9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2.Yazılı Soruları Karışık- Test

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2.Yazılı Soruları Karışık- Test

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2.Yazılı Soruları ile ilgili bir diğer yazılı Sorusu paylaşımımız da aşağıdaki soruları inceleyebilirsiniz. Bunlar gerçek yazılı sorularından derlenmiştir. Genel olarak konular taranmış ve soru dağılımına dikkat edilmiştir. 1. Dönem 2. yazılı soruları genel olarak Çoktan seçmeli sorulardan oluşsa da bazı Tarih Öğretmeni arkadaşlarımız bu tür sorular sora bilmektedirler. Bu sebeple her türlü ihtimali göz önünde bulundurmalı ve çalışmalarınızı öne göre yapmalısınız.

SPONSOR REKLAMLAR

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)
( )Tarihi çağlar yazının icadı ile başlamıştır.
( )Başlangıcı Hz. İsa’nın doğumundan bir hafta sonra olan takvim Miladi Takvimdir.
( )Moğollar ve Türkler ordularında atlı okçular kullanmışlardır.
( )Cengiz yasaları millet egemenliği esas alınarak hazırlanmıştır
( )Orta Çağda Roma’da sınıflar arasında eşitsizlik vardır.
B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz.(5×4=20)
Lidyalılar Elamlar İyonlar Mısır Hititler Frigler Babiller Asurlar Urartular Sümerliler
1) Parayı bulan uygarlıktır …………………………………………………
2- İlk yazılı kanunları yapan uygarlıktır …………………………………….
3- Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşayan uygarlıktır …………………………………………
4- Hiyeroglif yazıyı geliştiren uygarlıktır ………………………………………………………..
5- Anal adı verilen yıllıkları hazırlayan uygarlıktır ………………………………………………

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)
(Çayönü Höyüğü – Asur -Göçebe- Coğrafya -İmparatorluk )
1) Çeşitli devletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi
2 )Sümerlilerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getiren uygarlık İmparatorluk
3) Yazının icadından önce insanların yaşam tarzı
4) İlk tarımsal faaliyetin yapıldığı yer
5) İnsan ve doğanın karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalı

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız.(8×5=40)
1-Tarih, insan topluluklarının geçmişteki tüm faaliyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak ve objektif olarak inceleyen sosyal bir bilimdir.
Bu tanıma dayanarak, tarih bilimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Geçmişi belgelere dayanarak açıklar.
B) Olayları tarafsız olarak inceleyen bir bilimdir.
C) Geçmişte meydana gelen olaylar arasındaki ki etkileşimi inceler.
D) İnsan davranışlarındaki değişimleri inceler.
E)Toplumların kültür ve uygarlıklarını inceler

SPONSOR REKLAMLAR

2. İstanbul çeşmeleri ile ilgili araştırma yapan bir tarihçi; bazı çeşmelerin toprak altında kaldığını, bazı çeşmelerin kitabelerinin okunamaz olduğunu, bazılarının da yanlarından eski paraların çıktığını görmüştür. Buna göre, bu tarihçi araştırmasında aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden yararlanmamıştır?
A) Epigrafya
B) Arkeoloji
C) Paleografya
D) Nümizmatik
E) Antropoloji

3- Tarihi süreç içinde, kısa zaman diliminde meydana gelen gelişmelere “olay”, uzun süreli olarak ortaya çıkan gelişmelere “olgu” denir.
Bu tanımlara dayanarak,
I. Anadolu’nun Türkleşmesi,
II. Başkomutanlık Meydan Savaşı,
III. Ortadoğu’da demokrasinin yayılması gelişmelerinden hangileri olguya örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

4. MÖ. 3200’de Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla birlikte başlayan döneme “Tarihi Devirler” denir. Bundan önceki dönemse “Tarih Öncesi Devirler” olarak adlandırılır.
Buna göre tarihin, tarih öncesi ve tarihi devirler olarak ikiye ayrılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Ateşin bulunması
B) Yazının bulunması
C) Şehir devletlerinin kurulması
D) Maden işlemeciliğinin başlaması
E) Toplumları etkileyen evrensel olaylar

5-Tarih Bilim’inde araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için olaylar zamana, mekana ve konusuna göre sınıflandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde mekâna göre sınıflandırma yapılmamıştır?
A) Türkiye Tarihi
B)Orta Asya Tarihi
C)Ortaçağ Tarihi
D)Mezopotamya Tarihi
E)Avrupa Tarihi

6- Frigyalılarla ilgili,
I. taşları ve kayaları ustaca işlemeleri,
II. öküz kesme ve saban kırmanın cezasının ölüm olması,
III. keçi kılından dokunan ve “tapates” adı verilen halı ve kilimlerin önemli gelir kaynağı olması durumlarından hangileri başlıca geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

7-Tarih Bilim’inin deney ve gözlem metodunu kullanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçmişte yaşanmış olayların tekrarlanamaması
B)Olaylar arasında neden – sonuç ilişkisinin bulunması
C)Toplumların sosyo – ekonomik yapılarına değinmesi
D) Olayların belirli bir yerinin olması
E)Olaylara tarafsız bir şekilde yaklaşılamaması

8. Tarihin ilk yazılı antlaşmasını yapan Hititler bu antlaşmayı hangi devletle imzalamışlardır?
A) Mısır
B) Asur
C) Elam
D) Akad
E) Fenike


CEVAPLAR
Doğru – Yanlış: DDDYY
Boşluk- Doldurma: Lidya – Sümer – İyon- Fenike Hitit
Eşleştirme:
1) Çeşitli devletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi   İmparatorluk
2 )Sümerlilerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getiren uygarlık Asur 
3) Yazının icadından önce insanların yaşam tarzı Göçebe
4) İlk tarımsal faaliyetin yapıldığı yer Çayönü Höyüğü
5) İnsan ve doğanın karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalı Coğrafya
Çoktan Seçmeli:
1-D
2-E
3-D
4-B
5-C
6-E
7-A
8-A

NOT: Dosyayı İndirmek İçin TIKLA 

SPONSOR REKLAMLAR

Leave a Reply