9. Sınıf Tarih Ders Notları

9.Sınıf Tarih Ders Notları

Değerli takipçilerimiz Bu bölümde sizlere 9.Sınıf Tarih Ders Notları ile ilgili aydınlatıcı ve doyurucu bilgiler vermeye çalışacağız.  9. Sınıf Tarih ders notlarını aşağıdan ünite ünite takip edebilirsiniz.
1.Ünite Tarih ve Tarih Yazıcılığı
2.Ünite İnsanlığın İlk Dönemleri
ayrıca aşağıdaki görseller açısından son derece zengin belkide ilk defa göreceğiniz ünite ile ilgili görsellerle dolu ders notunu da indirebilirsiniz.
İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Sunu ders notları İNDİR


1. Ünite: Tarih ve Zaman Ders Notları

• Tarih biliminin konusunu ve kapsamını
• Tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisini
• Tarih öğrenmenin amacını ve yararlarını
• Zaman ve takvim kavramlarını

ÜNİTE KONULARI
1.1. İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH
1.2. NEDEN TARİH?
1.3. ZAMANIN TAKSİMİ

Tarih ve Zaman Ünitesi Ders Notları için TIKLA


2. Ünite: İnsanlığın İlk dönemleri Ders Notları

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
• Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatını
• Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi
• İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını
• İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini
• İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirilmesini
• İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları

ÜNİTE KONULARI
2.1. İNSANLIĞIN İLK İZLERİ
2.2. YAZININ GELİŞİMİ
2.3. İLK ÇAĞ’DA BAŞLICA MEDENİYET HAVZALARI
2.4. İNSAN VE GÖÇ
2.5. KABİLEDEN DEVLETE
2.6. KANUNLAR DOĞUYOR

İnsanlığın İlk Dönemleri Ders Notları İndir


3. ÜNİTE Orta Çağda Dünya Ders Notları 

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
• Orta Çağ’ın siyasi ve sosyal yapılarını
• Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduğunu
• Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile konar-göçer ve yerleşikler arasındaki bağlantıları
• İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüz evrensel hukuk ilkelerine temel
oluşturduğunu
ÜNİTE KONULARI
3.1. ORTA ÇAĞ’DA SİYASİ YAPILAR
3.2. TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ
3.3. ORTA ÇAĞ’DA ORDU
3.4. KANUNLAR GELİŞİYOR

Orta Çağda Dünya  Ders Notları İndir


4. ÜNİTE :İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ders Notları

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
• Asya’da Türk topluluklarının tarih sahnesine çıktığı başlıca kültür çevrelerini
• İlk ve Orta Çağlarda, Orta Asya’daki Türk devletlerinin güç ve yönetim yapısını
• Orta Asya coğrafyasının Türk topluluklarının hayat ve geçim tarzına etkisini
• Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını
• İlk Türk devletlerinin çevre devletlerle ilişkilerini

ÜNİTE KONULARI
4.1. AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ
4.2. BOYLARDAN DEVLETE
4.3. TÜRKLERDE COĞRAFYA İLE OLUŞAN YAŞAM TARZI
4.4. KAVİMLER GÖÇÜ
4.5. İLK TÜRK DEVLETLERİ VE KOMŞULARI

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası  Ders Notları İndir


5. ÜNİTE İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ders Notları

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
• İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu
• Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde, Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
kurmaya yönelik faaliyetlerini
• Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi
• Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
• VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri

ÜNİTE KONULARI
5.1. İSLAMİYET’İN DOĞDUĞU DÖNEMDE DÜNYA
5.2. İSLAMİYET YAYILIYOR
5.3. EMEVİLER
5.4. ABBASİ DEVLETİ VE TÜRKLER
5.5. BİLİM MEDENİYETİ

İslam Medeniyetinin Doğuşu  Ders Notları İndir


6. Ünite: Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Ders Notları

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
• Türklerin İslamiyet’i kabulü ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca
siyasi gelişmeleri
• Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri
• Karahanlı ve Gazneli devletlerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimleri
• Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeleri
• Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetimini ve toplum yapısını
ÜNİTE KONULARI
6.1. TÜRK-İSLAM TARİHİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER
6.2. TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ
6.3. İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ETKİSİ
6.4. OĞUZLARIN İSLAMİYET’İ KABULÜ
6.5. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NDE YÖNETİM VE TOPLUM YAPISI
İlk Müslüman Türk Devletleri  Ders Notları İndir


Leave a Reply