9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları 20 Soruluk Test

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları

S-1) İslamiyet öncesi Mekke’de zulme uğrayanların haklarının savunulduğu ve Hz. Muhammedin’de katıldığı cemiyetin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Darul Erkam
B) Hilful fudul
C) Beytül Hikme
D) Divan-ı Mezalim
E) Yedi Askı

SPONSOR REKLAMLAR

S-2) İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’ndaki toplumsal yaşama “Cahiliye Devri” (Bilgisizlik Çağı) denilmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) İnsanların medeniyet bakımından geri kalması
B) Kadınlara yönelik kötü muamelede bulunulması
C) İnsanların ticaretle uğraşması
D) Bedeviliğin yaygın olması
E) Toplumun ahlaki bir çöküntü içinde bulunması

S-3) Hz. Ebubekir Dönemi’nde meydana gelen;
I. Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması,
II.Dinden dönenlere karşı Ridde Savaşlarının yapılması
III. Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi
gelişmelerinden hangileri devlet otoritesini sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

S-4) Hz. Osman Dönemi’nde, Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli İslam beldelerine gönderilmiştir. Bu uygulamanın temel dinî amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari işlerde birlik sağlamak
B) İslamiyet’in asıl kaynağından öğrenilmesini sağlamak
C) Kur’an-ı Kerim’in özgün hâlini korumak
D) Devletin sınırlarını genişletmek
E) Arapça’nın yaygınlaşmasını sağlamak

SPONSOR REKLAMLAR

S-5) Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife döneminin özelliklerinden değildir?
A) Cumhuriyet dönemi olarak belirtilir.
B) Yalancı peygamberlerle mücadele edilmiştir.
C) Halifelik saltanat haline dönüşmüştür.
D) Kuran ı Kerim Kitap haline getirilmiştir.
E) Sasani Devletine son verilmiştir.

S-6) Müslümanların Mekkeliler tarafından hukuksal olarak resmen tanınması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
A) Bedir Savaşı
B) Uhud Savaşı
C) Hudeybiye Antlaşması
D) Mekkenin Fethi
E) Akabe Görüşmeleri

S-7) Türkler aşağıdaki hangi savaştan sonra kalabalık gruplar halinde İslamiyeti kabul etmeye başlamıştır?
A) Sıffın Savaşı
B) Talas Savaşı
C) Malazgirt Savaşı
D) Ayn-u Calut Savaşı
E) Bedir Savaşı

S-8) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk- İslam eserleri arasında gösterilemez?
A) Divan- ı Lügat’it Türk
B) Divan-ı Hikmet
C) Orhun Kitabeleri
D) Atabetül Hakaik
E) Kutagdu Bilig

S-9) Eski Türklerde ülke hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Devletin güçlü yapısının korunmasına
B) Cihan hâkimiyeti fikrinin ortaya çıkmasına
C) Yerleşik yaşama geçilmesine
D) Sık sık taht kavgalarının yaşanmasına
E) Sınırların genişlemesine

S-10) Mani Dini Uygurlar da;
I. Yerleşik yaşama geçme
II. Hayvancılık faaliyetlerine başlama
III. Mimaride ilerleme
IV. Savaşçı özelliklerinde zayıflama
durumlarından hangilerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız l.
B) Yalnız II.
C) I ve IV.
D) I, III ve IV.
E) I, II ve III.

S-11) Emeviler Dönemi’nde meydana gelen;
I. Arap olmayan Müslümanların mevali sayılması,
II. Devlet yönetimine sadece Arapların gelmesi,
III. Geniş bir alanda hâkimiyet kurulması
gelişmelerinden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğin oluşmasını olumsuz etkilemiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.

S-12) Emeviler zamanında Araplarla savaşan Türkler, Abbasiler zamanında İslamiyeti benimsemeye başlamışlardır. Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Irkçı politikanın terk edilmesi,
II. Türklere hoşgörülü davranılması,
III. halifelerin seçimle başa gelmesi
yukarıda verilen unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

S-13) Karahanlılar Devleti aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinden ayrılır?
A) Türkler tarafından kurulmuş olmaları
B) Doğu-Batı olmak üzere ikiye ayrılmaları
C) İslam dinini kabul etmeleri
D) Asya da kurulmuş olmaları
E) Türk kültürünü anlatan eser vermeleri

SPONSOR REKLAMLAR

S-14) Aşağıdaki bilgilere göre;
 Abbasilerin olumlu tutumu
 Savaşçılık ruhuyla cihat anlayışının benzerlikleri
 Türklerdeki inanç sistemi ile İslam dini arasındaki benzerlik bu durumların sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sınırların hızla genişlemesi
B) İslamiyet’in Türkler arasında yayılması
C) Türk – Arap dostluğunun sona ermesi
D) İslam medeniyetinin gelişmesi
E) Gök-Tengri dininin Sasaniler arasında yayılması

S-15) Emeviler Arap olmayan Müslümanları azatlı köle manasına gelen hangi kelime ile belirtmiştir?
A) Hadari
B) Medeni
C) Mülazım
D) Mevali
E) İhşid

S-16) Emevilerle mücadele ederek Arapların, Orta Asya’da hâkimiyet kurmasını engellemiştir. Kendi adlarına para bastırmışlardır. Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türgişler
B) Uygurlar
C) Köktürkler
D) Bulgarlar
E) Hazarlar

S-17) Abbasiler döneminde Halife Mu’tasım Bağdat’ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan Samarra şehrini kurdurmuştur.
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Taht kavgalarını engellemeye
B) Halifenin dinî itibarını korumaya
C) Arapların asimilasyona uğramasını engellemeye
D) İdari ve siyasi alanda Türkleri yönetime dâhil etmeye
E) Türklerin savaşçılık özelliklerini korumaya

S-18) İslamiyet öncesi Arap Yarımadasında aşağıdaki dinlerin hangisi hiç bulunmamıştır?
A) Hristiyanlık
B) Musevilik
C) Mecusilik
D) Budistlik
E) Yıldızlara tapma

SPONSOR REKLAMLAR

S-19) Hz. Ömer Dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk devlet hazinesi olan Beytü’l mal kurulmuştur.
B) Askerî ve mali meselelerin görüşüldüğü divan teşkilatı kurulmuştur.
C) Fethedilen bölgelerde egemenliği güçlendirmek için ordugah şehirleri kurulmuştur.
D) İlk İslam donanması oluşturulmuş ve Kıbrıs fethedilmiştir.
E) Ülke yönetim birimlerine ayrılarak iller oluşturulmuştur
S-20) Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra İslam dünyasına büyük katkılar sağlamıştır.
Buna göre;
l. İslamiyet’i geniş coğrafyalara yaymışlardır.
ll. İslamiyet’i Avrupa’ya karşı korumuşlardır.
lll. İslam kültür ve medeniyeti geliştirilmiştir.
Yargılarından hangileri Türklerin İslamiyet’e katkıları arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Cevaplar: BCCB CCBC  DDDC CBDA EDDE

9.sınıf tarih dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını İNDİR

One Response

Leave a Reply