9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları

1. “Tarih bilincine sahip olmayan milletler, tarihin öznesi değil nesnesi olurlar.”
Bu yargı tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisini ortaya koymaktadır?
A) Genellemelere ve kurallara dayanması
B) Sonuçlarının kişiden kişiye değişebilmesi
C) Sadece siyasi olayları önem vermesi
D) Toplumların geleceğine yön vermesi

SPONSOR REKLAMLAR

2. Anadolu’nun tarih öncesi yerleşim yerlerini gezip dolaşmak isteyen bir kişi aşağıdakilerden hangisine giderse en eski yerleşim yerinden başlamış olur?
A) Şanlıurfa Göbeklitepe
B) Burdur Hacılar
C) Yozgat Alişar
D) Antalya Belbaşı

3. Baykal gölü Orhun ve Selenga ırmaklarının bulunduğu coğrafyada siyasal varlık gösteren ilk Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hunlar
B) Göktürkler
C) Uygurlar
D) Avarlar

SPONSOR REKLAMLAR

4. Türklerin “ Yabancı kültüre girmek, onun egemenliğine girmektir” şeklinde bir anlayışa sahip olmaları aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?
A) Kavimler Göçü
B) Göktürklerin Avarlar’ı yıkması
C) Mete’nin Türklerine Çin’e yerleşmesine izin vermemesi
D) Uygurların Manihezim’i benimsemesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarla ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) İlk hükümdarları Bilge Kül Kadir Han’dır.
B) Turfan ve Kansu Uygurları olmak üzere ikiye ayrılmışlardır.
C) Kağıt ve matbaayı kullanmışlardır.
D) Din değiştirmeleri sosyal ve kültürel hayatlarından önemli değişikliklere yol açmıştır.

6. Emeviler döneminde İslam ordularıyla mücadele ederek Kafkaslarda ve Orta Asya’da Emevi egemenliğini engelleyen Türk devletleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Asya Hunları – Bulgarlar
B) Göktürkler – Uygurlar
C) Hazarlar – Türgişler
D) Karluklar – Avarlar

7. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk devletlerindeki dini inançlarla ilgili değildir?
A) Şaman
B) Tamu
C) Yuğ
D) Toy

8. Ali, tarih dersinde ödev konusu olan devleti anlatırken” bu devlet İslam öncesi Türk siyasi geleneğini İslam kültürüyle birleştirerek iki kültür arasında köprü vazifesi gördüğünü” söylemiştir.
Ali’nin sözünü ettiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazneliler
B) Karahanlılar
C) Büyük Selçuklular
D) Eyyubiler

SPONSOR REKLAMLAR

9. Gazneli Mahmut Hindistan’a 17 sefer düzenlemiştir. Bu seferler Hindistan’da, aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?
A) İslamiyet’in yayılması
B) Kast sisteminin zayıflaması
C) Türk hâkimiyetinin başlaması
D) Sosyal sınıflaşmaların ortaya çıkması

10. – Atabeylik ve ikta sistemlerini uygulamışlardır.
– Yıkıldıktan sonra topraklarında birçok devlet kurulmuştur.
– Abbasileri himaye etmiş, İslamiyet’in yeni yerlere yayılmasını sağlamışlardır.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
A) Gazneliler
B) Selçuklular
C) Karahanlılar
D) İhşitler

11. Türk tarihinde ilk kez sultan ünvanını kullanan Türk – İslâm hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltuk Buğra Han
B) Tuğrul Bey
C) Melikşah
D) Gazneli Mahmut

12. Büyük Selçuklularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu savunulamaz?
A) Gaznelilerle mücadele ederek kurulmuşlardır.
B) Türkiye Selçukluları tarafından yıkılmışlardır.
C) 1055’ten itibaren Abbasi halifesini himaye etmişlerdir.
D) Arapça ve Farsçayı kullanmışlardır.

13. Büyük Selçuklularda melik adı verilen hanedan üyeleri tahta çıkma hakkına sahipti. Devlet yönetiminde Oğuzların dışında İranlıların da önemli bir payı vardı. Hükümdara bağlı paralı askerlerden oluşan İkta ordusu bulunmaktaydı.
Yukarıda altı çizili ifadelerin hangisi doğru değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

SPONSOR REKLAMLAR

14. Türk-İslam devletlerinde genişleyen devletin yönetimi için memur ve din adamı yetiştirme ihti¬yacı aşağıdakilerden hangisinin sayısını artırmıştır?
A) Lonca
B) Hassa ordusu
C) İkta sahipleri
D) Medrese

15. — Türkiye Selçukluları’nın zayıflamasını fırsat bilerek bir dönem Anadolu’da en önemli güç haline gelmişlerdir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki beyliklerden hangisi getirilmelidir?
A) Artuklular
B) Mengücekliler
C) Danişmentliler
D) Saltuklular

16. l. Malazgirt Anadolu’da Türk hakimiyetinin başlaması
ll. Miryakefalon Anadolu’nun Türkiye olarak adlandırılması
III. Kösedağ Anadolu’da Moğol egemenliğinin kurulması
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğru verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

17. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
B) Halifeliğin saltanata dönüşmesi
C) Hicri takvimin yapılması
D) Fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılması

18. Anadolu Selçukluları’nda,
l. ikta, ll. Ahilik, lll. Gulam
uygulamalarından hangileriyle esnaflar arasında örgütlenme sağlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III

SPONSOR REKLAMLAR

19. Aşağıdakilerden hangisi akli ilimlere bir örnek değildir?
A) Astronomi
B) Kelam
C) Tıp
D) Coğrafya

20. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında ayrılıklara neden olan olaylardan biri değildir?
A) Cemel Vakası
B) Sıffin Savaşı
C) Mute Savaşı
E) Kerbela Olayı

Bu sınavın Cevaplarını Ziyaretçilerimizle birlikte oluşturmak istiyoruz. Katkıda bulunmak için Cevaplamak istediğiniz sorunun cevabını yorum bölümüne yazabilirsiniz.

One Response

Leave a Reply