9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik Cevaplı

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik Cevaplı
1.
Fernand Braudel, “Tarih, çevremizi saran ve bizi meşgul eden bugünün kaygı, sıkıntı ve sorunları adına geçmiş zamanın sorgulamasından başka bir şey değildir.” diyerek tanımladığı görüşünü yorumlayınız.
2. A) Tarih öğrenmenin yararları nelerdir?
B) Araştırmacı tarih anlayışı ne zaman ortaya çıkmıştır? Bu tarih çeşidinin özellikleri hakkında bilgi veriniz.
C) Tarihi olayların özellikleri nelerdir?
3. Bir tarih araştırmacısı olsaydınız bir olay ile ilgili araştırma yöntemleriniz nasıl olurdu?
4. Birinci elden kaynaklar hakkında bilgi vererek bu kaynaklar ile ilgili örnekler veriniz.
5-Yukarıdaki Osmanlı Devleti parası ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir tarihçi hangi yardımcı bilimlerden yararlanabilir?
6. Aşağıdaki kavramların tanımlarını yazınız.
Epigrafi:
Filoloji:
Arkeoloji:
Paleografya:
Diplomatik:
Etnografya:
Olgu:
Anakronizm:
7. Aşağıdaki tarih yöntemlerinde kullanılan kavramları açıklayınız.
Tarama:
Tasnif:
Tahlil:
Tenkit:
Terkip:
8. Aşağıdaki tarihlerin yüzyıl olarak karşılıklarını yazınız.
1350:
1517:
1699:
1854:
MÖ 300:
MÖ 1200:
MÖ 2017:
9. A) Takvimin tanımını yaparak dünyadaki takvim türleri hakkında bilgi veriniz.
B) Türklerin kullandığı takvimleri sırasıyla yazınız.
C) Türklerin kullandığı takvimlerden Celali takvim hakkında bilgi veriniz.
10. Olay(vaka) ve olgu(vakıa) ne demektir? Olay ve olgu arasındaki farklar nelerdir?

SPONSOR REKLAMLAR

CEVAPLAR
1. Tarih:
• Günümüz sorunlarını anlama ve çözme adına geçmişin araştırılması
• İnsanların geçmişlerini araştırarak, sorgulayarak çevresindeki problemleri kaygıları, sıkıntıları gidermeye çalışması


2. A- • Birlik ve beraberliği kuvvetlendirir.
• Geçmişteki olaylardan ve hatalardan ders alınmasını sağlar.
• Vatan, millet, toprak ve yurt gibi kavramları öğretir. Ayrıca bu kavramlar için ödenen bedelleri ve fedakârlıkları kavratır.
• Geçmiş ve gelecek arasında köprü aracılığını sağlar.
B-• 19. yüzyıldan beri kullanılan tarih çeşididir. Araştırmacı tarih olayların nedenlerini, gelişimlerini ve sonuçlarını sorulara cevap verecek şekilde anlatır. Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar, diğer tarih yazıcılığına göre daha objektif bir özellik gösterir.
C-• Geçmişte yaşamış insanların faaliyetlerini inceler.
• Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi vardır.
• Tarihi olaylar tekrar etmez.
• Tarihi olaylarda deney ve gözlem yapılamaz
• Olaylar, günümüz değerleriyle ele alınmaz.
• Olaylarda yer ve zaman belirtilir.

SPONSOR REKLAMLAR

3. Bir olayla ilgili;
• Kaynak araması yapılır.
• Toplanan kaynaklar tasnif edilir.
• Elde edilen ve toplanan kaynaklar incelenir.
• Kaynakların ve belgelerin konuları tenkit sürecinden geçirilir.


4. • Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır.
Para, kitabe ve buluntular gibi


5. • Para bilimi olan nümizmatik bilim dalından yararlanılır. Ayrıca paranın üzerindeki yazılarla ilgili bilgilere ulaşmak için paleografya bilim dalından ve paranın üzerindeki tarihi öğrenmek için kronoloji bilim dalından yararlanılır.


6. • Epigrafi: Kitabeler bilimi.
• Filoloji: Dil bilimi.
• Arkeoloji: Kazı bilimi.
• Paleografya: Yazı bilimi, eski yazıları inceler.
• Diplomatik: Belgeler bilimi.
• Etnografya: Kültür bilimi.
• Olgu: Uzun bir süreçte meydana gelen, başlangıcı belli olmakla beraber sonucu belirsizliğini koruyan soyut ve kavramsal durumlardır.
• Anakronizm: (Yunanca ana “geri” ve khronos: “zaman”), kronolojik ilişkinin isteyerek ya da bilmeden dikkate alınmaması ya da değiştirilmesi, Türk Dil Kurumu’na göre ise tarihlendirmede yanılgı içinde bulunma demektir.


7. • Tarama: Tarihçi bir olay ile ilgili araştırma yapmak için ilk olarak belgeler araştırır. Belgeleri toplama yöntemidir.
• Tasnif: Tarihi belge ve kaynakların zamana, mekâna ve konusuna göre sınıflandırılmasıdır. Bu ayrımın yapılmasında temel amaç: Tarihi olayları ve gelişmeleri daha kolay öğrenmektir.
• Tahlil: Araştırma ve çözümleme demektir. Elde edilen belge incelenir ve analiz edilir.
• Tenkit: Kaynakların orijinalliğini, doğruluğunu ve güvenirliliğini incelemek ve araştırmak için bu yöntem uygulanır.
• Terkip: Bütün bu yöntem ve işlemlerden sonra elde edilen bilgilerin ve belgelerin incelenmesi ve okunması sonucunda olay ile ilgili bir değerlendirmenin bir sentezin yapılmasıdır.

SPONSOR REKLAMLAR

8. • 1350: 14. yüzyıl • MÖ 300: MÖ 4. Yüzyıl
• 1517: 16. yüzyıl • MÖ 1200: MÖ 13. Yüzyıl
• 1699: 17. yüzyıl • MÖ 2017: MÖ 21. Yüzyıl
• 1854: 19. yüzyıl


9. A- • Zamanı yıllara, aylara, haftalara, günlere ve saatlere ayırma yöntemine takvim denilir. İnsan toplulukları zaman içinde ay ve güneş esaslı olmak üzere çeşitli takvimler kullanmışlardır. Takvimlerin kullanılmasında Sümerler ve Mısırlılar öncülük etmiştir. Sümer ay yılı esaslı takvimi, Mısırlılar güneş yılı esaslı takvimi yapmışlardır.
B- • 12 Hayvanlı Türk takvimi- Hicri takvim- Celali takvim- Rumi takvim- Miladi takvim
C- • Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam’a yaptırılmıştır. Bu takvimin yapılmasında amaç, uluslararası ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlamaktır. Takvim güneş yılı esaslıdır.


10. Olay: Kısa sürede meydana gelen, başlangıcı ve sonucu belli olan somut gelişmelerdir.
• 1071 Malazgirt Savaşı, I. Dünya Savaşı, Lozan BarışKonferansı gibi.
Olgu: Uzun bir süreçte meydana gelen, başlangıcı belli olmakla beraber sonucu belirsizliğini koruyan soyut ve kavramsal durumlardır.
• Anadolu’nun Türkleşmesi, Balkanların İslamlaşması gibi

Leave a Reply