9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Makedonya Kralı Büyük İskender’in Asya seferinden sonra batı ve doğu kültürlerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) HelenizmB) Reform C) Feodalizm D) Skolâstik E) Rönesans

Aşağıda ise Youtube’a eklediğimiz videoları görebilirsiniz. Bu videoda  sorularını çözebilirsiniz.

2. Patrici ve Plepler arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve günümüz Avrupa Hukuku’nun temelini oluşturan “12 Levha Kanunları” aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından yapılmıştır?
A) Sümer B) Yunan C) Pers D) Mısır E) Roma

3. Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pusula B) Para C) Yazı D) Takvim E) Kâğıt

4. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, objektifbir tarih yazıcılığı anlayışının bir göstergesidir?
A) Yıllıkların Sümer çivi yazısı ile yazılması
B) Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılmaları
C) Kralların,zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları
D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi
E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olmaları

5. Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini yapıların bulunduğu yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çayönü
B) Alişar
C) Yarımburgaz
D) Göbeklitepe
E) Çatalhöyük

6. I. Asurluların kara koloniciliği yapmaları
II. Lidyalıların Kral Yolu’nu oluşturmaları
III. Yunanlıların ve Fenikelilerin deniz koloniciliğiyle uğraşmaları
İlgili uygarlıkların aşağıdaki etkinliklerinden hangisiyle uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Ticaret B) Sanat C) Tarım D) Bilim E) Hukuk

7. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Uygarlığı’na ait özelliklerden biri değildir?
A) Kuzey Afrika’da Nil nehri havzasında kurulmuştur.
B) Harf yazısını kullanarak tarihin ilk alfabesini yapmışlardır.
C) Mısırlılar hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıkları için cesetlerini mumyalamışlardır.
D) Firavunlar için piramit denilen mezarlar yapmışlardır.
E) Etrafı çöllerle çevrili olduğu için istilaya fazla uğramamış, diğer uygarlıklardan etkilenmeden özgün bir uygarlık olarak gelişmiştir.

8. İlahi kökenli “hukuk kuralları” ilk kez aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde görülmüştür?
A) Hititler B) Sümerler C) Babiller D) İbraniler E) İyonlar

9. *Orta Çağ Avrupası’nın yönetim sistemidir.
*Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra oluşmuştur.
*Oluşumundaki sebep Kavimler Göçüdür.
Yukarı bilgileri verilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Feodalizm
B)Polis
C)Site
D)İmparatorluk
E)Monarşi

10. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da kolonicilikte gelişen medeniyetlerden değildir?
A) Fenikeliler B) İyonlar C) Yunanlılar D) Asurlular E) Urartular

11.Günümüz Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihi olarak MÖ 209’da ilk düzenli ordunun kuruluşunun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Türklerin, en eski ordu teşkilatına sahip olduğunun
B) Türk tarihinin süreklilik gösterdiğinin
C) Dünyaya örnek teşkil edildiğinin
D) Sosyal kültürün yaşatılmaya çalışıldığının
E) Orta Asya’ya sahip çıkıldığının

12.Hindistan’da babadan oğula geçen bir mesleki yapı ile halkı sosyal sınıflara ayırıp, eşitliği ve millet olma bilincini engelleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Racalık B) Veda C) Kast D) Brahmanizm E) Feodalite

13.Çin’den Avrupa’ya dek uzanan İpek Yolu’nu ele geçiren devletler büyük ekonomik güce sahip oluyor ve diğer devletleri egemenlikleri altına almaları kolaylaşıyordu.
Bu durumun Orta Asya’da aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söyleyebilir?
A) Çin ile iyi ilişkiler kurulmasına
B) Avrupa ile Çin arasında aracılık yapılmasına
C) İpek Yolu’na alternatif yollar üretilmesine
D) İpek Yolu hâkimiyeti için mücadele edilmesine
E) Çin ile akrabalık bağı kurulmasına

14.Eski Türk-İslam devletlerinde genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkânların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelen ticari mekan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liman B) Arasta C) Kapan D) Ribat E) Kervansaray

15.İnsan eliyle yapılmış bir yol olmayıp doğanın ve iklimin hazırladığı vadi ve vahalardan oluşmaktadır.
• İlk ve Orta Çağlarda Çin ve Orta Doğu ile Batı ülkeleri arasındaki transit kara ticaretinde kullanılan en işlek ticaret yoludur. Verilen özellikler aşağıdaki ticaret yollarından hangisine aittir?
A) Kral Yolu B) İpek Yolu C) Kürk Yolu D) Baharat Yolu E) Kehribar Yolu

16.Kavimler Göçü sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış,
Avrupa’da bugünkü milletler sistemi oluşmaya başlamıştır.
Ayrıca Balkanlarda Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Buna göre Kavimler Göçü’nün sonuçları ile ilgili;
I. Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiştir.
II. Kilisenin Avrupa’daki etkinliği azalmıştır.
III. Avrupa’da Türk devleti kurulmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III

18.Kök Türk Devleti döneminde İpek Yolu’na hâkim olmak için ilk önce Sasanilerle iş birliği yapılarak Akhun Devleti’ne son verilmiş daha sonra Bizans ile ittifaka girilerek Sasanilerle mücadele edilmiştir.
Bu bilgilere göre;
I. Diplomatik faaliyetlerde bulunulmuştur.
II. Ticarete önem verilmiştir.
III. Yerleşik yaşama geçilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III

19.Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ortaya çıkıp Orta Çağ Avrupa’sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dinî sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkantilizm
B) Feodalizm
C) Meşrutiyet
D) Makyevelizm
E) Faşizm

20.1347-1351 yılları arasında Avrupa nüfusunun neredeyse yarısının ölümüne sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veba Salgını
B) Otuz Yıl Savaşları
C) Yüz Yıl Savaşları
D) Doğal Afet
E) İç İsyanlar

21.Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır. Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Feodalite B) Kavimler Göçü C) Haçlı Seferleri D) Reform E) Kadeş Antlaşması

• Kasaba ve şehirlerde otururlardı.
• Ticaret ve sanayi ile uğraşırlardı.
• Senyörlere para vererek onların himayesinde yaşarlardı.
22.Verilen bilgilerde Orta Çağ Avrupa’sının hangi sosyal sınıfından bahsedilmiştir?
A) Burjuvalar B) Asiller C) Rahipler D) Serf E) Serbest Köylüler

23.Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da;
• Avrupa’nın bugünkü temellerinin atılması,
• Feodalite rejiminin ortaya çıkması,
• Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması
meydana gelen bu gelişmelerin Avrupa’da hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir?
A) Askerî B) Hukuki C) Siyasi D) Kültürel E) Dinî

24.I. Tapates adı verilen halı ve kilimler,
II.Kibele heykeli,
III.Anal adı verilen yıllıklar
Yukarıda verilen tarihî kaynaklardan hangileri Friglere ait değidir?
A)Yalnız I. B)Yalnız II. C)Yalnız III. D) I ve II. E)I, II ve III

25.Güneşin doğduğu yer manasına gelen Anadolu’da İlk Çağlardan itibaren birçok uygarlık kurulmuştur. Anadolu’da tarih boyunca fazla sayıda uygarlığın kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması
B) Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir konumda olması
C) İklimin yaşam koşullarına uygun olması
D) Toprakların tarıma elverişli olması
E) Tunç Devrini yaşarken tarihi devirlere geçilmesi

26.Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mısır uygarlığına ait değildir?
A) Piramit B) Ziggurat C) Firavun D) Hiyeroglif E)Tanrı kral

27.İlk Çağ’da uygarlıkların tarım, hayvancılık, ticaret ve denizcilik gibi birbirinden farklı ekonomik faaliyetlerle uğraşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi büyüktür?
A) Kültürel Yapı B) Coğrafi Konum C) Mali Durum D) Dinî Yapı E) Hukuki Durum

28.İlk Çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hititler, Anal denilen yıllıklar oluşturmuşlardır.
B) Mısırlılar, piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır.
C) Frigler, tapates denilen halı ve kilimleri dokumuşlardır.
D) İbraniler, tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir.
E) Yunanlılar, tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.

● Ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir.
● Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi oluşturmuşlardır.
● Tarihte ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır.
29.Bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elam B) Babil C) Sümer D) Akad E) Asur

30.Dicle ile Fırat Nehirleri arasında kalan Mezopotamya göç yolları üzerinde bulunan, verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Yerleşme ile ilgili hareketliliklerin bölgede görülmesine
B) Tanrı Kral anlayışının oluşmasına
C) Laik hukuk kurallarının ortaya çıkmasına
D) Güçlü imparatorlukların kurulmasına
E) Kalıcı mimari eserlerin yapılmasına

Leave a Reply