9.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Karışık

9.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Karışık

SPONSOR REKLAMLAR

1. Aşağıdaki konuşma balonlarında hakkında bilgi verilen kişi kim olabilir? Yazınız. 

Makedonya uygarlığı-nın   kralıyım. Doğu ve Batı kültürlerini kaynaş-tırıp Hellenizmin ortaya çıkmasını sağladım.

SPONSOR REKLAMLAR

Ben kimim?

Sümer kralıyım. Tarihteki ilk yazılı kanunları hazırladım.  Ben kimim?

2. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız. (2×5=10 puan)
KARUM
SARDES

3. Aşağıdaki tabloda yönetim şekillerinden bazıları verilmiştir. Bunların özelliklerini yazınız. (2x 5= 10 puan)

OLİGARŞİ
TEOKRASİ

SPONSOR REKLAMLAR

4. Kabile Federsyonu ne demektir? Kadim dünyada Kabile Federasyonu ile yönetilen uygarlıklardan iki tane örnek veriniz. (10 puan

5. Orta Asya kavimlerinin kitleler halinde göç etmelerinin sebeplerini yazınız. ( 10 puan)

6. Kuşatıcı Olmayan (Dışlayıcı) İmparatorluk nedir? Kuşatıcı olmayan imparatorluklardan bir tanesini yazınız. ( 10 puan)

7. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. (2×5=10 puan)
o ( )Friglerin toprak-bereket tanrıçasıdır. 1. Kral Yolu
o ( )Soy(asabiyet) bağı ile yönetilen devletlerdir. 2. Kibele
o ( )Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. 3. Hattuşaş
o ( )Hitit medeniyetinin merkezi-başkentidir. 4. Laiklik
o ( )Anadolu’dan başlayıp doğuya doğru ilerleyen ticaret yoludur. 5. Kabile federasyonu

8. İnsanların yaşadıkları coğrafi alanların onların ekonomik faaliyetlerinde etkileri neler olabilir? Açıklayınız.

SPONSOR REKLAMLAR

9. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları çözünüz.

1-• Hitit kralları ülkeyi Fırtına Tanrısı adına yönetmiştir.
• Köktürk hakanları yönetme yetkisinin kendilerine Gök Tanrı tarafından verildiğini belirtmiştir.
• Mısır firavunları Güneş Tanrısı’nın oğlu olarak kabul edilmiştir.
Bu bilgilere göre devlet yöneticilerinin,
I. Teokrasi
II. Oligarşi
III. Demokrasi
anlayışlarından hangilerini kullandığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

2- Eski çağlarda devletler siyasi yapılanmalarında soy dayanışması olarak bilinen “asabiyet anlayışı”na yer vermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterile-mez?
A) İslamiyet Öncesi Dönem’de Türk hükümdarlarının ülkenin batı kanadının yönetimini yabgu unvanı taşıyan kardeşine bırakması
B) Hititlerde, genellikle kralla akrabalık bağı olanların oluşturduğu Pankuş Meclisi’nin krala yönetimde yardımcı olması
C) Yeni Krallık Dönemi’nde Mısır’da ordu komutanlı-ğına firavunun oğlunun getirilmesi
D) Lidyalılarda eyalet yönetiminin genellikle veliahtlara bırakılması
E) Eski Yunan’da halkı temsil eden meclislerin ülke yönetimini gerçekleştirilmesi

3- “Memlekette hırsızlıkları kaldırmak ve zayıfı kuvvetliye ezdirmemek için bu kanunları taş bir sütuna yazdırıp herkesin görmesi için Mardak tapınağına diktirdim. Hakkı yenmiş ve şikayeti olan kimse adaletin kralı olan benim diktirdiğim yazılı stel üzerindeki bu kanunnamemi okusun da ona göre hakkını arasın, kalbi ferahlasın.”

Babil kralı Hammurabi’nin bir stel üzerine yazdırdığı yukarıdaki sözler değerlendirildiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

SPONSOR REKLAMLAR

A) Hammurabi adil bir yönetici olmaya önem vermiştir.
B) Mazlumlar haklarını aramaya teşvik edilmiştir.
C) Hammurabi kendisini adaletin temsilcisi olarak görmüştür.
D) Hammurabi kanunları ile soylu sınıfı ortadan kaldırmıştır.
E) Zayıf ve güçsüz olanlar hammurabi’nin kanunları ile koruma altına alınmıştır.

4- Eski Yunan’da ülkede siyasi ve ekonomik çalkantıların arttığı dönemde ………………………… adı verilen kişiler yönetime el koyarlardı. Bu kişiler sorunların aşılmasından sonra tekrar yönetimi meclise devrederlerdi.
Yukarıda bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Tiran B) Pankuş C) Ensi
D) Satrap E) Patesi

NOT: Her sorunun doğru cevabının değeri karşısına yazılmıştır. Sınav süreniz bir ders saatidir. Başarılar.
TARİH ZÜMRESİ
…………………………..

Leave a Reply