9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Test

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Test

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları ile alakalı olarak aşağıya eklediğimiz dosyamız indirebilir olarak hazırlanmıştır. Normal şartlarda 20-25 soru sorulurken biz sizlere daha fazla örnekle karşılaşmanız açısından 40 soruluk bir yazılı sorusu hazırladık. Örnek sorularımızı Çözerek yazılı sınava hazırlanabilirsiniz. Böylelikle Tarih Öğretmenleriniz tarafından hazırlanan her türlü soruya karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Şimdi En sonuna Cevaplarını eklediğimiz yazılı sorusu örneğimizi dikkatlice ve tekrarlar yaparak çözmenizi tavsiye ediyor derslerinizde başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Test

1. Başlangıcı ve bitişi belli olan gelişmelere olay, başlangıcı ve sonu belli olmayan genel ve soyut gelişmelere olgu denir. Tarihî olay ve olgu arasındaki farklar şunlardır; tarihî olay biriciktir, özgündür, tekrarlanamaz ancak tarihî olgu ise geneldir ve tekrar edebilir.
Aşağıdakilerden hangisi olgudur?
A) Malazgirt Savaşı
B) Karabük Demir Çelik Fabrikasının açılması
C) Rodos’un fethi
D) Sanayileşme
E) İstanbul’un fethi

2. Aşağıdakilerden hangisi tarihi bilgilerin değişebilirliği için yanlış bir ifadedir?
A) Arkeolojik kazılar tarihi bilgilerde değişikliğe yol açabilir
B) Elde edilen yeni belgeler tarihi bilgilerde değişikliğe yol açabilir
C) Her yeni tarihi belge tarihi bilgide değişikliğe yol açar
D) Tarihi bilgi değişiklikleri çok fazla olmaz
E) Tarihi bilgilerin değişebilirliği, tarih biliminin dinamikliğini göstermektedir.

3. Bu tarih yazıcılığı kullanılarak kaleme alınan eserler, özellikle olayların sebeplerini araştırarak olayları açıklamaya çalışmıştır. Bu tarih yazıcılığının en önemli yöntemi, tarihe ait malzemeyi eleştiriye tabi tutmasıdır.
Yukarıda bahsedilen tarih yazıcılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araştırıcı tarih yazıcılığı
B) Hikayeci tarih yazıcılığı
C) Öğretici Tarih Yazıcılığı
D) Sosyal Tarih Yazıcılığı
E) Osmanlı Tarih Yazıcılığı

4. Tarihî bilgiye kaynaklı eden malzemelere kaynak denir. Olayın geçtiği döneme ait kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para, belge ve buluntulara aşağıdakilerden hangi ad verilmiştir?
A) Birinci elden kaynak
B) İkinci el kaynaklar
C) Yazılı kaynak
D) Sözlü kaynak
E) Sesli kaynak

5. Takvim bilimidir. Tarihi olayların oluş sırasını verir.
Yukarıda özelliği açıklanan tarihe yardımcı bilimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkeoloji
B) Kronoloji
C) Antropoloji
D) Etnografya
E) Sosyoloji

6. Aşağıdakilerden hangisi Hicri takvimin özelliklerini arasında yer almaz?
A) Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir.
B) Bu takvimde Hz. Muhammed’in hicret ettiği yıl (622), başlangıç kabul edilmiştir.
C) Hz. Ömer Dönemi’nde oluşturulan bu takvim, ay yılını esas almıştır.
D) Bu takvime göre bir yıl 354 gün 8 saat 48 dakikadır.
E) 1924’ten itibaren yerini Miladi takvime bırakmıştır

7. Aşağıdakilerden hangisi yazının icadından önceki dönemde insanın hayat tarzı şekillerinden biri değildir?
A) Yeni taş çağına kadar avcılık ve besin toplayıcılığı ağırlıklıdır
B) Yeni taş (cilalı) çağından sonra yerleşik hayat ve üretim vardır
C) Tarıma geçişle birlikte keçi, koyun, sığır, domuz, at ve köpek gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir
D) Günümüzdeki köy yaşamına benzer yaşam biçimleri oluşturulmuştur.
E) Konar-göçer yaşam tarzı, avcılık-toplayıcılık faaliyetleri sona ermiştir

8. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yerleşik yaşama ve medeniyete ait en eski yerleşim merkezidir?
A) Göbeklitepe
B) Çatalhöyük
C) Çayönü
D) Alacahöyük
E) Alişar

9. Aşağıdaki ilkçağ medeniyetlerin hangisi kolonicilik faaliyetleri yapmamıştır?
A) Fenike
B) İyon
C) Hitit
D) Yunan
E) Asur

10. Ticaret sayesinde doğu kültürünü batıya taşıyan ve 22 harften oluşan ilk alfabeyi oluşturan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fenike
B) İyon
C) Babil
D) Yunan
E) Asur

11. Fenikelilerin Ön Asya medeniyetini batıya taşımaları hangi özellikleri ile ilgilidir?
A) Akdeniz’de deniz ticaretiyle uğraşmaları
B) 22 Harften oluşan bir alfabe oluşturmaları
C) Kuzey Afrika’da Kartaca adlı koloniyi kurmaları
D) Lübnan bölgesinde şehir devletleri kurmaları
E) Deniz ticaretinde ileri gitmeleri

12.
I. Polis adıyla şehir devletleri biçiminde teşkilatlanmaları
II. Özgür bir düşünce ortamının olması
III. Deniz ticaretiyle uğraşmalarından dolayı ekonomik durumlarının iyi olması.
IV. Başka bölgelerde koloniler kurmaları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İyonlarda bilimin gelişmesinde etkili olmuştur?
A) I, II, III, IV
B) II
C) II, III
D) III,IV
E) II, III, IV

13. Bir Mezopotamya uygarlığı olan ve Anadolu’ya yazıyı getiren ve böylece Anadolu’da tarihi devirler başlamışına yol açan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Babil
B) Akad
C) Asur
D) Elam
E) Sümer

14. Aşağıdaki hangi ilkçağ uygarlıkları yazı ve alfabeyi bulan uygarlıklardır?
A) Mısır-Sümer
B) Sümer-Fenike
C) Fenike- İyon
D) Yunan-Sümer
E) Roma- Yunan

15.
-Çeşitli milletleri, ırkları, kültürleri bir arada toplamaları
-Geniş toprak parçalarına hakim olmaları
Yukarıdaki özellikler hangi devlet şeklini anlatmaktadır?
A) İmparatorluk
B) Krallık
C) Şehir Devleti
D) Teokratik Devlet
E) Federal Devlet

16. İlkçağ uygarlıklarında gücün meşruiyet kaynağı ilahi idi. Aşağıdakilerden hangisi bu ilahi kaynağı dışında bir açıklamadır?
A) Birçok uygarlıkta kralların hakimiyeti tanrı adına kullanmaları
B) Birçok uygarlıkta kralların aynı zamanda baş rahip görevini üstlenmeleri
C) Mısır’da olduğu gibi kralların kendilerini tanrı-kral olarak görmeleri
D) Türklerde olduğu gibi siyasi hakimiyetin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılması
E) Birçok uygarlıkta kralın yetkilerinin geniş olması

17. Hangi devletlerde hangi siyasi Organizasyon Türleri vardı?
I. Sümerlerde site, İyon ve Yunanlılarda polis olarak bilinen şehir devletleri ortaya çıktı.
II. Babil Devleti merkezi bir krallıktı.
III. İyonlarda, aristokratlara veya halka karşı zaman zaman güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişiler olmuştur. Bu kişilere tiran bunların yönetimine de tiranlık denmiştir.
IV. Mezopotamya medeniyeti olan Akad ve Asurlular imparatorluk görünümündeydi.
V. Yunanistan’da krallık dışında aristokratik yönetim vardı.
VI. Urartularda kralın yanında Pankuş adında bir meclis vardı.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I, II, III, IV,
B) I, II, IV, V
C) I, III, V
D) IV, V, VI
E) III, VI

18. Medeniyetlerin ekonomik yaşamlarında coğrafyanın belirleyici olduğu söyleyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini delil olarak gösteremez?
A) Mısır’da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması
B) Mısır’ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamıştır.
C) Urartular, tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır.
D) Fenikelilerin deniz ticaretiyle uğraşmaları
E) Hititlerin deniz ticaretiyle uğraşmaları

19. Mısır’da tıbbın gelişmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ölümden sonraki yaşama inanmaları
B) Ölülerini mumyalamaları
C) Mumyalama ile insan vücudunu tanımaları
D) Eczacılıktan da yararlanmaları
E) Papirüs adlı kağıdı kullanmaları

20. Kadeş Savaşı ve Antlaşmasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kadeş Antlaşması ile tarihi dönemler başlamıştır
B) Mısır ve Hitit devleti arasında yapılmıştır
C) Savaşın gerçek nedeni iki büyük devletin ekonomik menfaatlerinin Kuzey Suriye toprakları üzerinde çatışmasıydı.
D) Kadeş Barış Antlaşması MÖ 1280’de imzalanmıştır
E) Kadeş Barış Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.

21. Fenikelilerin ticareti geliştirmek ve ülkelerindeki nüfusu azaltmak için uyguladıkları yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzey Afrika kıyılarında ve Batı Akdeniz’de koloniler kurmak
B) Mezopotamya ile ticareti geliştirmek
C) Anadolu kıyılarında koloniler kurmak
D) Karadeniz kıyılarında koloniler kurmak
E) Ege adalarını fethetmek

22. Aşağıdakilerden hangisi ilk yazılı kanunların hazırlandığı İlkçağ uygarlığıdır?
A) Sümerler
B) Babiller
C) Asurlular
D) Hititler
E) Yunanlılar

23. On İki Levha Kanunları aşağıdaki hangi uygarlık tarafından oluşturulmuştur?
A) İbraniler
B) Romalılar
C) Cengiz İmparatorluğu
D) Hititler
E) Yunanlılar

24. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarının özelliklerinden biri değildir?
A) Yazının icadıyla birlikte yazılı hâle gelen hukuk kurallarının ilk örnekleri Sümerlerde görülür.
B) Sümerlerden sonra Babil Kralı Hammurabi’nin yaptığı kanunlar önemli bir yere sahiptir.
C) Mezopotamya’da topraklar özel mülkiyetti.
D) Çömlekçi çarkı, MÖ 4.500’lerde Sümerler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
E) Ölümden sonraki hayata inandıkları için ölüleri mumyalamışlardır

25. Aşağıdakilerden hangisi Sümer hukukunun özellikleri arasında yer alır?
A) Tazminata dayalı bir hukuk istemidir
B) Kısasa dayalı idi, yani göze göz, dişe diş idi
C) Aile hukuku gelişmişti
D) Sınıfsal ayrılıkları önlemek için düzenlemeler yapılmıştır
E) Köleler yarım insan kabul edilmiştir

26. Aşağıdaki İlkçağ uygarlıklarından hangisi ticarette ön plana çıkan bir uygarlık değildir?
A) Lidyalılar
B) Asurlular
C) Fenikeliler
D) Soğdlar
E) Urartular

27. İlkçağ döneminde Yunanistan, Mısır ve Anadolu’yu etkilemiş göç hareketleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ege Göçleri
B) İç Asya Göçleri
C) Yahudi sürgünleri
D) Kavimler Göçü
E) Amurru Göçleri

28. Sasanilerin, gelirlerini artırmak için yaptığı faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Gelirlerini artırmak için üreticiyi destekleyen yasalar çıkarmışlardır
B) Ticaret ağını büyütmüştür.
C) Hint Okyanusu’nda, Orta Asya’da ticarete egemen olmuşlardır
D) Güney Rusya’da uluslararası ticarete egemen olmuşlardır
E) Kral yolunu yapmışlardır

29. Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğunda yönetim organizasyonu ile ilgili bir özellik değildir?
A) Satraplık idaresini geliştirerek eyalet sistemini uygulamıştır.
B) Roma ilkönce krallıkla, daha sonra cumhuriyetle yönetilmiştir.
C) Roma’da kraldan sonra etkin bir danışma kurulu olan senato oluşturulmuştur.
D) Cumhuriyet yönetiminin ortadan kaldırılmasıyla imparatorluk kurulmuştur.
E) Site adıyla şehir devletleri kurmuşlardır

30. İlk Çağ medeniyetlerinin oluşturdukları ordularının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İlk Çağ medeniyetlerinin orduları genel olarak piyadelerden oluşurdu
B) Süvari birlikleri vardı
C) Savaş arabalı askerlerde mevcuttu
D) Ordulara genelde krallar komuta ederdi
E) Büyük oranda onlu sistem kullanılmıştır

31. Konar-göçer toplulukların ekonomilerinin temeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayvancılık
B) Tarım
C) Ticaret
D) Zanaat
E) Madencilik

32. Türkler ölümden sonraki hayata inandıkları için, ölen kişinin eşyalarını birlikte gömerlerdi. Bu eşyalar sayesinde Türklerin hangi bölgeler yayıldığı tespit edilmiştir. Bu şekilde Türk kültür çevreleri oluşmuştur.
Yukarıda özellikleri bahsedilen Türk mezarlarına aşağıdakilerden hangi isim verilmiştir?
A) Koloni
B) Ziggurat
C) Kurgan
D) Höyük
E) Tümülüs

33. I. Koloni: Anayurt dışında özellikle ticari amaçlı kurulan yerleşim yeri
II. Ziggurat: Sümerler tarafından yapılan çok katlı tapınaklar
III. Höyük: Üzeri zamanla toprakla örtülmüş eski yerleşim yeri.
IV. Parşömen: Hellenistik Dönemde Bergama’da kullanılan deriden yapılmış kağıt.
V. Polis: Mezopotamya şehir devletlerine verilen isim.
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

34.
I. Firavun: İlkçağda Mısır hükümdarlarına verilen isim.
II. Hayvan Üslubu: İslamiyet’ten önce Türklerin sanat eserlerinde hayvan figürlerini kullanmaları
III. Pankuş: Sümerlerde meclis.
IV. Kut: İslamiyet’ten önce Türklerde hakimiyetin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılması
V. Töre: İslamiyet’ten önce Türklerde yazısız hukuk kuralları
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

35. Roma Hukuku, bugünkü Avrupa ülkelerinde uygulanan hukuk sisteminin temelini oluşturur.
Bu hukuk sisteminin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) On İki Levha Kanunları
B) Solon Kanunları
C) Drakon Kanunları
D) Klistenes Kanunları
E) Hammurabi Kanunları

36. Roma Hukuku, bugünkü Avrupa ülkelerinde uygulanan hukuk sisteminin temelini oluşturur. Bu hukuk sisteminin ilk basamağı “12 Levha Kanunları”dır. Patricilerin uygulamalarına karşı çıkan aşağıdaki hangi grubun ayaklanmaları ile bu kanunlar gündeme gelmiştir?
A) Burjuva
B) Serf
C) Plep
D) Şövalye
E) Parya

37. Orta Çağ Avrupası’nda siyasi yapıyı şekillendiren ve bu döneme damgasını vuran bu sisteme göre siyasi güç; krala ait olup kral, siyasi otoritesini mutlak sadakat koşuluyla ve kontrollü olarak derebeyleriyle paylaşmıştır.
Yukarıda özellikleri bahsedilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Feodalizm
B) Merkantilizm
C) Monarşı
D) Merkezi krallık
E) Kapitalizm

38. Savaş tarihini değiştirecek olan olay 1331’den sonra kullanılmaya başlanan savaş teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşli silahlar
B) Dayanıklı gemiler
C) Humbaralar
D) Havan topları
E) Tüfekler

39. MS 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun; Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiy e ayrılması, Avrupa’da büyük siyasi gelişmelere sebep olmuştur. Batı Roma İmparatorluğu’nun 476’da yıkılmasından sonra Avrupa’nın sosyo-ekonomik ve kurumsal yapısında büyük değişiklikler yaşanmıştır. Roma İmparatorluğu’nun eski gücünü kaybettiği ve özellikle de bireyleri korumakta yetersiz kaldığı bu dönemde, Avrupa’da feodal siyasi yapılar ortaya çıkmıştır.
Buna göre;
I. Roma imparatorluğu ikiye bölünmüştür
II. Batı Roma yıkılmıştır
III. Doğu Roma 476 yılında yıkılmıştır
IV. Batı Roma’nın yıkılması Avrupa’nın kurumsal yapısında değişikliklere yol açmıştır
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I, II, IV
B) II, III
C) III, IV
D) II, III, IV
E) I, II

40. İlk ekonomik organizasyonlar hangi sınıfın gücüne göre şekillenmiştir.
A) Asiller
B) Din adamları,
C) Hürler
D) Köleler
E) Paryalar
CEVAPLAR: DCAAB  EEACA AACBA  EBEEA  AABEA EAEEE  ACECA CAAAA

 

NOT: Dosyayı İNDİRMEK İÇİN TIKLA

4 Comments

Leave a Reply