9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları – Karışık

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları – Karışık

Merhaba arkadaşlar Aşağıdaki yazılı sınav Örneğini indirerek kullanabilirsiniz. Boşluk doldurma soruları, Klasik sorular, Doğru yanlış soruları ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları konu kapsamı 9. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Ders Notları ve 9. Sınıf Tarih Dersi 5. Ünite Ders Notlarına bakarak konu tekrarı yapabilirsiniz. İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ünitesi ve İslam Medeniyetinin Doğuşu ünitesini kapsayan bu sorular ile Tarih Öğretmenlerimiz kolay soru hazırlayacak öğrencilerimiz ise yüksek not alabileceklerdir.

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

A-Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (5×2=10puan)
1- Asya Hun İmparatorluğu’nun bilinen ilk hükümdarı …………………………….
2- MÖ göçlerin ana sebebi ……………………………
3- 759 yılında ………………… Kağan Çine sefer düzenlemiş Maniheizmden etkilenerek bu dini kabul etmiştir.
4- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Devleti edebiyatımızın ve tarihimizin ilk yazılı örneklerini vermiştir.
5- Kağıdı matbaayı kullanan ilk Türk kavmi …………………………..

Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (5×2=10 puan)
( ) 1- Kavimler Göçünden sonra Hristiyanlık ikiye bölündü.
( ) 2- Avrupa hunlarının en önemli hükümdarı Atilla’dır.
( )3 – Türk Çin mücadelesinin temelinde Kral Yolu – Asya hakimiyeti yatmaktadır.
( )4 – MS göçlerin ana sebebi ekonomiktir.
( ) 5- Asya Hun İmparatorluğu Asya’da bilinen ilk Türk devletidir.
Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız
Soru 1: Mete Türk Tarihi için çok önemli bir şahsiyettir. Bu görüşü savunan bir kişi bu görüşünü sizce neye dayandırmaktadır?(10 Puan)
Soru 2: İslam öncesi Türk Devletlerindeki Kurultayın önemi nedir? (10 Puan)
Soru 3: İslam öncesi Türk dininin en belirgin özellikleri sizce nelerdir? (10 Puan)
Soru 4: Türk adı çeşitli zamanlarda değişik milletler tarafından değişik manalarda izah edilmiştir. Bunların içinde en yaygını hangileridir? (10 Puan)
Soru 5: İslam öncesi Türk Tarihinde “Katunlarında devlet yönetiminde etkili” olduğunu söyleyen bir kişi görüşünün sizce neye dayandırmaktadır? (10 Puan)
Soru 6: Kağanlar kağanlık görevinin Tanrı tarafından verildiğine inanır ve buna Kut denilirdi. Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli sonuçları sizce nelerdir? (10 Puan)
Soru 7: Göktürk Devleti tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Bu durumun en önemli sonucu sizce nedir? (10 Puan)

Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplandırınız
S-1: Orta Asya Türk devletlerinde halkın devletle ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen kurallara töre denirdi. Töre hükümleri toplumdaki gelişmelere göre yenileniyordu.
Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?
A) Devletin sınırlarını genişletmeyi
B) Değişen koşullara uyum sağlamayı
C) Orta Asya’da siyasal birliği sağlamayı
D) Geleneklerini korumayı
E) Yabancı kültürlerin etkisini azaltmayı

S-2: VI. yüzyıl ortalarında, Hunların soyundan gelen Göktürklerin, dağınık şekildeki Türk topluluklarını bir araya getirmesiyle Göktürk Devleti kurulmuştur.
Buna göre, Göktürklerin aşağıdakilerden hangisini sağladıkları söylenebilir?
A) Ekonomik gelişmeyi
B) Kültürel etkileşimi
C) Siyasi birliği
D) Çok uluslu yapının kurulmasını
E) Çin baskılarının sona ermesini

S-3: Budizm, Maniheizm ve Musevilik gibi dinlerin Türk toplumları arasında taraftar bulması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Türklerin göçebe olduklarının
B) Ticari gelirlerin artırıldığının
C) Halkın yönetime katıldığının
D) Boy beylerinin güçlü olduğunun
E) Yeniliklere açık olunduğunun

S-4: Göçebe hayat tarzının İslam öncesi dönemde Orta Asya’da yasayan Türk toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir?
A) Sözlü hukukun gelişmesini
B) Töre kurallarının gelişmesini
C) Mutlak yönetim anlayışının oluşmasını
D) Toprak zengini soylu sınıfın oluşmasını
E) Askeri gücün korunmasını

S-5: Orta Asya’da bir kurganda (mezarda) yapılan kazılar sonucunda kılıç, ok, yay, at koşumları ile birlikte saban ve çömlek parçaları bulunmuştur.
Bu bilgilerden yola çıkarak, Türklerin yasam tarzı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Savaşçılık özelliklerini kaybettikleri
B) Üretim ekonomisine geçtikleri
C) Ölümden sonraki hayata inandıkları
D) Toprağı islemeyi bildikleri
E) Madenleri kullanmayı öğrendikleri

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (5×2=10puan)
1- Asya Hun İmparatorluğu’nun bilinen ilk hükümdarı Teomandır.
2- MÖ göçlerin ana sebebi ekonomiktir.
3- 759 yılında Bögü Kağan Çine sefer düzenlemiş Maniheizmden etkilenerek bu dini kabul etmiştir.
4- Kutluk Devleti edebiyatımızın ve tarihimizin ilk yazılı örneklerini vermiştir.
5- Kağıdı matbaayı kullanan ilk Türk kavmi Uygurlardır.

Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (5×2=10 puan)
( D )1 – Kavimler Göçünden sonra Hristiyanlık ikiye bölündü.
( D )2 – Avrupa hunlarının en önemli hükümdarı Atilla’dır.
( Y ) 3- Türk Çin mücadelesinin temelinde Kral Yolu – Asya hakimiyeti yatmaktadır.
( Y )4 – MS göçlerin ana sebebi ekonomiktir.
( D )5 – Asya Hun İmparatorluğu Asya’da bilinen ilk Türk devletidir.

Aşağıdaki test sorularını çözünüz. (5×2=10 puan)
S-1: B S-2: C S-3: E S-4: D S-5: A
Aşağıdaki soruları çözünüz. (10×7=70puan)
Soru 1: Mete Türk Tarihi için çok önemli bir şahsiyettir.
Bu görüşü savunan bir kişi bu görüşünü sizce neye dayandırmaktadır? (10 Puan)
– Mete Çine seferler düzenledi Çini vergiye bağladı
– Mete ilk defa Türk birliğini kurdu
– Mete Türk ordusunun temellerini attı
– Mete Türk devlet teşkilatının temellerini attı
– Mete zamanında ilk defa vatan ve millet düşüncesi doğmuştur.

Soru 2: İslam öncesi Türk Devletlerindeki Kurultayın önemi nedir? (10 Puan)
Her yıl toplanan kurultayda devlet meseleleri görüşülür karara bağlanır ve o yıl yapılacaklar planlanırdı

Soru 3: İslam öncesi Türk dininin en belirgin özellikleri sizce nelerdir? (10 Puan)
– Türkler tek Tanrı’ya inanırdı
– Ahiret inancı kader inancı ve şehitlik vardı
– Tabiat güçlerini ve ata ruhlarını da kutsal sayarlardı

Soru 4: Türk adı çeşitli zamanlarda değişik milletler tarafından değişik manalarda izah edilmiştir.
Bunların içinde en yaygını hangileridir? (10 Puan) Güçlü kuvvetli, töre sahibi, türeyen çoğalan, miğfer.

Soru 5: İslam öncesi Türk Tarihinde “Katunlarında devlet yönetiminde etkili” olduğunu söyleyen bir kişi görüşünün sizce neye dayandırmaktadır? (10 Puan)
– Katun meclislere katılır,
– elçi kabullerinde bulunur,
– hatta tek başına dahi elçi kabul edebilirdi.

Soru 6: Kağanlar kağanlık görevinin Tanrı tarafından verildiğine inanır ve buna Kut denilirdi. Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli sonuçları sizce nelerdir? (10 Puan)
– Ülke hanedanın ortak malı sayılması ve taht kavgalarına sebep olması
– Kanların cihana hakim olma mefkûresini benimsemeleri
Soru 7: Göktürk Devleti tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.Bu durumun en önemli sonucu sizce nedir? (10 Puan)
Bu durum Türk adına milli ve siyasi bir kimlik kazandırmıştır

9.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1. yazılı soruları Karışık

Leave a Reply