9.Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
Daha Önce sizlere 9. Sınıf Tarih dersi ile alakalı 1. yazılı sorularını içeren makalemizi burada vermiştik. Bu gün ise artık dönemin son sınavı olan 1. dönem 2. yazılı sorusunu vereceğiz. Yazılı sorumuz tamamen yeni müfredata uygun olacak ve test sorularından oluşacaktır. Konu kapsamı olarak ise ilk iki Üniteyi içerisine alacaktır. Tarih Dersi yıllık planlarından kontrol edebilirsiniz.
Tarih Öğretmeni arkadaşlarımız isterlerse yazılı sorumuzu aynen kullanabiliceği gibi isteklerine göre 9. Sınıf Tarih Konu tarama Testleri makalemizden yeni sorular seçerek duruma göre güncelleme yapabilirler. Tabiki sadece burada ki yazılı soruları ile iktifa etmemenizi salık veririz (Öğütleriz, tavsiye ederiz). Zira daha değişik sorularla karşılaşmanız için başka yazılı soru örneklerine göz atmalı ve 9. Sınıf tarih dersi Ders Notlarını incelemelisiniz. Başarılar dileriz.

SPONSOR REKLAMLAR

1. Ömer Hayyam tarafından söylenen, “Tarih kâinatın vicdanıdır.” sözleri tarih yazımında aşağıdaki özelliklerden hangisinin gözetilmesi gerektiğini gösterir?
A) Yer ve zaman belirtmek
B) Sebep – sonuç ilişkisi kurmak
C) Objektif olmak
D) Kronolojik sıraya dikkat etmek
E) Olayın geçtiği dönemin koşullarını göz önünde bulundurmak

2. Tarihin tanımı üzerine farklı yorumlar yapılmıştır. Yorumlardaki bu farklılığa rağmen tarihçilerin üzerinde durduğu noktalar genelde aynıdır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihin tanımı yapılırken üzerinde durulan noktalardan biri değildir?
A) Geçmişle ilgili olduğu
B) Merkezinde insanın yer aldığı
C) Belgelere dayandığı
D) Nedenselliğe muhtaç olduğu
E) Farklı bakış açılarına dayandığı

SPONSOR REKLAMLAR

3. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen Özge, Orta Asya’da bulunan Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanmalıdır ?
A) Arkeoloji
B) Diplomasi
C) Epigrafi
D) Kronoloji
E) Nümizmatik

4. Geçmişteki insan faaliyetlerini, neden- sonuç ilişkisi içerisinde yer göstererek ve belgelerden yararlanarak araştıran bilim dalına tarih denir. Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir?
A) Kaynaklardan faydalandığı
B) Nedenselliğe sahip olduğu
C) Kronolojiye yer verdiği
D) Eski devirleri aydınlattığı
E) Olayların geçtiği mekânı belirttiği

5. Tarihî olay ve olgular düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi olayın  özelliklerinden  biri değildir?
A) Biricik ve özgündür.
B) Yer ve zaman bildirir.
C) Kısa süreli gelişmelerdir.
D) Başlangıç ve bitiş zamanı bellidir.
E) Tarihî süreçte tekrar edebilir.

6. Türkler, tarih boyunca geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş bu nedenle de
farklı kültürlerle etkileşime girmiştir.
Bu durum Türklerin kullandığı takvimlere de yansımıştır.
Buna göre;
I. İslam Medeniyeti,
II. İran Medeniyeti,
III. Roma Medeniyeti
Türklerin kullandığı takvimler dikkate alındığında yukarıdaki medeniyetlerin  hangisinden etkilendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Tarih biliminin yöntemi diğer bilimlerden farklılık gösterir.
B) Tarih biliminde kaynaklara ulaşmak önemlidir.
C) Tarih bilimi diğer bilim dallarından yardım alır.
D) Deney ve gözlem tarih biliminin yöntemlerindendir.
E) İnsanların faaliyetleri tarihin konusudur.

SPONSOR REKLAMLAR

8. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’nın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A) Kaynaklardan elde ettiği bilgileri birbiri ile karşılaştırma
B) Başka bilim dallarından yararlanma
C) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma
D) Objektif bir tutum sergileme
E) Tarihsel olayları gözlemleme

9. I. Arkeoloji
II. Filoloji
III. Diplomatik
Yukarıda verilenlerden hangileri, Tarih Öncesi Dönemlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E)I, II ve III.

10-İlk Çağ’da bölgeler arasında ticari faaliyetlerin artmış olması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
A) Kültürler arası etkileşime
B) Kapalı ekonomilerin gelişmesine
C) Alışveriş hukukunun gelişmesine
D) Üretimin artmasına
E) Ticari gelirlerin çoğalmasına

11-YAVUZ SELİM, hazırladığı proje ödevi sonrasında:
“Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzı, tabiata karşı verdiği mücadelesi, sosyal ilişkileri ve inançlarını öğrenebilmek için insanın bıraktığı izler göz önünde bulundurulur.” değerlendirmesini yapmıştır.
Selin’in bu değerlendirmesine göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen dönemi niteleyen bir buluntu olamaz?
A) Ok ve yay
B) Taş balta
C) Buğday fosili
D) Kil tablet
E) Öğütme taşı

12. İlk Çağ’da Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaşmasında;
I. uluslararası ticaret,
II. göçler,
III. Büyük İskender’in Asya seferi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

SPONSOR REKLAMLAR

13. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir?
A) Hititler
B) Frigler
C) Urartular
D) Lidyalılar
E) Akadlar

14.• Urartular tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır.
• Mısır’da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır’ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamıştır.
Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşlarında belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coğrafya
B) Irk
C) Din
D) Kültür
E) İhtiyaçlar

15. Aşağıdakilerden hangisi “kollektif ceza” kavramını açıklayan bir ifadedir?
A) Kadın ve erkeğe aynı cezanın verilmesi
B) Suçu işleyenin yakınlarının da cezalandırılması
C) Köle ile efendisinin farklı cezalara çarptırılması
D) Ölümle cezalandırma anlayışı
E) Bazı suçlarda kısas cezasının uygulanması

16. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde  bulunmamıştır?
A) Fenikeliler
B) Asurlular
C) Frigler
D) İyonlar
E) Yunanlar

17. İstediği hayat şartlarına ulaşmak isteyen insanoğlu geçmişten günümüze yeni yerler bulmak amacıyla göç etmiştir. İklimdeki değişikliklere bağlı geçim sıkıntısının yaşanmaya başlanması, politik değişiklikler, inanç gruplarının baskı altına alınması gibi gelişmeler
insanların yeni yerler aramasında etkili olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ toplumlarında görülen göç hareketlerinin nedenleri arasında gösterilemez?
A) Sosyal
B) Dinî
C) Siyasi
D) Ticari
E) Coğrafi

SPONSOR REKLAMLAR

18. Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış , bu tarlaları
ayırmak için Mısır’da  …………… ilmi gelişmiştir. Ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamış böylelikle insan vücudunu tanımışlar, tıp ve …………… bilimlerinde
gelişmişlerdir.
Metindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğrudur?
I            II
A) Matematik Biyoloji
B) Geometri Astronomi
C) Geometri Fizik
D) Matematik Kimya
E) Geometri Eczacılık

19. Toplumların ekonomik uğraşlarında coğrafyanın önemli bir belirleyici olmasında;
I. Urartuların hayvancılık ve madencilikle uğraşması,
II. Fenikelilerin deniz ticaretinde ilerlemesi,
III. Atina ve Sparta’nın tarım alanında gelişmesi durumlarından hangileri örnek olarak
gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

20. İlk Çağlarda Persler kurmuş oldukları satraplık adındaki eyalet sistemi ile çok geniş toprakları yönetmişler ve kendinden sonraki devletleri de etkilemişlerdir.
Buna göre;
I. İskender,
II. Roma,
III. Akad
imparatorluklarından hangileri Perslerin yönetimlerinden etkilenmişlerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

1-C 2.E 3.C 4.C 5.E 6.E 7.D 8-E 9-A 10-B 11.D 12.E 13.E 14.A 15.B 16.C 17.D 18.E 19.C 20.C

3 Comments

Leave a Reply