sınavın aynısını kullanmak doğru olmayabilir. Bu sebeple Daha çok En önemli konular üzerinde durmak istiyoruz. Yeni Müfredata göre hazırlayacağımız bu sınavımızda Tüm Üniteleri kapsayan ama son Ünitelere doğru ağırlık kazanan Test Soruları hazırladık. Bunun için 9. Sınıf Tarih Dersi Kazanımlarına göz attık ve Kazanımlara uygun sorular oluşturduk.
9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı sınavı için nasıl hazırlamanız gerekiyor ? Bu sorunun cevabını şu şekilde verebiliriz. Öncelikle dersi derste dinleyip Öğretmenlerinizin söyledikleri önemli noktaları kaçırmamalısınız. İkinci Olarak Sitemize bulunan ve daha önce hazırladığımız içeriklerimiz’e göz atmalısınız. 9.Sınıf Tarih Dersi Ders Notları kategorisine ve ayrıca 9. Sınıf Tarih Dersi Kitap cevaplarına bakmalısınız. Bol Miktarda 9. Sınıf Tarih Dersi Testleri çözerek değişik soru tarzları ile karşılaşmalı ve bu tarz sorulara alışık olmalısınız. Böylelikle konu tekrarı yapacak ve değil buradaki sorular En zor sorulardan oluşan bir sınav bile olsa yüksek not alabileceksiniz. 
Sınavla ilgili Sınav kağıdı İçeriğin en altına eklenmiştir. Tarih Öğretmeni arkadaşlarımız bunun aynısını kullanabilirler.
25 Soruluk bu sınavımızda soruların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti.
6. Ünite: Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Ünitesinden 7 Soru
5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesinden 6 Soru
4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ünitesinden 6
3. Ünite: Orta Çağda Dünya Ünitesinden 2 Soru
2. Ünite: İnsanlığın İlk Ünitesi Ünitesinden 2 Soru
1. Ünite: Tarih ve Zaman Ünitesinden 2 Soru

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları

1. ● Orta Asya’da Çin baskısı ortadan kalktı.
● İslamiyet Orta Asya’da yayılmaya başladı.
● İlk Müslüman Türk Devletleri kurulmaya başladı.
Yukarıda verilen bilgilerin aşağıdaki hangi olayın sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Talas Savaşı
B) Dandanakan Savaşı
C) Malazgirt Savaşı
D) Katvan Savaşı
E) Haçlı Seferleri

2. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslamiyet arasında benzerliklerin bulunması etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri değildir?
A) Din adamlarına ayrıcalık tanıyan ruhban sınıfının olmaması
B) Temizliğe önem verilmesi
C) Ahiret inancının olması
D) Hırsızlık, yalancılık, adaletsizliğin yasak olması
E) Tabiat güçlerinin kutsal sayılması

3. Abbasilerin;
I. mevali politikasını terk etmeleri,
II. hoşgörü, eşitlik, adalet ilkelerini uygulamaları,
III. ümmetçi politika izlemeleri
uygulamalarından hangileri Türklerin İslamiyet’i kabulünde etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

SPONSOR REKLAMLAR

4. Aşağıdakilerden hangisi 960 yılında Karahanlı Devleti’nin hâkim olduğu yerlerde İslamiyet’i kabul eden Türk boylarından biri değildir?
A) Yağma
B) Çiğil
C) Karluk
D) Tuhsiler
E) Peçenekler

5. Kutadgu Bilig, insanın sosyal hayattaki ve devlet nizamındaki görev ve sorumluluklarına değinilmiş, ideal Türk
devlet anlayışının özellikleri anlatılmıştır.
Bu yönü ile Kutadgu Bilig’in;
I. siyasetname,
II. seyahatname,
III. nasihatname
türlerinden hangilerine örnek olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

6-Gazneli Mahmut, Hindistan’a 17 sefer düzenlemiştir. Bu seferlerde elde ettiği ganimetlerle Hindistan’da cami,
mescit, han, hamam gibi eserler yaparak İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlamıştır.
Buna göre;
I. İslamiyet, farklı bir coğrafyada yayılma alanı bulmuştur.
II. Gazneli Mahmut, sosyo-kültürel faaliyetlere önem vermiştir.
III. Gazneliler, en güçlü dönemlerini yaşamışlardır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

7-Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam dönemine ait eserlerden biri değildir?
A) Yenisey Yazıtları
B) Dîvânü Lûgati-t Türk
C) Atabet-ül Hakayık
D) Kutadgu Bilig
E) Divan-ı Hikmet

8-İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’nda toplumsal eşitsizlik yaygın bir durumdur.
Yukarıdaki bilgiye kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Toplumun; hür, köle, mevali olarak üç sosyal sınıfa ayrılması
B) Kadınların mirastan pay alamaması
C) Göçebe ve yerleşik yaşamın sürdürülmesi
D) Köle ve cariyelerin bir mal gibi alınıp satılması
E) Erkeğin tek taraflı olarak eşini istediği zaman boşayabilmesi

9-• Selçuklular ile Bizans arasındaki ilk savaştır.
• Anadolu’ya yapılan Türk akınları hızlanmıştır.
Hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pasinler Savaşı
B) Malazgirt Savaşı
C) Miryokefalon Savaşı
D) Serahs Savaşı
E) Talas Savaşı

10-. • Siyasetname adlı eseri ile tanınır.
• Nizamiye Medreselerinin açılmasında önemli rol oynamıştır
• Büyük Selçuklu Devleti’nde ikta sistemini getirmiştir.
Hakkında bilgi verilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nizâmülmülk
B) Ömer Hayyam
C) Sad-i Şirazi
D) Enveri
E) Muhammed Beyhaki

11-Selçukluların Türk-İslam mimarisine kazandırdıkları en önemli eserlerden biri olan – – – – çadır şeklinde yapılmış
anıt mezarlardır.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki mimari yapılardan hangisi gelmelidir?
A) Kervansaray
B) Su kemeri
C) Kümbet
D) Kubbe
E) Medrese

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları Videosu

SPONSOR REKLAMLAR

 

 

12-Mekkelilerle Müslümanlar arasında gerçekleşen Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazanmışlardır. Savaş sonrası
elde edilen ganimetler savaşa katılanlara eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Esirlere iyi davranılmış, esirlerin birçoğu
fidye karşılığı serbest bırakılmıştır. Fakir olan esirler eğer okuma-yazma biliyorsa on Müslüman’a okuma-yazma
öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.
Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Müslümanlar önemli bir güç olduklarını düşmana
göstermişlerdir.
B) Esirlere eziyet ve kötü muamelede bulunulmamıştır.
C) Savaş sonrası Müslümanların ekonomik gücü artmıştır.
D) Hz. Peygamber, eğitime büyük önem vermiştir.
E) Savaş sonrası Medine’de İslam Devleti kurulmuştur

13-Hz. Osman Dönemi’nde, Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli İslam beldelerine gönderilmiştir.
Bu uygulamanın temel dinî amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari işlerde birlik sağlamak
B) İslamiyet’in asıl kaynağından öğrenilmesini sağlamak
C) Kur’an-ı Kerim’in özgün hâlini korumak
D) Devletin sınırlarını genişletmek
E) Arapça’nın yaygınlaşmasını sağlamak

14-Hz. Ebubekir Dönemi’nde meydana gelen;
I. yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması,
II. dinden dönenlere karşı Ridde Savaşlarının yapılması,
III. Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi
gelişmelerinden hangileri devlet otoritesini sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

SPONSOR REKLAMLAR

15-Emeviler Dönemi’nde meydana gelen;
I. Arap olmayan Müslümanların mevali sayılması,
II. devlet yönetimine sadece Arapların gelmesi,
III. geniş bir alanda hâkimiyet kurulması
gelişmelerinden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğin oluşmasını olumsuz etkilemiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.

16-Abbasilerin son dönemlerinde halifenin otoritesi zayıflamaya başlamış, devlet yönetiminde Türk ve İran kökenli
devlet adamları etkili olmaya başlamıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Abbasi devlet yönetiminde Türk ve İran kültürünün etkisinin azalmasına
B) İslam dini içinde yeni mezheplerin kurulmasına
C) Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasına
D) Abbasi sınırları içinde yeni devletlerin kurulmasına
E) Abbasi Devleti’nin Türkler ve İranlılar tarafından yıkılmasına

17-Orta Çağ’da Fârâbî, İbn-i Sina, Hârezmî gibi bilginlerin eserlerinin, Latinceye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde okutulması aşağıdaki görüşlerden hangisini güçlendirmektedir?
A) Endülüs’te, Müslümanların güçlü ordulara sahip olduğu
B) Avrupa’nın, ticari ve ekonomik etkinliklerde zayıf kaldığı
C) İslam uygarlığının, Avrupa uygarlığından daha çok geliştiği
D) Avrupa’da, üniversitelerin kurulmaya başlandığı
E) Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki savaşların sona erdiği

18-• El-Kanun fı’t-tıp adlı eseri Avrupa’da uzun yıllar okutulmuştur.
• Avicenna adıyla bilinmektedir.
• Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
Verilen bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
A) Fârâbî
B) İbn-i Sina
C) Câbir
D) El Hârizmî
E) Gazâlî

19-Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde kurulmuş olan Beytü’l-hikme’nin özellikleri arasında gösterilemez?
A) Abbasi halifesi Harun Reşit tarafından kurulmuştur.
B) Bir araştırma ve eğitim kurumudur.
C) Kuruluş amaçlarından biri de dönemin ünlü astronom, matematikçi ve hekimlerini bir araya getirmektir.
D) Bilimin çeşitli alanlarındaki belli başlı eserlerin Arapçaya çevrilmesinde etkin rol oynamıştır.
E) Zamanla Orta Çağ’ın en zengin kütüphanesi ve ilmî araştırma merkezi hâline gelmiştir.

SPONSOR REKLAMLAR

20-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi sonuçlarından biridir?
A) Farklı coğrafyalarda değişik isimlerde Türk devletleri kuruldu.
B) Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zorlaştı.
C) Türk boyları arasında dinî, kültürel, ekonomik farklılıklar meydana geldi.
D) Askerî teşkilatlanma açısından çevre kültürlere örnek oluşturuldu.
E) Farklı kültürlerle etkileşime girildi.

21-İlk Türk devletlerinde yönetim anlayışı “ülke hanedanın ortak malıdır.” şeklindedir. Bu durum beraberinde bazı
sorunlara yol açmıştır.
Bu anlayış ilk Türk devletlerinde aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaktadır?
A) Taht kavgalarının yaşanmasına
B) Merkezî otoritenin güçlenmesine
C) Sosyal devlet anlayışının yerleşmesine
D) Sınırların genişlemesine
E) Din değiştirmenin kolaylaşmasına

22-‘‘Türk’’ adından ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde bahsedilmiştir?
A) Kök Türk Kitabelerinde
B) Rus kroniklerinde
C) İran belgelerinde
D) Çin yıllıklarında
E) Yenisey Yazıtlarında

23-Güneşin doğduğu yer manasına gelen Anadolu’da İlk
Çağlardan itibaren birçok uygarlık kurulmuştur.
Anadolu’da tarih boyunca fazla sayıda uygarlığın kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması
B) Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir konumda olması
C) İklimin yaşam koşullarına uygun olması
D) Toprakların tarıma elverişli olması
E) Tunç Devrini yaşarken tarihi devirlere geçilmesi

24-İlk Çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hititler, Anal denilen yıllıklar oluşturmuşlardır.
B) Mısırlılar, piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır.
C) Frigler, tapates denilen halı ve kilimleri dokumuşlardır.
D) İbraniler, tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir.
E) Yunanlılar, tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.

SPONSOR REKLAMLAR

Yazının icadından önceki dönem “Tarih Öncesi Çağlar” olarak adlandırılmıştır. Bu dönem araştırılırken yazı olmadığı için daha çok insanların kullandığı araç ve gereçler dikkate alınmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Dönemleri araştırırken yararlanılan en önemli bilim
dalıdır?
A) Heraldik
B) Paleografya
C) Nümizmatik
D) Arkeoloji
E) Coğrafya

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları

Leave a Reply